proposal kumpulan

of 41 /41
KEBERKESANAN KAEDAH NYANYIAN DALAM MENINGKATKAN INGATAN MURID TAHUN 5 BAGI TAJUK ‘BURUJ’ NOR KHAIRUNNISA HUSNA BT KAMARUZAMAN NURUL ATIQAH BT SHAKOR NURUL ASMA BT IBRAHIM NUR ZITRA HANIM BT PANGAT WAHIDAH BT ABD MANAN PROPOSAL

Upload: zitra

Post on 20-Nov-2014

2.282 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. PROPOSALNOR KHAIRUNNISA HUSNA BT KAMARUZAMAN NURUL ATIQAH BT SHAKOR NURUL ASMA BT IBRAHIMNUR ZITRA HANIM BT PANGAT WAHIDAH BT ABD MANAN

2. 1.0 PENDAHULUAN Bahagian ini mengupas tentang refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu serta refleksi sorotan literatur yang merangkumi literatur dan kajian yang berkaitan dengan tajuk kajian. 3. 1.1 Refleksi Pengajaran DanPembelajaran Lalu. Berdasarkan kepada pengalaman pengkaji, masalahyang dihadapi oleh murid-murid adalah: kegagalan dalam menghafal fakta mengenai buruj. Inidisuarakan sendiri oleh mereka yang sering merungutkerana menghadapi kesukaran untuk mengingatimakna buruj serta bentuk buruj di langit. Murid terdiri daripada murid yang lemah dalampelajaran serta bersifat agak pasif ketika prosespengajaran dan pembelajaran (P&P). Pencapaianmereka dalam ujian bagi subjek Sains juga sangatlemah. 4. Pengkaji ingin membuktikan bahawa Sains itumenyeronokkan. menarik minat serta merangsang minda murid untukmendekati serta mencintai mata pelajaran Sains. kaedah pengajaran yang boleh menarik minat muriddan dapat memotivasikan mereka Pengkaji ingin menggunakan kaedah nyanyian untukmembantu murid menghafal makna dan bentukburuj. 5. Rasionalnya; untuk membantu murid-murid yang lemah untukmenguasai keseluruhan sub tajuk hanya melaluisebuah lagu. kanak-kanak, malah hingga ke peringkat usia remajamerupakan golongan yang amat menggemari lagu dannyanyian. guru perlu menyelitkan elemen seni dan lagu di dalamproses P&P di dalam bilik darjah. 6. Pengkaji membuat keputusan untuk mengaplikasikan kaedah nyanyian ini bagi tajuk Bumi dan Alam Semesta dengan berfokus kepada subtajuk Buruj bagi murid Tahun 5. 7. 1.2 Refleksi Sorotan Literatur Menurut Noraini (2003), iringan irama lagu denganrentak tertentu menguatkan lagi daya ingatan keranadisamping mengurangkan kebosanan, ia dapatmempertingkatkan minat dan mendorongpenumpuan. Pendapat ini selari dengan kenyataan Hj. Ab. Fatah(1990) yang menyatakan bahawa, pada biasanyamaklumat yang boleh menimbulkan emosi seronokdan menarik lebih mudah menarik perhatian daripadamaklumat yang tidak menyeronokkan. 8. Kajian lepas Edith & Kamariati (2005) tentang Keberkesanan LaguDalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran yangdijalankan di Sekolah Tanjung Batu, Tawau, Sabah. Penggunaan Elemen Muzik Dan Nyanyian DalamAktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi yangdijalankan oleh Zainure (2003). 9. Mohd Noor (1982) mengenai Muzik Sebagai MediaPendidikan Yang Berkesan Pada Kanak-Kanak. Sufian & Osman (2008), juga pernah menjalankankajian yang bertajuk Penggunaan Muzik DalamPengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik Darjah. The Effectiveness of Integrating Music In TheClassroom yang dijalankan oleh Brewer (2007). 10. 2.0 FOKUS KAJIAN / ISUKEPRIHATINAN Bahagian ini menghuraikan tentang tinjauan masalah yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid. Instrumen yang digunakan untuk meninjau masalah beserta analisis kepada tinjaun masalah tersebut turut dihuraikan dalam bahagian ini. 11. 2.1 Tinjauan Masalah Bertujuan untuk memahami masalah yang dihadapimurid. Tinjauan dilakukan melalui tiga jenis instrumen:i. Analisis dokumenii. Pemerhatianiii. Soal selidik 12. i. Analisis dokumen Dokumen yang dipilih untuk dianalisis adalahlembaran kerja bagi tajuk Buruj. untuk menilai tahap penguasaan dan ingatan muridterhadap tajuk yang diajar. 13. ii. Pemerhatian dilakukan oleh pengkaji terhadap murid semasa sesiP&P. Respon murid terhadap soalan guru dan tingkah lakumurid sepanjang sesi P&P diperhati dan dicatat. Pemerhatian dilakukan secara tidak berstruktur(catatan bebas). 14. iii. Soal selidik Penggunaan borang soal selidik yang perlu dijawaboleh setiap murid Pengkaji perlu memberi penjelasan bagi setiap itemagar mereka faham kehendak soalan serta perlumengingatkan mereka untuk menjawab dengan jujur. 15. 2.2 Analisis Tinjauan Masalah Berikut merupakan contoh analisis yang akan dibuat bagi tinjauan masalah yang dilakukan oleh pengkaji terhadap murid (sampel) mengikut instrumen yang digunakan. 16. i. Analisis dokumen MarkahJumlah Murid(%) Bil. Murid(%)0 20 21 40 41 60 61 80 81 100Jadual 1: Analisis keputusan lembaran kerja murid 17. ii. PemerhatianTarikh:Kelas:PERISTIWA CATATAN Jadual 2 : Catatan bebas berdasarkan pemerhatian 18. iii. Soal selidikBil. Item % Ya Tidak 1 Saya minat mata pelajaran Sains 2 Saya berasa sukar untuk menghafal fakta 3 Saya selalu lupa apa yang cikgu ajar 4 Saya tidak faham soalan Sains 5 Aktiviti yang dijalankan sangat menarik 19. Bahagian ini menyatakan dengan terperincitentang objektif kajian, soalan kajian,kepentingan kajian, definisi operational danbatasan kajian. 20. 3.1 Objektif kajianObjektif Umum Mengkaji keberkesanan kaedah nyanyian dalammeningkatkan kebolehan murid mengingat fakta-fakta Sains di akhir sesi P&P. 21. Objektif kajianObjektif Khususa) Meningkatkan kebolehan murid mengingat fakta bagitajuk Buruj pada akhir sesi P&P menggunakankaedah nyanyian.b) Meningkatkan minat murid mempelajari tajukBuruj menggunakan kaedah nyanyian.c) Mewujudkan suasana pengakhiran sesi P&P yangmenyeronokkan dengan penggunaan kaedahnyanyian. 22. 3.2 Soalan Kajiana) Adakah penggunaan kaedah nyanyian dapatmeningkatkan kebolehan murid mengingat faktadalam tajuk Buruj pada akhir sesi P&P ?b) Adakah penggunaan kaedah nyanyian dapatmeningkatkan minat murid mempelajari tajukBuruj?c) Adakah penggunaan kaedah nyanyian bolehmewujudkan suasana akhir sesi P&P yangmenyeronokkan? 23. 3.3 Kepentingan Kajian Membantu murid-murid tahun 5 mengingat faktasains secara mudah, berkesan, menyeronokkan dansecara tidak langsung dapat meningkatkan minatmurid untuk belajar. Panduan kepada guru sekolah dan juga guru pelatihdalam menghasilkan satu kaedah pengajaran sainsyang menyeronokkan serta dapat meningkatkankualiti guru ke tahap yang lebih profesional dankreatif. 24. Kepentingan Kajian Dapat mengatasi masalah menghafal fakta dalam kalangan murid khususnya bagi subjek sains, seterusnya dapat meningkatkan prestasi murid dalam peperiksaan. 25. 3.4 Definisi Operational / IstilahKeberkesanan Menurut Khalid (1993) dalam bukunya yang bertajukKaedah Pembelajaran Berkesan, keberkesanandiistilahkan sebagai satu usaha yang teratur, bersistem,bertatatertib serta optimum yang menyepadukan danmemanfaatkan kesemua komponen pembelajaran untukmencapai kejayaan yang paling maksimum (terbaik). Dalam kajian ini, keberkesanan merujuk kepada kesanpositif bagi kaedah yang digunakan dalam membantumurid meningkatkan ingatan mereka dalam menghafalfakta Sains. 26. Definisi Operational / IstilahKaedah Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000),kaedah mempunyai dua maksud. Yang pertamaialah cara atau peraturan membuat sesuatu(terutamanya yang bersistem atau yang biasa) danyang kedua ialah mengajar cara mengajar(berdasarkan prinsip-prinsip tertentu). Kaedah yang dimaksudkan dalam kajian ini ialahtindakan yang dijalankan oleh guru dengan tujuanuntuk mencapai objektif kajian iait meningkatkankebolehan murid mengingat fakta bagi tajukBuruj. 27. Definisi Operational / IstilahNyanyian Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000) mengistilahkannyanyian sebagai gubahan muzik yang dilagukandengan suara. Berdasarkan kajian ini, gubahan muzik yangdilagukan dengan suara merujuk kepada lagu bagitajuk Buruj yang akan dinyanyikan oleh muridsebagai alat untuk membantu mereka mengingatfakta. 28. Definisi Operational / IstilahMeningkatkan Perkataan meningkatkan menurut Kamus DewanEdisi Ketiga (2000) bermaksud menaikkan ataumeninggikan tahap sesuatu. Dalam kajian ini, perkataan meningkatkan merujukkepada proses menaikkan atau meninggikan tahappencapaian serta daya ingatan murid Tahun 5 bagitajuk Buruj. 29. Definisi Operational / IstilahIngatan Merujuk Kamus Dewan (Edisi Ketiga), ingatanbermaksud sesuatu yang diingat, sesuatu yangtimbul dalam fikiran. Ingatan juga membawamaksud kuasa untuk mengingat sesuatu denganapa yang ada dalam ingatan. Dalam kajian ini, ingatan merujuk kepada kuasauntuk mengingat fakta Sains khususnya bagi tajukBuruj terhadap murid Tahun 5. 30. 3.5 Batasan Kajian 10 orang responden Kajian akan dijalankan ke atasyang terdiri daripada murid-murid tahun 5 Responden terdiri daripada 5 murid lelaki dan 5murid perempuan yang berbeza tahappencapaiannya iaitu lemah, sederhana dan baik. Kajian akan dilaksanakan pada waktu mata pelajaranSains bagi Tahun 5 dan bertempat di makmal Sains Kajian ini hanya bertumpu kepada tajuk di dalammata pelajaran Sains Tahun 5 iaitu proses Burujdan berfokus kepada penggunaan kaedah nyanyianpada akhir sesi P&P. 31. Bahagian ini memerihalkan latar belakang sekolah serta latar belakang responden yangdigunakan dalam perlaksanakan kajian ini. Ciri-ciri responden dijelaskan dengan terperinci merangkumi bilangan, umur, jantina, nama kelas dan lain-lain. 32. Latar Belakang Sekolah Kajian ini mensasarkan kepada mana-mana Sekolah Kebangsaan di KualaTerengganu 33. Latar Belakang Murid Seramai 10 orang murid dari tahun 5 yang terdiridaripada 5 orang murid lelaki dan 5 orang muridperempuan akan dipilih sebagai responden kajian ini. Tahap pencapaian responden di dalam pelajaranmestilah berbeza iaitu lemah, sederhana dan baik. 34. 5.1 CADANGAN TINDAKAN Prosedur tindakan: Kemmis dan McTaggart (1988) 35. 5.1 PERANCANGAN TINDAKAN Aktiviti 1: ujian pra Aktiviti 2: Aktiviti nyanyian dilakukan di akhir p&p(penutup) sebagai aktiviti pengukuhan dengan aturanberikut:1. Pelajar mengisi tempat kosong pada lembaran liriklagu.2. Pelajar menyanyikan lagu yang telah lengkap ditulisdengan lirik yang betul. Aktiviti 3: ujian post aktiviti 4 : soal selidik 36. 5.2 PROSEDUR CARAMENGUMPUL DATA Ujian pra dan ujian post dijalankan. Ujian pra dijalankan sebelum P&P dan ujian postdijalankan setelah selesai P&P. Pelajar mengisi borang soal selidik. Instrument: ujian pra, ujian post (setara) dan borangsoal selidik. 37. KEBOLEHPERCAYAAN DANKESAHAN instrument (ujian pra dan ujian post) akanmenghasilkan keputusan yang sama walaupundilakukan berulang kali. kebolehpercayaan Dapatkan pengesahan daripada penyelia dan ketuapanitia untuk semua instrument. kesahan Pastikan murid dalam keadaan selesa, baik dan stabil. Pastikan pelajar faham tujuan borang soal selidik danminta mereka supaya jujur dalam menjawab soalan. 38. 5.3 KAEDAH MENGANALISIS DATA Dijalankan selepas pengumpulan data ( ujian pra danujian post, borang kaji selidik). Jenis data: kualitatif Persembahan data: jadual dan graf. 39. 5.4 PERANCANGANPELAKSANAAN TINDAKANBIL AKTIVITI TARIKH PELAKSANAAN 1Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data 2Menulis proposal kajian 3Merancang tindakan 4Mesyuarat pembinaan ujian pra / pos 5Pelaksanaan ujian pra6 Memproses data ujian pra 7Mesyuarat perancangan untuk pemerhatian 8Analisis data untuk pra dan pemerhatian9 Pelaksanaan ujan pos10Refleksi kajian11Penulisan laporan kajian12Pembentangan dapatan kajian 40. ANGGARAN KOSBIL.ITEM KUANTITIJUMLAH KOSX HARGA SEUNIT 1 Kertas A42 x RM 8.50 RM 17.00 2 Printer Cartridge1 x RM 50.00RM 50.00 3 Speaker 1 x RM 30 RM 30 4 Fotostat bahan & laporan kajianRM 30.00 5 Buku catatan guru3 x RM 2.00RM 6.00 JUMLAHRM 133 41. TERIMA KASIH