edu 3083 asas kepimpinan & perkembangan profesional guru

Click here to load reader

Post on 18-Aug-2015

135 views

Category:

Documents

18 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EDU 3083, ASAS KEPIMPINAN, & PERKEMBANGAN, PROFESIONAL, GURU, IPG, SEM8

TRANSCRIPT

1.0Konsep profesion , etika, akauntibiliti, kesantunan, profesionalisme dan ciri guru.Konsep profesion.Profesion membawa maksud pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. Dengan kata lain, profesion ialah satu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek, latihan ikhtisas yang mencukupi, khidmat yang diperlukan masyarakat, menikmati autonomi individu dan kumpulan, mementingkan mutu perkhidmatan dan sebagainya.Profesional adalah merupakan ciri-ciri yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. Menurut Ornstein dan evine !"##$%, terdapat & ciri dalam suatu profesion yang perlu dikuasai oleh seseorang individu. 'iri tersebut ialah mampu menguasai ilmu pengetahuan yang mendalam, kecekapan dan kepakaran dalam bidang tertentu. Mempunyai kod etika untuk mengawal tingkah laku ahli-ahli. Mendapat i(in daripada sesuatu masyarakat untuk beroperasi dalam kalangan masyarakat tersebut. )adi, persoalan yang ingin diutarakan ialah, adakah guru sebagai satu profesion*+uru dianggap sebagai satu profesion kerana mereka berpengetahuan terhadap mata pelajaran yang diajar dan juga terhadap pelajar mereka sendiri, dan sentiasa melihat kepada peluang untukmeningkatkan profesionalisme perguruan kendiri.,erdasarkan penelitian tentang profesionalisme guru, kita dapat merumuskan bahawa guru yang profesional haruslah berilmu, berkemahiran dan berketerampilan dalam pengetahuan pedagogi, pengetahuan pedagogi dalam modul asas kepimpinan dan perkembangan profesionalisme guru. Modul asas tersebut terdiri daripada dua iaitu,pengajaran dan pembelajaran, dan mempunyai sahsiah yang baik dan boleh diteladani pelajar. -bdullah .hukor !"##/% menyarankan ciri-ciri guru yang berkesan yang selaras dengan amalan profesional guru termasuklah bersikap profesional, mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori, kaya dengan ilmu, bertindak atas landasan etika dan tatasusila kerja, bermoral teguh, berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. Manakala Mc0wan !1221% menyatakan, terdapat "2 trait atau ciri guru yang amat berkesan. Menurut beliau, guru la(imya sering terdorong oleh misi dan passionate dengan kerjayanya. +uru yang cemerlang serig didorong oleh misi seolah-olah mempunyai passion untuk membantu pelajar untuk berkembang. Mereka sangat hormat, menyayangi, demokratik, berpandangan positif. Mereka mampu menjadi pemimpin dan mampu mempengaruhi pelajar untuk berubah. Mereka juga bersedia untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan untuk mempunyai kawalan penuh terhadap pengurusan bilik darjah, penglibatan pelajar dan sebagainya. +uru cemerlang la(imnya mempunyai gaya yang tersendiri dan unik. Mereka pakar dalam motivasi kerana mempunyai kepercayaan bahawa merekamampu mengubah kehidupan pelajar. 3tuk itu, mereka mempunyai pelbagai teknik dalam pengajaran da pembelajaran. Mereka mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang kandungan dan sentiasa belajar sepanjang hayat.selain itu, mereka juga pintar dan celik minda kerana selain mempunyai pengetahuan tentang pelajar, sekolah dan komuniti, mereka juga fokus terhadap kerja yang dilakukan. Konsep etika.0tika ditakrifkan sebagai 4satu cabang ilmu pengetahuan yang berurusan dengan apa yang baik dan tidak baik dan dengan kewajiban dan tanggungjawab moral5 !6arold 7oont( 8 6ein( 9eihrich : Pengurusan terjemahan Mohd .almi Mohd .ohod 8 .iti ;ad(rah .heikh Omar : D,P%. yang bermaksud perwatakan atau keperibadian. Mengikut pengertian 7amus Dewan !"##?%, etika bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Pengertian dari sudut