proposal kualitatif

of 21 /21
KERTAS CADANGAN KAJIAN TAJUK: PERSEPSI GURU BUKAN OPSYEN KEMAHIRAN HIDUP MENGAJAR SUBJEK KEMAHIRAN HIDUP DI DAERAH JOHOR BAHRU DISEDIAKAN OLEH :

Upload: heriyan-jumadi

Post on 28-Jun-2015

321 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: proposal kualitatif

KERTAS CADANGAN KAJIAN

TAJUK:

PERSEPSI GURU BUKAN OPSYEN KEMAHIRAN HIDUP MENGAJAR SUBJEK KEMAHIRAN HIDUP DI DAERAH JOHOR BAHRU

DISEDIAKAN OLEH :

HERIYAN BIN JUMADI

Page 2: proposal kualitatif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Hasrat kerajaan Malaysia untuk mencapai status negara maju menjelang

tahun 2020 memerlukan pembangunan modal insan dari segi keupayaan dan

intelek. Proses pembangunan negara yang melibatkan semua bidang

menyebabkan sesebuah organisasi turut melakukan perubahan dari segi struktur

dan matlamatnya demi mengekalkan kewujudannya sesuai dengan perkembangan

semasa. Sehubungan dengan itu, tugas dan tanggungjawab guru juga mengalami

perubahan dan guru perlu menanganinya agar matlamat untuk mendidik anak

bangsa tercapai.

Bagi menuju sebuah negara maju, negara perlu membangunkan satu

sistem pendidikan bertaraf dunia yang menumpukan pembangunan modal insan

berpengetahuan dan berkemahiran yang bersifat menyeluruh, progresif, bermoral

dan beretika tinggi.Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9), melalui Pelan

Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) merupakan salah satu daripada lima Teras

utama ke arah mencapai wawasan 2020 bagi melahirkan modal insan berminda

kelas pertama.

Bagi memastikan pengajaran guru berkualiti adalah penting guru yang

mengajar adalah guru yang berpengalaman dan mahir dalam sesuatu bidang yang

diajar. Ini akan memastikan apa yang diajar akan berkualiti dan membentuk

pelajar yang benar-benar berpengetahuan dalam subjek tersebut. Namun, masih

terdapat lagi masalah kekurangan guru dalam sesuatu bidang dan menyebabkan

guru yang tidak berpengalaman dan bukan opsyen mengajar sesuatu subjek

terutama Kemahiran Hidup

Page 3: proposal kualitatif

1.2 Latar Belakang Masalah

Institusi pendidikan adalah sebuah institusi yang mendidik pelajar-pelajar

agar memperolehi sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermakna kepada

mereka. Teras utama dalam menjalankan tugas ini ialah guru, guru pula terdiri

pelbagai bidang seperti bidang sains, bidang bahasa, bidang teknikal dan bidang

sains sosial.

Guru-guru yang mendokong tugas utama ini perlu meningkatkan diri dari

aspek kemahiran, pengetahuan dan potensi diri. Ini penting kerana mereka

merupakan pemangkin utama bagi perkembangan pelajar. Guru juga perlu mahir

dan berpengetahuan dalam bidang masing-masing agar mereka dapat

menyampaikan ilmu dan kemahiran yang tepat dan terkini. Menurut Dr Rahim

(1995) dalam kajian Lim Ai Hui (2004), ” Keupayaan Guru yang Mengajar

Sukatan Pelajaran Teras Tingkatan Satu” menyebut guru yang pakar dalam

matapelajaran yang diajar biasanya dapat menguasai pengetahuan dan mampu

menyampaikan pengajaran dengan lebih berkesan.

Pada masa ini, dilihat terdapat guru bukan opsyen dipaksa mengajar

matapelajaran lain yang mereka sendiri mungkin kurang mahir dan

berpengetahuan. Justeru guru-guru terpaksa mempelajari subjek itu sendiri dan

terus mengajar pelajar. Menurut T. Subahan dan rakan-rakan (2004 ) dalam

kajiannya ” Tinjauan Ke Atas Strategi Dan Keperluan Guru Bukan Opsyen Fizik

Mengajar Fizik” menyatakan lebih daripada 80% responden didapati tidak cukup

persediaan dan perlu mempelajari sendiri konsep fizik dan meluangkan masa

untuk mempelajari pengendalian alat, ini menunjukkan guru yang bukan opsyen

tidak bersedia dan memerlukan lebih masa untuk persediaan. Ini mendorong

pengkaji melihat sendiri persepsi guru bukan opsyen ini terhadap mata pelajaran

yang diajar dan melihat sejauh mana keupayaan sebenar mereka

Page 4: proposal kualitatif

1.3 Pernyataan Masalah

Mata pelajaran KHB merangkumi beberapa bidang dan komponen dimana

setiap satunya memiliki makmal masing-masing dengan aktiviti Pengajaran dan

Pembelajaran yang bercorak amali dan praktikal. Kesemua guru Kemahiran

Hidup ini memainkan peranan utama dalam membentuk pendidikan pelajar.

Di sinilah masalah yang ingin dikaji iaitu apakah persepsi guru-guru KHB

di daerah Johor Bahru ini yang bukan opsyen mengajar subjek kemahiran Hidup

di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru?

1.4 Persoalan Kajian

Bagi mengenalpasti persepsi guru-guru KHB di Sekolah Menengah

Daerah Johor Bahru yang bukan opsyen mengajar subjek Kemahiran Hidup; 3

persoalan kajian telah dibentuk seperti berikut:

14.1 Adakah guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah Menengah

Daerah Johor Bahru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam

subjek Kemahiran Hidup?

14.2 Adakah guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah Menengah

Daerah Johor Bahru tiada minat terhadap matapelajaran Kemahiran

Hidup?

14.3 Adakah guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah Menengah

Daerah Johor Bahru tiada kenyakinan diri untuk mengajar subjek

Kemahiran Hidup?

Page 5: proposal kualitatif

1.5 Objektif Kajian

Kajian yang dijalankan adalah untuk mengenalpasti persepsi guru-guru

KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru terhadap matapelajaran

Kemahiran Hidup. Objektif bagi kajian ini ialah :

15.1 Untuk mengenalpasti pengetahuan dan kemahiran guru-guru bukan opsyen

KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru terhadap subjek

Kemahiran Hidup

15.2 Untuk mengenalpasti minat guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah

Menengah Daerah Johor Bahru terhadap subjek Kemahiran Hidup

15.3 Untuk mengenalpasti kenyakinan diri guru-guru bukan opsyen KHB di

Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru terhadap subjek Kemahiran Hidup

1.6 Kepentingan kajian

Guru opsyen yang mengajar setiap matapelajaran adalah perting bagi

memastikan hanya guru-guru yang benar-benar berkualiti sesuai dengan

pengetahuan dan tahap kemahiran yang diperlukan bagi megajar sesuatu

subjek.Dengan cara ini Negara dapat melahirkan pelajar yang lebih berkualiti dan

tinggi tahap pengetahuannya..

Kajian ini akan memberi manfaat banyak pihak terutamanya pengetua

sekolah selaku Pegawai Pengawal dalam memastikan hanya guru yang opsyen

sebenar mengajar subjek mereka. Kajian ini juga akan memberi manfaat kepada

Jabatan Pelajaran Negeri bagi memastikan keperluan guru mengikut opsyen

disetiap sekolah mampu disediakan dan jangka bagi keperluan akan datang

Kementerian Pelajaran pula perlu memikirkan hasil kajian ini untuk

membantu guru-guru KHB mencukupi dan tidak dipinggirkan serta mendapat

latihan dengan lebih teratur, berkesan dan cekap agar menjadi guru opsyen yang

berkualiti, berkemahiran dan berpengetahuan.

Page 6: proposal kualitatif

1.7 Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan ini membawa pengertian

tersendiri. Definisi yang dibuat adalah merujuk dalam konteks kajian ini sahaja

bagi memudahkan pembaca memahami istilah tersebut agar tidak keliru dengan

istilah umum.

Persepsi : Kamus Dewan (1989 ) mentafsir sebagai apa yang difikirkan tentang sesuatu

perkara. Dalam kajian ini ia ditakrif sebagai pandangan terhadap subjek Kemahiran

Hidup

Minat : Kamus Dewan ( 2002 ) mentafsir sebagai kecenderungan atau keinginan kepada

sesuatu atau menggemari sesuatu. Dalam kajian ini melihat kecenderungan kepada

matapelajaran Kemahiran Hidup

Kenyakinan diri : Kamus Dewan ( 2002 ) mentafsir sebagai kepercayaan yang sungguh-

sungguh; kesungguhan terhadap sesuatu. Dalam Kajian ini merujuk kepercayaan diri

terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup

Pengetahuan : Kamus Dewan (2002) segala yang diketahui atau yang dipelajari tentang

sesuatu ilmu; keadaan mengetahui; apa-apa yang diketahui. Dalam kajian ini merujuk

kepad ailmu pengetahuan Kemahiran Hidup

Page 7: proposal kualitatif

BAB II

SOROTAN KAJIAN

2.1 Pengenalan

Bab ini akan membincangkan tentang pendapat dan dapatan kajian

berkenaan latar belakang mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, Organisasi

kandungan mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu dan persepsi guru bukan

opsyen.

2.2 Latar belakang Kemahiran Hidup Bersepadu

Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) telah ditubuhkan untuk melatih

guru dibidang pertanian. Kursus perguruan di MPSI pada ketika itu mempunyai

empat bahagian iaitu: Bahagian Akademik, Kemahiran Perkebunan, Pertukangan

Tangan Dan Membuat Bakul. Daripada sinilah berlaku perkembangan dalam

bidang teknik dan vokasional.

Menurut Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV), Pusat

Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) pada

tahun 1992; Sistem pendidikan Aneka Jurusan ini ditukar kepada Kurikulum Baru

Sekolah Menengah (KBSM) pada sesi persekolahan tahun 1988/89, Penggubalan

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah adalah berlandaskan Perakuan Laporan

Jawatan kuasa Kabinet Mengkaji perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979) dan

merupakan kesinambungan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR).

Pusat Perkembangan Kurikulum (1996), menyatakan bahawa mata

pelajaran Kemahiran Hidup diperkenalkan di sekolah menengah pada tahun 1989

untuk menggantikan Sistem Aneka Jurusan yang dikenali sebagai Program

Page 8: proposal kualitatif

Peralihan (KHPP) dan diikuti dengan Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) pada

tahun 1992 bagi menggantikan program peralihan.

Pada tahun 2002, beberapa perubahan dari segi kandungan

memperlihatkan struktur Kemahiran Hidup Bersepadu 1992 telah disusun semula,

digugur atau ditambah, dengan hasrat untuk mengukuhkan kesinambungan dan

mengelakkan pertindihan serta mengemaskinikan kandungannya ( Pusat

Perkembangan Kurikulum )

2.3 Organisasi Kandungan Kemhiran Hidup Bersepadu

Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Teras dan Pilihan:

Bahagian Teras mengandungi satu bidang pembelajaran iaitu Reka Bentuk dan

Teknologi yang wajib dipelajari oleh semua murid.

Bahagian Pilihan membenarkan murid memilih satu daripada empat bidang

pembelajaran iaitu Kemahiran Teknikal, Ekonomi Rumah Tangga, Pertanian dan

Perdagangan dan Keusahawanan.

TERAS PILIHAN

Reka Bentuk dan Teknologi

Kemahiran TeknikalEkonomi Rumah TanggaPertanianPerdagangan dan Keusahawanan

2.4 Persepsi guru bukan opsyen

Menurut Siti Zohara Binti Yasin (2006) dalam kajiannya ” Cabaran Guru

Sandaran Terlatih (GST) Di Sekolah” mendapati Antara cabaran yang dihadapi oleh GST

ialah perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan

Page 9: proposal kualitatif

penerimaan komuniti sekolah. Dapatan kajian ini mendapati GST tidak bersedia apabila

ditugaskan mengajar mata pelajaran bukan opsyen dan, mengajar kelas peperiksaan.

Semua GST didapati tidak mempunyai pengetahuan dan tidak berminat apabila

ditugaskan mengajar mata pelajaran bukan opsyen. Tetapi dalam menguruskan aktiviti

sekolah, didapati GST mampu menjalankan tanggungjawab dengan baik dan

menunjukkan pretasi yang membanggakan.

Page 10: proposal kualitatif

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan

Bab ini menjelaskan tentang beberapa aspek dalam metodologi yang

berkait rapat dengan rekabentuk kajian, populasi, cara mengumpul data, kaedah

penganalisaan data dan instrumen pengukuran yang digunakan.

3.2 Reka bentuk kajian

Kajian ini merupakan kajian untuk menerokai persepsi guru bukan opsyen

KHB yang mengajar subjek Kemahiran Hidup. Pengkaji melihat adakah mereka

berpengetahuan dalam subjek ini, berkebolehan mengajar, mempunyai minat dan

yakin apabila mengajar subjek ini. Apakah pula cabaran dan tekanan yang mereka

hadapi dalam mengajar subjek Kemahiran Hidup ini yang merupakan bukan

opsyen bagi mereka walaupun mereka ini adalah guru yang terlatih.

3.3 Tempat Kajian

Kajian ini di jalankan di 6 buah Sekolah Menengah di zon skudai, daerah

Johor Bahru

Page 11: proposal kualitatif

3.4 Populasi dan Sampel Kajian

Populasi dari 6 buah sekolah akan diambil, Seramai 18 orang responden

guru bukan opsyen di zon skudai telah dikenalpasti. Daripada jumlah itu, seramai

7 orang responden guru bukan opsyen kemahiran hidup yang mengajar subjek

Kemahiran Hidup akan diambil sebagai sampel. Kajian rintis akan dilakukan ke

atas 6 orang guru yang meliputi populasi ini.

3.5 Instrumen Kajian

Kajian kualitatif ini menggunakan instrumen temu bual bagi mendapatkan

data. Kaedah temu bual sesuai dijalankan dalam kajian kes kerana ia melibatkan

pengumpulan dan penganalisaan data secara kualitatif yang paling mudah

(Creswell 1994). Kaedah temu bual juga melibatkan interaksi secara bersemuka

antara pengkaji dengan guru bukan opsyen Kemahiran Hidup yang mengajar

subjek Kemahiran Hidup. Temu bual dalam kajian ini menggunakan kaedah temu

bual secara berstruktur. Selain itu kaedah pemerhatian juga akan dilakukan bagi

merakam dan mencatat sendiri perlakuan guru ini dengan kenyataan yang

dilakukan.

3.6 Kajian Rintis

Kajian rintis akan dijalankan keatas sebahagian dari populasi iaitu 6 orang

responden dari sekolah zon Skudai akan diambil sampel daripada 18 orang

responden dari 6 buah sekolah menengah zon Skudai Johor kerana mempunyai

ciri populasi yang dikaji.

Melalui kajian rintis pengkaji akan menentukan item-item yang perlu

diubahsuai atau dikekalkan dan jangka masa pentadbiran. Perbincangan akan

dilakukan selepas kajian rintis bersama sampel rintis, pengkaji dan penyelia

projek tentang masalah yang ada mengenai ujian samada dari segi item-item

Page 12: proposal kualitatif

soalan temubual, keperluan kaedah pemerhatian dan jangka masa mengambil

ujian bagi mendapatkan kesahan yang tinggi.

3.7 Prosedur Kajian

Bagi mendapatkan maklumat dan data daripada responden, pengkaji akan

memohon kebenaran dari Pengarah Pelajaran Negeri dan Pengetua sekolah

terbabit. Satu sesi temubual dengan soalan berstruktur akan dijalankan di sekolah

masing-masing yang terpilih. Selain itu pemerhatian akan dilakukan dan catatan

buku rekod akan dibuat bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat dalam

membuat kesimpulan.

3.8 Penganalisaan Data

Data temu bual kemudian dianalisis dengan mencari tema atau pola yang

kerap ditemui dalam temu bual. Setelah tema dikenal pasti, proses mengkod

dibuat. Semua tema ini dibina menggunakan perisian NUD*IST (Non-Numerical

Unstructured Data and Indexing Searching Theorizing) yang telah diadaptasi

secara manual bagi memberi gambaran yang lebih seragam dan mudah difahami.

Page 13: proposal kualitatif

TRANSKIPSI DATA

PENYUSUNAN DATA

PELAZIMAN DATA

KODING DAN KATEGORI DATA

TEMA DAN PATEN

TAHAP KETEPUAN DATA

DEMONSTRASI KEBOLEHPERCAYAAN DAN ESAHAN

LAPORAN

Carta 3.8.1 Proses Pemprosesan Data

Page 14: proposal kualitatif

BIBLIOGRAFI

Creswell, J. W. (1998). “Qualitative inquiry and research design: Choosing among five

Tradition”. Thousand Oaks: Sage Publications

________ (2002). “Kamus Dewan”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka &

Kementerian Pendidikan Malaysia.

Dr. Azizi Yahaya (2004), Persepsi pelajar terhadap keberkesanan pengajaran

matapelajaran Kemahiran Hidup sekolah menengah, Jurnal Pendidikan, Fakulti

Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Ee Ah Meng (1999), Pendidikan di Malaysia 1 falsafah pendidikan, guru dan sekolah,

edisi kedua, Fajar Bakti sdn. Bhd, Shah Alam.

Kamalularifin bin Subari (2006) ”Tahap Keterampilan Emosi Guru-Guru Pelatih Opsyen

Kemahiran Hidup Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Dan Kursus Diploma Perguruan

Malaysia Di Dua Buah Maktab Negeri Johor”

http://eprints.utm.my/2251/1/KamalulSukriAdnanAli2006Tahap.pdf

Lim Ai Hui (2004)” Keupayaan Mengajar Guru KH dalam Bahagian Teras Bagi

Matapelajaran Tingkatan Satu” {available online:

http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/

LIMAIHUIAP000214D2004TTP.pdf

Mok Soon Sang (2002), Ilmu Pendidikan untuk KPLI (kursus Perguruan Lepas Ijazah),

Kumpulan Budiman sdn. Bhd, Subang Jaya.

Mohd. Najib Abdul Ghafar, (2003), Reka bentuk tinjauan soal selidik pendidikan, UTM,

Skudai.

Page 15: proposal kualitatif

Mohd Majid Konting,(2005), Kaedah Penyelidikan Pendidikan, Dewan bahasa Dan

Pustaka : Kuala Lumpur

Mohamed Najib Abdul Ghafar (1998). “Penyelidikan Pendidikan”. Fakulti Pendidikan:

UTM

Prof. Dr. T. Subahan Mohd Meerah (2001) ” Tinjauan Ke atas Startegi dan Keperluan

Guru Bukan Opsyen Fizik Mengajar Fizik” {Available Online:

http://www.ipbl.edu.my/inter/penyelidikan/2001/2001_13_ruzihan.pdf

Siti Zohara Binti Yassin (2006) {available

online :http://www.ipbl.edu.my/inter/penyelidikan/jurnalpapers/jurnal2006/

SitiZ06.pdf

] IPBL,Malaysia.