perbentangan proposal

33

Upload: universiti-teknologi-malaysia

Post on 20-Jun-2015

2.299 views

Category:

Education


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Perbentangan proposal
Page 2: Perbentangan proposal

LOGOABSTRAK Kertas kerja ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pelajar

bermasalah pelajaran mengenai mata pelajaran Kemahiran Hidup. Kajian telah dijalankan beberapa buah sekolah menengah harian biasa. Objektif kajian ialah, pertama Mengkaji minat pelajar bermasalah pembelajaran terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup. Kedua Mengkaji kefahaman pelajar bermasalah pembelajaran terhadap isi kandungan mata pelajaran Kemahiran Hidup.Ketiga Mengkaji pengaplikasian kemahiran amali mata pelajaran Kemahiran Hidup dalam kehidupan seharian pelajar bermasalah pembelajaran. Kaedah kualitatif iaitu temubual dan pemerhatian digunakan dalam kajian ini untuk memperolehi data untuk dianalisis. Responden terdiri daripada pelajar yang berumur bermula daripada 13 tahun sehingga 15 tahun sama ada lelaki mahupun perempuan. Responden dipilih secara rawak bagi setiap kelas yang dikaji. 4 orang responden dipilih untuk menjawab soalan temubual yang dirangka oleh penyelidik bagi setiap kelas dipilih

Page 3: Perbentangan proposal

LOGOBAB 1 : PENDAHULUAN Pengenalan

Pembelajaran secara amali yang berteraskan kemahiran kendiri amat dititikberatkan dalam sukatan pelajaran pendidikan teknik dan vokasional khususnya di dalam mata pelajaran kemahiran hidup.

Pembelajaran berteraskan amali mampu memberi kesan penguasaan kepada pelajar secara umumnya.

Namun demikian sebilangan besar pelajar sekolah didapati masih belum menguasai sepenuhnya kemahiran amali di bengkel.

Justeru itu, kajian ini dilakukan untuk mengkaji keberkesanan pembelajaran berteraskan kemahiran amali bagi mata pelajaran kemahiran hidup di kalangan pelajar khususnya pelajar bermasalah di sekolah menengah harian biasa.

Page 4: Perbentangan proposal

LOGOBAB 1 : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah Maksud pelajar bermasalah disini adalah melibatkan

pelajar yang lemah atau bermasalah dari segi penerimaan pembelajaran yang belajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup di Sekolah Menengah biasa.

Pelajar yang bermasalah di dalam pembelajaran boleh dikategorikan mengikut kebolehan fungsi kemahiran yang melibatkan kebolehan kognitif iaitu kebolehan menekan pada proses dalaman mentel.

Jika dilihat secara kasar, pelajar yang masalah di dalam pembelajaran mempunyai tingkah laku yang tertentu jika dibandingkan dengan pelajar yang normal di dalam pembelajaran.

Page 5: Perbentangan proposal

LOGOSAMBUNGAN…

Antara ciri – ciri tingkah laku pelajar bermasalah yang dapat dikenalpasti di sini adalah kelakuan pelajar berkenaan adalah terlalu aktif.

Selain itu ciri – ciri yang dikenalpasti yang dapat dikemukan adalah pelajar bermasalah didalam pembelajaran kebiasaannya mempunyai gangguan dalam ingatan yang menyukarkan mereka mengingat sesuatu perkara didalam tempoh yang lama.

Pelajar yang bermasalah ini juga dapat diperhatikan mempunyai kelemahan didalam pengusaan kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira.

Page 6: Perbentangan proposal

LOGOSAMBUNGAN…

Daripada pernyataan yang dikemukan, pelajar yang bermasalah didalam pembelajaran mempunyai masalah dalam tingkahlaku mereka, masalah, fizikal, psikogikal dan masalah persekitaran.

Kemahiran Hidup merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu dipelajari oleh pelajar sekolah yang bersekolah di sekolah menengah harian biasa mahupun berasrama penuh meskipun pelajar yang mempunyai permasalahan didalam pembelajaran.

mata pelajaran kemahiran hidup ini mempunyai dua sistem pembelajaran iaitu pembelajaran berteraskan teori dan pembelajaran yang berteraskan amali.

Page 7: Perbentangan proposal

LOGOSAMBUNGAN…

Kebanyakan pelajar yang bermasalah didalam pembelajaran lebih cenderung didalam perkara-perkara yang melibatkan amali kerana mereka kurang menggunakan pemikiran mereka untuk memikirkan perkara-perkara atau teori yang perlu dihafal.

Di dalam kajian ini, penyelidik ingin mengetahui persepsi pelajar yang bermasalah dalam peembelajaran penguasaan mereka terhadap pembelajaran secara amali didalam mata pelajaran Kemahiran Hidup yang telah mereka pelajari.

Page 8: Perbentangan proposal

LOGOBAB 1 : PENDAHULUAN

Pernyataan masalah Penyelidik mengkaji mengenai persepsi pelajar

bermasalah pembelajaran terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup.

Aspek yang ingin dikaji ialah minat dan kefahaman pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup.

Selain daripada itu penyelidik juga ingin mengkaji adakah pelajar mengaplikasikan bahagian amali mata pelajaran Kemahiran Hidup di dalam kehidupan seharian mereka

Page 9: Perbentangan proposal

LOGOBAB 1 : PENDAHULUAN

Objektif kajian Mengkaji minat pelajar bermasalah pembelajaran

terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup Mengkaji kefahaman pelajar bermasalah

pembelajaran terhadap isi kandungan mata pelajaran Kemahiran Hidup

Mengkaji pengaplikasian kemahiran amali mata pelajaran Kemahiran Hidup dalam kehidupan seharian pelajar bermasalah pembelajaran

Page 10: Perbentangan proposal

LOGOBAB 1 : PENDAHULUAN

Hipotesis kajian Pelajar bermasalah didalam pelajar lebih berminat

pembelajaran dan peengajaran yang berteraskan amali berbanding teori kerana mereka boleh bergerak aktif.

Mereka lebih cenderung dalam penguasaan dan kefahaman didalam mata pelajaran kemahiran hidup apabila berada didalam kelas amali kerana mereka dapat melihat secara langsung terhadap pengajaran guru berbanding kelas teori yang hanya memberi gambaran sahaja.

Page 11: Perbentangan proposal

LOGOBAB 1 : PENDAHULUAN

Definisi istilah AMALI - Amali adalah melakukan kerja fizikal dalam

sesuatu pembelajaran MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP - Kemahiran

Hidup Bersepadu merupakan satu mata pelajaran amali yang berunsurkan teknologi. Ia ditawarkan kepada semua murid di Tingkatan I hingga Tingkatan III. Ianya mengandungi bahagian teras dan elektif

KEFAHAMAN - Kefahaman di sini bermaksud pelajar dapat menangkap segala ilmu yang disampaikan. Dengan erti kata lain pelajar mengerti pada setiap isi pelajaran yang dijelaskan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

Page 12: Perbentangan proposal

LOGOSAMBUNGAN…

PENGUASAN - Penguasaan adalah suatu yang abstrak,ianya dapat diberi erti sesuatu perkara yang dapat difahamai dan dapat diguna pakai kembali ilmu atau perkara tersebut

PELAJAR BERMASALAH - Pelajar bermasalah yang dimaksudkan didalam kajian ini adalah bermaksud pelajar yang bermasalah didalam pembelajaran mereka dan mempunyai permasalahan didalam memahami pengajaran guru ketika didalam kelas serta sukar untuk menangkap segala penjelasan guru terhadap pembelajaran yang dijalankan.

Page 13: Perbentangan proposal

LOGOBAB 2 : SOROTAN LITERATUR

Pengenalan Di dalam bab ini akan menyentuh kajian-kajian

berkaitan dengan kefahaman pelajar terhadap pelajaran berterasakan amali.

Ia turut membincangkan aspek-aspek utama yang memberi kesan serta mempengaruh kajian yang dijalankan.

Kajian-kajian lepas di ambil dari artikel-artikel dan buku-buku rujukan sebagai panduan dalam menghasilkan penulisan ini.

Page 14: Perbentangan proposal

LOGOBAB 2 : SOROTAN LITERATUR

Kajian lepas Pada bahagian ini, ianya telah

membincangkan mengenai tinjaun literatur ataupun sorotan kajian yang dibuat oleh penyelidik lepas bagi membantu penyelidik membina kaedah yang sesuai bagi bab 3 iaitu metodologi.

Page 15: Perbentangan proposal

LOGOBAB 2 : SOROTAN LITERATUR

Mata pelajaran kemahiran hidup Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB)

merupakan mata pelajaran pravokasional yang bertujuan untuk melengkapkan pelajar-pelajar dengan kemahiran-kemahiran asas secara teori dan juga praktikal yang diperlukan untuk mengendalikan kehidupan seharian dengan penuh sistematik.

Terdapat dua bahagian iaitu teras dan elektif

Page 16: Perbentangan proposal

LOGOBAB 2 : SOROTAN LITERATUR

Peranan guru dalam pengajaran amali guru merupakan individu yang menunjuk cara kepada

pelajar sebelum pelajar mencuba dan mengaplikasikan sendiri apa yang ditunjukkan oleh guru meraka.

peranan guru didalam pengajaran amali adalah untuk memastikan keselamatan pelajar ketika menjalani kerja amali yang dijalankan.

Page 17: Perbentangan proposal

LOGOBAB 2 : SOROTAN LITERATUR

Teori yang berkaitan TEORI PELBAGAI KECERDASAN GARNER TEORI KONSTRUKTIVISME

Page 18: Perbentangan proposal

LOGOBAB 3 : METODOLOGI

Pengenalan Terdapat beberapa fasa yang terlibat dalam proses

pembangunan ini berdasarkan model rekabentuk yang dipilih. Perbincangan juga akan menyentuh mengenai populasi, sampel kajian dan instrumen kajian yang digunakan serta kaedah bagaimana kajian analisa data dilakukan.

Page 19: Perbentangan proposal

LOGOBAB 3 : METODOLOGI

Reka bentuk kajian Dalam kajian ini, kajian dijalankan dalam bentuk

kualitatif. Untuk mendapatkan data bagi kaedah kualitatif yang

dijalankan.dalam menganalisa respoden melalui pemerhatian dan temubual, kajian ini menumpukan kepada tiga fasa seperti berikut :

1.FASA PERTAMA : PENGUMPULAN MAKLUMAT

2.FASA KEDUA : BANDING BEZA PENGAJARAN SECARA TEORI DAN AMALI

3.FASA KETIGA : PENILAIAN

Page 20: Perbentangan proposal

LOGOBAB 3 : METODOLOGI

Populasi kajian Populasi kajian adalah terdiri daripada pelajar – pelajar

bermasalah yang terdapat di sekolah – sekolah menengah harian biasa

Respoden terdiri daripada pelajar menengah rendah iaitu pelajar yang berumur bermula daripada13 tahun sehingga berumur 15 tahun

Respoden juga adalah terdiri daripada palajar yang belajar mata pelajaran kemahiran hidup.

Responden yang dipiih merupakan pelajar tang terdiri daripada lelaki dan perempuan.

Penyelidik akan mendapatkan data daripada responden yang dipilih secara rawak.

Page 21: Perbentangan proposal

LOGOBAB 3 : METODOLOGI

Instrumen kajian Temubual Pemerhatian

Page 22: Perbentangan proposal

LOGOBAB 4 : DAPATAN KAJIAN

Pengenalan Bab ini membincangkan dan memberi gambaran

tentang dapatan hasil kajian yang diperolehi serta penumpuan lebih kepada perbincangan berdasarkan analisis yang dibuat ke atas kajian yang dijalankan oleh penyelidik.

Sekolah yang dijalani kajian adalah sekolah menengah kebangsaan mersing

Responden terdiri daripada 12 orang bagi setiap sekolah iaitu 4 orang untuk setiap kelas yang dipilih oleh penyelidik

Page 23: Perbentangan proposal

LOGOBAB 4 : DAPATAN KAJIAN

Analisis profail responden Berdasarkan 12 responden yang dipilih

secara untuk ditemubual dan dibuat pemerhatian, seramai 6 orang pelajar lelaki dan 6 orang pelajar perempuan dipilih untuk dijadikan respodan.

Ini bermakna respodan terdiri daripada 50 % lelaki dan 50 % perempuan

Semua respondan adalah berbangsa melayu.

Page 24: Perbentangan proposal

LOGOBAB 4 : DAPATAN KAJIAN

Analisis terhadap kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pengajaran amali dalam subjek kemahiran hidup Daripada temubual yang dilakukan, rata-rata pelajar

yang diperhatikan mempunyai masalah dalam pembelajaran meminati kaedah pembelajaran berteraskan amali.

Daripada soalan yang dirangka oleh penyelidik, sebahagian besar responden memberi jawapan yang positif terhadap soalan yang ditujukan kepada mereka

Page 25: Perbentangan proposal

LOGOBAB 4 : DAPATAN KAJIAN

Apa yang dimaksudkan jawapan positif disini adalah, jawapan yang yang diberikan adalah positif terhadap hipotesis awal yang dilakukan oleh penyelidik.

Daripada sudut pemerhatian pula,didapati pelajar yang bermasalah ini lebih berminat dan faham akan pengajaran secara amali berbanding secara teori.

Hal ini dapat diperhatikan dengan penglibatan mereka secara aktif semasa kelas amali berbanding didalam kelas teori.

Page 26: Perbentangan proposal

LOGOBAB 4 : DAPATAN KAJIAN

Analisis setiap item soalan temubual Soalan umum – sebilangan besar responden

berminat dengan subjek kemahiran hidup. Mereka juga lebih berminat pembelajaran secara amali berbanding teori. Responden yang dikaji juga menyatakan lebih memahami pembelajaran secara amali berbanding teori.pembelajaran secara amali dapat membantu mereka untuk memahami isi pembelajaran adalah kerana mereka melakukan kerja amali itu secara realiti dan dapat melihat sendiri apa yang mereka pelajari

Page 27: Perbentangan proposal

LOGO

Soalan khusus 1 – soalan ini lebih memfokus terhadap bahagian elektif dalam ekonomi rumah tangga.

Soalan khusus 2 – soalan ini lebih memfokuskan terhadap bahagian teknikal

Soalah khusus 3 – soalan ini lebih memfokuskan terhadap bahagian sains pertanian

Soalan khusus 4 – soalan ini memfokuskan kepada soalan umum yang berkaitan dengan pembelajaran amali kemahiran hidup didalam kehidupan seharian mereka.

Page 28: Perbentangan proposal

LOGOBAB 5 : PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

Pengenalan

Pada bahagian ini,ianya menerangan kesimpulan dan perbincangan terhadap kajian yang dilakukan.

Page 29: Perbentangan proposal

LOGOBAB 5 : PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

Rumusan kajian Kajian yang dilakukan adalah terhadap

pelajar bermasalah pelajaran untuk mengkaji mengenai permasalah dan penguasaan mereka terhadap pengajaran amali didalam subjek kemahiran hidup.

Kajian dilakukan dengan menggunakan kaedah kualitatif iaitu dengan cara pemerhatian dan temubual.

Page 30: Perbentangan proposal

LOGOBAB 5 : PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

Perbincangan dan cadangan Kajian ini lebih baik dikaji dengan

menggunakan populasi yang lebih besar bagi mendapat keputusan yang lebih jitu.

Kaedah penyelidikan juga harus digunakan dalam pelbagai cara antaranya kuantitif dan kualitatif, ini kerana keputusan yang diperolehi adalah lebih baik.

Page 31: Perbentangan proposal

LOGOBAB 5 : PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

Kesimpulan Kajian yang dilakukan adalah untuk

mengetahui bagaimana pembelajaran secara amali dapat membantu pelajar bermasalah memahami dan menguasai mata pelajaran kemahiran hidup.

Page 32: Perbentangan proposal

LOGORUJUKAN

Abd. Rahim Abd Rashid (1999). Profesionlisme Motivasi Pengurusan Bilik Darjah.Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Ainon Mohd, Abdullah Hassan (2002). Guru Sebagai Pendorong Dalam Darjah.Kuala Lumpur: PTS Publictions & Distributors.

 Azmi Abu Bakar & Lee Lay Wah (2004). Penilaian Aplikasi Multimedia

Untuk MengajarKemahiran Membaca Kepada Pelajar Bermasalah Pembelajaran Projek Sarjana Muda, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Chua Tee Tee, Koh Boh Boon (1992). Pendidikan Khas dan Pemulihan Bacaan Asas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Page 33: Perbentangan proposal

LOGOSAMBUNGAN…

Jabatan Pendidikan Khas (2003). Sukaktan Pelajaran Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Menengah. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia.

Juwita bt. Ahmad (2003). Penguasaan Guru-guru Pendidikan Khas Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Kurikulum Pendidikan Khas Program Integrasi Bermasalah Pembelajaran. Projek Sarjana Muda, Universisi Teknologi Malaysia.

Kementerian Pelajaran (1992). Pusat Latihan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum

Mohd Sharani Ahmad (2004). Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar. Bentong: PTS Publications & Disetributors..