sirah nabawiyah 24: perintah dakwah (bag.2)

of 15/15
Sirah Nabawiyyah Perintah Dakwah (Bag. 2 ) ( Ringkasan )

Post on 19-Jun-2015

209 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad ShallaLlahu 'alaihi wa sallam beserta hikmah dan teladan yang bisa dipetik.

TRANSCRIPT

  • 1. Sirah Nabawiyyah Perintah Dakwah (Bag.2) (Ringkasan)

2. PERINTAH DAKWAH Perintah Dakwah Ringkasan Tadabbur Hikmah dan Pelajaran: Dakwah dan Keutamaannya IQRO Foundation, Sydney, Australia 3. 1. Hai orang yang berkemul (berselimut), 2. bangunlah, lalu berilah peringatan! 3. dan Tuhanmu agungkanlah! 4. dan pakaianmu bersihkanlah, 5. dan perbuatan dosa tinggalkanlah! 6. dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. 7. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah. (Q. S. Al-Mudatsir : 1-5) IQRO Foundation, Sydney, Australia Perintah Dakwah 4. Tujuan pemberian peringatan. Tujuan mengagungkan Rabb semesta alam. Tujuan membersihkan pakaian. Tujuan membersihkan dosa. Abu Salamah berkata bahwa rujza maksudnya adalah berhala. Tujuan meng-ikhlash-kan diri untuk Allah . Tujuan bersabar dalam dakwah. Setelah turun ayat-awat awal Surat Muddatstsir ini, yang sekilas terlihat sederhana, RasuluLlah tidak pernah berhenti walau sejenak untuk berdakwah dan berjuang dengan segenap tenaga hingga akhir hidup beliau . IQRO Foundation, Sydney, Australia Ringkasan Tadabbur 5. Hikmah dan Pelajaran Dakwah, Makna dan Keutamaannya IQRO Foundation, Sydney, Australia 6. Menyeru manusia kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, hingga mereka mengingkari thaghut dan beriman kepada Allah serta keluar dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. IQRO Foundation, Sydney, Australia Makna Dawah 7. IQRO Foundation, Sydney, Australia 5 Komponen Dakwah 1. Aktivitas 2. Obyek 3. Tujuan 4. Cara 5. Sasaran 8. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, (Q.S. 3:104) (Minkum) pada ayat ini memiliki dua pengertian: Berarti sebagian manusia ( ,) yakni semua umat Islam wajib berdawah (Fardhu Ain). Hanya saja tuntutan berdawahnya disesuaikan dengan kemampuannya Berarti sebagian umat Islam ( ,) yakni orang- orang khusus. Tuntutannya adalah berdawah secara profesional; mengerti fiqh dawah secara baik, memahami manhaj, dalam ilmu dan tsaqafahnya (Fardhu Kifayah). [Syaikh Yusuf Qaradhawi] IQRO Foundation, Sydney, Australia Kewajiban Dakwah 9. Bersabda Nabi : () Siapa saja yang melihat kemungkaran, maka ubahlah ia dengan tangannya; kalau tidak mampu, ubahlah ia dengan lisannya; kalau tidak mampu, ubahlah ia dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemah iman. (H.R. Muslim) Bersabda Nabi : () Maka siapa saja yang berjihad dengan tangannya, maka ia mumin; siapa saja yang berjihad dengan lisannya, maka ia mumin; siapa saja yang berjihad dengan hatinnya, maka ia mumin dan di luar itu tidak ada keimanan sedikit pun meski sebesar biji sawi. (H.R. Muslim) IQRO Foundation, Sydney, Australia 10. IQRO Foundation, Sydney, Australia Keutamaan Dawah 11. IQRO Foundation, Sydney, Australia Tugas para nabi dan rasul. Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". (Q.S. 12:108) Sebaik-baik amal. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?" (Q.S. 41:33) Terdapat pahala yang teramat besar. :( )( ) Sabda RasuluLlah kepada Ali bin Abi Thalib: Demi Allah, sesungguhnya Allah Menunjuki seseorang dengan (dawah)mu maka itu lebih bagimu dari unta merah. (HR. Bukhari, Muslim & Ahmad). Keutamaan Dawah 12. IQRO Foundation, Sydney, Australia Wahai Ali, sesungguhnya Allah Menunjuki seseorang dengan usaha kedua tanganmu, maka itu lebih bagimu dari tempat manapun yang matahari terbit di atasnya (lebih baik dari dunia dan isinya). (HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak). :( )( .) RasuluLlah bersabda: Sesungguhnya Allah Memberi banyak kebaikan, para malaikat-Nya, penghuni langit dan bumi, sampai semut-semut di lubangnya dan ikan-ikan selalu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. (HR. Tirmidzi). ( )( .) Siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, lalu perbuatan itu setelahnya dicontoh (orang lain), maka akan dicatat untuknya pahala seperti pahala orang yang mencontohnya tanpa dikurangi sedikitpun pahala mereka yang mencontohnya. Dan barangsiapa mencontohkan perbuatan buruk, lalu perbuatan itu dilakukan oleh orang lain, maka akan ditulis baginya dosa seperti dosa orang yang menirunya tanpa mengurangi mereka yang menirunya. (HR. Muslim) 13. IQRO Foundation, Sydney, Australia Dapat menyelamatkan dari adzab dan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab: "Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa". Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang lalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. (Q.S. 7:164-165) Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. (Q.S. 103:1-3) 14. Jalan menuju khairu ummah (Q.S. 3:110). Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kehidupan Rabbaniyyah. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah- penyembahku bukan penyembah Allah." Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. (Q.S. 3:79) Kehidupan penuh berkah (Q.S. 19:31). dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. IQRO Foundation, Sydney, Australia 15. Allahumma Shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa shalaitaala aali Ibraahiim wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa barakta alaa aali Ibraahiim, fil alaamiina innaKa Hamiidum-Majiid