proposal saya

of 25 /25
1 PENGINTEGRASIAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN EMPAT. Oleh RUZIHAN BINTI ABDULLAH [email protected] Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Jalan Labu Lama 72000 Seremban Negeri Sembilan Proposal Kajian Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Temuduga Biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Peringkat Sarjana Tahun 2009 Kursus B17 PENDIDIKAN MATEMATIK

Upload: ziehan995610

Post on 12-Jun-2015

8.475 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Proposal saya

1

PENGINTEGRASIAN PENGGUNAAN

TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM

PEMBELAJARAN MATEMATIK

TAMBAHAN TINGKATAN EMPAT.

Oleh

RUZIHAN BINTI ABDULLAH

[email protected]

Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri

Jalan Labu Lama

72000 Seremban

Negeri Sembilan

Proposal Kajian Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

Temuduga Biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Kementerian Pelajaran

Malaysia (KPM) Peringkat Sarjana Tahun 2009

Kursus B17 PENDIDIKAN MATEMATIK

Page 2: Proposal saya

2

BAB 1

PENGENALAN KAJIAN

Era perkembangan teknologi masa kini mempengaruhi setiap bidang

kehidupan. Aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai

satu daya usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif

terhadap perkembangan teknologi. Budaya persekolahan seharusnya diubah daripada

sesuatu yang berdasarkan memori kepada yang berpengetahuan, berfikiran kreatif,

dan penyayang dengan menggunakan teknologi terkini ( KPM, 1997 ). Atas alasan

inilah pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran berhasrat untuk mewujudkan

Sekolah Bestari yang sekali gus bertindak mengisi agenda perancangan dan

perlaksanaan Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor atau MSC).

Perlaksanaan Sekolah Bestari akan membuka ruang seluas-luasnya kepada teknologi

komputer yang akan membolehkan fleksibiliti dan kepelbagaian dibina dalam sistem

pendidikan. Suasana ini akan mengurangkan jurang peluang antara mereka yang

berada dan berupaya menggunakan teknologi terkini di rumah, dengan mereka yang

kurang berada ( KPM, 1997 ).

Page 3: Proposal saya

3

1.1 Latarbelakang Kajian

Menurut Ng See Ngean (dalam Baharudin Moktar, 1991, m.s.2), Matematik

adalah satu mata pelajaran yang bersifat hierarki, iaitu pembelajaran secara

berperingkat-peringkat. Sehubungan itu, pelajar yang menghadapi masalah

penguasaan bagi sesuatu tajuk pada awal proses pembelajaran dan pengajaran akan

menghadapi masalah pada masa akan datang atau penguasaan pada bab yang

mendatang. Hal ini perlu diberi penekanan atau dijadikan fokus utama kepada pelajar

yang bermasalah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan

lancar.

1.2 Pernyataan Masalah

Temubual dengan pelajar tingkatan 4 mengatakan mereka tidak memahami

kemahiran-kemahiran abstrak daripada beberapa tajuk tingkatan 4 sungguhpun

mereka mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek matematik dalam PMR.

Peratus pelajar mendapat A dalam PMR tahun 2007 dan jika dibandingkan dengan

keputusan Peperiksaan Awal Tahun 2008. (akan diambil data daripada pelajar) .

Sebahagian daripada mereka (Pelajar Tingkatan 4) mengaku sungguhpun

daripada mereka dapat menjawab soalan dengan baik, namun mereka masih tidak

memahami apakah sebenarnya yang mereka lakukan. (Pn. Azizah Binti Mohamad

(2008), Guru Cemerlang Matematik Tambahan , Kajian Tindakan : Pengajaran dan

Pembelajaran Matematik Tambahan melalui Perisian Geometer’s Sketch Pad)

Page 4: Proposal saya

4

1.3 Objektif Kajian

Teknologi maklumat seperti pemprosesan perkataan, kalkulator, 'spreadsheet

tool' (seperti MS Excel),Geometry Sketchpad dan internet akan membolehkan

pelajar-pelajar yang mempunyai tahap pencapaian sederhana untuk menumpukan

pembelajaran di tahap yang lebih tinggi seperti mempelajari dan menguasai teknik-

teknik komunikasi dan penyelesaian masalah yang mana merupakan suatu kebolehan

yang sangat berharga dalam pemikiran matematik. Oleh kerana teknologi maklumat

sudah menjadi salah satu daripada budaya yang hebat, maka ia menjadi lebih telus

dan dilihat sebagai suatu implementasi untuk mengangkat keupayaan manusia dan

komunikasi. Justeru itu, teknologi di dalam kelas sepatutnya memainkan peranan

yang sama sebagai alat harian yang dapat menambahkan kuasa pelajar untuk

menyiasat dan menguasai idea-idea penting dan seterusnya menjana kebolehan

personal yang sangat bernilai.

1.4 Objektif Khusus

Teknologi akan diintegrasi apabila ia digunakan untuk melibatkan pelajar

supaya belajar dengan lebih bermakna. Maka matlamat sebenar dan utama

pengintegrasian teknologi adalah bukan untuk pelajar menggunakan teknologi

semata-mata tetapi untuk melibatkan pelajar dalam pembelajaran bermakna.

Pengintegrasian teknologi yang berkesan tidak berlaku dalam sebarang persekitaran.

Ia hanya akan berlaku secara berkesan dalam persekitaran pembelajaran yang

menekankan pembelajaran bermakna. Untuk membina persekitaran pembelajaran

yang sesuai bagi pengintegrasian, kita perlu memikirkan suatu pendekatan

pengajaran pembelajaran yang berlainan daripada yang diamalkan secara tradisional

Page 5: Proposal saya

5

hari ini. Pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran akan hanya

berlaku secara berkesan dalam kelas yang berpusatkan pelajar di mana guru

berperanan sebagai fasilitator.

Untuk mencapai matlamat tersebut (ke arah persekitaran yang aktif). Di

dalam persekitaran konstruktif pula, pelajar mengintegrasi idea baru kepada

pengetahuan sedia ada untuk membina makna. Mereka menggunakan komputer

sebagai alat kognitif atau media mempertingkatkan wacana. Apabila pelajar bekerja

sebagai suatu komuniti pembelajaran di mana setiap ahli komuniti tersebut

menyumbang ke arah mencapai matlamat individu dan kumpulan pula, ia dinamakan

persekitaran kolaboratif. Melalui persekitaran sebegini, teknologi digunakan oleh

pelajar untuk menyokong kerja koperatif bagi memudahkan kolaborasi. Seterusnya,

dalam suasana pembelajaran bermatlamat pula, pelajar akan berusaha mencapai.

Persekitaran yang aktif akan melibatkan pelajar dalam pemprosesan maklumat

secara bermakna kerana mereka menggunakan teknologi sebagai alat kognitif

matlamat dan objektif kognitif mereka. Komputer membolehkan mereka untuk

memperkembangkan cara mengorganisasi aktiviti dan tugasan ke arah mencapai

matlamat dan objektif ini.

Melalui persekitaran berwacana, pelajar akan memperolehi manfaat dengan

menjadi ahli komuniti yang membina ilmu di mana pelajar saling bertukar idea dan

saling membina pengetahuan masing-masing. Internet akan melanjutkan komuniti

pembelajaran melampau dinding bilik darjah. Apabila berhadapan dengan suasana

pembelajaran yang berkonteks, pelajar sebenarnya berdepan dengan tugasan

pembelajaran yang tersasar dalam tugasan dunia sebenar atau yang di simulasikan

melalui aktiviti yang berasaskan masalah. Perisian simulasi akan membina semula

Page 6: Proposal saya

6

senario untuk dianalisis oleh pelajar. Akhir sekali, persekitaran pembelajaran yang

reflektif membenarkan pelajar membuat refleksi tentang proses yang telah

disempurnakan dan keputusan yang telah diambil semasa aktiviti pengajaran dan

pembelajaran dan menerangkan dengan jelas apa yang telah mereka pelajari.

Hasilnya, pelajar akan menggunakan komputer untuk menunjukkan apa yang mereka

tahu.

Dalam penggunaan teknologi bagi pengajaran dan pembelajaran matematik

ada beberapa perkara yang harus dielakkan oleh guru. Pertamanya, guru tidak boleh

terlalu fokus kepada teknologi dan kurang kepada matematik. Ini kerana, teknologi

hanyalah sebagai alat dan bukannya objek pembelajaran. Kedua, guru harus

mengelakkan daripada menggunakan teknologi secara ekslusif. Teknologi secara

tabiinya adalah abstrak. Pembelajaran akan menjadi bermakna jika teknologi

digunakan dengan alat-alat lain seperti bahan manipulatif. Pembelajaran tidak akan

menjadi bermakna jika pelajar tidak diminta untuk menyelesaikan masalah dunia

sebenar.

Perkara ketiga ialah, elakkan daripada menggunakan teknologi untuk

melakukan lebih daripada yang diminta dalam matematik. Kadangkala kita

mendapati pelajar melaporkan jawapan sesuatu pengiraan sehingga lapan rumah

perpuluhan kerana teknologi yang digunakan menunjukkan hasil pengiraan sehingga

lapan tempat perpuluhan. Ini satu contoh dimana pelajar menggunakan teknologi

untuk melakukan lebih daripada yang diharapkan oleh matematik. Seterusnya,

perkara keempat ialah tidak terlalu bergantung kepada sejenis teknologi sahaja.

Tidak satu teknologi yang ada hari ini yang boleh dikatakakan sempurna dan boleh

menyelesaikan semua masalah yang diberikan. Sebarang pelaburan besar yang

Page 7: Proposal saya

7

dibuat dalam mendapatkan sesuatu teknologi akan berkesudahan dengan pelaburan

yang mengongkong. Teknologi akan berubah, jadi kita perlu memastikan pelaburan

yang dibuat tidak akan mengekang kita daripada mendapatkan teknologi yang lain.

Akhir sekali perkara ke lima ialah, teknologi sepatutnya tidak digunakan

untuk 'streaming'. Kita kadangkala berjumpa dengan komputer yang digunakan

sebagai ganjaran atau sebagai alat melatih tubi. Komputer hanya boleh digunakan

bila pelajar telah menyiapkan tugasan mereka. Sepatutnya teknologi diberikan

kepada semua untuk berpeluang menggunakannya dalam situasi dan masalah yang

mencabar dan menarik. Dengan membolehkan setiap pelajar berpeluang

menyelesaikan masalah yang mencabar, mereka akan melihat sebab mengapa

mereka harus mempelajari asas matematik.

1.5 Kepentingan Kajian

Kajian yang dinyatakan bagi mengubah persepsi pelajar matematik tambahan

itu abstrak, sukar difahami. Pelajar juga perlu memahami bahawa asas matematik

adalah algebra dan asas algebra terdapat dalam subjek matematik tambahan

tingkatan 4 contohnya pembezaan dan pengamiran. Oleh yang demikan kajian

tentang penggunaan teknologi ICT dalam matematik tingakatan 4 ini akan dapat

memberikan satu fenomena baru kepada pelajar bahawa matematik tambahan amat

seronok dipelajari dan pelajar akan dapat melihat kepentingan subjek ini ketika ingin

melanjutkan pelajaran selepas peperiksaan SPM. Selaras dengan hasrat Kementerian

Pelajaran Malaysia (KPM) mengintegrasikan ICT dalam Pengajaran dan

Pembelajaran diharap usaha ini akan dapat merealisasikan hasrat tersebut.

Page 8: Proposal saya

8

1.6 Kesimpulan

Kajian ini akan dapat menjadikan subjek matematik tambahan subjek

kegemaran (favourite subject) pelajar bukannya subjek menyusahkan (killer

subject). Semoga dengan pengintegrasian teknologi ICT dengan menggunakan

Geometry Sketch Pad (GSP), spreadsheet tool (MS Excel) dan penggunaan WWW

(Laman Web Matematik - Internet) akan menerjemahkan hasrat ini menjadi

kenyataan.

Page 9: Proposal saya

9

BAB 2

SOROTAN LITERATUR

2.1 Pendahuluan

Mata pelajaran Matematik merupakan mata pelajaran teras bagi setiap pelajar

samada sekolah menengah mahupun sekolah rendah. Pendidikan matematik

bukanlah satu mata pelajaran yang asing dalam kalangan pelajar dan masyarakat

Malaysia. Penguasaan dalam matematik ini adalah amat penting kerana merupakan

salah satu syarat bagi pelajar-pelajar untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat

yang lebih tinggi iaitu memerlukan keputusan kredit dalam matapelajaran

matematik. Dengan itu, pelajar perlu sentiasa mempersiapkan diri mereka untuk

menguasai konsep dan kemahiran dan mengaplikasikannya dalam mata pelajaran ini.

2.2 Kajian Terdahulu

Tamrin Anuar (2003) bahawa kemajuan dunia dan adunan baru dalam sistem

pendidikan akan membawa rakyat ke era teknologi maklumat. Tengku Mohd

Azzman (2001) pula berpendapat bahawa,

... teknologi mahupun insfrastruktur yang dihasilkan bukanlah penggerak utama.

Nadinya ialah maklumat dan ilmu yang menggerakkan revolusi ilmu semasa.

Manusia pula merupakan medan dan punca utama maklumat dan ilmu tersebut.

Perubahan yang sedang melanda dalam dunia pendidikan kini tentunya akan

merubah kandungan dan reka bentuk kurikulum setiap mata pelajaran (Jamaludin,

1989; Nik Azis, 1989). Kurikulum matematik juga tidak dapat lari daripada arus

teknologi ini (Fatimah & Munirah, 1995; PPK, 1993;Nik Azis, 1989).

Page 10: Proposal saya

10

Pendidikan komputer dalam kurikulum melibatkan tiga peranan penting (Nik

Azis, 1989);

i) Pembelajaran tentang komputer perisian, perkakasan dan pengaturcaraan

komputer

ii) Penggunaan komputer untuk menyelenggara dan memproses data

• memproses data penyelidikan

• memproses perkataan

iii) Penggunaan komputer untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran

• pengaturan murid

• pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer ( PPBK ).

Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) ialah aturcara

komputer yang menggunakan teknik-teknik kepintaran buatan untuk membantu

seseorang belajar ( Jamaluddin, 1989 ). Mikrokomputer digunakan untuk

menyelenggara aktiviti pengajaran dengan berpandu kepada program yang dibentuk

oleh penulis perisian. Murid berinteraksi dengan program komputer atau perisian

melalui terminal (Nik Azis,1989).

Dalam pengajaran berbantukan komputer ( CAI ), komputer boleh dianggap

sebagai tutor atau guru. Dalam proses pengajaran sebenar dalam bilik darjah, guru

berperanan sebagai pengajar (instructor), penerang (explainer) dan pemudahcara

(facilitator). Semua peranan ini boleh diambil alih oleh komputer dalam CAI ( Abd.

Page 11: Proposal saya

11

Rahman, 1995). Pengajaran berbantukan komputer melibatkan sistem tutorial,

permainan dan simulasi di samping aktiviti latih tubi (PPK, 1993; Jamaludin, 1989).

Penggunaan komputer dalam pengajaran matematik dapat memperkembang

dan memperkayakan lagi tajuk yang diajar. Lebih seabad yang lalu, NCTM

(National Council of Teachers' of Mathematics, 1980) mencadangkan supaya

pengajaran matematik mengambil peluang luas yang ditawarkan oleh komputer.

Cockcroft (1982) menyarankan bahawa penggunaan komputer dalam pengajaran

matematik bukan sahaja boleh memperbaiki kualiti pengajaran matematik malah

penggunaan komputer juga boleh merubah kepentingan sesuatu tajuk dalam silibus

matematik. Keadaan yang sama juga mungkin wujud dalam pengajaran dan

pembelajaran matapelajaran lain di sekolah. Aktiviti penyelesaian masalah adalah

bahagian terpenting dalam pendidikan matematik.

Pencapaian yang tinggi dalam matematik tidak bermakna jika seseorang

pelajar tidak mampu melakukan proses penyelesaian masalah. Laporan Cockcroft

(1982) menegaskan bahawa masalah matematik harus diterjemahkan kepada sebutan

dan bahasa matematik sebelum ianya diselesaikan. Langkah terjemahan seperti ini

memerlukan fahaman yang lengkap terhadap struktur konsep yang terkandung dalam

masalah tersebut. Keadaan ini telah menyebabkan kesukaran pembelajaran di

kalangan setengah-setengah pelajar. Masalah dan kesukaran ini boleh diatasi melalui

penggunaan komputer ( Al Ghamdi, 1987; Lim, 1989 ).

Dalam beberapa kajian yang telah dijalankan (Funkhouser, 1993; Henderson and

Landersman, 1992, Chazan, 1988; McCoy, 1991; Al Ghamdi, 1987) didapati :

Page 12: Proposal saya

12

• pelajar yang menggunakan komputer dalam matematik mempunyai sikap

yang lebih positif terhadap dirinya sebagai ahli matematik dan berkeupayaan

menyelesaikan masalah yang lebih kompleks.

• Perisian komputer yang digunakan dalam proses pengajaran akan dapat

membantu pelajar memahami konsep dan prinsip matematik dengan mudah

dan berkesan

• Pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir menunjukkan peningkatan yang

ketara

• Kumpulan yang belajar berbantukan komputer mempunyai kemampuan

mengekalkan maklumat dalam jangka masa yang lebih lama dan dapat

menggunakannya dalam bidang-bidang lain.

Kelembapan dan kebantutan perkembangan CAI dalam pendidikan matematik

khususnya, pada pertengahan tahun 70 an hingga 80 an adalah disebabkan oleh kos

perkakasan komputer yang terlalu tinggi, bilangan perisian yang sedikit, kemahiran

dan pengetahuan tentang komputer yang rendah dan tidak kurang juga kebimbangan

dan kurang keyakinan di kalangan pendidik ( PPK, 1993 ). Walau bagaimanapun

keadaan tersebut telah berubah, di mana harga komputer telah banyak menurun dan

mampu dibeli oleh ramai orang serta berbagai kursus telah dan sedang dianjurkan

oleh pihak kementerian untuk memberi kesedaran, keyakinan, pengetahuan serta

kemahiran dalam penggunaan komputer.

Dalam pendidikan matematik, komputer boleh berperanan untuk melaksanakan

aktiviti-aktiviti berikut

• Penghasilan Bahan Kurikulum

Page 13: Proposal saya

13

• Latih Tubi

• Tutorial

• Ulangkaji

• Pemulihan dan Pengayaan

• Simulasi

• Pengiraan

• Alat Bantu Mengajar

• Tutee

2.3 Penggunaan spreadsheet

Terdapat banyak kajian tentang penggunaan spreadsheet dalam pengajaran

matematik. Kajian-kajian yang telah dijalankan mencadangkan berbagai cara

penggunaan spreadsheet dalam pengajaran matematik ( Janet, 1988; Lim, 1995;

Fatimah & Munirah, 1995). Ada juga kajian yang mencadangkan penggunaan

spreadsheet dapat mengurangkan kesilapan konsep tentang sesetengah konsep

matematik ( Catterall and Lewis, 1985 dalam Fatimah & Munirah, 1995 ). Mungkin

guru-guru di Malaysia juga boleh menggunakan speadsheet dalam pengajaran

matematik sementara menunggu pakej CAI yang sesuai.

2.4 Penggunaan grafik (Geometri Sketch Pad)

GSP (Geometer’s Sketchpad) membantu proses pengajaran dan pembelajaran

dalam penghasilan gambar rajah geometri dan boleh mengukur lilitan, sudut-sudut

dalam bulatan dan sebagainya (Siti Nuradibah Binti Haji Edros – 2007)

Page 14: Proposal saya

14

Perisian Geometer’s Sketchpad boleh digunakan dengan pelbagai cara.

Chanan (2002) mencadangkan pelbagai cara pengajaran dan pembelajaran perisian

ini, antaranya menggunakan makmal komputer dan menggunakan satu komputer.

Walau bagaimanapun guru-guru selalunya lebih cenderung untuk menggunakan

kaedah tertentu sahaja dalam pengajaran dan pembelajaran perisian ini.

Menggunakan perisian Geometer’s Sketchpad guru-guru matematik dapat

menjalankan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar yang memberi

peluang kepada pelajar untuk menjalankan penyiasatan, penerokaan, dan membina

konsep sendiri. Untuk mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran sedemikian

rupa, guru-guru matematik sudah tentu perlu mengajar murid menguasai perisian ini

terlebih dahulu sebelum menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran

topik-topik tertentu dalam mata pelajaran matematik sedangkan masa untuk guru

menghabiskan sukatan mata pelajaran matematik sendiri sangat terhad (Halimah

Binti Haji Che Mat, UKM Bangi)

2.5 Penggunaan Internet

Internet atau ' International Network of Networks ' ialah sebuah rangkaian

komputer diperingkat antarabangsa. Ia mengandungi lebih daripada 50 ribu

rangkaian komputer di seluruh dunia, lebih daripada 6.6 juta komputer hos dan lebih

daripada 50 juta pengguna dari lebih daripada 160 buah negara ( Zoraini, 1995 ).

Dalam rangkaian Internet, terdapat berbagai jenis sumber yang berjuta-juta

bilangannya. Sumber ini termasuklah kertas persidangan, artikel majalah, perisian

komputer, gambar, video dan sebagainya. Seseorang guru boleh mendapat rancangan

pengajaran dari guru lain atau pun dari komputer yang menyimpannya. Atau pun

Page 15: Proposal saya

15

sumber pengajaran seperti peta, gambar dari angkasa lepas dan sebagainya boleh

didapati dalam Internet.

Di dalam Internet terdapat lebih daripada 8 000 kumpulan diskusi eletronik.

Kumpulan ini mungkin terdiri dari beberapa orang sehinggalah ke beberapa ribu

orang yang berbincang tentang perkara yang sama, termasuklah tentang matematik.

Topik-topik perbincangan bermacam-macam dari Antropologi sehinggalah ke

Zoologi. Bagi guru matematik, terdapat beberapa kumpulan diskusi eletronik yang

dapat disertai secara percuma. Antaranya; IMSE-L dan MATHEDCC. Selain

daripada diskusi eletronik, WWW (World Wide Web) juga menyediakan berbagai

sumber pengajaran dan pembelajaran , khususnya dalam bidang matematik ( Zoraini,

1995; Lee, 1996 )

Beberapa tajuk yang boleh diperolehi dari WWW :

� Global Network Navigator - Mathematic

� Math Section

� Mathematics - Singapore Min of Education

� Math Launchpad

� Mathematics Archives - K12 Internet Sites

� K-8 dan K-12 Mathematics Education

� Math and Numbers

� The Math Forum

� Ask Dr Math

� Math Archives

� Internet Math Class

Page 16: Proposal saya

16

� Forum Guru dan Pelajar - TM School On Line

� Nota dan Soalan Latihan ( UPSR, PMR dan SPM ) - TM School On Line

Sila rujuk dalam

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/2766/tzz.html )

Menyedari potensi dan keupayaan Internet sebagai wadah komunikasi dan

interaksi eletronik yang berkesan maka Kementerian Pendidikan telah mengambil

langkah untuk memperkenalkan Internet kepada para pelajar dan pendidik. Dengan

kerjasama serta bantuan kepakaran daripada MIMOS, Kementerian Pendidikan telah

melancarkan projek Jaringan Pendidikan ( Sulaiman, 1996 ). Dalam perlaksanaan

projek ini, Kementerian Pendidikan telah:

• menyediakan kemudahan dan perkhidmatan rangkaian kepada para pelajar

dan golongan pendidik di sekolah dan maktab-maktab perguruan

• melatih dan membimbing guru-guru dengan kemahiran menggunakan

kemudahan yang disediakan

• merancang, melaksana dan menyelia pelbagai aktiviti pendidikan berasaskan

penggunaan rangkaian meluas ke arah mengembangkan minda dan

pengetahuan di samping menggalakkan perlaksanaan pelbagai aktiviti kreatif

dan inovatif berasaskan teknologi maklumat

Segala kemudahan yang sedia ada perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Bidang

teknologi maklumat yang menjadi sebahagian daripada kandungan sukatan kursus

akan memberi peluang kepada guru pelatih untuk menambahkan pengetahuan dan

meningkatkankemahiran dalam penggunaan komputer, khususnya untuk aktiviti

Page 17: Proposal saya

17

pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula pada hari ini, terdapat berbagai

program pendidikan yang dicipta dan dipasarkan, yang meliputi hampir semua

peringkat.

Penggunaan komputer dalam pendidikan adalah merupakan langkah awal ke arah

mewujudkan masyarakat berteknologi selaras dengan hasrat Wawasan 2020. Institusi

pendidikan sebagai wadah terpenting perlu mengalami perubahan terlebih awal

berbanding dengan institusi-institusi lain ke arah mencapai matlamat tersebut.

Potensi dan kecanggihan teknologi perlu dimanfaatkan sepenuhnya.

Untuk mancapai matlamat pendidikan di Malaysia, satu anjakan paradigma

diperlukan dalam cara pemikiran dan penggunaan teknologi ( Wan Zahid, 1996 ).

Usaha perlu dibuat dan penglibatan secara menyeluruh perlu dilakukan sehingga kita

mampu mereka dan menghasilkan sesuatu mengikut acuan pemikiran kita sendiri,

tanpa bersandar dan berharap kepada orang lain. Selagi kita bertaraf ‘pengguna’,

selagi itulah kita tidak mampu merubah apa-apa.

Page 18: Proposal saya

18

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pendahuluan

Bahagian ini menerangkan bagaimana method atau kaedah kajian di atas

akan dijalankan. Perkara yang akan dibincangkan termasuk reka bentuk kajian,

lokasi kajian , subjek kajian alatan kajian dan prosedur kajian.

3.2 Reka Bentuk Kajian

3.2.1 Secara Kuantitatif

Sebelum kajian dijalankan penyelidik telah mendapatkan data keputusan

peperiksaan pelajar tingkatan 4 dibandingkan dengan peperiksaan Peperiksaan

Penilaian Menengah Rendah (PMR) tahun 2008 dalam mata pelajaran matematik

keputusan mata pelajaran matematik tambahan dalam peperiksaan awal tahun 2009.

Page 19: Proposal saya

19

Setelah data diperolehi didapati bahawa,

Kelas 4 Delta (2009)-Aliran Sains

Jumlah pelajar 36 orang

Keputusan Matematik dalam PMR tahun 2008

Gred A B C D E

Bilangan Pelajar 34 2 0 0 0

Keputusan Matematik Tambahan dalam Peperiksaan Awal Tahun 2009

Keputusan Lulus Gagal Tidak

Hadir

Bilangan Pelajar 16 19 1

Keputusan Matematik dalam PMR tahun 2008

Kelas 4 Beta – Aliran Bukan Sains

Jumlah Pelajar 41 orang

Gred A B C D E

Bilangan Pelajar 30 8 4 0 0

Page 20: Proposal saya

20

Keputusan Matematik Tambahan dalam Peperiksaan Awal Tahun 2009

Keputusan Lulus Gagal Tidak Hadir

Bilangan Pelajar 18 23 1

3.2.2 Secara Kualitatif

Sebagai langkah permulaan, penyelidik telah menemubual dengan beberapa

orang pelajar tingkatan 4 pendapat pelajar berkenaan dengan mata pelajaran

Matematik Tambahan. Antara jawapan yang diperolehi ialah pelajar mengatakan

mata pelajaran ini sukar kerana tidak memahami konsep asas bagi sesuatu tajuk,

formula yang banyak , terlalu abstrak dan tidak tahu menggunakan konsep tertentu

apabila menjawab soalan dalam peperiksaan.

3.3 Subjek Kajian

3.3.1 Populasi Kajian

Populasi kajian terdiri daripada pelajar tingkatan empat pelajar SMK Puteri ,

Seremban yang mengambil mata pelajaran Matematik Tambahan. Pelajar terdiri

daripada lima kelas aliran sains dan dua kelas aliran bukan sains.

3.3.2 Sampel Kajian

Sampel terdiri daripada satu kelas pelajar aliran sains dan satu kelas aliran

bukan sains pelajar SMK Puteri , Seremban.Sebanyak 30% daripada seluruh pelajar

akan dijadikan sampel daripada populasi pelajar yang mengambil mata pelajaran ini.

Page 21: Proposal saya

21

3.4 Alatan Kajian

3.4.1 Soal Selidik

Soal selidik terhadap pelajar tingkatan 4 juga akan dijalankan. Populasi yang

terdiri daripada semua pelajar tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran

Matematik Tambahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri manakala sampel

pula terdiri daripada dua kelas daripada tujuh kelas yang mengambil matapelajaran

ini.

Cadangan soalan yang bakal dikemukakan

1) Gred Matapelajaran Matematik dalam peperiksaan PMR anda

i)A ii)B iii)C iv)D v)E

2) Gred yang anda perolehi dalam mata pelajaran Matematik Tambahan dalam

peperiksaan Awal Tahun

i)A ii)B iii)C iv)D v)E vi)F vii)G

3) Adakah anda berminat dengan mata pelajaran Matematik Tambahan?

i))Sangat minat ii) Minat iii) Kurang minat iv)) Tidak minat

Page 22: Proposal saya

22

4) Adakah anda setuju menggunakan komputer dalam pembelajaran

Matematik Tambahan?

i))Sangat Setuju ii) Setuju iii) Tidak Setuju

3.4.2 Secara Praktikal

Melaksanakan Ujian Pra- Mendapatkan markah pelajar

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran menggunakan aplikasi teknologi ICT

( Spreadsheet, Geometry Sketch Pad dan Internet)

Melaksanakan Ujian Post- Mendapatkan markah pelajar

3.4.3 Soal Selidik Lanjutan

Maklum Balas pelajar setelah penggunaan ICT dalam mata pelajaran Matematik

Tambahan dalam bentuk temu bual dengan pelajar dan soal selidik pelajar.

Page 23: Proposal saya

23

3.5 Prosedur Kajian

Berikut langkah-langkah kajian ini akan dijalankan

Mendapatkan maklumat

tentang pengalaman dan

pendapat pelajar dengan mata

pelajaran Matematik

Tambahan

Temubual dan Soalselidik

Melaksanakan Ujian Pra

Menjalankan pengajaran dan

pembelajaran dengan aplikasi

teknologi ICT

Spreedsheet, GSP dan Internet

( Mengikut tajuk tingkatan

empat Myang bersesuaian)

Menjalankan Ujian Post

Melaksanakan Soal Selidik

Memproses Data Yang

diperolehi dengan

menggunakan SPSS

Membuat Penganalisisan Data

Menulis Laporan Akhir

Page 24: Proposal saya

24

3.6 Pengujian Hipotesis

Data yang diperolehi akan dianalisa berdasarkan tujuan dan hipotesis kajian.

Untuk pengujian hipotesis ini alat statistik seperti ujian –t dan anova digunakan.

3.7 Kesimpulan

Sebagai rumusan , penyelidik ingin melihat perbezaan antara sikap dan

dapatan markah pelajar dalam ujian pra dan ujian post yang dijalankan dalam mata

pelajaran matematik tambahan . Pembolehubah utama yang akan seperti pencapaian

mata pelajaran matematik dalam PMR dan Awal Tahun , etnik, jurusan dan taraf

sosio ekonomi .

Persampelan pula, diperolehi daripada dua kelas daripada jurusan yang

berlainan iaitu jurusan sains dan sebaliknya. Semoga dengan hasil kajian ini akan

memberi peluang kepada pelajar lebih berminat dan menerokai mata pelajaran

matematik tambahan sebagai permulaan mereka meneruskan bidang yang mereka

minati kelak.

Page 25: Proposal saya

25

BIBLIOGRAFI

Majlis Guru Cemerlang Negeri Sembilan Darul Khusus. 2008. Jurnal

Pendidikan Sempena Perhimpunan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan

Darul Khusus.

Pn Azizah Bt Ibrahim . 2008. Pengajaran dan Pembelajaran Matematik

Tambahan Melalui Perisian Geometer’s Sketchpad. Majlis Guru Cemerlang

Negeri Sembilan Darul Khusus.

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan KPM. 2006.

Manual Kajian Tindakan . Percetakan Watan Sdn. Bhd.

Sidek Mohd Noah. 2002. Reka Bentuk Penyelidikan Falsafah , Teori dan

Praktis . Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Wan Chik Ibrahim Ph.D. 1997. A Guide to writing research proposal . Darul

Fikir.

http://jpnperak.edu.my/portal/index.php

http://akademik.ukm.my/eda/projekge6553/matematik.htm#PEMBANGUNA

N%20PERISIAN%20PENGAJARAN%20DAN

http://www.geocities.com/kump_kon/visualisasi.html

http://www.ipbl.edu.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2003/samsudinSM

KBarukk.pdf

http://jusni.tripod.com/penggunaan_internet.html

http://akademik.ukm.my/eda/projekge6553/komputer.htm

http://members.tripod.com/~MUJAHID/komputer1.html

http://www.geocities.com/fmurni/ithila.html

http://www.dynamicgeometry.com/

http://www.amazon.com/Mathematics-Computer-Graphics-Applications-

Mortenson/dp/083113111X