edu 3083.docx

Click here to load reader

Post on 13-Apr-2018

260 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 edu 3083.docx

  1/24

  1

  PENGHARGAAN

  Alhamduluillah,segala puji bagi Allah, atas segala nikmat dan rahmatNya

  dapat saya menyiapkan satu lagi kerja kursus iaitu Asas Kepimpinan DanPerkembangan Profesionalisme Guru. Tajuk ini memberi imput yang amat

  berguna kepada saya berkaitan kepimpinan seorang guru terhadap

  muridnya,ketuanya dan organisasinya,dan yang lebih utama kepimpinan

  guru besar terhadap organisasinya dalam usaha untuk meujudkan

  sekolah beratak dan !emerlang yang akan dipandang tinggi oleh ibu

  bapa dan masyarakat sekelilingnya.

  Di kesempatan ini,saya memanjatkan rasa penuh kesyukuran ke hadrat

  Allah st kerana dengan rahmatNya yang memberi jalan dan

  mempermudahkan untuk saya menyiapkan tugasan ini dalam tempohyang telah ditetapkan.

  Di kesempatan ini saya ingin merakamkan penghargaan dan jutaan terima

  kasih kepada insan"insan yang banyak membantu dengan memberi tunjuk

  ajar, dorongan,panduan dan bimbingan serta buah #kiran yang bernas

  dalam usaha saya menyiapkan tugasan ini, semoga hasil kerja saya ini

  memenuhi kriteria yang dikehendaki dan ditetapkan oleh pihak pensyarah.

  Terima kasih yang tidak terhingga diu!apkan kepada pensyarah kami iaitu

  $n Ang %oon &u yang tidak pernah jemu memberi tunjuk ajar dan

  membimbing kami semua dalam usaha untuk menyiapkan tugasan ini.

  Terima kasih yang tidak terhingga juga diu!apkan kepada suami dan

  anak"anak yang telah banyak memberi sokongan yang tidak berbelah

  bahagi. 'ereka semua sanggup menerima kekangan,kekurangan

  sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. (!apan terimakasih yang tidak

  terhingga juga kepada rakan"rakan sekelas yang turut sama membantu

  menyumbangkan buah #kiran dan pendapat terhadap tugasan ini. )anya

  Allah sahaja yang dapat membalas jasa mereka semua.Tidak lupa juga

  terima kasih diu!apkan kepada tokoh"tokoh guru yang menerimaanugerah guru !emerlang dan juga guru permulaan yang sudi

  meluangkan masa yang begitu berharga untuk ditemubual bagi

  menjayakan tugasan ini.

  &epanjang menyiapkan tugasan ini banyak input yang baharu saya

  perolehi dan sudah tentunya sangat berguna kepada saya sebagai

  seorang pendidik. 'udah"mudahan tugasan ini bukan sekadar tugasan

  biasa tetapi dapat memberi implikasi dan manfaat kepada diri saya

  sebagai guru kerana ilmu yang berkait dengan kepimpinan dan

  profesionalisme guru ini adalah menepati dengan tugas yang menjadi asas

  dan panduan dalam kita melaksana tugas sebagai guru dan juga sebagai

 • 7/23/2019 edu 3083.docx

  2/24

  *

  ahli di dalam sesebuah organisasi yang perlu menepati kehendak serta

  terma"terma yang bertepatan dengan !iri"!iri kepimpinan dan

  profesionalisme seorang guru untuk dijadikan asas panduan dan amalan

  dalam hubungan sosial sebagai seorang pendidik

  Akhir kata besarlah harapan saya semoga tugasan ilmiah seperti ini dapat

  dimanfaatkan oleh semua khasnya yang bergelar guru bagi menghadapi

  arus perdana yang begitu men!abar di arena pendidikan kita hari ini..Di

  kesempatan ini saya juga ingin memohon maaf kepada semua pihak

  sekiranya terdapat salah dan silap sepanjang menyiapkan tugasan ini.

  &esungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu

  datang dari kelemahan diri saya sendiri dan saya memohon keampunan

  kepada Allah &+T.

  &ekian, Terimakasih.

  ang benar,

  -+an $sah binti +an brahim/

  02*13"11"323*

 • 7/23/2019 edu 3083.docx

  3/24

  4

  PENGENALAN

  Pendidikan merupakan nadi penggerak ke arah peningkatan tamadun sesuatu

  bangsa. 'aju mundurnya sesebuah negara berkaitrapat dengan sistem

  pendidikan yang diterima oleh rakyatnya.Tanpa pendidikan, masyarakat

  umumnya akan hidup dalam kemunduran yang akan membaa kepada

  keruntuhan moral dan akhlak. &elaras dengan kepentingan pendidikan ini,ibu

  bapa pada masa ini berlumba"lumba dan bersaing hebat dalam menyediakan

  peluang pendidikan yang terbaik untuk anak"anak mereka.5ustru ibu bapa akan

  memilih sekolah yang berpontensi dan berkesan untuk menempatkan anak"anak

  mereka bagi men!apai ke!emerlangan akedemik dan juga sahsiah mereka.

  5usteru profesion perguruan adalah bidang yang memberi perkhidmatan yang

  unik,tetap dan diperlukan oleh masyarakat.Keunikannya hanya akan dirasai dan

  diketahui oleh mereka yang terlibat dalam profesion ini. )anya arga profesion

  perguruan sahaja yang berkemampuan memberi perkhidmatan pendidikan

  terbaik kepada masyarakat yang mana memberi kesan yang besar terhadap

  perkembangan personaliti, mental dan #6ikal setiap insan -Noran 7au6iah danAhmad 'ahd6an, 1884/.

  Profesionalisme Guru pada umumnya adalah orang yang mendapat upah atau

  gaji dari apa yang dikerjakan, baik dikerjakan se!ara sempurna maupun tidak.

  -'artinis amin, *22/. Dalam konteks ini baha yang dimaksud dengan

  profesional adalah guru. Pekerjaan profesional ditunjangi oleh suatu ilmu tertentu

  se!ara mendalam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga"lembaga

  pendidikan yang sesuai sehingga kerjanya didasarkan kepada keilmuan yang

  dimilikinya yang dapat dipertanggungjaabkan se!ara ilmiah -+ina &anjaya,

  *229/. Dengan demikian seorang guru perlu memiliki kemampuan khusus,

  kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru :a tea!her

  is person sharged ith the responbility of helping orthers to learn and to beha;e

  in ne di

 • 7/23/2019 edu 3083.docx

  4/24

  >

  ahli kesatuan dan mempunyai kod etika,menyedari perkhidmatannya adalah

  penting kepada negara dan merupakan guru pakar dalam pendidikan.

  &eorang guru harus menunjukkan sikap"sikap profesional sepertiberilmu,berdedikasi,kreatif, beretika, berketerampilan, integriti, kejujuran sertaharuslah melibatkan diri dalam akti;iti"akti;iti kemasyarakatan seperti gotong"royong, kerap berkomunikasi dengan ibu bapa, menjaga kebajikan murid"muridsupaya mereka dihormati oleh masyarakat. Guru berperanan sebagai agenperubahan dalam proses membentuk masa depan negara kerana gurulah yangbertanggungjaab men!urahkan ilmu kepada pelajar yang akan membantumereka meningkatkan gaya hidup mereka. Antara !iri"!iri guru yang baik adalahmeran!ang pengajaran, melaksanakan pengajaran di dalam bilik darjah denganberkesan, melaksanakan pengajaran serta , menjalin hubungan baik dengan ibubapa pelajar dan sebagainya.

  Tahap Keintelektualan Guru, lmu , kemahiran dan pengalaman guru amatpenting dan menjadi asas ukuran keintelektualan guru. )ari ini boleh dikatakan122? guru berija6ah berada di sekolah menengah dan 2? di sekolah rendah

  oleh itu tahap keintelektualan guru diandaikan tinggi. 'ungkin sedikitkekurangan dari aspek pengalaman. 5ika keintelektualan guru tinggi makamereka mudah mendapat pengiktirafan daripada pelajar kerana pelajar hari initerdedah dengan pelbagai sumber ilmu pengetahuan oleh itu guru"guru harusmempertingkatkan ilmu sepanjang masa. 5ika guru berilmu mereka mudahmen!abar minda pelajar dan berkeupayaan untuk meningkatkan aras pemikiranketahap tinggi. Guru yang berilmu dan berpengalaman mudah melaksanakantugas mereka dengan berkesan. Kata"kata guru menjadi ingatan dan perbuatanguru menjadi ikutan itulah guru yang sejati dan memiliki jia guru sebenar.Nasihat guru akan menjadi panduan.Di negara kita, banyak perubahan dan pendekatan baru telah diterapkan dalam

  sistem pendidikan selaras dengan aspirasi negara ke arah negara maju. %ermula

  dengan keujudan se!ara bertulis 7alsafah Pendidikan Negara -7PN/, ia diikuti

  pula dengan aasan *2*2 yang akan men!itrakan masyarakat 'alaysia yang

  maju pada tahun *2*2. Kemudian tampil pula agenda pengisian yang

  mengemukakan !abaran"!abaran kepada para guru, &ekolah %estari dan Koridor

  @aya 'ultimedia.Kementerian Pendidikan 'alaysia-KP'/ men!erminkan sekolah

  berkesan melalui berbagai"bagai anugerah yang diberikan kepada sekolah pada

  peringkt negeri dan kebangsaan.Dari aspek akademik seperti &ijil Penghargaan

  P'@:, )adiah Ke!emerlangan 'atematik:,manakala anugerah bukan akademik

  pula antaranya B&ekolah !antikB, C&ekolah Dalam TamanB,Bandskap Ter!antikB dan

  sebagainya.Pada peringkat negeri pula anugerah B&ekolah )arapan NegeriB,

  C&ekolah )arapan Negara BCAnugerah kualiti Kementerian

  PendidikanB-&harifah,*212/.

  Dalam usaha mengejar dan men!apai ke!emerlangan pendidikan

  ini, kepimpinan Guru %esar sering dilihat sebagai fokus utama. Dapatan"

  dapatan yang ditemui dalam penyelidikan tentang keberkesanan sekolah

  juga menunjukkan penentu utama bagi kejayaan sesebuah sekolah adalah

  kepimpinan yang ditunjukkan oleh Guru %esar. ni bererti bahaa Guru %esar

  sering dilihat sebagai pun!a masalah atau sebagai penyelesai masalah atau

  pemangkin dalam pelaksanaan program pendidikan ke arah merealisasikansekolah yang !emerlang dan berkesan.Kualiti kepimpinan yang tinggi adalah

 • 7/23/2019 edu 3083.docx

  5/24

  3

  sangat diperlukan untuk mengurus dan mentadbir sesebuah sekolah bagi

  melahirkan generasi berkualiiti,-'ohd 5amil, *221/.

  Kelemahan personaliti dan stail kepimpinan seseorang guru besar boleh

  mendatangkan kesan negetif sekaligus menjejaskan organisasi. Guru %esar

  memainkan peranan sebagai pemimpin pengajaran dan bertanggungjaabmen!etuskan perubahan"perubahan yang akan membaa kejayaan kepada

  sekolah.Adalah penting bagi sesebuah organisasi diterajui oleh seorang

  pemimpin yang bertindak se!ara objektif dan komited serta mempunyai ;isi dan

  misi yang jelas. Kepimpinan yang berkesan tertakluk kep