proposal real

of 22 /22

Click here to load reader

Upload: attasheva

Post on 19-Jun-2015

418 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Proposal Real

Tugasan 2 : Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan : MeningkatkanKemahiran Membina Ayat Tunggal di Kalangan Murid Tahun 4Melalui Tapak Video Interaktif

1.0 Pendahuluan

Sebagai seorang guru pelatih yang sedang mengikuti latihan di bawah

Program Ijazah Sarjana Muda – Institut Pendidikan Guru, saya harus menerima

hakikat bahawa banyak perkara baru yang akan saya tempuhi sepanjang saya

menjalani sesi praktikum. Persekitaran semasa berada di institut dengan

persekitaran semasa menjalani sesi praktikum adalah sesuatu yang amat

berbeza sekali. Semasa di institut ataupun di bilik kuliah, saya hanya didedahkan

dengan pelbagai teori-teori yang berkaitan manakala apabila saya menjalani sesi

praktikum saya banyak didedahkan dengan pelbagai isu-isu dan juga masalah

yang berkaitan dengan sesi pengajaran dan pembelajaran serta masalah

berkaitan disiplin murid. Sudah semestinya saya perlu bijak untuk mengambil

peluang daripada masalah yang timbul semasa sesi praktikum untuk dijadikan

sebagai alat atau medium untuk membuat penambahbaikan terhadap mutu

pengajaran dan pembelajaran saya semasa di dalam kelas.

Kita sedia maklum bahawa sebarang masalah yang wujud terhadap

murid-murid kita, perlu diselesaikan dengan secepat mungkin melalui langkah

penyelesaian yang paling efisien. Bagi sesi praktikum pada kali ini, saya

menghadapi masalah untuk memberikan pendedahan terhadap proses membina

ayat berdasarkan gambar atau bahan rangsangan yang lain. Masalah ini

dihadapi oleh murid-murid tahun 4 yang sedang menjalani proses transformasi

daripada tahap satu kepada tahap dua. Saya berpendapat bahawa semasa sesi

transfomasi atau perubahan inilah masa yang paling sesuai sekali untuk

memberikan pendedahan kepada proses pembinaan ayat yang merupakan

sebahagaian kemahiran yang perlu ada pada setiap murid bagi membolehkan

mereka merancang dan seterusnya menulis sebuah karangan.

9

Page 2: Proposal Real

Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran saya telah memberikan

pelbagai pendedahan tentang struktur ayat dan juga jenis-jenis ayat bersesuaian

dengan aras pembelajaran murid tahun empat. Walau bagaimanapun, saya

mendapati bahawa murid-murid saya masih lagi menghadapi kesukaran untuk

membina ayat yang ringkas dan gramatis. Ini sudah semestinya akan

menjejaskan mutu penulisan yang akan dihasilkan oleh murid-murid saya kelak.

Sebagai seorang guru, saya terpanggil untuk menganalisis dan seterusnya

menyelesaikan masalah yang timbul ini. Pada peringkat permulaan, saya

merasakan bahawa melalui latihan secara berulang-kali ataupun latih tubi dalam

membina ayat sudah memadai untuk menyelesaikan masalah ini. Namun saya

mendapati bahawa masalah ini masih lagi wujud di kalangan murid-murid saya.

Berdasarkan situasi ini, saya berpendapat bahawa saya perlu membuat

penambahbaikan terhadap cara saya mengendalikan sesi pengajaran dan

pembelajaran terutama sekali dalam sesi pengajaran yang bertumpu kepada

proses pembinaan ayat. Hasil pemerhatian saya terhadap sesi pengajaran dan

pembelajaran yang telah saya jalankan sepanjang dua kali menjalani sesi

praktikum saya mendapati bahawa murid-murid terutamanya murid tahap satu

mudah untuk melakukan sesuatu sekiranya pemikiran mereka dirangsang oleh

sesuatu bahan bantu mengajar. Bagi tujuan kajian tindakan yang bakal saya

laksanakan ini juga saya berkemungkinan akan menggunakan rangsangan

sebagai pemangkin kepada murid-murid tahun empat dalam membina ayat.

Hal ini adalah berdasarkan kepada persoalan yang bermain di dalam

pemikiran saya. Antara persoalan tersebut ialah “Apakah yang menjadi

penghalang kepada murid-murid saya untuk membina ayat walaupun sudah

terdapat gambar tunggal yang diberikan?” “Adakah saya perlu memberikan

rangsangan yang lebih lagi terhadap murid-murid saya bagi membolehkan

mereka membina ayat?” “Apakah bentuk rangsangan yang boleh saya berikan

kepada murid-murid saya?”. Saya juga merasakan saya perlu untuk menjalankan

satu ujian khas bagi membolehkan saya untuk membuat analisis terhadap

masalah yang dihadapi oleh murid-murid saya dalam proses membina ayat.

10

Page 3: Proposal Real

Bertitik tolak kepada persoalan inilah saya akan cuba untuk merangka

satu pelan penyelesaian masalah bagi membolehkan saya membuat

penambahbaikan terhadap mutu pengajaran dan pembelajaran saya dan

seterusnya saya akan dapat untuk membantu murid-murid saya membina ayat

dengan baik dan gramatis. Saya akan cuba untuk mengaplikasikan penggunaan

teknologi maklumat dan komunikasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang

saya hadapi ini. Ini adalah bertepatan dengan saranan pihak Kementerian

Pelajaran Malaysia yang menggalakkan para guru untuk menggunakan segala

kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di dalam sesi pengajaran dan

pembelajaran.

11

Page 4: Proposal Real

2.0 Fokus Kajian / Isu Keprihatinan

Bagi sesi praktikum Fasa Ketiga ini saya telah ditempatkan di Sekolah

Kebangsaan Kuala Pari. Saya telah diberi tanggungjawab untuk mengajar kelas

tahun 4 Cemerlang. Berpandukan refleksi bagi setiap pengajaran dan

pembelajaran yang telah saya tulis, saya telah menjalankan satu proses tinjauan

awal terhadap masalah murid-murid Tahun 4 Cemerlang bagi menganalisis

masalah yang sedang dihadapi oleh mereka. Tinjauan awal yang telah saya

jalankan ialah melalui proses pengumpulan data melalui dua kaedah iaitu

analisis dokumen dan juga pemerhatian. Pemerhatian yang dijalankan bertumpu

kepada minat murid terhadap proses pengajaran dan pembelajaran membina

ayat tunggal di dalam kelas. Analisis dokumen yang saya jalankan ialah terhadap

keputusan ujian bulanan bagi kertas Bahasa Melayu Penulisan.

Pemerhatian yang saya jalankan adalah pemerhatian yang bertumpu

kepada minat yang ditunjukkan oleh murid semasa aktiviti pengajaran dan

pembelajaran dijalankan. Pemerhatian yang saya jalankan ialah semasa aktiviti

pengajaran yang memberi fokus kepada cara-cara membina ayat berdasarkan

gambar tunggal dan juga bahan rangsangan yang lain. Saya telah menjalankan

pemerhatian sebanyak tiga kali terhadap murid-murid. Pemerhatian yang telah

saya laksanakan adalah berdasarkan kepada kriteria-kriteria umum yang telah

saya tetapkan.

Kriteria-kriteria (Rujuk Lampiran B) yang menjadi panduan saya semasa

menjalankan pemerhatian ialah aspek minat murid semasa saya sedang

memberikan arahan untuk menjalankan proses membina ayat. Melalui

pemerhatian yang telah saya jalankan hampir separuh daripada murid-murid

saya menunjukkan mimik muka yang menggambarkan mereka tidak minat untuk

membina ayat. Kriteria yang kedua ialah aspek penglibatan murid apabila

mereka diminta berbincang di dalam kumpulan untuk membina ayat. Saya dapat

perhatikan apabila berada di dalam kumpulan ada di kalangan murid-murid saya

yang cuba untuk mengelakan diri di dalam aktiviti membina ayat berkenaan.

12

Page 5: Proposal Real

Hasil yang saya perolehi mengejutkan saya kerana hampir keseluruhan

murid-murid saya kurang berminat dengan aktiviti pembelajaran yang

memberikan fokus kepada pembinaan ayat. Murid-murid saya bukan sahaja

tidak berminat untuk membina ayat yang sukar malahan mereka juga tidak

berminat untuk membina ayat yang mudah seperti ayat tunggal. Hasil

pemerhatian ini jelaslah menunjukkan bahawa murid-murid ini sedang

berhadapan dengan masalah untuk membina ayat atau dalam erti kata yang lain,

murid-murid saya tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup dalam proses

membina ayat.

Selain itu, saya juga menggunakan kaedah analisis dokumen dalam

menjalankan proses tinjauan awal saya berhubung dengan masalah yang

dihadapi oleh murid saya. Dokumen yang terlibat adalah kertas jawapan Bahasa

Melayu Penulisan bagi Ujian Bulan Mac dan juga lembaran kerja yang berfokus

kepada proses membina ayat. Analisis yang saya jalankan terhadap kertas

jawapan Bahasa Melayu Penulisan bertumpu kepada soalan bahagian A yang

memerlukan murid untuk membina 5 ayat berdasarkan gambar tunggal yang

diberikan ( rujuk Lampiran A ). Melalui analisis yang telah saya jalankan terhadap

skor atau markah yang diperolehi oleh setiap orang murid saya yang berjumlah

28 orang, markah purata yang diperolehi oleh murid-murid saya ialah sebanyak

empat markah. Markah penuh bagi bahagian A ialah sebanyak 10 markah. Hasil

daripada analisis berkenaan juga saya mendapati bahawa kebanyakan ayat

yang dibina oleh murid-murid saya adalah ayat yang tergantung ataupun ayat

yang tidak lengkap binaannya. Ada juga juga murid yang membina ayat yang

tidak mempunyai kaitan langsung dengan gambar tunggal yang diberikan.

Keputusan yang saya perolehi daripada analisis ini menunjukkan bahawa murid-

murid saya sedang berhadapan dengan masalah yang boleh dianggap serius.

Jika masalah ini tidak tidak diatasi dengan segera, murid-murid saya akan

berhadapan dengan masalah untuk menghasilkan satu karangan yang baik

kelak.

13

Page 6: Proposal Real

Selain daripada menjalankan pemerhatian dan analisis dokumen, saya

juga akan menjalankan satu sesi perbincangan yang tidak rasmi terhadap guru

Bahasa Melayu yang pernah mengajar murid-murid tahun 4 Cemerlang. Guru

berkenaan ialah Cik Nurul Azimah Binti Abdull Halim. Hasil daripada

perbincangan tersebut saya mendapat maklumat yang telah mengukuhkan lagi

hasil pemerhatian dan juga analisis dokumen yang telah saya jalankan. Guru

berkenaan menyatakan, murid-murid kelas ini kurang mahir dalam membina ayat

dengan cara yang betul. Punca kepada masalah ini secara umumnya menurut

beliau lagi adalah berkait rapat dengan tahap pengetahuan sedia ada mereka

yang kurang. Pada pendapat saya, masalah ini juga dapat dikaitkan dengan

budaya membaca yang kurang di kalangan murid-murid saya. Selain itu, guru

berkenaan juga sering berhadapan dengan masalah yang sama dengan

masalah yang sedang dihadapi oleh saya.

Hasil daripada pemerhatian terhadap proses pengajaran dan

pembelajaran yang menunjukkan bahawa murid-murid tahun 4 Cemerlang

kurang berminat untuk menjalankan aktiviti membina ayat dan analisis dokumen

yang dilaksanakan terhadap kertas jawapan Bahagian A ujian Bulan Mac bagi

mata pelajaran Bahasa Melayu Penulisan serta perbincangan dengan guru yang

pernah mengajar murid-murid berkenaan dapat membuktikan bahawa murid-

murid tahun 4 Cemerlang sedang menghadapi masalah dalam membina ayat.

Dalam erti kata yang lain, murid-murid ini sedang berdepan dengan situasi yang

telah menyebabkan mereka sukar untuk membina ayat. Dengan ini, saya

merasakan wajarlah bagi saya sebagai seorang guru yang mengajar mata

pelajaran Bahasa Melayu bagi kelas berkenaan untuk mengambil satu langkah

tindakan bagi mengatasi masalah membina ayat di kalangan murid-murid tahun

4 Cemerlang. Ini adalah sebagai satu persediaan kepada murid-murid berkenaan

untuk menjawab soalan Bahagian A di dalam kertas Bahasa Melayu Penulisan

dan untuk memastikan murid-murid saya kembali menunjukkan minat terhadap

aktiviti membina ayat.

14

Page 7: Proposal Real

3.0 Objektif Kajian / Soalan Kajian

3.1 Objektif Umum :

Secara umum, kajian tindakan yang akan dijalankan ini adalah bertujuan

untuk meningkatkan kemahiran membina ayat tunggal Bahasa Melayu melalui

tapak pembelajaran video interaktif.

3.2 Objektif Khusus

Secara khusus pula, kajian yang dirancangkan ini adalah bertujuan untuk ;

(i). Mengenal pasti cara yang terbaik dan berkesan untuk

memberikan rangsangan kepada murid semasa aktiviti

membina ayat tunggal dijalankan.

(ii). Membolehkan murid membina lima ayat tunggal bagi soalan

Bahagian A dalam kertas peperiksaan Bahasa Melayu

Penulisan.

(iii). Merangka satu pelan penggunaan video secara interaktif untuk

digunakan semasa aktiviti membina ayat tunggal dijalankan.

3.3 Soalan Kajian

(i). Apakah cara yang boleh digunapakai untuk merangsang minat

dan pemikiran murid semasa aktiviti membina ayat tunggal

dijalankan?

(ii). Apakah matlamat menggunakan tapak pembelajaran video

interaktif dalam aktiviti membina ayat tunggal

(iii). Bagaimanakah tapak pembelajaran video interaktif dapat

berfungsi untuk merangsang murid semasa aktiviti membina

ayat tunggal dijalankan.

15

Page 8: Proposal Real

4.0 Kumpulan Sasaran

Responden atau murid yang akan terlibat di dalam kajian yang akan

dilaksanakan ini adalah murid-murid dari tahun 4 Cemerlang, Sekolah

Kebangsaan Kuala Pari. Jumlah murid di dalam kelas ini ialah seramai 28 orang

dengan jumlah pelajar lelaki sebanyak 14 orang manakala jumlah murid

perempuan pula ialah sebanyak 14 orang . Kelas 4 Cemerlang ini adalah kelas

yang pertama bagi keseluruhan tahun 4 di Sekolah Kebangsaan Kuala Pari.

Prestasi murid-murid di dalam kelas ini bagi mata pelajaran Bahasa Melayu di

dalam ujian Bulan Mac secara keseluruhannya berada pada tahap yang

sederhana secara puratanya. Walau bagaimanapun di dalam kelas ini juga

terdapat murid yang cemerlang tahap pencapaiannya dan di dalam kelas ini juga

terdapat beberapa orang murid yang pencapaiannya kurang memuaskan.

16

Page 9: Proposal Real

5.0 Tindakan Yang Dicadangkan

Bagi melaksanakan kajian tindakan berhubung dengan cara-cara

meningkatkan penguasaan murid dalam membina ayat tunggal, saya merancang

untuk menggunakan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi bagi

menyelesaikan masalah ini. Hal ini bertepatan dengan saranan pihak

Kementerian Pelajaran Malaysia yang menggalakkan para guru untuk

memanfaatkan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi yang telah

disediakan di setiap sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Saya

akan menggunakan perisian asas dalam Microsoft Office iaitu Microsoft

Powerpoint sebagai asas kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang

akan saya rancangkan. Seterusnya saya mengintergrasikan penggunaan video

di dalam perisian berkenaan sebagai bahan sumber pengajaran dan

pembelajaran. Selain itu, saya juga telah merancang untuk mengumpul data

dengan menggunakan kaedah pemerhatian terhadap proses pengajaran dan

pembelajaran dan juga kaedah analisis dokumen terhadap hasil kerja semasa

proses perlaksanaan kajian tindakan dijalankan. Bagi memastikan proses

perlaksaan kajian tindakan saya berjalan dengan lancar, saya juga telah

membina jadual perlaksaan kajian tindakan berserta dengan anggaran kos kajian

yang perlu saya peruntukkan bagi melaksanakan kajian ini.

5.1 Perancangan Tindakan

Bagi melaksanakan kajian tindakan berhubung dengan masalah membina

ayat tunggal di kalangan murid Tahun 4 Cemerlang Sekolah Kebangsaan Kuala

Pari ini, saya merancang untuk menggunakan kemudahan teknologi maklumat

dan komunikasi yang telah sedia ada di sekolah. Kemudahan yang akan saya

gunakan bagi melaksanakan kajian ini ialah kemudahan komputer riba, dan

kemudahan ‘Liquid Crystal Display’. Kedua-dua kemudahan ini akan

diintergrasikan dengan video yang berkaitan dengan tajuk pelajaran pada hari

berkenaan. Video tersebut akan disediakan dengan cara menyediakan tapak

pembelajaran interaktif menggunakan perisian Microsoft Powerpoint. Saya

memilih untuk menggunakan segala kemudahan ini kerana saya beranggapan

17

Page 10: Proposal Real

bahawa murid-murid akan lebih mudah terangsang untuk mencari maklumat di

samping saya dapat memanfaatkan kemudahan yang telah tersedia ini.

Langkah perlaksanaan kajian tindakan saya adalah seperti langkah-langkah

berikut ;

(i) Langkah Pertama

Dalam langkah yang pertama saya akan memaparkan tapak

pembelajaran yang telah saya sediakan menggunakan perisian Microsoft

Powerpoint. Murid-murid akan dibekalkan dengan satu borang pengurusan grafik

bagi membolehkan mereka mencatatkan semua perkara yang disenaraikan oleh

guru.Saya akan meminta murid untuk mengenal pasti sekurang-kurangnya 5

watak manusia yang terdapat di dalam video yang akan mereka tonton.

(ii) Langkah Kedua

Bagi langkah yang kedua, saya akan memaparkan video melalui tapak

pembelajaran yang telah disediakan. Semasa menonton video ini, murid akan

menggunakan borang pengurusan grafik yang telah dibekalkan bagi mengumpul

data atau maklumat yang berkaitan. Setelah video tamat, saya akan meminta

murid untuk mencatatkan maklumat yang telah diperolehi ke dalam borang

pengurusan grafik.

(iii) Langkah Ketiga

Seterusnya saya akan murid untuk melihat kepada slaid Powerpoint bagi

mendapatkan arahan yang seterusnya. Murid akan diminta untuk mengenal pasti

sekurang-kurangnya 5 perbuatan yang terdapat di dalam video yang akan

diulang tayang atau dalam erti kata yang lain murid perlu mengenal pasti

perbuatan yang sedang dilakukan oleh watak yang telah disenaraikan sebelum

ini.

18

Page 11: Proposal Real

(iv) Langkah Keempat

Bagi langkah keempat ini, saya akan menggunakan langkah yang sama

seperti langkah yang kedua, Cuma bagi langkah ini murid perlu mengenal pasti

dan mencatatkan perbuatan atau kata kerja yang berkaitan dengan watak yang

telah disenaraikan terlebih dahulu pada ruangan yang telah ditetapkan pada

borang pengurusan grafik.

(v) Langkah Kelima

Bagi langkah yang kelima, saya akan meminta murid untuk mengenal

pasti sekurang-kurangnya 5 latar tempat yang berkaitan dengan watak dan juga

perbuatan watak yang telah disenaraikan. Latar tempat yang akan dikenal pasti

perlu dicatat di dalam ruang yang selari dengan ruangan watak dan perbuatan

watak.

(vi) Langkah Keenam

Saya mengulang tayang video yang sama sekali lagi kepada murid. Murid

perlu meneliti video yang ditonton bagi mendapatkan maklumat berhubung

dengan latar tempat di dalam video berkenaan.

(vii) Langkah Ketujuh

Setelah murid berjaya mengisi borang pengurusan grafik yang telah

dibekalkan kepada mereka. Murid diminta untuk membina 5 ayat tunggal dengan

cara menggabungkan maklumat di dalam ruangan watak, maklumat pada

ruangan perbuatan atau kata kerja dan maklumat di dalam ruangan latar tempat.

(viii) Langkah Kelapan

Langkah yang terakhir yang akan saya lakukan ialah mengumpul semula

borang pengurusan grafik yang saya telah berikan kepada murid-murid saya

pada langkah yang pertama. Saya menggunakan borang tersebut sebagai bahan

yanga akan dianalisis bagi mendapatkan data melalui analisis dokumen.

19

Page 12: Proposal Real

5.2 Perancangan Cara Mengumpul Data

Bagi proses tinjauan awal berhubung dengan masalah ini, saya

merancang untuk mengumpul data dengan menggunakan dua kaedah iaitu

melalui pemerhatian terhadap minat murid dalam aktiviti membina ayat dan juga

melalui analisis dokumen terhadap jawapan murid bagi soalan bahagian A di

dalam kertas Bahasa Melayu Penulisan.

Pemerhatian yang akan saya jalankan ini ialah pemerhatian terhadap

minat apabila aktiviti membina ayat semasa proses pengajaran dan

pembelajaran dijalankan. Ini adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana minat

murid-murid Tahun 4 Cemerlang terhadap aktiviti membina ayat. Saya telah

menetapkan beberapa kriteria asas semasa menjalankan pemerhatian bagi

mengelakan saya daripada tersasar semasa menjalankan pemerhatian.

Antaranya ialah saya akan membuat pemerhatian terhadap minat melalui mimik

muka yang dipamerkan oleh murid. Selain itu saya juga akan membuat

pemerhatian terhadap respon yang diberikan oleh murid semasa guru meminta

murid untuk membacakan ayat yang dihasilkan oleh mereka. Ini adalah bertujuan

untuk melihat tahap komitmen murid terhadap aktiviti membina ayat tunggal.

Analisis dokumen yang saya jalankan pula untuk ialah untuk

membolehkan saya mengenal pasti bahagian yang bermasalah terhadap ayat

yang dibina semasa ujian Bulan Mac dikendalikan. Melalui analisis yang akan

dijalankan saya akan dapat menentukan sama ada murid saya menghadapi

masalah dalam membina ayat tunggal atau tidak. Selain itu melalui analisis

dokumen ini juga saya akan melihat skor markah yang diperolehi oleh murid

saya bagi soalan bahagian A tersebut.

20

Page 13: Proposal Real

5.3 Cara Menganalisis Data

Bagi menganalisis data yang saya perolehi melalui analisis dokumen,

saya merancang untuk menjalankan proses analisis secara manual, iaitu melalui

jadual kekerapan skor. Markah yang diperolehi oleh murid akan dimasukkan ke

dalam satu jadual dan seterusnya melalui jadual tersebut saya akan melihat

kepada skor yang kerap diperolehi oleh murid saya. Seterusnya saya akan

menilai sama ada murid saya menghadapi masalah dalam membina ayat atau

tidak.

Dalam menganalisis data yang akan diperolehi melalui pemerhatian pula,

saya akan membuat catatan bagi setiap pemerhatian yang saya jalankan.

Catatan yang akan dihasilkan oleh saya akan bertumpu kepada perasaan murid

dan juga komitmen murid semasa menjalankan aktiviti membina ayat. Melalui

catatan ini saya akan dapat membuat perbandingan dan juga penilaian terhadap

minat murid berhubung dengan aktiviti membina ayat tunggal.

21

Page 14: Proposal Real

5.4 Perancangan Pelaksanaan Tindakan

5.4.1 Jadual Pelaksanaan Kajian

Bil Aktiviti Tarikh Pelaksanaan Catatan

1Mengenal pasti masalah dan

pengumpulan data awal 9 – 15 Februari 2010

2 Menulis proposal kajian16 – 19 Februari

2010

3Merancang tindakan – individu /

kumpulan 21 Februari 2010

4 Melaksanakan tindakan – aktiviti 1 27 Februari 2010

5Membincangkan masalah yang timbul

dalam tindakan 1 2 Mac 2010

6 Melaksanakan tindakan – aktiviti 2 5 Mac 2010

7Membincangkan masalah yang timbul

dalam tindakan 2 8 Mac 2010

8 Melaksanakan tindakan – aktiviti 3 10 Mac 2010

9Membincangkan masalah yang timbul

dalam tindakan 3 12 Mac 2010

10 Ujian untuk mengesan perubahan klien 19 Mac 2010

11 Refleksi kajian 20 Mac 2010

12 Menulis laporan kajian (proposal) 21 Mac 2010

13Pembentangan dapatan kajian untuk

makluman JPM / R&I. 31 Mac 2010

22

Page 15: Proposal Real

5.4.2 Kos Kajian

Bil Perkara Kuantiti X Harga Seunit Jumlah

1. Kertas A4 3 x RM 8.00 RM 24.00

2. Catridge Printer 1 X RM 45.00 RM 45.00

3. Fotostat bahan edaran RM 30.00

Jumlah RM 99.00

23