proposal suhaida

58
1.1 Pendahuluan Agama Nabi Ibrahim seringkali dirujuk sebagai agama Yahudi, Kristian dan Islam adalah agama yang bersusur galur daripada Nabi Ibrahim yang menyembah dan menyakini Tuhan yang Esa. Agama-agama Nabi Ibrahim turut disebut dalam Bahasa Inggeris sebagai Abrahamic Faiths. Di samping itu, agama Ibrahim turut sama dikenali sebagai agama Semitik, agama Samawi dan agama Hanif. Dikategorikan sebagai agama Nabi Ibrahim kerana ianya bertitik tolak daripada leluhur nabi yang sama iaitu Nabi Ibrahim. Ketiga- tiga agama iaitu agama Yahudi, Kristian dan Islam turut membahaskan sejarah Nabi Ibrahim walaupun agama Kristian lebih memfokuskan perbahasan mengenai Jesus Christ. Namun begitu, perbahasan mengenai Nabi Ibrahim merangkumi ketiga-tiga agama besar dunia kerana mempunyai leluhur yang sama pada pandangan agama tersebut. Oleh yang demikian, para sarjana perbandingan agama 1 kini telah menganggap ketiga-tiga agama ini sama benar dengan bersandarkan konsep leluhur kenabian yang sama. Bahkan mereka telah menyamara tarafkan ketiga-tiga agama tersebut dengan 1 Para sarjana perbandingan agama yang terdiri daripada Dr.Jerald F.Dirks di dalam bukunya Abrahamic Faiths telah mendakwa bahawa agama Yahudi dan Islam adalah sama benar dengan menganalogikan sebagai sebatang pokok yang mempunyai batang yang sama. 1

Upload: nur-diyana-sallehuddin

Post on 28-Jun-2015

331 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Proposal Suhaida

1.1 Pendahuluan

Agama Nabi Ibrahim seringkali dirujuk sebagai agama Yahudi, Kristian dan Islam adalah agama

yang bersusur galur daripada Nabi Ibrahim yang menyembah dan menyakini Tuhan yang Esa.

Agama-agama Nabi Ibrahim turut disebut dalam Bahasa Inggeris sebagai Abrahamic Faiths. Di

samping itu, agama Ibrahim turut sama dikenali sebagai agama Semitik, agama Samawi dan

agama Hanif. Dikategorikan sebagai agama Nabi Ibrahim kerana ianya bertitik tolak daripada

leluhur nabi yang sama iaitu Nabi Ibrahim. Ketiga-tiga agama iaitu agama Yahudi, Kristian dan

Islam turut membahaskan sejarah Nabi Ibrahim walaupun agama Kristian lebih memfokuskan

perbahasan mengenai Jesus Christ. Namun begitu, perbahasan mengenai Nabi Ibrahim

merangkumi ketiga-tiga agama besar dunia kerana mempunyai leluhur yang sama pada

pandangan agama tersebut. Oleh yang demikian, para sarjana perbandingan agama1 kini telah

menganggap ketiga-tiga agama ini sama benar dengan bersandarkan konsep leluhur kenabian

yang sama. Bahkan mereka telah menyamara tarafkan ketiga-tiga agama tersebut dengan

menganggap ketiga-tiga agama ini benar dan sahih dari segi syariat dan akidah yang dibawa oleh

Nabi Ibrahim. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama kepada pengkajian ini apabila

timbulnya isu pluralisme agama yang menyamara tarafkan agama Yahudi, Kristian dan Islam

yang berleluhurkan nabi yang sama walaupun tidak dapat disangkal agama lain seperti Hindu,

Buddha dan sebagainya juga dianggap sama benar namun persamaan akar yang sama lebih dilhat

mendominasikan konsep pluralisme ini. Maka status dan peranan agama-agama Nabi Ibrahim

akan ditelusuri dengan lebih rencam bagi melihat sejauhmana persamaan dan perbezaan Nabi

Ibrahim di dalam ketiga-tiga agama ini sebagaimana yang didakwa oleh para sarjana

1 Para sarjana perbandingan agama yang terdiri daripada Dr.Jerald F.Dirks di dalam bukunya Abrahamic Faiths telah mendakwa bahawa agama Yahudi dan Islam adalah sama benar dengan menganalogikan sebagai sebatang pokok yang mempunyai batang yang sama.

1

Page 2: Proposal Suhaida

perbandingan agama yang meletakkan ketiga-tiga agama ini sama valid melalui konsep

pluralisme agama.

Oleh yang demikian, bab ini adalah bab permulaan bagi kajian mengenai Nabi Ibrahim

yang menjadi personaliti utama sekaligus menjadi perbahasan utama dalam agama Yahudi dan

agama Islam. Justeru bab ini membahaskan secara terperinci latar belakang masalah kajian yang

menjelaskan secara ringkas masalah yang ingin dikaji. Seterusnya ialah permasalahan kajian

yang menjelaskan persoalan sebenar kepada masalah kajian, objektif kajian yang menjawab

kepada permasalahan kajian, skop kajian, pengertian tajuk kajian, kepentingan kajian,

metodologi kajian, sorotan perpustakaan dan susunan bab penulisan. Secara keseluruhannya, bab

ini menjelaskan kerangka awal penulisan tesis penulis supaya dapat difahami masalah kajian

yang ingin dikaji.

1.2 Latar belakang masalah kajian

Agama-agama Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Abrahamic Faiths adalah agama monoteism

yang mempercayai pada tuhan yang Esa. Kebanyakan pemikir-pemikir Barat seperti Dr.Jerald

F.Dirks2, David Kay3 berpendapat bahawa agama Ibrahim terdiri daripada agama Yahudi,

Kristian dan Islam walaupun pada hakikatnya agama Kristian mempercayai doktrin Trinity dan

menurut cendiakawan Muslim4 ianya telah menjadi agama budaya namun agama Kristian juga

termasuk di dalam kategori agama-agama Ibrahim yang pada asalnya juga mereka mempercayai

2 Dr.Jerald F.Dirks (2006), Abrahamic Faiths:Titik Temu dan Seteru antara Islam, Kristian dan Yahudi, Santi Indra (terj.), Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta3 David Kay (2008), The Semitics Religion: Hebrew,Jewish,Christian and Moslem, USA: Pomona Press4

2

Page 3: Proposal Suhaida

pada konsep Tuhan yang Esa5 dan berleluhur daripada nabi yang sama. Pengiktirafan menjadi

agama Ibrahim disebabkan ketiga-tiga agama Ibrahim ini bersusur galur daripada Nabi Ibrahim

atau Abraham yang membawa ajaran monoteisme.

Selain perkataan agama Ibrahim, ianya juga dikenali sebagai agama Samawi dan agama

Semitik. Agama Semitik adalah sebuah agama yang berkaitan dengan ketuhanan. Menurut Ismail

al-Faruqi al-Raji6 terdapat lima pengkategorian agama Semitik yang dapat dilihat berdasarkan

kesusasteraan masyarakat di Timur Tengah iaitu yang pertama, hakikat kebenaran Tuhan

pencipta yang satu, yang kedua ialah mempunyai konsep penciptaan manusia, ketiga ialah

penurunan kitab suci, keempat ialah mempunyai nabi dan rasul yang bertanggungjawab dalam

memyampaikan dakwah Tuhan. Manakala yang terakhir ialah ketaatan manusia kepada perintah

Tuhan untuk mencapai kegembiraan. Maka dapatlah disimpulkan di sini agama Semitik adalah

agama ciptaan Tuhan yang mempunyai lima elemen di atas dan jika ditelusuri mempunyai

leluhur Nabi Ibrahim yang membawa agama yang menyembah Tuhan yang Esa.

Titik-titik persamaan pluralisme pada ketiga-tiga agama ini menjurus kepada personaliti

utama iaitu Nabi Ibrahim yang begitu penting mencorakkan agama tersebut pada awalnya.7

Walaupun Islam sebenarnya telah datang lebih awal iaitu seawal Nabi Adam. Secara teorinya

Islam menerima titik persamaan tersebut tetapi tidak pada keabsahan dan kebenaran agama

5 Agama Kristian tidak dianggap sebagai agama semitik kerana agama Kristian telah diseleweng oleh Paul of Tarsus sehingga menjadikan kedudukan agama Kristian itu sebagai agama budaya ciptaan manusia yang sekaligus tidak boleh dijadikan agama yang diwahyukan oleh Tuhan kerana mempercayai pada doktrin Trinity. Doktrin Trinity adalah doktrin yang terbentuk daripada 3 oknum atau personaliti iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Qudus.6Ismail Raji al-Faruqi (1998), Islam and Other Faiths, Ataullah Siddiqui(eds.), United Kingdom: The Islamic Foundation, h. 757 Dr.Jerald F.Dirks (2006), op.cit, h. 29

3

Page 4: Proposal Suhaida

mereka. Maka perbezaan itu jelas apabila status dan peranan baginda menurut kitab suci ketiga-

tiga agama adalah berlainan. Justeru, agama Yahudi telah mengiktiraf baginda sebagai “Father

Of Many Nation”8 di dalam Old Testament Genesis 17:5, manakala agama Kristian mengiktiraf

baginda sebagai “Father Of Faith”9 di dalam Romans 4. Sementara itu menurut agama Islam

pula mengiktiraf Nabi Ibrahim sebagai “Khalilullah” yang bermaksud kekasih Allah10.

Kisah Nabi Ibrahim yang seringkali diceritakan di dalam kitab suci al-Qur’an dan

kerapkali dikisahkan di dalam kitab-kitab suci agama Yahudi dan Kristian iaitu Torah dan Bible

sering dikisahkan mengenai pengorbanan dan kepayahan baginda dalam menyeru manusia

kepada Tuhan yang Esa. Namun, kisah dan penceritaan di dalam setiap kitab-kitab suci ini

amatlah berbeza terutamanya dalam al-Qur’an dan kitab suci agama Yahudi yang dikenali

sebagai Taurat atau Old Testament iaitu sebahagian daripada Holy Bible yang dipercayai

menjadi kitab suci agama Yahudi.

Menurut agama Yahudi perjanjian Abraham dengan Tuhan adalah satu elemen penting

sehingga meletakkan agama Yahudi begitu berbeza daripada agama Islam dan Kristian. Hal ini

jelas terbukti apabila agama Yahudi itu dikatakan sebagai agama eksklusif hanya untuk Bani

Israil sahaja. Perjanjian ini jugalah yang membawa kepada status agama Yahudi itu sendiri

8 Fatrher of Many Nation membawa maksud bapa kepada banyak bangsa. Pengiktirafan ini berikutan Nabi Ibrahim telah melahirkan Nabi Ishak dan bersusurgalur kepada Nabi Yaakob seterusnya kepada Nabi Musa yang membawa agama Yahudi.9 Father of Faiths pula bermaksud bapa keimanan yang dilihat daripada pengorbanan baginda dalam kesusahan dan kepayahan dalam penghijrahan serta pengorbanan baginda terhadap anaknya Isaac yang akan disembelih lehernya. Atas dasar inilah agama Kristian telah menganalogikan keimanan Abraham kepada Jesus Christ sebagai contoh penyelamat keimanan.10

4

Page 5: Proposal Suhaida

sebagai agama pilihan Tuhan dan menjanjikan Bani Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan iaitu

“The Choosen People of God” seterusnya menjadikan umat Yahudi begitu berkuasa mentadbir

dan menguasai alam untuk membentuk Kingdom of God. Maka pengkajian ini juga akan

dilakukan terhadap perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam agama Yahudi yang akan

dilihat dengan lebih rinci bagaimana perjanjian ini memangkinkan status dan peranan Abraham

menurut agama Yahudi. Analisis juga dilakukan terhadap perjanjian Tuhan terhadap agama

Kristian sehingga terbentuk pula Kingdom of God serta justifikasi menurut agama Islam dengan

membuat perbandingan status Abrahamic Faiths kesannya terhadap pluralisme agama di

Malaysia.

Konsep Khoirul Ummah yang selayaknya diberikan kepada umat Islam berbanding

agama Yahudi tidak wajar sama sekali diberikan kesamarataan dalam beragama. Perjanjian

Abraham dengan Tuhan itu telah meletakkan masyarakat Yahudi sebagai individu yang paling

layak mentadbir alam dan menganggap mereka adalah The Choosen People of God sehingga

membentuk Kingdom of God. Begitu halnya dengan agama Kristian yang menanggap doktrin

Trinity merupakan doktrin yang menjadikan penganutnya sebagai penyelamat untuk mencapai

Kingdom of Heavan. Persoalan tersebut telah mendorong kajian ini dijalankan untuk

menjelaskan bahawa masyarakat Muslimlah yang paling layak digelar Khoirul Ummah yang

bukannya dirujuk kepada masyarakat Yahudi mahupun masyarakat Kristian. Justeru, masyarakat

Muslim wajar memahami tugas dan tanggungjawab sebagai khalifah Allah dengan membawa

ciri-ciri Khoirul Ummah ke dalam diri dan jiwa setiap penganut Muslim.

5

Page 6: Proposal Suhaida

Maka bertitik tolak daripada ini wajar bagi penulis menjalankan kajian berkisar kepada

status Abrahamic Faiths yang dilihat melalui Nabi Ibrahim yang menjadi personaliti utama

kepada ketiga-tiga agama terbesar dunia dan juga menjadi titik persamaan dalam agama

Semitik11. Kedudukan baginda akan dilihat dengan lebih rencam dan rinci menurut kepercayaan

agama Yahudi, Kristian dan menjadikan agama Islam sebagai justifikasi kepada kajian ini agar

kefahaman masyarakat lebih jelas berkenaan Nabi Ibrahim. Status ini akan dianalisis dengan

rinci bagaimana status Abrahamic Faiths ini mendorong kepada pembentukan pluralisme agama

sehingga memberi kesan terhadap konsep pluralisme agama di Malaysia khususnya.

1.3 Permasalahan kajian

Penulis mendapati kajian ini mempunyai persoalan yang ingin dirungkai oleh penulis agar dapat

memberi satu resolusi kepada persoalan-persoalan yang timbul. Persoalan yang timbul dewasa

ini adalah akibat dan impak daripada pemikiran masyarakat Muslim yang telah diserap secara

internal dengan pemikiran-pemikiran yang menyamatarafkan agama yang bertitik tolak daripada

leluhur nabi yang sama iaitu Nabi Ibrahim. Justeru itu banyaklah persoalan yang bersangkut paut

mengenai menyamatarafkan agama telah menganggu gugat keharmonian beragama rakyat

Malaysia sebagai contoh isu Kalimah Allah dan pemikiran Pluralisme yang masuk secara

senyap-senyap ke dalam pemikiran masyarakat Muslim kini. Oleh yang demikian adalah menjadi

kewajaran kepada kajian ini memperhalusi status Abrahamic Faiths yang dilihat menurut agama

11 Perkataan Semitik pada asalnya merujuk kepada bahasa yang digunakan oleh keturunan Shem. Semitik jugaberasal daripada perkataan Shem iaitu anak kepada Nabi Noh yang dipercayai di dalam kitab Bible. Maka bahasa semitik ini dilihat telah berkait rapat dengan agama iaitu agama Yahudi (Ibrani dan Aramia), Kristian Orthodok (Aramia dan Ge’ez) dan Islam (Arab). Manakala agama samawi adalah agama yang turun dari langit yang tidak mengalami sebarang penyelewang iaitu agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Maka pemilihan yang dilakukan ke atas agama semitik adalah ingin melihat perbezaan agama Yahudi yang telah diseleweng mengenai Nabi Ibrahim sehingga meletakkan agama Yahudi sebagai bangsa pilihan Tuhan sehingga kepada status dan peranan baginda sebagai nabi pilihan Tuhan.

6

Page 7: Proposal Suhaida

Yahudi, Kristian dan Islam bagi memberi satu fahaman dan pemikiran kepada fahaman

pluralisme yang menyamatarafkan agama dengan membawa kedudukan agama Samawi dan

Semitik itu yang bertitik tolak daripada leluhur nabi yang sama. Antara persoalan utama di dalam

kajian ini yang menjadi tunjang utama perbincangan adalah:

i) Apakah status agama nabi Ibrahim menurut agama Yahudi, Kristian dan Islam?

ii) Apakah konsep pluralisme menurut agama Yahudi, Kristian dan Islam?

iii) Apakah status Abrahamic Faiths telah memberi kesan dan pengaruh terhadap pemahaman

pluralisme agama di Malaysia khususnya dan dunia umumnya?

1.4 Objektif

Kajian yang dijalankan ke atas status Abrahamic Faiths yang acapkali terdiri daripada agama

Yahudi, Kristian dan Islam ini merencanakan objektif utama yang ingin ditonjolkan dalam kajin

ini. Antara objektif utama kajian ini ialah:

1.4.1 Mengemukakan status agama Nabi Ibrahim menurut agama Yahudi, Kristian dan Islam.

1.4.2 Mengkaji konsep pluralisme menurut agama Yahudi, Kristian dan Islam.

1.4.3 Menganalisis kesan fahaman pluralisme terhadap agama nabi Ibrahim dalam konsep

pluralisme di Malaysia.

1.5 Skop kajian.

7

Page 8: Proposal Suhaida

Kajian ini akan memfokuskan beberapa subjek iaitu Abrahamic Faiths dan konsep pluralisme

agama yang akan ditelusuri dengan lebih rencam agar pemfokusan ini dapat dianalisis di akhir

kajian ini dengan lebih rinci.

Kajian ini memfokuskan Abrahamic Faiths sebagai fokus utama kajian disebabkan

agama-agama Nabi Ibrahim ini mempunyai persamaan dan perbezaan khususnya perkara

berkaitan personaliti utama iaitu Nabi Ibrahim yang menjadi titik temu antara ketiga-tiga agama

besar dunia Yahudi, Kristian dan Islam. Maka kajian akan lebih memokus status Abrahamic

Faiths yang akan dilihat dan lebih ditekankan mengenai Nabi Ibrahim bermula daripada susur

galur Nabi Ibrahim mengenai biografi baginda sehingga kepada pengorbanan dakwah baginda

serta perjanjian Tuhan sehingga meletakkan ketiga-tiga agama ini sangat berbeza statusnya.

Kajian ini juga akan memfokuskan mengenai konsep pluralisme yang menjadi

kekeliruaan apabila konsep pluralisme ini dibahaskan dan dibentuk berdasarkan kesamaan antara

agama Yahudi, Kristian dan Islam melalui status agama Nabi Ibrahim yang difokuskan kepada

nabi yang sama dan seterusnya mendakwa ketiga-tiga agama ini sama benar dan sah sedangkan

Islam itu datang bagi menasakhkan agama sebelumnya. Walaubagaimanapun, Islam tetap

menerima agama Yahudi dan Kristian sebagai suatu agama anutan tetapi tidak pada keabsahan

agama tersebut.

8

Page 9: Proposal Suhaida

Oleh yang demikian, pemfokusan ini akan menjadi landasan pada kajian ini supaya

kajian ini lebih terfokus dan lebih tersusun bagi merencanakan status Abrahamic Faiths dan

kesannya terhadap pluralisme di Malaysia.

1.6 Kepentingan kajian

Kajian ini berkepentingan atas beberapa pertimbangan iaitu:

Pertama, kajian komperatif mengenai status Nabi Ibrahim menurut agama Yahudi,

Kristian dan Islam ini berkepentingan bagi mematahkan hujah-hujah pluralist yang mengatakan

bahawa semua agama itu adalah sama. Persamaan yang dinilai daripada leluhur yang sama iaitu

Nabi Ibrahim menjadi satu titik persamaan agenda pluralisme yang begitu hebat dicanangkan

oleh masyarakat Barat hari ini sehinggakan masyarakat Islam sekarang lebih mudah untuk

menerima pendekatan keharmonian dalam beragama tidak kiralah yang bersifat eksklusif

mahupun insklusif. Serangan dan jajahan pemikiran yang dilakukan oleh misi Kristianisasi juga

bukan sahaja akan menjatuhkan masyarakat Islam dari segi pemikiran bahkan dari aspek

pegangan akidah seterusnya dari aspek sosial seperti mana yang telah berlaku di negara

serumpun kita iaitu Indonesia yang membenarkan perkahwinan campur di antara pelbagai

agama. Oleh yang demikian, kajian ini dilakukan bagi menyanggah pernyataan tersebut dan

ianya akan dijadikan rujukan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mengenai isu-

isu pluralisme seperti penggunaan Kalimah Allah dan sebagainya.

9

Page 10: Proposal Suhaida

Kedua, kajian perbandingan ini berkepentingan kepada saudara baru atau dikenali

sebagai muallaf dan juga masyarakat Islam yang lain secara umumnya dalam memahami status

dan peranan Nabi Ibrahim yang sebenar dalam misi baginda menyampaikan dakwah Allah SWT.

Hal ini disebabkan muallaf khususnya dan masyarakat Islam umumnya sering mengalami

konflik dalaman berkaitan kemusykilan mengenai perkara-perkara dalam agama Islam

khususnya kisah-kisah nabi yang digembar-gemburkan hampir serupa dengan kisah-kisah nabi

dalam kitab agama Yahudi iaitu Old Testament yang menjadi sebahagian daripada isi kandungan

The Holy Bible. Kemusykilan dan kekeliruan yang dihadapi oleh muallaf ini sebenarnya akan

membawa mereka memahami kisah dan peranan nabi khususnya Nabi Ibrahim mengikut

fahaman agama mereka. Hal ini perlu diperjelas dan diperbetul memandangkan kepercayaan

kepada rasul adalah rukun Iman yang keempat yang wajib diimani oleh setiap umat yang

bergelar Muslim. Maka kajian ini adalah bertujuan ke arah itu yang akan memberi impak yang

positif kepada Jabatan Agama Islam dalam mengajar dan memberi tunjuk ajar mengenai rukun

Iman khususnya beriman kepada Rasul secara jelas dan mapan kepada muallaf agar tidak lagi

menimbulkan kekeliruan yang akhirnya akan membawa kepada penganutan semula agama asal

mereka.

Selain itu, kajian ini amat penting untuk membezakan agama Islam adalah agama yang

bertunjangkan ajaran Hanif yang telah dibawa seawal Nabi Adam ‘a.s dan ianya tidak boleh

disamakan dengan agama Yahudi mahupun agama Kristian walaupun pada dasarnya turut

mempunyai leluhur yang sama iaitu Nabi Ibrahim. Memandangkan masyarakat Muslim kini

lebih terdedah dengan misi Kritianisasi akibat daripada dunia globalisasi maka kajian ini dapat

menjelaskan dan memberi kefahaman kepada masyarakat awam yang terdedah dengan misi

10

Page 11: Proposal Suhaida

Kristianisasi lebih-lebih lagi bagi mereka yang bergaul dengan masyarakat bukan Islam seperti

pelajar yang ke luar negara yang tentunya terdedah dengan misi Kristianisasi.

Seterusnya kajian ini begitu penting bagi membuka ruang kepada ilmuwan Muslim yang

lain dalam mengkaji dan menjalankan penerokaan serta penggalian ilmu yang lebih mendalam

khususnya dalam ilmu Perbandingan Agama. Di samping itu dapat memperkayakan khazanah

intelektual Muslim khususnya di Malaysia dan secara umumnya di dunia Islam. Kajian ini juga

berkepentingan kepada masyarakat awam dalam memahami konsep agama Semitik yang

kebanyakannya tidak mengenali makna dan konsep agama Semitik dan kajian ini menjadi salah

satu rujukan di masa akan datang terutamanya di Malaysia yang kekurangan rujukan mengenai

agama semitik khususnya agama Yahudi.

Tambahan pula dunia globalisasi tanpa sempadan yang telah dimasuki oleh pemikiran-

pemikiran asing yang cuba untuk menghancurkan pemikiran seterusnya akidah umat Islam

secara tersembunyi khususnya pihak-pihak Barat yang mengutarakan kekeliruan berkenaan

kemaksuman dan kebenaran ajaran yang dibawa oleh para nabi di dalam Islam khususnya Nabi

Ibrahim dan umumnya nabi-nabi yang lain mengikut pemahaman kitab suci mereka maka kajian

ini berkepentingan untuk menyanggah dakwaan dan dakyah yang hanya akan mengelirukan umat

Islam hari ini.

11

Page 12: Proposal Suhaida

Maka dengan ini wajarlah kajian ini dijalankan bagi memberi satu resolusi kepada

cabaran pemikiran dunia hari ini yang berkehendakkan kepada kesamarataan tanpa mengira ape

jua sempadan termasuklah sempadan keagamaan. Justeru, kajian ni berkisar mengenai status

Abrahamic Faiths dan kesannya terhadap konsep pluralisme agama di Malaysia.

1.7 Pengertian tajuk

Pengertian tajuk adalah sangat penting dalam membuat kajian supaya kajian yang dijalankan

jelas dari segi maknanya. Maka penulis akan memperincikan tajuk kajian dengan memberi

definisi kepada setiap perkataan berikut; status, Abrahamic, Faiths, kesan, pluralisme agama.

Status

Status menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud taraf atau kedudukan. Ia

biasanya merujuk kepada kedudukan dan pada kelazimannya digunakan kepada orang, negara

dan lain-lain.12 Justeru kajian ini mengkaji status atau kedudukan yang akan juga dilihat dari segi

peranan baginda bukan hanya sebagai seorang nabi bahkan penerima perjanjian daripada Tuhan.

Abrahamic / Nabi Ibrahim

12 Hajah Noresah Baharom (2007), Kamus Dewan Edisi Keempat, Dewan Bahasa dan Pustaka, h.1523

12

Page 13: Proposal Suhaida

Abrahamic adalah perkataan di dalam bahasa Inggeris yang berkata akar daripada perkataan

Abraham. Abrahamic yang didefinisikan menurut Oxford Dictionary ialah  menunjukkan salah

satu atau semua agama iaitu Yahudi, Kristian dan Islam yang menghormati Abraham, bapa

bangsa al-Kitab iaitu agama yang monoteistik yang bersusur galur daripada keturunan Nabi

Ibrahim. Oleh yang demikian ianya berkaitan secara khusus dengan The Biblical patriarch

Abraham.

Nabi Ibrahim menurut al-Qur’an ialah seorang yang Hanif dan berserah diri (musliman).

Al-Qur’an di dalam surah Surah Ali-‘Imran ayat 67 ada menyatakan bahawa baginda bukanlah

seorang Yahudi mahupun Nasrani. Baginda adalah seorang yang amat penting di dalam Islam

kerana pembawa agama Hanif. Baginda telah berkahwin dengan Siti Sarah yang berketurunan

Bani Israil dan Siti Hajar yang berketurunan Arab. Kedua-dua anaknya iaitu Isma il dan Ishaq

adalah utusan Allah untuk menyampaikan dakwah Islamiyah.

Menurut buku Qisas al-Anbiya’ karangan Abi Ishaq Ahmad bin Muhammad bin

Ibrahim al-Naisaburi, nama penuh Nabi Ibrahim ialah Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Sarugh

bin Azghu bin Paligh bin ‘Abir bin Shalikh bin Fainan bin Ar Fahsyaz Ibn Sam bin Nuh.13

Menurut agama Yahudi Nabi Ibrahim pada asalnya dikenali sebagai Abram dan ditukar

namanya kepada Abraham kerana penganugerahan Tuhan yang dikurniakan kepada beliau yang

13 Abi Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Naisaburi (427H), Qisasul Anbiyak al-Musamma ‘Araisul Majalis, Beirut: Maktabah Thaqafiyah, h. 63

13

Page 14: Proposal Suhaida

telah menjadi bapa kepada banyak bangsa (Father of Many Nation)14. Abraham membawa

agama monoteisme kepada bangsa Israel untuk menyembah Tuhan yang diberi nama Yahweh.

Faiths / Agama

Diperhalusi makna faiths menurut oxford Dictionary mempunyai tiga makna yang agak serupa

berkenaan perkataan faiths yang berasal dari perkataan Latin iaitu

1. Complete trust or confidence in someone or somethings.

2. Strong belief in religion

3. A system of religius belief

Origin from latin fides15

Agama adalah suatu kata nama yang begitu sinonim dengan perkataan kepercayaan,

ajaran, ikutan, pedoman, petunjuk, ketuhanan, keimanan, din dan akidah. Menurut Kamus dewan

terdapat dua makna agama yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifatnya serta

kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya dan ianya juga boleh diertikan sebagai

kepercayaan kepada Maha Kuasa. Manakala yang kedua pula ialah kepercayaan kepada sesuatu

dewa dan sebagainya iaitu yang dipuja dan dianggap sebagai sesuatu yang amat berkuasa.16

Menurut pandangan sekular Barat, agama dikatakan sebagai sebahagian daripada

14 Genesis 21:515 H.36916 Hajah Noresah Baharom (2007), op.cit, h. 14

14

Page 15: Proposal Suhaida

kebudayaan.17Menurut Freda Droes, agama itu bermaksud terikat.18Sementara menurut Peter

Bryne pula bermaksud suatu sistem yang tertentu daripada keimanan dan peribadatan yang

dilakukan.19 Manakala menurut Schellenberg agama dapat didefinisikan kepada 4 iaitu yang

pertama frekuensi pemikiran sesuatu kebiasaan yang realiti, yang kedua ialah penekanan kepada

makna yang baik, yang ketiga pula ialah penerapan dalam perhubungan, dan yang terakhir ialah

kecenderungan apabila menghadapi masalah.20

Agama dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-Din.21 Menurut Islam, agama juga dapat

diertikan sebagai wahyu dari Allah22. Islam menyakini bahawa agama itu adalah fitrah

semulajadi manusia. Sejarah mengatakan bahawa kewujudan agama adalah selari dengan

kewujudan manusia iaitu bermula seawal penciptaan Nabi Adam.23

Kesan

Manakala kesan pula membawa kepada tiga maksud iaitu yang pertama tanda yang ditinggalkan

oleh sesuatu. Maksud yang kedua pula ialah sesuatu samaada kebaikan atau keburukan yang

timbul daripada sesuatu kejadian seperti keadaan, perbuatan, tindakan dan sebagainya. Maksud

yang ketiga ialah pengaruh pada pemikiran, sikap, watak dan sebagainya yang timbul akibat

17 Mohamad Toha (2003), Pengenalan Tamadun Islam, Artikel dalam buku Tamadun Islam dan Kenegaraan “A” ,Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia, h. 518 D.Welch, Sharon (1996), Sweet Dream in Amerika:Making Ethics and Spiriuality Work, New York: Routlegde, h. 15619Peter Bryne (1999), The Pragmatics of DefiningReligion: Context, Concepts and Contests, dalam Jan G.Platvoet, Arie L.Molendijk (eds.), Boston: Brill, h. 37920 Schellenberg, J.L (2005), Prolegomena To a Philosophy of Religion, United States of America: Cornell University, h. 1221 Dr.Rohi Baalbaki(1995)al-Mawrid,ed. 7, Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin, h. 55722 Prof. HM. Arifin (2002), Menguak Misteri Ajaran Agama-agama Besar, Jakarta: PT Golden Trayon Press, h. 7 23 Ibid.

15

Page 16: Proposal Suhaida

menyaksikan iaitu mendengar atau membaca sesuatu. Justeru, kesan menurut kajian ini lebih

terfokus kepada makna yang kedua dan yang ketiga yang mana kajian ini akan melihat

pengaruhnya bukan sahaja kepada perbuatan malah kepada pemikiran.24

Pluralisme

Pluralisme berasal daripada perkataan bahasa Inggeris dan menurut Kamus Dewan ianya

merujuk keadaan yang majmuk. Ianya juga merujuk kepada keadaan masyarakat yang terdiri

daripada pelbagai kaum, kebudayaan, kepercayaan agama dan sebagainya.25 Pluralisme berkata

akar daripada perkataan plural yang menunjukkan lebih daripada satu.26 Menurut Oxford

Dictionary27 pluralisme mempunyai beberapa maksud yang terdiri daripada:

1. A political system of power-sharing among a number of a political parties

2. The existence or toleration in society of a number of different ethnic groups, cultures and

beliefs

3. Holding of more then one eccle siastical office or position at the same time by one

person.

24 Hajah Noresah Baharom (2007), op.cit, h .77125 Ibid, 1219.26(1995) The Oxford Dictionary and Usage Guide To The English Language, Oxford New York: Oxford University Press H.327 Waite Maurice(ed) (2007), Oxford Dictionary and Thesaurus, 2nd edition, New York: Oxford University Press, h.787

16

Page 17: Proposal Suhaida

Menurut Prof.Madya Dr.Fauzi Hamat pula dalam pembentangan Seminar Islam dan Hubungan

Antara Agama di Malaysia Peringkat Kebangsaan ada mengatakan bahawa:28

“Istilah Pluralisme didapati mempunyai banyak maksud, daripada suatu fakta keadaan kepada

sikap kepada falsafah tertentu”.

Menurut Zaid Ahmad dipetik daripada kata-katanya melalui pembentangan kertas kerjanya

menyatakan bahawa pluralisme pada amnya boleh difahami dan diertikan sebagai suatu keadaan

dalam suatu masyarakat yang mempunyai pelbagai ras, bangsa, keturunan, etnik mahupun

agama.29 Pluralisme ini kebiasaannya tertumpu pada banyak segi iaitu dari segi politik, sosial dan

tidak ketinggalan juga pluralisme agama yang hebat disebarkan. Oleh yang demikian, pluralisme

agama menurut ahli pemikir Barat seperti John Hick menjelaskan definisi pluralisme agama

dengan begitu jelas sekali.

Pengertian tajuk di atas diharapkan dapat menjadi satu pemahaman yang jelas dalam

memahami tajuk kajian iaitu Status Abrahamic Faiths dan kesannya teradap pluralisme agama di

Malaysia.

1.8 Metodologi kajian

28 Mohd Fauzi Hamat (2006), “Pendekatan Epistimologi Dalam Menangani Pluralisme Agama” (Kertas Kerja Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malaysia Peringkat Kebangsaan di Universiti Malaya, 18-19 Januari 2006 29

17

Page 18: Proposal Suhaida

Metodologi kajian digunakan bagi mendapatkan suatu penyelesaian kepada masalah

kajian.30Maka penulis telah menggariskan beberapa metode kajian yang digunakan dalam

menjalankan kajian perbandingan ini supaya pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar

seterusnya dapat menganalisis data melalui metode pengumpulan data. Metode yang digunakan

oleh penulis ialah metode pengumpulan data dan metode analisis data ialah seperti berikut:

1.8.1 Metode pengumpulan data

Dalam menjalankan metode pengumpulan data pula, penulis telah menggunakan dua metode

yang difikirkan sesuai bagi merencanakan kajian penulis iaitu metode kajian perpustakaan dan

metode kajian lapangan.

1.8.1.a Oleh yang demikian, metode kajian perpustakaan adalah metode utama dalam kajian

penulis dengan mengambil kira beberapa jenis metode iaitu metode historis, metode

deskriptif dan metode literature scripture.

I. Metode Historis

Metode Historis atau metode pensejarahan digunakan oleh penulis dalam

membahaskan dan menerangkan secara terperinci mengenai sejarah genealogi

Nabi Ibrahim menurut agama Yahudi, Kristian dan juga Islam. Kajian

pensejarahan ini akan meneliti secara terperinci kelahiran baginda, susur galur

kehidupan dan kewafatan baginda. Perincian kepada kisah-kisah baginda juga akan

30 Wayne Goddard and Stuart Melville.(2004.)Research Methodology:An Introduction(2cnd ed.)Juta & Co Ltd, h.6

18

Page 19: Proposal Suhaida

menggunakan metode pensejarahan. Pengkajian menggunakan metode

pensejarahan ini mengambil kira ketiga-tiga buah agama iaitu agama Yahudi,

Kristian dan Islam supaya penganalisisan yang jelas mengenai status Abrahamic

Faiths dapat dianalisis dengan lebih rencam. Metode ini merangkumi bab dua

pengkajian penulis.

II. Metode deskriptif

Metode deskriptif adalah metode gambaran mengenai sesuatu kajian. Maka

metode ini digunakan untuk menerangkan secara jelas biografi Nabi Ibrahim

menurut Yahudi, Kristian dan juga menurut agama Islam. Bab dua merupakan

bab yang menggunakan metode deskriptif dalam mendapatkan pandangan yang

jelas mengenai Nabi Ibrahim menurut agama Islam dan juga agama Yahudi dan

Kristian di samping mengenai konsep agama Semitik kaitannya dengan fahaman

pluralisme khususnya di Malaysia.

III. Metode literature scripture

Seterusnya metode literature scripture yang menggunakan kitab suci al-Qur’an

dan juga The Holy Bible yang meliputi Old Testament sebagai rujukan utama

bagi kajian perbandingan ini dan menjadikan al-Qur’an sebagai justifikasi.

Penulis hanya menggunakan Old Testament disebabkan kitab suci agama Yahudi

19

Page 20: Proposal Suhaida

adalah di dalam ruang lingkup Tanakh atau Old Testament yang terdiri daripada

Torah, Nevi’im dan Ketubim. Penggunaan literature scripture digunakan dalam

keseluruhan bab yang merangkumi bab dua, bab tiga dan bab empat yang akan

merumuskan secara terperinci dengan menggunakan hujah al-Qur’an.

1.8.1.b Seterusnya penulis juga menggunakan metode kajian lapangan kerana penulis

menyedari bahawa metode perpustakaan yang digunakan adalah secara teori maka kajian

lapangan telah dibuat bagi melengkapkan lagi kajian penulis. Kajian lapangan yang

dijalankan oleh penulis terbahagi kepada metode temubual dan metode observasi.

I. Metode temubual

Metode temubual juga digunakan oleh penulis dalam perbahasan mengenai pluralisme

agama di Malaysia dengan menemubual beberapa orang tokoh pemikir iaitu Prof. Dr.

Datuk Osman Bakar sebagai Professor Emeritus dalam bidang Falsafah di University

Malaya, Kuala Lumpur. Selain itu juga penulis menemubual Ybhg. Prof. Datin Dr.

Azizan Binti Baharuddin selaku pengerusi Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya.

Turut sama ditemubual ialah Prof. Madya Dr.Fauzi Hamat, Prof.Madya Dr. Wan Suhaimi

Wan Abdullah, Dr. Mohd Sani bin Badrun seorang cendiakawan alumnus ISTAC-IIUM,

Prof. Dr. Abdul Latif Hj. Samian selaku Profesor Falsafah dan pengarah di Institut Alam

dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Penulis juga menemubual Prof

Madya Dr. Muhammad Azizan Sabjan dan Dr. Nor Shakirah Mat Akhir di Universiti

Sains Malaysia,

20

Page 21: Proposal Suhaida

Penulis telah menjalankan kaedah temubual ke atas paderi-paderi di sekitar Lembah

Klang dan juga di Melaka yang terdiri daripada Father Micheal Chua iaitu sebagai paderi

gereja Katolik, Dr. Herman Sastri selaku Presiden Katholik Malaysia. Turut sama

ditemubual ialah Pastor Tankaraj di Geraja Methodist Tamil Melake. Temubual ini

dijalankan bagi mengumpulkan maklumat terhadap pandangan tokoh-tokoh di atas

mengenai pluralisme di Malaysia yang semakin hari meresap masuk ke dalam pemikiran

rakyat Malaysia.

1.8.2 Metode analisis data

Dalam menjalankan metode analisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif secara

kritis dan perbandingan dilakukan ke atas peranan Nabi Ibrahim menurut kedua-dua agama Islam

dan Yahudi. Cara perbandingan yang dilakukan berdasarkan kepada al-Qur’an dan al-Sunnah

dan Holy Bible. Selain itu, penulis juga membandingkan kisah penceritaan Nabi Ibrahim menurut

agama Yahudi, Kristian dan Islam. Metode ini juga dilakukan semasa membandingkan peranan

status agama-agama Nabi Ibrahim dan perkaitannya dengan fahaman pluralisme yang meresap

masik ke Malaysia dewasa kini. Metode perbandingan adalah sebuah metode yang menjadi

tunjang asas kepada pengkajian ini dan bab empat sebagai bab yang paling kerap menggunakan

metode ini dalam menganalisis seterusnya merumus status Abrahamic Faiths kesannya terhadap

pluralisme agama di Malaysia.

21

Page 22: Proposal Suhaida

1.9 Sorotan perpustakaan

Sorotan kajian perpustakaan adalah salah satu perkara yang terpenting dalam menjalankan kajian

yang menggunakan sumber metode perpustakaan. Sorotan kajian ini berkepentingan bagi melihat

kelompongan yang terdapat di dalam kajian-kajian lepas agar kajian ini dapat memenuhi

kelompongan itu dengan jitu dan mampan.

Tesis Yasril Yazid31 merupakan tesis yang membahaskan mengenai konsep pro dan

kontra pluralisme dalam penerapan kepada keamanan dan keharmonian beragama di Indonesia.

Tesis ini menggunakan metode historical actual dan deskriptif analitik bagi membahaskan

fenomena yang berlaku di Indonesia dalam usaha mewujudkan keharmonian beragama melalui

dialog beragama menurut pandangan Islam. Perbezaan yang ketara tesis ini dengan penulisan

penulis ialah penulis menggunakan metode komperatif dalam membuat analisis perbandingan di

antara agama-agama Nabi Ibrahim dan menggunakan metode analisis deskriptif secara kritis.

Oleh yang demikian, penulisan yang khusus dilakukan oleh penulis kerana didapati kajian lepas

tidak mengkaji secara mendalam berkaitan agama-agama Nabi Ibrahim dan perbandingannya

seterusnya dilihat pula pada kesannya terhadap pluralisme yang semakin merebak di Malaysia.

Anis Malik Toha32dalam Muzakarah Ulama membahaskan implikasi pluralisme agama

dalam mewujudkan kedamaian beragama yang secara formal bukan pada hal-hal berbentuk

31 Yasril Yazid (2005) , “Pro Kontra Dalam Pluralisme Agama: Kajian Terhadap Konflik Sosial Keagamaan dan Sikap Toleransi Beragama Di Indonesia” (Tesis, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)32 Anis Malik Toha (2006), “Menangani Implikasi Faham Pluralisme Agama” ( Kertas Kerja Muzakarah Ulama 2006 di Ipoh), 11-13 Jun 2006

22

Page 23: Proposal Suhaida

keagamaan. Pemfokusan beliau lebih kepada pluralistik formalitas. Maka dapat dilihat perbezaan

di antara kertas kerja ini dengan penulisan penulis ialah penulisan ini bagi mengisi kelompongan

mengenai status Abrahamic Faiths yang menjadi salah satu tunjang utama dalam menanggapi

konsep pluralisme agama dan kajian ini lebih terfokus di Malaysia.

SS Dato’ Seri (Dr) Hj. Harussani bin Hj Zakaria33 membahasakan sejarah kedatangan pemikiran

yang bermula seawal Perang Salib. Penulis membahaskan serangan pemikiran melalui jendela

liberalisme dan pluralisme dan singkapan pluralisme di Indonesia dan cadangan agar negara

Malaysia terhindar daripada pemikiran sedemikian. Maka perbezaan yang dapat dilihat daripada

kajian pembentangn kertas kerja ini dengan penulisan kajian penulis ialah penulis ingin mengkaji

bagaimana status Abrahamic Faiths memberi kesan terhadap pluralisme di Malaysia dan

sejauhmana ia memberi kesan kepada toleransi beragama di Malaysia.

Zaid Ahmad34 dalam membincangkan mengenai pluralisme beliau mengambil kira

implikasi dialog peradaban dengan pluralisme pada peringkat makro dan mikro, inter dan intra.

Menurut hemah beliau hal ini yang menjadi asas dialog peradaban yang disuburkan dalam

kehidupan masyarakat. Beliau juga membawa pendekatan Islam yang dilihat sebagai landasan

utama dalam membahaskan pluralisme yang menjadi penyatuan kepada masyarakat dalam

mewujudkan keharmoniaan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbahasan ini mempunyai

beberapa kelompongan yang boleh diisi oleh penulisan kajian ini. Penulisan kajian ini akan

33 2006, Pemurnian Islam Dari Liberalisme dan Pluralisme34 Zaid Ahmad (2001), “Pluralisme dan Dialog Peradaban: Meninjau Sudut Pandangan Islam” (Kertas Kerja Seminar International Malaysian Studies Conference di Universiti Kebangsaan Malaysia), 6-8 August 2001

23

Page 24: Proposal Suhaida

menganalisis secara rencam bagaimana status Abrahamic Faiths memberi kesan kepada

pluralisme agama di Malaysia.

Seterusnya pembentangan kertas kerja oleh Prof.Madya Dr. Fauzi bin Hamat35 yang

bertajuk Pendekatan Epistimologi dalam Menangani Pluralisme Agama. Secara jelasnya penulis

mendapati pembentangan kertas kerja ini menggunakan metode komperatif iaitu pemikiran

epistimologi Islam yg bersandarkan al-Din dan pemikiran asas epistimologi yang menjadi

landasan sandaran agama-agama lain iaitu Yahudi, Kristian, Hindu dan Budha. Kertas kerja ini

cuba menyingkap secara mendalam ilmu yang menjadi wadah kepada fahaman pluralisme yang

dibandingkan sandaran Islam dan agama-agama lain yang dilihat secara mampan bermula dari

segi literal makna pluralisme itu sendiri. Walaubagaimanapun, perbahasan yang dilakukan hanya

tertumpu kepada epistimologi yang difokuskan kepada sandaran al-Din dan sandaran agama-

agama lain. Oleh yang demikian, penulisan ini diharap dapat mengisi kelompongan dengan

mengambil kira konsep pluralisme seawal perbahasan mengenai Abrahamic Faiths dan secara

rencam akan dilihat kesannya di Malaysia.

Leonard Swirdler36 menyoroti tajuknya Plurality, Unity, Peace, penulis mendapati

bahawa kertas kerja ini menggunakan metode perpustakaan dengan ingin memberikan satu

pandangan terhadap pluraliti yang menjadi tunjang kepada keamanan dan perpaduan dan di

antaranya ditunjangi oleh dialog peradaban. Walaubagaimanapun kertas kerja ini mendapati

35 36 Leonard swirdler(seminar Kebangsaan “Pluralisme, Perpaduan dan Keamanan)(15-16 jun 2004)bertempat di auditorium kompleks kampus kota um Jalan Tun Ismail Kuala Lumpur.

24

Page 25: Proposal Suhaida

bahawa beliau menyokong konsep kesamarataan khususnya di dalam kesamarataan beragama

untuk mewujudkan perpaduan dan keamanan tdiak mengira sempadan agama. Hal ini yang akan

dibahaskan oleh penulis berkenaan status Abrahamic Faiths yang menjadi dasar kepada

pebentukan dan pengukuhan pluralisme agama. Maka penulis akan mengisi kelompongan

terdapat di dalam kertas kerja ini.

Penulis mendapati bahawa tidak banyak penulisan tesis mengenai konsep pluralisme

yang dikaitkan dengan status Abrahamic Faiths. Juteru itu, penulis juga merujuk buku-buku

yang berautoriti dalam membincangkan status Abrahamic Faiths yang wajar dilihat melalui

personalti utama iaitu Nabi Ibrahim. Oleh yang demikian penulis merujuk beberapa buah buku

yang mengisahkan perjalanan dakwah baginda.

Buku yang membincangkan mengenai biografi dan kisah Nabi Ibrahim yang di antaranya

telah dikarang oleh Abi Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Naisaburi37di dalam

bukunya Qisasul Anbiyak al-Musamma ‘Araisul Majalis. Buku ini adalah kitab Arab yang

menjelaskan secara deskriptif mengenai kelahiran Nabi Ibrahim dan juga Raja Namruz yang

menjadi pemimpin pada ketika itu serta kisah kelahiran putera baginda seterusnya kisah

mengenai air Zamzam dan pembinaan Ka’abah. Buku ini dapat membantu penulis mencari

maklumat mengenai biografi Nabi Ibrahim dan maklumat mengenai susur galur Nabi Ibrahim

sehingga sampai ke Nabi Musa yang membawa agama Yahudi dan bersusur galur sehingga ke

Nabi Muhammad yang membawa agama Islam. Maklumat ini akan digunapakai dalam bab

37 Abi Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Naisaburi (427H), Qisasul Anbiyak al-Musamma ‘Araisul Majalis , Beirut: Maktabah Thaqafiyah

25

Page 26: Proposal Suhaida

kedua penulisan. Namun buku ini hanya menerangkan Nabi Ibrahim yang dilihat dari kaca mata

Islam tanpa melihatnya di sisi agama Yahudi.

Kitab Ibn Kathir38yang bertajuk al-Bidayah wa Al-Nihayah menyatakan kelahiran dan

kewafatan Nabi Ibrahim serta perjalanan hidup dan dakwah baginda turut sama dimuatkan

salasilah keturunan anak Nabi Ibrahim. Perbandingan akan dilihat antara kitab Ibn Kathir dan

juga kitab Abi Ishaq dan diharmonikan kedua-dua maklumat tersebut. Begitu juga kitab ini tidak

menerangkan secara komperatif Nabi Ibrahim dan Abraham menurut agama Yahudi sepertimana

penulisan yang ingin dijalankan oleh penulis.

Di samping itu, bagi melengkapkan lagi penulisan mengenai biografi Nabi Ibrahim,

penulis telah mengenal pasti beberapa kitab yang membahaskan mengenai sifat dan dakwah Nabi

Ibrahim. Antara pengarang yang membahaskan mengenai Nabi Ibrahim yang dilihat dari segi

kemaksuman Nabi Ibrahim dan dakwah baginda seperti dalam kitab Al-Nubuwwah wa Anbiya’

(1970), Muhammad Ali al-Sabuni39.

Di samping itu, penulis juga telah membuat rujukan mengenai Nabi Ibrahim atau dikenali

sebagai Abraham menurut kepercayaan masyarakat agama Yahudi dan Kristian yang telah

38 Ibn Kathir (1981), al-Bidayah wa Al-Nihayah, v.1-2, Beirut: Maktabah al-Ma’arif.39 Muhammad Ali as-Sabuni (1970), An-Nubuwwah wa Anbiya’: dirasah tafsiliyah li-hayat al-Rusul al-kiram wa-da`watihim wa-atharihim fi tafsir mafahim al-bashar bi-uslub yajma` bayna al-diqqah wa-al-suhulah wa-al-jiddah wa-al-tahqiq, Beirut: Dar al-Irshad

26

Page 27: Proposal Suhaida

dinukilkan oleh penulis-penulis barat seperti Thomas L.Thompson40di dalam bukunya The

Historicity of The Patriarchal Narratives: The Quest For The Historica,. Buku ini telah dijadikan

rujukan dalam penulisan ini kerana buku ini dibahaskan secara terperinci mengenai susur galur

dan kronologi kisah Abraham dengan membuat perbandingan antara penulisan Bible dan

arkeologi yang ditemui serta turut dibahaskan tempoh masa perjalanan ‘Patriarchal’ tersebut.

Buku ini juga menyelitkan status Abraham sebagai ‘Caravaneer’ yang diambil daripada tesis

penulisan C.H Gordon dan W.F. Albright. Namun buku ini hanya tertumpu kepada fahaman

agama Yahudi sahaja. Bukan setakat itu, malah penulis mengambil kira juga buku yang

dikarang oleh John Lord41 yang bertajuk Jewish Heroes and Prophets mengenai kisah Abraham

daripada ketamadunan zaman Abraham sehinggalah kepada perjanjian yang telah Tuhan

janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Namun penulis melihat buku ini adalah lebih

kepada penceritaan secara deskritif mengenai perjalanan kisah-kisah nabi menurut perspektif

agama Yahudi tanpa perbandingan yang dilakukan mengenai Nabi Ibrahim menurut agama

Islam.

Tidak cukup dari itu penulis juga merujuk buku yang dinukil oleh John C. Super42 yang

merupakan sebuah buku yang membahaskan mengenai agama Yahudi dengan perincian

Abraham sebagai penerima perjanjian pertama daripada Tuhan mengenai tanah Cana’an.

Namun buku ini bukan hanya kekurangan perbahasan mengenai status Nabi Ibrahim menurut

agama Islam malah buku ini tidak dapat menjelaskan secara terperinci status Abraham itu

sebagai permulaan ketua keluarga bagi agama Yahudi.

40 Thomas L.Thompson (2002), The Historicity of The Patriarchal Narratives: The Quest For The Historica, Harrisburg:Trinity Press International41 John Lord(t.t), Jewish Heroes and Prophets, United States of Amerika: Plain Label Books 42 John C. Super, Briane K.Turley (2006), Religion In World History, New York: Routledge Taylor & Fracis Group.

27

Page 28: Proposal Suhaida

Lebih dari itu, hasil penulisan Dan Cohn, Judaism History, Belief and Practice 43

membahaskan secara teprinci berkaitan agama Yahudi yang dilihat dari segi latar belakang

agama itu seawal zaman Mesapotamia Kuno sehinggalah kepada ritual yang dilakukan oleh

penganut agama Yahudi. Bab yang penting dalam buku ini ialah perbahasan bab mengenai

Patriak iaitu Abraham yang dilihat dari kisah-kisah Abraham sebagai bapa kepada bangsa

Yahudi. Namun bab ini tidak dapat menerangkan secara mapan bagaimana status Abraham yang

dilihat daripada ritual peribadatan yang mereka lakukan seterusnya bagaimana perjanjian Tuhan

dengan Abraham menjadi satu titik permulaan sehingga terletak dengan utuh dan kukuh dotrin

agama Yahudi.

Memandangkan rujukan yang dilakukan adalah berdasarkan kepada cendiakawan yang

beragama Yahudi dan Kristian maka penulis juga telah merujuk penulisan yang dinukilkan oleh

cendiakawan Muslim. Antaranya ialah Prof. Ahmad Shalabiy44 yang membahaskan mengenai

agama Yahudi menurut pandangan Islam yang bermula daripada Yahudi semasa zaman Nabi

Ibrahim sehingga sekarang. Kitab ini membahaskan mengenai sejarah Bangsa Yahudi

seterusnya perbahasan sikap Nabi Ibrahim yang menjadi pertikaian di antara agama serta

bagaimana al-Qur’an meletakkan posisi yang paling mulia di kalangan para nabi. Namun kitab

ini kekurangan penerangan dan penjelasan mengenai status Nabi Ibrahim yang dilihat daripada

ritual peribadatan sehingga meletakkan Nabi Ibrahim begitu mulia di sisi Islam.

43 Dan Cohn (2003), Judaism History, Belief and Practice, New York: Routledge44 Prof. Ahmad Shalabiy(1978), Muqarranat al-Adyan:al-Yahudiyah, Jil.1, Kaherah: Darul Ulum

28

Page 29: Proposal Suhaida

Juga tidak ketinggalan merujuk penulisan Dr.Rifqi Zahid45 iaitu Qissat al-Adyan:Dirasat

Tarikhiyat Muqaranat yang menjelaskan secara umum agama Yahudi yang merangkumi asal

usul agama tersebut, firqah-firqah agama Yahudi dan sumber pemikiran Yahudi. Secara

dasarnya, kitab ini tidak membahaskan secara terperinci mengenai Nabi Ibrahim tetapi hanya

menjelaskan ringkas asal usul Yahudi dan perkataan Ibrani itu adalah daripada Nabi Ibrahim.

Selain itu al-Shahrastani46 dalam kitabnya al- Milal wa al-Nihal yang merujuk asal-usul

agama Yahudi yang bersalasilah daripada Nabi Ibrahim juga perincian Bani Israil serta

perjanjian lama yang menjadi tunjang kepada agama Yahudi turut sama dibincangkan ialah

kelompok umat Yahudi yang terbesar. Namun kitab ini tidak memfokuskan kepada status Nabi

Ibrahim yang dilihat sebagai pembawa agama yang Hanif dan perbandingannya dengan agama

Yahudi yang dilihat status Abraham itu lebih kepada ketua keluarga bagi bangsa Yahudi.

Dalam memahami dan membincangkan konsep agama Semitik, penulis telah

menitikberatkan perbahasan mengenai Ismail al-Faruqi47, Islam and Other Faiths. Penulis buku

ini menerangkan mengenai agama Semitik yang dilihat dari ciri-ciri yang perlu ada untuk

diiktiraf sebagai sebuah agama Semitik. Namun buku ini tidak menjelaskan makna agama

Semitik dan sejarah lahirnya agama Semitik sebagai agama yang bersusur galur daripada Nabi

yang satu.

45 Dr.Rifqi Zahid (1980), Qissat al-Adyan:Dirasat Tarikhiyat Muqaranat, Kaherah: Maktabah an-Nahdah al-Misriyah46Al-Shahrastani (1968), al- Milal wa al-Nihal, Kaherah: Mu'assasat al-Halabi47 Ismail Raji al-Faruqi(1998), Islam and Other Faiths, USA: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought. Lihat juga Ismail Raji al-Faruqi(1967), Christian Ethics:A Historical and Sistematic analysis of Its Donimant Ideas, Netherlands: McGill Universiti Press

29

Page 30: Proposal Suhaida

Seterusnya penulisan buku yang dikarang oleh W. Robertson Smith48iaitu The Religion of

The Semites mengenai agama Semitik yang lebih membahaskan mengenai isi kandungan agama-

agama semitik yang terdiri daripada agama Yahudi, agama Kristian dan agama Islam.

Pemfokusan penulisan buku ini lebih tertumpu mengenai ajaran dan perhubungan penganut

dengan Tuhan yang lebih menekankan agama Yahudi dan Kristian. Namun begitu, buku ini

tidak memperincikan secara lengkap mengenai agama Semitik yang lebih menumpukan

mengenai ciri-ciri dan jenis agama Semitik.

Caroline Large49 di dalam buku The Three Great Semitic Religions membahaskan dan

memperincikan mengenai tiga agama Semitik yang saling berkaitan iaitu agama Yahudi,

Kristian dan juga agama Islam yang difokuskan mengenai ritual peribadatan, kepercayaan dan

penyembahan ketiga-tiga agama tersebut. Penekanan buku ini adalah kepada Kristian Katholik,

Yahudi konservatif dan Islam Sunni. Namun buku ini mempunyai kelompangan yang ingin diisi

oleh penulis iaitu mengenai konsep agama Semitik dan perkaitan status nabi Ibrahim yang

menjadi personaliti utama kepada pengkajian penulis.

Atas dasar inilah yang telah mendorong penulis untuk menghasilkan penulisan mengenai

status Abrahamic Faiths kesannya terhadap pluralisme agama di Malaysia agar ianya dapat

meneroka khazanah ilmu perbandingan sekaligus dapat memberi pemahaman yang mendalam

mengenai bagaimana status Abrahamic Faiths memberi kesan kepada toleransi beragama yang

dilihat ditunjangi oleh pluralisme agama khususnya di Malaysia.

48 W. Robertson Smith (1957), The Religion of The Semites, NewYork: Meridian Books New York49 Caroline Large (1981), The Three Great Semitic Religions. Singapore: Times Books International

30

Page 31: Proposal Suhaida

1.10 Susunan penulisan

Bagi menyempurnakan lagi kajian penulis dan nampak lebih tersusun dan teratur mengenai

perbahasan yang ingin dikupas, maka penulis telah menyediakan susunan penulisan bagi

memudahkan perbahasan dilakukan. Penulis telah membahagikan penulisan ini kepada lima bab.

Permulaan bab pertama penulisan adalah gambaran awal kepada kajian yang ingin

dilakukan. Ianya berkisar mengenai pendahuluan kepada topik kajian, latar belakang masalah

kajian, permasalahan kajian, objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian, sorotan kajian

perpustakaan, pengertian tajuk kajian, metodologi kajian yang terdiri daripada metode

pengumpulan data dan metode analisis data yang merangkumi kajian perpustakaan dan kajian

lapangan dan susunan bab penulisan.

Seterusnya adalah bab yang kedua membahaskan secara terperinci mengenai biografi

Nabi Ibrahim menurut agama Islam dan Abraham menurut agama Yahudi dan Kristian. Biografi

Nabi Ibrahim akan ditelusuri dengan lebih rinci mengenai genealogi baginda menurut agama

Islam dan perbahasan mengenai Abraham juga akan dilihat melalui Old Testament. Perbahasan

yang lebih mapan juga akan dilakukan ke atas kisah dan sejarah perjalanan baginda dalam

menyebarkan dakwah kepada menyembah Tuhan yang satu menurut kedua-dua agama tersebut.

Perbahasan ini dibahaskan untuk melihat perkaitan antara Nabi Ibrahim dengan agama-agama

Semitik yang sering dirujuk kepada agama Yahudi, Kristian dan Islam. Perbahasan bab ini akan

menjadi pemangkin kepada penganalisisan data pada bab yang empat penulisan ini.

31

Page 32: Proposal Suhaida

Perbahasan bab yang ketiga lebih memfokuskan kepada konsep pluralisme terhadap

ketiga-tiga agama iaitu agama Yahudi, Kristian dan Islam dengan membuat perbandingan konsep

pluralisme yang difahami oleh kertiga-tiga agama di atas yang terdiri daripada terminologi

pluralisme, sejarah pluralisme seterusnya perkaitan pluralisme agama di Malaysia dan kesannya.

Maka bab yang keempat adalah bab analisis terhadap status Nabi Ibrahim yang dilihat

kepada perjanjian Tuhan ke atas tanah suci yang dijanjikan kepada Nabi Ibrahim. Selain itu,

analisis yang rencam akan dilakukan terhadap sanjungan dan peribadatan yang disandarkan

kepada Nabi Ibrahim yang mana ianya menjadi suatu titik tolak kepada status dan kedudukan

Nabi Ibrahim menurut kedua-dua agama tersebut. Juga akan dilihat dengan rinci biografi baginda

yang penuh dengan pengorbanan bagi kedua-dua agama tersebut sehingga meletakkan baginda

mulia di sisi penganut kedua-dua agama ini.

Kesimpulan akan tersusun pada bab yang kelima iaitu bab yang terakhir penulisan ini.

Penggulungan akan dilakukan secara kritis dengan mengambil kira kesimpulan, rumusan,

cadangan dan saranan hasil daripada penulisan yang telah dijalankan. Penutupan yang jitu akan

dilakukan agar penulisan ini memberi impak yang posif kepada negara, agama dan masyarakat

khusunya umat Islam.

Penutup

32

Page 33: Proposal Suhaida

Secara kesimpulannya diharapkan penulisan ini dapat memberi satu impak dan resolusi

kepada pihak Jakim mengenai status Abrahamic Faiths yang akan difokuskan kepada Nabi

Ibrahim dikatakan sama dengan Abraham di dalam Old Testament menurut agama Yahudi dan

Kristian dan seterusnya menimbulkan isu pluralisme agama yang menjadi agenda pihak Barat

dan disebarkan ke dalam pemikiran masyarakat Muslim. Saranan penerangan yang jelas perlu

ditekankan kepada masyarakat Muslim yang masih lagi keliru dengan kenabian Nabi Ibrahim

menurut agama Yahudi, Kristian dan agama Islam khususnya muallaf bagi meneguhkan lagi

kefahaman mereka terhadap Islam. Jabatan-jabatan agama Islam perlu menjadikan penulisan ini

sebagai rujukan dalam menerangkan kefahaman mengenai status Nabi Ibrahim kepada

masyarakat khususnya muallaf agar kefahaman yang jitu terhadap kenabian yang menjadi

tunjang keimanan dapat dijitukan dan diperkukuhkan selayaknya sebagai seorang Muslim.

Susunan bab penulisan

Bab satu: PENDAHULUAN

1.0 Tajuk kajian

1.1 Pendahuluan

1.2 Latar belakang masalah kajian

1.3 Permasalahan kajian

1.4 Objektif

1.5 Skop kajian

1.6 Kepentingan kajian

33

Page 34: Proposal Suhaida

1.7 Pengertian tajuk

1.8 Metodologi kajian

1.8.1Metode pengumpulan data

1.8.1.aKajian perpustakaan

I. Metode historiII. Metode deskriptif

III. Metode literature scripture

1.8.1.b Kajian lapangan

I. Metode temubualII. Metode observasi

1.8.2 Metode analisis data

1.9 Sorotan perpustakaan

1.10 Susunan penulisan

Bab dua: STATUS ABRAHAMIC FAITHS MENURUT AGAMA YAHUDI, KRISTIAN DAN ISLAM

BIOGRAFI NABI IBRAHIM DAN ABRAHAM

2.0 Pendahuluan

2.1 Abraham menurut agama Yahudi dan Kristian

2.1.1 Kelahiran

2.1.2 Anak keturunan Abraham

2.1.3 Kisah Abaraham di dalam Old Testament

2.1.4 Perjanjian Abraham dengan Tuhan

2.1.5 Kewafatan

2.2 Nabi Ibrahim menurut Islam

2.2.1 Kelahiran

2.2.2 Anak Keturunan Nabi Ibrahim

2.2.3 Perjalanan dakwah Nabi Ibrahim menurut al-Qur’an

34

Page 35: Proposal Suhaida

2.2.4 Perjanjian Nabi Ibrahim dengan Allah

2.2.5 Kewafatan

2.3 Status Abraham menurut agama Yahudi dan Kristian

2.3.1 Patriak

2.3.2 Father of Many Nation

2.3.3 Father of Faiths

2.4 Status Abraham menurut agama Islam

3.2.1 Khalilullah

3.2.2 Nabi Ululazmi

2.5 Penutup

Bab tiga: KONSEP PLURALISME MENURUT AGAMA YAHUDI, KRISTIAN DAN ISLAM

3.1 Terminologi pluralisme

3.2 Sejarah kedatangan pluralisme

3.3 Pluralisme agama di Malaysia

3.4 Penutup

Bab empat: ANALISIS KESAN

4.0 Pendahuluan

4.1 Analisis status Nabi Ibrahim

4.2 Analisis konsep pluralisme agama

4.3 Analisis fahaman pluralisme agama di Malaysia

4.4 Penutup

Bab lima: KESIMPULAN

5.0 Pendahuluan

35

Page 36: Proposal Suhaida

5.1 Kesimpulan

5.2 Rumusan

5.3 Cadangan

5.4 Saranan

Bibliografi

a) Kitab suci

Al-Qur’an

Holy Bible

b) Kamus

Hajah Noresah Baharom (2007), Kamus Dewan Edisi Keempat, Dewan Bahasa dan Pustaka

Ibn Manzur(t.t), Lisan al-Arabi, Beirut: Darul Fikr

36

Page 37: Proposal Suhaida

Sheikh Othman Sheikh Salim etc. (2002), Kamus Inggeris Melayu Dewan:An English-Malay Dictionary, c.3, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

c) Buku

i) Bahasa Melayu

Ahmad Syalabiy,(1993 )Nabi Ibrahim mengenal Allah, Saad Ismail(terj.), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Al-Shahrastani (2005), Al-Milal wa al-Nihal, Prof.Asywadie Syukur (terj), Surabaya: PT Bina Ilmu

Dr.Jerald F.Dirks (2006), Abrahamic Faiths:Titik Temu dan Seteru antara Islam, Kristian dan Yahudi, Santi Indra (terj.), Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta

Dr.Muhammad Husin Az-Zahabi (1996), Kisah Israiliyat dalam Tafsir dan Hadith, Johor Bahru: Jahabersa

Prof. HM. Arifin (2002), Menguak Misteri Ajaran Agama-agama Besar, Jakarta: PT Golden Trayon Press

Muhammad Inb Muhammad Abu Syuhbah (2006), Israilliyat dan Hadith Palsu dalam Kitab-kitab Tafsir, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

ii) Bahasa Inggeris

Caroline Large (1981), The Three Great Semitic Religions. Singapore: Times Books International

Dan Cohn (2003), Judaism History, Belief and Practice, New York: Routledge

David Kay (2008), The Semitics Religion: Hebrew,Jewish,Christian and Moslem, USA: Pomona Press

D.Welch, Sharon (1996), Sweet Dream in Amerika:Making Ethics and Spiriuality Work, New York: Routlegde

Gila Gervist(2008), Jewish History: The Big Picture, United States of Amerika: Berhman House

37

Page 38: Proposal Suhaida

Ismail Raji al-Faruqi (1998), Islam and Other Faiths, Ataullah Siddiqui(eds.), United Kingdom: The Islamic Foundation

Ismail Raji al-Faruqi(1967), Christian Ethics:A Historical and Sistematic Analysis of Its Donimant Ideas, Netherlands: McGill Universiti Press

John c. super, Briance K. Turley (2006), Religion In World History, New York: Routledge Taylor & Francis Group

John Lord(t.t), Jewish Heroes and Prophets, United States of Amerika: Plain Label Books Marry Perry,Margerat Jacob,Myrna Carsa etc (2009), Western Civilization:Ideas,Politics and

Society ,U.S.A: Houghton Miflin Harcourt

Peter Bryne (1999), The Pragmatics of DefiningReligion: Context, Concepts and Contests, dalam Jan G.Platvoet, Arie L.Molendijk (eds.), Boston: Brill

Schellenberg, J.L (2005), Prolegomena To a Philosophy of Religion, United States of America:

Thomas L.Thompson (2002), The Historicity of The Patriarchal Narratives: The Quest For The Historica, Harrisburg:Trinity Press International

Wayne Goddard and Stuart Melville.(2004.)Research Methodology:An Introduction(2cnd ed.)Juta & Co Ltd

W. Robertson Smith (1957), The Religion of The Semites, NewYork: Meridian Books New York

iii) Bahasa Arab

Abi Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Naisaburi (427H), Qisasul Anbiyak al-Musamma ‘Araisul Majalis, Beirut: Maktabah Thaqafiyah

Al-Shahrastani (1968), al- Milal wa al-Nihal, Kaherah: Mu'assasat al-Halabi

Doktor Ahmad Shalabiy (1978), Muqarranat al-Adyan:al-Yahudiyah, Jil.1, Kaherah: Darul Ulum

Dr.Rohi Baalbaki(1995)al-Mawrid,ed. 7, Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin

Dr.Rifqi Zahid (1980), Qissat al-Adyan:Dirasat Tarikhiyat Muqaranat, Kaherah: Maktabah an-Nahdah al-Misriyah

38

Page 39: Proposal Suhaida

Ibn Kathir (1981), al-Bidayah wa An-Nihayah, v.1-2, Beirut: Maktabah al-Ma’arif

Muhammad Ali as-Sabuni (1970), An-Nubuwwah wa Anbiya’: dirasah tafsiliyah li-hayat al-Rusul al-kiram wa-da`watihim wa-atharihim fi tafsir mafahim al-bashar bi-uslub yajma` bayna al-diqqah wa-al-suhulah wa-al-jiddah wa-al-tahqiq, Beirut: Dar al-Irshad

d) Kertas kerja persidangan

Dato’ Paduka Sri Setia, Ustaz Hj. Abdul Aziz b. Junid (1990), “Kesan Psikologi di dalam Ibadat Haji” ( Kertas Kerja Seminar Haji Peringkat Asia di Universiti Malaya, 14-15 Jun 1990)

Esa Khalid (1993), “Sejarah Sains Para Nabi-Adam hingga Nabi Ibrahim”, (Kertas Kerja Seminar Falsafah Sains Ke Arah Perimbangan Spiritual dan Material , 3-5 Dis 1993 : Skudai, Johor)

Khadijah Mohd Khambali@ Hambali (1996), “Ziarah Menurut Agama Yahudi”, Jurnal Usuluddin, Bil.4, 1996, h. 127-136

e) Disertasi

Hisam Hayimaming (2006), “Isra'iliyyat dalam kisah para Nabi : kajian terhadap kepercayaan masyarakat Melayu Patani” (Disertasi, Jabatan Al-Qur’an dan Hadith , Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)

Khairunnisa bt Ismail (2005), “Isra'iliyyat dalam tafsir Al-Quran : fokus terhadap Nabi Musa a.s” (Disertasi, Jabatan Al-Qur’an dan Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)

Nabiroh Kassim (2006), “Kisah Nabi Musa dan Firaun di dalam al-Quran : aplikasinya di dalam pendidikan Islam” (Disertasi, Jabatan Al-Qur’an dan Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya )

Safiah binti Abd. Razak (1998), “ Konsep Kerasulan Menurut Agama Yahudi: Suatu Kajian Khusus Dalam Bible Perjanjian Lama dan Perbandingan Islam Terhadapnya” (Disertasi, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)

f) Artikel

39

Page 40: Proposal Suhaida

Mohamad Toha (2003), Pengenalan Tamadun Islam, Artikel dalam buku Tamadun Islam dan Kenegaraan “A” ,Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia

40