sirah nabawiyah 102: kaum munafiq di madinah

of 26 /26

Author: abunailah

Post on 20-Mar-2017

239 views

Category:

Education


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kaum Munafiq di Madinah

  Segmen Masyarakat Madinah Berdasar Agama

  Fenomena Kemunafikan

  Beberapa Tokoh Munafiq Madinah Saat Itu

  Beberapa Makar Kaum Munafik Kelak

  Beberapa Sifat dan Ciri Orang Munafik

  Bahaya Penyakit Nifaq

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Segmen MasyarakatMadinah Berdasar Agama

  Sumber: Rahiiqul Makhtum Al-Mubarakfurydan Sirah Nabawiyah An-Nadwi

 • IQRO Foundation, Sydney, Australia

  FenomenaKemunafikan

  Kaum munafiq baru muncul di Madinah saat Islam sudah kuat. Tidak ada kaummunafiq di Makkah karena saat itu Islam masih dalam posisi lemah.

  Di antara orang-orang Arab Badui yang disekelilingmu itu, ada orang-orang munafik;dan (juga) di antara penduduk Madinah. Me-reka keterlaluan dalam kemunafikannya. Ka-mu (Muhammad) tidak mengetahui mereka,(tetapi) Kami-lah yang mengetahui mereka.Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemu-dian mereka akan dikembalikan kepada azabyang besar. (Q.S. 9:101)

 • AbduLlah bin Ubay

  Gembong kemunafikan di Madinah.

  Tokoh masyarakat yang disegani yang mampu me-rangkul Aus dan Khazraj serta sangat ditaati.

  Hampir diangkat menjadi pemimpin Madinah.

  Saat Nabi hijrah ke Madinah, masyarakat Madi-nah mengangkat Nabi menjadi pemimpin.

  Sejak saat itu, AbduLlah bin Ubay merasa bahwakepemimpinannya telah direbut. Naudzu biLlah.

  Kelak banyak sekali ulahnya yang menyulitkan Nabi dan Kaum Muslimin.

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Beberapa Tokoh MunafikMadinah Saat Itu

 • Quzman Tokoh munafik yang ikut Perang Uhud.

  Dikabarkan saat perang tsb oleh Nabi , bahwa Quzmanpenghuni neraka, walau terlihat bertempur dengan gigih.

  Saat mendapat luka dan lukanya semakin parah, ia tidaktahan dan lalu bunuh diri. Naudzu biLlah.

  Mirba bin Qaidzi Ia orang buta yang melarang Nabi melewati tanahnya.

  Ia juga yang menjadi penyebab turun ayat:

  Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai pen-duduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilahkamu". Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untukkembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)". Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidakterbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari. (Q.S. 33:13)

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Al-Hathib bin Umaiyah bin Rafi Orang tua berbadan besar yang bertahan dengan jahiliyah.

  Anaknya, Yazid bin Hathib, adalah Sahabat Utama.

  Saat anaknya hendak wafat karena luka di Uhud, orang-o-rang memberi kabar gembira dengan Surga; dijawab olehAl-Hathib: Ya, Surga dari tumbuh-tumbuhan Harmal! Demi Allah, kalian telah menipunya!

  Wadiah bin Tsabit Karena dirinyalah turun ayat:

  Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang me-reka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguh-nya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Ka-takanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? (Q.S. 9:65)

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Nabtal bin al-Harits

  Keadaan wajah dan jasadnya buruk, disertai pula dengankeadaan hati yang buruk.

  Karenanya dirinyalah turun ayat:

  Di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakitiNabi dan mengatakan: "Nabi mempercayai semua apa yang dide-ngarnya". Katakanlah: "Ia mempercayai semua yang baik bagikamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang muk-min, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di an-tara kamu". Dan orang-orang yang menyakiti RasuluLlah itu, bagi mereka azab yang pedih. (Q.S. 9:61)

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Kaum munafik kerap kali menghalangi atau minimal melemahkan Perjuangan Nabi ; a.l. sbb:

  Menebarkan keragu-raguan.

  Berkomplot dan bekerja sama dengan orang-orang kafir memusuhi Islam dan Umat Islam. Kebiasaan kaum munafiq sejak Zaman Nabi .

  Penyebab desersi pada Perang Uhud.

  Mengadu domba Muhajirin-Anshar.

  Haditsul Ifki.

  Masjid Dhirar.

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Beberapa Makar KaumMunafik Kelak

 • Bermuka dua

  Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beri-man, mereka mengatakan: "Kami telah beriman." Dan bilamereka kembali kepada syaitan-setan mereka, mereka menga-takan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kamihanyalah berolok-olok". (Q.S. 2:14)

  Mereka hendak menipu Allah , Nabi dan Orang-orang Mukmin.

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Beberapa Sifat Munafik

 • Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman,pada hal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka ti-dak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allahpenyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mere-ka berdusta. (Q.S. 2:9-10)

  Berbuat kerusakan

  Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuatkerusakan di muka bumi, mereka menjawab: "Sesungguhnya ka-mi orang-orang yang mengadakan perbaikan.Ingatlah, sesung-guhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, te-tapi mereka tidak sadar. (Q.S. 11-12)

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Merasa bangga dengan dosa (Q.S. 2:206)

  Dan apabila dikatakan kepadanya:"Bertakwalah kepada Allah",bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa.Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahanam. Dan sungguh ne-raka Jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.

  Riya dalam ibadah dan sedikit berdzikir.

  Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, danAllah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiriuntuk salat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya(dengan salat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menye-but Allah kecuali sedikit sekali. (Q.S. 4:142)

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Memiliki kecondongan kepada Yahudi dan Nasrani

  Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam ha-tinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudidan Nasrani), seraya berkata: Kami takut akan mendapat bencana(dari orang-orang kafir itu). Mudah-mudahan Allah akan menda-tangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusandari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadapapa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. [Q.S. 5: 52]

  Gemar mengangkat orang kafir sebagai waliy

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akanmendapat siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang yang meng-ambil orang-orang kafir menjadi awliya dengan meninggalkanorang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisiorang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaanAllah. (Q.S. 4:138-139)

  Membenci Hukum Allah dan Rasul Nya

  60) Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang me-ngaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepa-damu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Merekahendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperin-tah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesat-

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • kan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. 61)Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepa-da hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul",niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia)dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. (Q.S. 4:60-61)

  Mematahkan semangat Umat Islam

  Kemudian setelah kamu berduka-cita Allah menurunkan kepadakamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari-

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • pada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh dirimereka sendiri; mereka menyangka yang tidak benar terhadapAllah seperti sangkaan jahiliah. Mereka berkata: "Apakah ada ba-gi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?"Katakanlah: "Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tanganAllah". Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yangtidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata: "Sekiranyaada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusanini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini". Kata-kanlah: "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-o-rang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu ke luar (ju-ga) ke tempat mereka terbunuh". Dan Allah (berbuat demikian)untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk member-sihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isihati. (Q.S. 3:154)

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Bahaya Penyakit Nifaq

  Pengertian Nifaq

  Jenis Penyakit Nifaq

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Asal katanya: diambil dari kata : tempat keluar

  binatang yarbu (sejenis tikus) dari sarangnya. Jika dicari di lubang yang satu, ia lari ke lubang yang lain.

  Secara Istilah: (memperlihatkan keba-ikan dan menyembunyikan keburukan; tidak sesuai la-hir dan batin). Orangnya disebut munafiq.

  Pengertian Nifaq

  Tempat keluar yarbu

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Nifaq Akbar (Itiqady)

  ::

  --

  Nifaq secara Syara dibagi menjadi 2 jenis: pertama, NifaqAkbar, yaitu menunjukkan iman kepada Allah, Malaikat, Kitab-Kitab dan Rasul-Rasul serta Hari Akhir di hadapanmanusia, namun dalam hatinya menolak hal tsb seluruh-nya atau sebagiannya. Dan ini adalah nifaq yang dijanji-kan oleh Nabi dan telah diturunkan oleh Al-Quran yang menyebutkan bahwa pelakunya dan kekufurannya, di mana pelakunya dijanjikan Palung Neraka Nifaq akbar membuat pelakunya kafir.

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Jenis Penyakit Nifaq

 • Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepadaAllah dan Hari kemudian", padahal mereka itu sesungguhnya bu-kan orang-orang yang beriman. (Q.S. 2:8)

  Allah menyifati para pelaku nifaq ini dengan berbagaikejahatan, seperti kekufuran, ketiadaan iman, mengo-lok-olok dan mencaci agama dan pemeluknya serta ke-cenderungan kepada musuh-musuh untuk bergabungdengan mereka dalam memusuhi Islam. Orang-orangmunafiq jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman.

  Beberapa macam dari nifaq akbar:a. Mendustakan RasuluLlah .

  b. Mendustakan seluruh atau sebagian Syariat Islam.

  c. Membenci RasuluLlah .

  d. Membenci seluruh atau sebagian Syariat Islam.

  e. Meremehkan agama yang dibawa RasuluLlah dan senangdengan kemunduran Islam.

  f. Tidak senang dengan Kemenangan Islam.IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Balasan bagi munafiq akbar:

  a) Dilarang men-shalat-i dan mendoakannya jenazahnya.

  Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorangyang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoa-kan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik [Q.S. At-Taubah : 84]

  b) Diancam dengan Palung Neraka

  Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada ting-katan yang paling bawah dari Neraka. Dan kamu sekali-kali tidakakan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. [Q.S. 4:145]

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Nifaq Asghar (Amaly)

  : .

  Nifaq Ashghar disebut pula sebagai nifaq amal, yaitu me-nunjukkan kepada manusia ke shalihan padahal secarahakikatnya (batinnya) tidak seperti itu.

  Pelaku nifaq asghar melakukan sesuatu yang merupakanperbuatan orang-orang munafiq, tetapi masih tetap adaiman di dalam hati.

  Nifaq jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, tetapimerupakan wasilah (perantara) kepada yang demikian.

  Pelakunya berada dalam iman dan nifaq; Jika perbuatannifaqnya banyak, maka akan bisa menjadi sebab terjeru-musnya dia ke dalam nifaq sesungguhnya.

  Riwayat yang menyebutkan Sahabat khawatir terhadapnifaq; maka nifaq inilah yang dimaksud. Hal ini menunjukkan wara nya mereka .

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • Beberapa dari perbuatan nifaq asghar:a) Melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut

  dalam Sabda RasuluLlah sbb:

  .Ada empat hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia men-jadi seorang munafiq sejati, dan jika terdapat padanya salah satudari sifat tersebut, maka ia memiliki satu karakter kemunafikanhingga ia meninggalkannya: 1) jika dipercaya ia berkhianat, 2) jikaberbicara ia berdusta, 3) jika berjanji ia memungkiri, dan 4) jikabertengkar ia melewati batas. (Muttafaqun alaih)b) Tidak ada sedikitpun keinginan dan niat berjihad.

  Bersabda Nabi :

  Barangsiapa yang mati dan belum pernah berperang, dan dirinyabelum pernah membicarakan perang maka matinya di antara cabangkemunafikan. (H.R. Muslim)

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • c) Berat untuk Shalat Subuh dan Isya Berjamaah.

  : : , , ,

  .

  Dari Abu Hurairah berkata, RasuluLlah bersabda:Shalat yang paling berat atas orang munafik adalah shalat Isyadan shalat Shubuh. Seandainya mereka mengetahui (keutamaan)yang ada pada keduanya, niscaya mereka menghadirinya, meskidengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk memerin-tahkan shalat, lalu ia ditegakkan, kemudian aku perintahkan se-seorang mengimami manusia, kemudian aku pergi bersama seke-lompok orang yang membawa beberapa ikat kayu mendatangi ka-um yang tidak mengerjakan shalat (berjamaah), lalu aku bakarrumah-rumah mereka dengan api. (H.R. Bukhari-Muslim)

  Semoga Allah Berkenan Melindungi kita dari pe-nyakit nifaq, baik kecil apalagi- maupun besar. Aamiin.

  IQRO Foundation, Sydney, Australia

 • IQRO Foundation, Sydney, Australia

  Menghindari Nifaq Mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah serta

  banyak mengingat Nya. Mengingat kematian. Menuntut ilmu agama pada ahlinya. Menghindari perbuatan yang merupakan ciri dan sifat

  kemunafikan. Banyak berdoa; seperti:

  .

  Wahai Allah bersihkanlah hatiku dari nifaq, (bersihkanlah) a-malku dari riya, (bersihkanlah) lisanku dari dusta, (bersihkanlah) mataku dari pengkhianatan. Sesungguhnya Engkau mengetahuipandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikandidalam dada. (HR. Hakim, al-Khotib, ad-Dailamiy)

 • Allahumma Shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaashalaitaala aali Ibraahiim wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali

  Muhammad kamaa barakta alaa aali Ibraahiim, fil alaamiina innaKaHamiidum-Majiid

  Semoga Allah Berkenan Menganugerahi kita Ampunan

  dan Ridha Nya

  Untuk Download Powerpoint, Kunjungi:

  pptsirahnabawiyah.wordpress.com