proposal ala

of 28 /28
SALASIAH BT IDRIS@ISMAIL G75536 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Membaca adalah amat penting dalam hidup manusia. Dengan membaca kita dapat menggali lebih banyak ilmu pengetahuan daripada pelbagai sumber yang kita inginkan. Hadis nabi sendiri ada mengatakan “Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam”. Rasulullah s.a.w sendiri telah diajak membaca oleh malaikat Jibril ketika baginda di Gua Hira . Peringkat awal kanak-kanak telah didedahkan dengan pembelajaran secara lisan atau komunikasi. Mereka akan didedahkan dengan segala aspek seperti fonologi, morfologi, sintaksis dan juga simantik. Kemahiran membaca pula merupakan satu daripada aspek kemahiran bahasa yang perlu dikuasai oleh setiap individu. Selepas setiap kanak-kanak itu menguasai kemahiran lisan, mereka akan mula belajar kemahiran membaca. Kemahiran membaca dapat dikatakan sebagai satu peningkatan kepada kebolehan berbahasa, daripada kebolehan mengamati dan memahami simbol-simbol lisan kepada kebolehan mengenal, menyusun dan memahami simbol-simbol tulisan. (Zulkifley Hamid,2006:140) Penguasaan kemahiran lisan boleh diperolehi oleh individu itu secara tidak formal. Ini berbanding dengan kemahiran membaca yang tidak membolehkan seseorang mengenal simbol-simbol tulisan secara sendiri atau semulajadi. Oleh itu, kemahiran membaca tidak 1

Upload: alaame4313

Post on 04-Jul-2015

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Membaca adalah amat penting dalam hidup manusia. Dengan membaca kita dapat

menggali lebih banyak ilmu pengetahuan daripada pelbagai sumber yang kita

inginkan. Hadis nabi sendiri ada mengatakan “Menuntut ilmu adalah wajib bagi

setiap orang Islam”. Rasulullah s.a.w sendiri telah diajak membaca oleh malaikat

Jibril ketika baginda di Gua Hira’.

Peringkat awal kanak-kanak telah didedahkan dengan pembelajaran secara

lisan atau komunikasi. Mereka akan didedahkan dengan segala aspek seperti fonologi,

morfologi, sintaksis dan juga simantik. Kemahiran membaca pula merupakan satu

daripada aspek kemahiran bahasa yang perlu dikuasai oleh setiap individu. Selepas

setiap kanak-kanak itu menguasai kemahiran lisan, mereka akan mula belajar

kemahiran membaca. Kemahiran membaca dapat dikatakan sebagai satu peningkatan

kepada kebolehan berbahasa, daripada kebolehan mengamati dan memahami simbol-

simbol lisan kepada kebolehan mengenal, menyusun dan memahami simbol-simbol

tulisan. (Zulkifley Hamid,2006:140)

Penguasaan kemahiran lisan boleh diperolehi oleh individu itu secara tidak

formal. Ini berbanding dengan kemahiran membaca yang tidak membolehkan

seseorang mengenal simbol-simbol tulisan secara sendiri atau semulajadi. Oleh itu,

kemahiran membaca tidak dapat berlaku melainkan dengan dengan adanya

pengajaran dan pembelajaran secara formal.

1

Page 2: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

Pelbagai takrif atau definisi telah diberi kepada perkataan membaca. Lado

(1980) mengatakan bahawa “membaca itu bermaksud mengungkapkan pola-pola

bahasa daripada bentuk tulisannya”. Smith (dalam Mengantar Simanjuntak, 1985: 3)

pula mengatakan: Membaca adalah satu proses psikolinguistik yang berlaku apabila

seseorang membentuk semula di dalam pemikirannya (dengan sebaik mungkin) erti

yang telah diterbitkan oleh seseorang penulis dalam bentuk tulisan yang kemudian

dibaca oleh pembaca tadi.

Atan Long (1978) telah menghuraikan proses membaca sebagai satu proses

yang melibatkan, “Kebolehan mengenal lambang-lambang dan menterjemah

lambang-lambang itu semula kepada bunyi suara (bahasa) dan memahami makna atau

tanggapan yang disampaikan oleh tulisan itu”. Steinberg (1982:197) mengatakan

proses membaca boleh didefinisikan sebagai, “Satu bentuk komunikasi dan tujuannya

adalah untuk menerima maklumat melalui bentuk-bentuk tertulis”.

Smith dan Johnson (1980) menambah satu lagi aspek dalam cubaan mereka

mendefinisikan proses membaca bahawa inti bagi sesuatu proses membaca ialah

komunikasi yang diwujudkannya. Proses membaca dianggap sebagai proses

komunikasi kerana dalam perlakuan membaca, berlaku pertukaran idea antara penulis

dengan pembaca. Seseorang itu tidak dikatakan membaca sekiranya dia gagal

mendapatkan mesej apa yang hendak disampaikan penulis dalam penulisannya.

Kesimpulannya proses membaca adalah sesuatu yang kompleks. Pembaca

perlu mengenal lambang-lambang tulisan, menterjemahkannya dan seterusnya

memberikan makna.

Perkembangan bahasa kanak-kanak adalah berbeza pada setiap peringkat umur

mereka. Seperti bayi semasa dilahirkan tidak menguasai apa-apa bahasa, tetapi pada

umur lima tahun , kebanyakannya sudah mengetahui banyak perbendaharaan kata dan

telah menguasai tatabahasa dengan baik. Perkembangan bahasa antara seorang kanak-

kanak dengan kanak-kanak yang lain adalah berbeza. Ada yang mengalami

2

Page 3: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

perkembangan bahasa yang cepat dan ada kanak-kanak yang lambat. Perkembangan

bahasa perlu diambil berat sejak awal kanak-kanak lagi kerana apabila kanak-kanak

boleh menguasai bahasa dengan baik seperti menguasai pelbagai perbendaharaan kata

dan juga tatabahasa, ini akan memudahkan mereka untuk mempelajari kemahiran

membaca dan menulis.

Seperti yang telah dinyatakan, kemahiran membaca tidak mungkin dikuasai

tanpa proses pengajaran dan pembelajaran. Walau berapa panjang pun hayat

seseorang dia tidak akan dapat membaca sekiranya individu itu tidak belajar

membaca.

Proses membaca merupakan proses dua hala iaitu, pada hala pertama, otak

(ingatan) mendapatkan makna atau pengetahuan daripada teks, dan pada hala kedua,

pengetahuan yang sedia ada dalam ingatan jangka panjang akan dipancarkan kepada

teks secara terperinci dan diperkaya pentafsirannya. Dengan kata lain, ingatan jangka

pendek akan memproses dan mencuba memahami maklumat yang ingin disampaikan

oleh penulis menerusi hasil penulisannya. Kemudian, maklumat yang telah difahami

akan diuji dan diintegrasi dengan maklumat sedia ada dalam ingatan jangka panjang

pembaca. (Zulkifley Hamid,2006:142).

Pengajaran bahasa di peringkat awal mempunyai beberapa ciri tertentu.

Pertamanya ia harus melibatkan seberapa banyak latihan yang mungkin. Latihan ini

menggunakan pelbagai bentuk yang berasaskan rangsangan gerak balas. Guru akan

memberikan pelbagai bentuk pengajaran manakala pelajar atau murid akan

memberikan pelbagai gerak balas berdasarkan rangsangan tadi. Keduanya, adalah

berfokus kepada pemahaman atau perubahan kognitif. Ini bermaksud pengajaran

membaca tidak bermula dengan memperkenalkan nama atau bentuk huruf tetapi

bermula dengan belajar mengenali perkataan.

3

Page 4: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

1.2 Latar Belakang kajian

Membaca merupakan satu proses pembelajaran yang amat penting bagi peringkat

awal seseorang individu. Individu yang tidak boleh membaca boleh dianggap buta

huruf dan ketinggalan zaman. Lebih-lebih lagi dalam kecanggihan arus teknologi

yang serba mencabar hari ini. Sesuatu yang amat merugikan apabila kita masih jauh

ketinggalan dalam segala aspek untuk dibandingkan dengan negara-negara maju. Oleh

itu. Membaca merupakan satu asas pembelajaran yang utama bagi setiap individu

untuk meneroka sesuatu yang lebih jauh lagi.

Kaedah pembelajaran klasik yang didedahkan sejak dahulu lagi adalah

bermula dengan pengenalan huruf iaitu daripada ‘A’ hingga ke ‘Z’. Para pelajar

dikehendaki menghafal rupa dan nama setiap abjad yang terkandung dalam sesuatu

bahasa. Pendekatan ini juga dipanggil ‘atomistik’. Ini bermaksud pelajaran bermula

daripada unsur yang terkecil bermula dengan huruf sehinggalah kepada suku kata,

perkataan, ayat, wacana dan seterusnya.

Bagi kaedah abjad ini murid-murid akan didedahkan dengan bunyi-bunyi

vokal dan konsonan. Kemudian mengeja dengan mencantumkan dua huruf vokal dan

konsonan menjadi suku kata seperti ‘ba’, ‘ca’, ‘da’ dan seterusnya. Setelah itu suku

kata itu akan membentuk pula perkataan mudah seperti ‘bola’, ‘ibu’, ‘mata’ dan

sebagainya. Dengan kata lain, murid-murid mesti mengenal dan menghafal nama-

nama huruf sebelum didedahkan kepada peringkat membaca mudah. Di sinilah punca

kelemahan kaedah ini iaitu memaksa murid-murid mengenal dan menghafal bunyi-

bunyi yang tidak bermakna sebelum mereka diajar membaca perkataan-perkataan

yang bermakna. Proses ini juga memakan masa yang agak lama kerana murid akan

melalui langkah demi langkah sebelum dapat membina sesebuah perkataan. Murid

yang masih belum menguasai aspek ini akan dikumpulkan dalam kumpulan yang

lemah dan diberi proses pemulihan.

4

Page 5: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

Di sinilah satu perkaedahan baru telah diperkenalkan untuk merangsang

murid-murid yang lemah ini supaya cepat membaca. Kaedah yang ingin dinyatakan di

sini ialah kaedah cepat membaca e-Xra.

E-Xra ialah singkatan kepada 'eclectic-Express reading approach'. Ia

merupakan satu teknik membaca cepat melalui pengecaman bunyi suku kata tanpa

perlu mengenal huruf dan mengeja. Kanak-kanak membaca sejurus mengenal dua

suku kata yang pertama. Kaedah ini memudahkan ibu bapa dan guru mengajar anak-

anak membaca dengan lebih berkesan, sistematik dan cepat. E-Xra merupakan satu-

satunya kaedah cepat baca di Malaysia yang mendapat Anugerah Rekacipta 2003 dari

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Baru-baru ini, e-Xra C.E.P.A.T. telah

berjaya merangkul Pingat Emas di 5th Invention/ Inovation Competition 2006 yang

dikendalikan oleh Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (satu-satunya syarikat

persendirian yang memenangi Pingat Emas.

Kaedah cepat membaca E-Xra ini membolehkan kanak-kanak empat tahun ke

atas dan kanak-kanak yang bermasalah atau lemah membaca menguasai kemahiran

asas membaca secepat 1 – 3 bulan. Kaedah ini juga sama seperti penggunaan buku

Iqra’ yang digunakan oleh guru-guru pendidikan Islam untuk mengajar pelajar Islam

membaca Al-Quran. Kaedah cepat membaca e-Xra ini telah diasaskan oleh pasangan

suami isteri iaitu Puan Rohayati Haroun dan suaminya Profesor Dr. Mohamed Amin

Embi.

5

Page 6: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

1.3 Tujuan Kajian

Tujuan kajian ini dibuat adalah untuk mengenalpasti keberkesanan kaedah cepat

membaca ini dalam perkembangan bacaan murid. Di samping itu turut diharapkan

melalui kaedah ini juga dapat mengurangkan masalah buta huruf dalam kalangan

kanak-kanak lemah. Melalui kaedah ini juga diharapkan dapat membantu kanak-

kanak menguasai kemahiran membaca dengan baik serta dapat menarik minat mereka

dalam mempelajari dan menguasai kemahiran bahasa dengan baik.

1.4 Pernyataan Masalah

Masalah penguasaan membaca dalam kalangan kanak-kanak sudah banyak

diperkatakan dan masalah ini melibatkan hampir semua sekolah rendah di seluruh

negara. Masalah penguasaan membaca melibatkan masalah seperti tidak boleh

membaca dan menulis dengan sempurna. Kadang kala, terdapat kanak-kanak yang

boleh membaca tetapi tidak faham apa yang dibacanya. Ini mungkin kerana kurang

tumpuan perhatian, tidak aktif membaca, tidak faham makna sesuatu perkataan dan

sebagainya. Adakalanya, terdapat kanak-kanak yang mengatakan dia faham isi

kandungan sesuatu perenggan dalam buku yang dibacanya, tetapi apabila disoal, dia

tidak dapat memberikan jawapan yang memuaskan.

Masalah membaca sering terdapat dalam kalangan kanak-kanak yang

mengalami masalah pembelajaran. Ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu

masalah mengenal huruf (decording) dan masalah memahami apa yang dibacanya

(reading comprehension). Terdapat ibu bapa yang runsing dan cemas apabila

mendapati kanak-kanak yang telah mencapai usia 9 tahun tetapi tidak boleh menulis

dan membaca dengan sempurna. Lebih mencemaskan lagi ialah apabila kanak-kanak

tersebut belum menguasai kemahiran menulis huruf (abjad) dan menyebutnya

(membaca) dengan sempurna.

6

Page 7: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

Di sekolah, kanak-kanak yang berada di tahun 1, akan menjalani satu ujian

pelepasan KIA2M. KIA2M adalah singkatan bagi Kelas Intervensi Awal Membaca

dan Menulis. Ia merupakan satu program untuk membantu murid tahun 1 menguasai

kemahiran asas membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu. Murid yang lulus ujian

pelepasan akan dimasukkan ke kelas biasa dan mengikuti pelajaran tahun 1 seperti

biasa.

1.5 Persoalan Kajian

Persoalan yang ingin dikaji adalah :

1. Apakah kaedah cepat membaca e-Xra dapat meningkatkan penguasaan

kemahiran membaca dan pemahaman bagi murid-murid tahun 1?

1.6 Objektif Kajian

Kajian ini dijalankan untuk memenuhi beberapa objektif seperti berikut:

a. Memastikan 100% murid tahun 1 Dinamik 7 menguasai kemahiran asas

membaca dan menulis.

b. Mengenal pasti tahap penguasaan membaca dalam kalangan murid-murid

tahun 1 dinamik 7 semasa ujian pelepasan 2.

c. Mengkaji tahap kefahaman membaca dalam kalangan murid-murid tahun

1 Dinamik 7 daripada bacaan.

7

Page 8: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

1.7 Kerangka Konseptual

1.8 Kepentingan Kajian

Kepentingan kajian ini adalah untuk membantu meningkatkan perkembangan dan

penguasaan bacaan dalam kalangan murid-murid tahun 1 Dinamik 7 khasnya seperti

meningkatkan perbendaharaan kata, mengurangkan masalah membaca, meningkatkan

kefahaman dan meningkatkan kemahiran berkomunikasi serta minat membaca murid-

murid. Malah untuk menjadikan pengajaran bahasa lebih menarik dan berkesan untuk

murid-murid ini.

Diharapkan juga kajian ini dapat menjawab beberapa persoalan tentang

keberkesanan aktiviti kaedah cepat membaca e-Xra dalam penguasaan kemahiran

membaca kanak-kanak. Di samping itu, kajian ini juga dapat membantu serta

menggalakkan para guru untuk menggunapakai kaedah ini dalam pengajaran bahasa

Melayu itu sendiri.

8

Ujian Pelepasan 1

Pengajaran dan pembelajaran di

KIA2M

Ujian Pelepasan 2

- Menguasai Kemahiran membaca 100%- Mengenal pasti tahap penguasaan

bacaan murid- Mengkaji tahap kefahaman murid

daripada bacaan

Kaedah cepatmembaca e-Xra

Page 9: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

1.9 Batasan Kajian

Kajian ini dijalankan dalam kalangan murid-murid tahun 1 Dinamik 7 2009, di

Sekolah Kebangsaan Bandar Seri Alam. Bilangan murid-murid yang terlibat adalah

seramai 37 orang murid yang terdiri daripada 243 orang murid lelaki dan 14 orang

murid perempuan.

Kelas ini dipilih kerana ia merupakan kelas terbaik daripada empat buah kelas

yang telah disaring melepasi ujian pelepasan KIA2M. Kelas ini juga tidak terdapat

murid-murid pendidikan khas yang mengalami masalah pembelajaran, masalah

penglihatan dan juga masalah pendengaran.

1.10 Definisi Operasional

1.10.1 Kaedah E-Xra

Seperti yang dinyatakan tadi adalah satu perkaedahan membaca secara cepat.

Kaedah ini tidak memerlukan murid menghafal nama dan bunyi huruf tetapi terus

kepada pengenalan bunyi suku kata itu sendiri. E-Xra ini mempunyai modul-modul

serta latihannya yang tersendiri. Ia bermula dengan modul bacaan yang mudah

sehinggalah yang kompleks sehingga seseorang murid itu dapat menguasai kaedah

bacaan dengan fasih dan lancar.

9

Page 10: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

1.10.2 KIA2M

KIA2M iaitu Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis adalah satu program

alternatif yang telah dirancang oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang

dipertanggungjawabkan kepada Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), untuk

menerajui usaha menyelesaikan masalah penguasaan kemahiran membaca dan

menulis untuk murid tahun 1. Ia juga bertujuan supaya murid dapat mengecam, dan

mengenal huruf dengan tepat, mengeja dan menyebut setiap perkataan dan ayat

tunggal dengan sebutan yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Ia dijalankan

sepenuh masa oleh guru Bahasa Melayu Tahun Satu dan dijalankan selama 3 hingga 6

bulan.

1.10.3 Tahun 1 Dinamik 7

Tahun 1 Dinamik 7 merupakan kelas yang ke-7, daripada 10 buah kelas untuk tahun

1. Kelas ini telah menjalani ujian pelepasan 1 KIA2M dan digolongkan antara kelas

yang mengikuti program KIA2M di sekolah ini. Semua murid kelas ini sudah

mengenal huruf tetapi bermasalah dalam membunyikan suku kata-suku kata yang

mudah, lemah dalam menaakul makna dalam aspek pemahaman.

10

Page 11: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

1.11 Rumusan

Kajian ini dijalankan untuk meninjau mengenai keberkesanan perkaedahan membaca

cepat e-Xra dalam membantu meningkatkan kemahiran membaca dan kefahaman

murid-murid tahun 1. Perkara-perkara yang dinyatakan dalam bab ini amatlah penting

dalam menentukan kajian yang hendak dijalankan benar-benar berkesan. Oleh sebab

itu latar belakang kajian yang jelas diperlukan, pernyataan masalah yang sesuai,

tujuan kajian yang boleh dikenal pasti serta kerangka kajian yang mantap perlu

dihuraikan dengan jelas dalam bab ini sebelum kajian dijalankan.

11

Page 12: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pengenalan

Bab ini cuba menganalisis masalah kajian secara terperinci dan kemudiannya

menyatakan kerangka teoritis yang dijadikan panduan bagi mengkaji keberkesanan

kaedah cepat membaca dalam penguasaan kemahiran bahasa murid-murid yang

lemah. Sekiranya kaedah ini dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran di

tahun 1 ianya dapat membantu murid menguasai kemahiran berbahasa dengan lebih

baik.

2.2 Literatur Berkaitan

Dewasa ini banyak kajian membuktikan bagaimana kemahiran menulis dan

kemahiran membaca di peringkat awal kanak-kanak. Menurut Beaty, J.J (1998),

kemahiran membaca dapat dikembangkan secara semulajadi oleh kanak-kanak,

bagaimana mereka memberi makna kepada dunia mereka melalui penerokaan yang

menyeronokkan, dan bagaimana mereka mengggarap maklumat dan membentuk satu

peraturan mudah untuk membantu diri mereka sendiri menggunakannya. Kajian-

kajian tersebut telah mengubah pandangan kita selamanya tentang cara kanak-kanak

mencapai perkembangan mereka dan bagaimana cara terbaik bagi kita membantu

pertumbuhan dan perkembangan mereka.

12

Page 13: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

Walau bagaimanapun masalah ini amat membimbangkan dan mencabar

peranan guru sekolah rendah khasnya tahap 1 kerana mereka keliru dengan

tanggapan, harapan dan keperluan seperti mana yang terungkap dalam Kurikulum

Kebangsaan. Melalui bacaan literatur yang berkaitan iaitu menurut Beaty, J.J (1998)

dengan perkembangan dan pembelajaran bahasa kanak-kanak dari aspek kemahiran

menulis, guru telah disogokkan dengan dapatan mengatakan kanak-kanak

membentuk cara mereka sendiri untuk bercakap dan juga menulis serta membaca .

Dalam satu kajian yang dibuat oleh Temple et.al (1993), beliau mengatakan bahawa

kanak-kanak belajar menulis melalui pengalaman dan penemuan kendiri. Dengan

pandangan tersebut kita kini semacam dihimpit dengan dilema apakah perbuatan

mengajar kanak-kanak menulis secara konvensional sudah tidak relevan lagi.

Menurut penemuan psikolinguistik kognitif, pemerolehan bahasa dan

keupayaan membaca seseorang individu bermula sejak ia dilahirkan malah kanak-

kanak sememangnya telah mula belajar menulis sejak dari peringkat awal

perkembangan mereka. Permulaan kanak-kanak belajar menulis boleh diperhatikan

melalui tingkah laku mereka, isyarat (gesture), perbualan, cara mereka bermain dan

contengan yang mereka lakukan membentukkan makna yang tertentu (Vygotsky,

1978). Menurut aliran ini bahawa apabila seseorang individu itu dilahirkan dia terus

berusaha untuk mempelajari dunia di persekitarannya melalui pancainderanya.

Pengetahuannya tentang dunia di sekelilingnya itulah nanti akan menjadi dasar bagi

dirinya untuk pemerolehan bahasa dan bacaannya. Dengan penemuan ini, jelaslah

bahawa pengajaran bahasa yang agak formal sudah boleh dimulakan pada waktu

kanak-kanak mula pandai bercakap iaitu pada umur antara dua atau tiga tahun

(Kamaruddin Husin et.al, 1986).

Kajian (Mahzan Arshad,2003) mengatakan sekiranya pembaca dapat

menterjemahkan perkataan demi perkataan dengan sebutan iaitu satu proses yang

disebut ”mendekod” pelbagai huruf yang bercetak di permukaan kertas dalam bentuk

sebutan tertentu, maka bacaan telah dipelajari dengan baik. Kepercayaan bahawa

13

Page 14: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

kanak-kanak harus mengenali sebutan perkataan yang dibacanya inilah yang menjadi

asas kepada pengajaran bacaan di sekolah selama ini. Aktiviti prabacaan dan

pascabacaan seperti menyebut perkataan yang sukar, mencari makna dalam kamus

bagi perkataan asing kepada kanak-kanak, membina ayat daripada perkataan yang

dipelajari sering dijalankan oleh guru kerana aktiviti ini mengukuhkan kemahiran

mendekod bahan yang dibaca.

Menurut (Safiah,1985), pemahaman bacaan ialah satu proses strategi bagi

pembaca membentuk atau memberikan makna terhadap teks dan pengetahuan latar

pembaca tersebut. Menurutnya lagi kita belum membaca jika belum memahami.

Sesuatu perlakuan bahasa mesti dapat menghasilkan pemahaman selain

pengecaman dan penyebutan perkataan-perkataan. Rumusan ini bertepatan sekali

dengan pendapat (Durkin, 1980) yang menyatakan bahawa tanpa memahami apa yang

dibaca, seseorang itu tidak dapat dianggap melakukan proses membaca tetapi

melakukan proses menyebut perkataan-perkataan sahaja. Untuk menjadi pembaca

yang berkesan, seseorang itu tidak perlu menyebut perkataan-perkataan itu dengan

betul dan lancar asalkan dia tahu makna perkataan-perkataan yang dibaca. Dengan itu,

dapatlah dikatakan bahawa proses membaca, aspek penyebutan kurang dipentingkan.

Perkara yang sangat ditekankan dalam proses membaca ialah seseorang pembaca itu

perlu dapat berfikir, merasai, dan membayangkan, serta memahami apa yang dibaca.

Murid yang mempunyai konsep diri yang negatif, biasanya mempunyai kurang

keyakinan tentang kebolehan diri dan perasaan rendah diri. Perasaan kurang yakin dan

rendah diri ini memberi kesan yang mendalam kepada keupayaan membaca. Murid

yang berperasaan demikian lazimnya berasa mereka tidak dapat membaca. Keadaan

ini telah dibuktikan oleh kajian Zimmerman dan Allebrand (1965) dan Harris dan

Sipay (1980). Kajian ini menunjukkan bahawa pembaca yang lemah kebanyakannya

mempunyai konsep diri yang negatif. Pembaca yang berjaya pula mempunyai konsep

diri yang positif.

14

Page 15: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

2.3 Kajian Berkaitan

Berdasarkan kajian semasa seperti yang dijelaskan (Thelen, 1986) dan (Carr dan

Wixson, 1986) pengajaran perbendaharaan kata dapat membantu murid mengaitkan

makna perkataan baru dengan makna-makna (pengetahuan dan pengalaman) sedia ada

murid. Pembelajaran yang bermakna hanya akan wujud jikalau guru dapat membantu

murid mengaitkan makna perkataan baru dengan perkara yang telah mereka ketahui.

Pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid sangat penting bagi mereka memahami

makna perkataan yang ditemui dalam pembacaan. Dengan itu, kunci kejayaan sesuatu

pengajaran dan perbendaharaan kata terletak pada kebolehan guru menyusun perkara

yang telah diketahui oleh murid dan memperlihatkan perkaitan yang ada. Cara ini

akan dapat membantu murid memahami erti atau maksud perkataan baru dengan lebih

bermakna. Justeru, murid akan dapat mengekalkan kefahaman maksud perkataan

yang dipelajari dengan lebih lama. Teknik pengajaran perbendaharaan kata seperti

senarai-kumpul-namakan, petaan semantik, dan ciri-ciri matriks dapat membantu guru

memperlihatkan perkaitan yang wujud dalam kalangan perkaitan dan juga konsep.

Satu lagi cara yang dapat digunakan adalah dengan mendapatkan perkataan

yang dipilih oleh murid. Mengikut (Thomas dan Robinson, 1982) guru boleh memilih

beberapa orang yang dapat mewakili kebanyakan murid dalam kelas dari segi

keupayaan membaca teks, dan kemudiannya mengecam perkataan atau konsep yang

sukar difahami ataupun yang tidak diketahui maknanya. Walau bagaimanapun, guru

masih perlu menyemak senarai yang diberi oleh murid. Semakan ini boleh dijalankan

dengan memberi ujian lisan secara cepat terhadap kefahaman murid tentang makna

perkataan dan konsep yang dipilih.

15

Page 16: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

(Unrau dan Rudell, 1995) menegaskan tentang keberkesanan pembelajaran

berkoperatif dalam bilik darjah. Interaksi sosial di dalam bilik darjah, berkongsi idea

dan saling membantu antara mereka dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan

dengan lebih berkesan. Susunan bilik darjah itu sendiri perlu diubah supaya interaksi

antara pelajar dapat digalakkan. Aktiviti kumpulan seharusnya diperbanyakkan agar

hasil perbincangan dalam kumpulan kecil dibentangkan dalam kumpulan yang lebih

besar. Perkongsian idea antara pelajar dengan dibantu oleh guru yang bertindak

sebagai fasilitator perlu diperbanyakkan di dalam kelas literasi berteraskan kemahiran

berbahasa.

Menurut (Sofiah Hamid, 1985: 1) Kaedah fonik berasaskan teori bahawa

belajar membaca melibatkan kebolehan mengenal kod (lambang) hubungan antara

bunyi dan lambang yang dilihat. Beliau juga menyatakan kaedah ini terbahagi kepada

dua iaitu kaedah fonik binaan dan kaedah fonik intrinsik. Mengikut kaedah fonik

binaan, pengajaran bacaan dimulakan dengan penyebutan fonetik bunyi-bunyi huruf.

Kemudian bunyi-bunyi ini digabungkan menjadi unit yang lebih besar iaitu suku kata

dan seterusnya perkataan. Kaedah fonik intrinsik pula diperkenalkan untuk mengatasi

kelemahan-kelemahan yang terdapat pada kaedah fonik binaan. Kaedah ini

menekankan pemerolehan makna dalam proses membaca. Murid-murid diperkenalkan

dahulu kepada perbendaharaan kata sebelum diperkenalkan kepada bunyi.

16

Page 17: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

2.4 Rumusan

Dalam pengajaran bahasa Melayu di peringkat awal ini banyak kaedah-kaedah yang

boleh diguna pakai. Ada yang memulakan kemahiran membaca di peringkat awal

dengan cara membina iaitu bermula dengan memperkenalkan unsur-unsur bahasa

yang kecildan bergerak ke arah membina unsur-unsur yang lebih besar. Manakala satu

lagi kaedah ialah mengajar berasaskan prinsip cerakinan atau analisis. Kaedah ini

bermula dengan unsur-unsur bahasa yang bermakna sama ada perkataan, frasa dan

ayat.

Kedua-dua kaedah ini mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri.

Kesesuaian kaedah ini bergantung kepada pelbagai pemboleh ubah, seperti keadaan

murid, bilik darjah, kemahiran guru, alat bantuan mengajar, objektif yang hendak

dicapai oleh guru dan sebagainya. Semua ini terpulang kepada kebijaksanaan guru itu

sendiri untuk menggunakan kaedah yang paling sesuai untuk muridnya.

17

Page 18: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan

Dalam bab ini, pengkaji akan menghuraikan kaedah yang akan digunakan dalam

kajian ini. Antara aspek tersebut ialah latar reka bentuk kajian, populasi dan sampel

kajian, kaedah pengumpulan data dan instrumen kajian . Kajian ini secara umumnya

adalah jenis kajian tindakan yang mengukur keberkesanan aktiviti bacaan dan

pemahaman dalam membantu meningkatkan perkembangan kemahiran bahasa murid-

murid tahun 1.

3.2 Reka Bentuk Kajian

Pengkaji membuat kajian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan

ini lebih tepat untuk mengkaji permasalahan kelemahan pembacaan dan pemahaman

sesuatu bahan bacaan itu terhadap murid-murid tahun 1. Dalam kaedah ini ini juga

pengkaji melaksanakan ujian-ujian dan penguasaan modul-modul yang disediakan.

Soalan-soalan ujian yang dibina adalah untuk menguji kefahaman murid tentang apa

yang dibaca. Manakala penguasaan modul pula, murid yang telah menguasai sesuatu

modul seperti modul pertama akan berpindah kepada modul kedua dan seterusnya

sehingga mereka boleh membaca dengan lancar dan memahami dengan jelas apa yang

telah dibaca.

18

Page 19: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

3.3 Populasi dan Sampel kajian

Bagi pemilihan latar tempat kajian, pengkaji telah memilih Sekolah Kebangsaan Seri

Alam 1, Masai, Johor Bahru. Pengkaji merupakan salah seorang guru yang

berkhidmat di sekolah ini. Berkaitan dengan tajuk yang dikaji adalah bersesuaian

untuk melakukan kajian ini dengan lebih mudah dengan mendapat kerjasama daripada

rakan-rakan guru yang lain.

Sampel kajian ini terdiri 37 orang murid tahun 1 Dinamik 7 yang terdiri

daripada 23 orang murid lelaki dan 14 orang murid perempuan yang berumur tujuh

tahun. Kesemua murid ini berbangsa Melayu dan bumiputera sabah dan Sarawak.

3.4 Kaedah Pengumpulan Data

Dalam kajian ini saya menggunakan kaedah cepat membaca e-Xra. Kaedah ini

merupakan satu kaedah di mana murid-murid disediakan dengan modul bacaan 1-7.

kaedah ini lebih menekankan bunyi-bunyi fonik daripada mengeja. Ia juga

menyediakan modul aktiviti daripada 1-7, di mana murid-murid boleh membuat

latihan yang disediakan. Modul ini disediakan untuk membantu proses pengajaran dan

pembelajaran bahasa Melayu yang lebih bermakna serta dapat menarik minat murid-

murid.

Kajian ini dijalankan ketika subjek bahasa Melayu. Semua murid yang

menjadi sampel kajian akan menggunakan modul 1 untuk melihat pancapaian mereka

sebelum beralih ke modul-modul seterusnya. Sementara itu modul aktiviti akan

diberikan untuk mengukur sejauh mana keberkesanan dan kefahaman murid

mengenai apa yang telah dibaca dan dicapai.

19

Page 20: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

3.5 Instrumen Kajian

Instrumen kajian yang digunakan adalah berbentuk borang soal selidik dan

soalan-soalan daripada modul yang disediakan. Tujuannya adalah untuk mengenal

pasti punca kelemahan murid-murid dalam aspek bacaan dan pemahaman, mengesan

dan menganalisis data. Bagi borang soal selidik murid dikehendaki menjawab soalan-

soalan yang disediakan dengan pilihan jawapan yang telah disediakan. Guru turut

membantu murid membaca soalan-soalan yang diberikan.

Bagi soalan-soalan daripada modul yang disediakan terdapat 7 modul latihan

yang berkaitan dengan 7 modul bacaan. Setelah setiap murid selesai menghabiskan

bacaan modul pertama, ia akan diberikan dengan latihan modul pertama. Data akan

diambil dan dianalisis untuk melihat sejauh manakah keberkesanan murid menguasai

modul bacaan yang pertama tadi sehinggalah selesai semua modul.

20

Page 21: Proposal Ala

SALASIAH BT IDRIS@ISMAILG75536

BIBLIOGRAFI

Abdullah Hassan. 1986. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Fajar

Bakti Sdn. Bhd.

Arbak Othman. 1983. Permulaan Ilmu Linguistik. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.

Atan Long. 1978. Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Johari Talib, Maharam Mamat, Nazri Muslim & Roosfa Hashim. 2008. Bentuk- bentuk Penulisan ZZZT 2213. Bangi: Pusat Kembangan Pendidikan.

Mahzan Arshad. 2003. Pendidikan Literasi Bahasa Melayu Satu Pendekatan Bersepadu.Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Sofiah Hamid. 1985. “Pendekatan C (Mari Membaca) dalam Pengajaran Bacaan Asas KBSR ”. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Pemanfaatan Beraneka Pendekatan Pengajaran Bacaan Asas Bagi Situasi Bilik Darjah di nMalaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2-3 Mac 1985

Sharifah Alawiah Alsagoff. 1985. Ilmu Pendidikan Pedagogi: Kuala Lumpur.

Zulkifley Hamid.2006.Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa.Kuala Lumpur: PTS Professional.

21