bab 1modul pjj- bml 3083

Click here to load reader

Post on 17-Feb-2015

120 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

modul pjj upsi Bab 1 -BML 3083 Semantik dan pragmantik Bahasa Melayu

TRANSCRIPT

PENGENALAN KEPADA SEMANTIK |1

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA SEMANTIKHASIL PEMBELAJARANPada akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. Menjelaskan definisi semantik secara terperinci. 2. Menghuraikan hakikat bermakna melalui semantik 3. Menyatakan Pengertian Ketaksaan dan Huraiannya

1.0 PendahuluanBahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia. Fungsi bahasa Melayu dalam konteks kini boleh dilihat berasaskan dasar dan motif bahasa itu sendiri yang dianggap sebagai fungsi am iaitu sebagai penglahiran maksud, perasaan, ekspresi, dan penunjang minda serta sebagai alat komunikasi. Secara khusus, bahasa Melayu dalam konteks negara kita berfungsi sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa komunikasi. Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan dikaji dengan menggunakan pelbagai pendekatan. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Semantik merupakan salah satu bidang semantik yang mempelajari tentang makna.

1.1 Definisi SemantikBidang makna atau semantik, sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik kerana bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Firth (1944) pula menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. Lazimnya, kata makna memberi erti maksud atau erti. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-macam pengertian lagi. Misalnya, Ogden dan Richard dalam bukuThe Meaning of Meaning (1956) pernah memberikan 16

PENGENALAN KEPADA SEMANTIK |2 pengertian dan erti bagi makna; antaranya, makna adalah suatu yang intrinsik, pokok, kemahuan, dan suatu peristiwa yang diharapkan. Istilah semantik agak baharu digunakan jika dibandingkan dengan istilah bidang-bidang ilmu yang lain iaitu dicipta pada akhir abad ke-19. Bloomfield mentakrifkan makna sebagai suatu bentuk linguistik sebagai keadaan apabila penutur tersebut mengujarkannya dengan gerak balas yang dijangkakan daripada pendengar. Seseorang itu boleh mentakrifkan makna sesuatu bentuk pertuturan dengan tepat apabila makna ini berkaitan dengan pengetahuan saintifik yang dimiliki oleh seseorang ( Leonard Bloomfield, 1992). Menurut Zabech, semantik dalam peristilahan moden digunakan dengan maksud kajian tentang hubungan antara item-item bahasa seperti perkataan, penamaan (nama am dan nama khas), ekspresi predikat. Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunanisemant ickos yang membawa maknasignificant iaitu penting atau beerti ( Hashim Musa, Ong Chin Guan, 1998). Selain itu, sema juga beerti tanda atau lambang. Dalam bidang linguistik, semantik ialah bidang yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa ( Nik Safiah Karim, 2001). Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang luas, mencakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa dan juga masalah dalam kajian psikologi, falsafah dan antropologi. Menurut Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Mohd Rain Shaari dalam bukunya yang bertajuk semantik dan pragmatik bahasa Melayu, Semantik merupakan kajian makna istilah. Perkataan ini berasal daripada perkataan Greek semantikos yang membawa maksud erti yang penting. Selalunya terdapat perbezaan antara semantik dengan sintaksis. Dalam keadaan tersebut, semantik merujuk kepada struktur ataupun pola yang formal bagi pernyataannya (contoh, secara bertulis ataupun bertutur). Semantik ( Bahasa Yunani): semantikos, memberikan tanda, penting, dari kata sema (sama), tanda adalah cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kod, atau jenis representasi lain. Semantik biasanya dibezakan dengan dua aspek lain dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik, penggunaan praktis symbol oleh agen atau komuniti pada suatu keadaan atau konteks tertentu. Menurut Abdullah Hassan (1992:1), semantik ialah istilah yang merujuk kepada kajian makna. Dan oleh sebab makna itu adalah sebahagian daripada bahasa, maka semantik juga menjadi sebhagian

PENGENALAN KEPADA SEMANTIK |3 daripada linguistik Kajian makna kata dalam bahasa Melayu menurut sistem penggolongan semantik adalah cabang linguistik yang berperanan semata-mata untuk meneliti makna kata, bagaimana asal mulanya, bahkan bagaimana perkembangannya dan apakah sebab-sebab terjadi perubahan makna dalam sejarah bahasa. Bidang semantik terbatas pada usaha memperhatikan dan menhkaji proses transposisi makna kata dalam pemakaian bahasa. Ullman (1972) menyatakan bahawa apabila seseorang memikirkan maksud sesuatu perkataan, sekaligus memikirkan rujukannya atau sebaliknya. Hubungan dua hala antara maksud dengan perkataan itulah yang menyebabkan lahirnya makna, oleh yang demikian walaupun rujukan tetap, namun makna dan perkataan dapat dibezakan. J.W.M Verhaar (1996:13) berpendapat bahawa semantik adalah cabang linguistik yang akan membahas erti atau makna. Abdul Chaer (1994:284) menyatakan semantik merupakan bidang kajian linguistik yang mana obkel penelitiannya adalah makna bahasa. Manakala menurut R.H.Robins (1992:24) mendefinisikan semantik sebagai Makna merupakan atribut bukan sahaja dari b ahasa melainkan pula dari segenap sistem tanda dan lambang dan kajian makna dinamakan semantik. Seterusnya Aminuddin (1988: 15) menyatakan Semantik berasal dari bahasa Yunani mengandungi makna untuk memaknai. Sebagai istilah teknis semantik mengandungi pengertian kajian tentang makna. Menurut kamus dewan edisi ketiga semantik ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna kata. Menurut Drs Chaer dalam bukunya yang bertajuk Pengantar semantik bahasa Indonesia menjelaskan kata semantik dalam bahasa Indonesia (Inggeris : Semantics ) berasal dari bahasa Yunani sema ( kata benda ) yang bererti menandai atau melambangkan. Yang dimaksudkan dengan tanda atau lambang tersebut sebagai padanan kata sema itu adalah tanda linguistik ( Perancis : signe linguistique ) seperti yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure (1966), iaitu yang terdiri dari (1) komponen yang mengertikan, yang wujud bentuk-bentuk bunyi bahasa dan (2) komponen yang diertikan atau makna dari komponen yang pertama itu. Kedua komponen ini adalah merupakan tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai atau dilambanginya adalah sesuatu yang berada di luar bahasa yang lazim disebut referen atau hal yang dirujuk. Kata semantik ini kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Atau dengan kata lain, bidang dalam linguistik yang mempelajari makna atau erti dalam bahasa. Oleh kerana itu, semantik

PENGENALAN KEPADA SEMANTIK |4 dapat diertikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang erti. Selain istilah semantik dalam sejarah linguistik ada pula digunakan istilah lain seperti semiotika, semiologi, semasiologi, sememik, dan semik untuk merujuk pada bidang yang mempelajari makna atau erti dari suatu tanda atau lambang. Namun istilah semantik lebih umum digunakan dalam pelajaran linguistik kerana istilah-istilah yang lainnya itu mempunyai cakupan objek yang lebih luas, yakni termasuk makna tanda atau lambang pada umumnya. Termasuk tanda-tanda lalu lintas dan tanda-tanda dalam ilmu matematik. Berlainan dengan tataran analisis bahasa lainnya, semantik merupakan cabang linguistik yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi dan antropologi, bahkan juga dengan falsafah dan psikologi. Sosiologi mempunyai kepentingan dengan semantik kerana sering dijumpai kenyataan bahawa penggunaan kata-kata tertentu untuk mengatakan sesuatu makna dapat menandai identiti kelompok dalam masyarakat. Kata wang dan duit memiliki makna yang sama, tetapi penggunaannya dapat menunjukkan identiti kelompok yang mengunakannya. Begitu juga dengan penggunaan kata besar dan gede, atau kata wanita dan cewek. Sedangkan antropologi berkepentingan dengan semantik, antara lain kerana analisis makna sesebuah bahasa dapat menjanjikan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya pemakainya. Dalam analisis semantik harus disedari, kerana bahasa itu bersifat unik dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan budaya masyarakat pemakainya, maka analisis suatu bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu saja, tidak dapat digunakan untuk menanalisis bahasa lain. Sebagai contoh, kata ikan dalam bahasa Indonesia merujuk kepada jenis binatang yang hidup didalam air dan biasanya dimakan sebagai lauk, dan dalam bahasa Inggeris sepadan dengan fish. Tetapi kata iwak dalam bahasa jawa bukan hanya bererti ikan atau fish, melainkan juga bererti daging yang digunakan juga sebagai lauk yang dimakan dengan nasi. Malah semua lauk seperti tempe dan tauhu sering juga disebut iwak. Bahasa yang penuturnya terdiri dari kelompok-kelompok yang mewakili latar belakang budaya, pandangan hidup, dan status sosial yang berbeza, maka makna sebuah kata boleh menjadi berbeza dan mempunyai makna yang berlainan. Menurut F.R. Palmer dalam bukunya yang bertajuk Semantik, istilah semantik adalah suatu tambahan yang agak baru dalam bahasa Inggeris. Sejarah terperinci mengenainya boleh didapati dalam buku Read (1984). Walaupun dalam abad ketujuh belas, istilah semantics ada dipakai dalam ungkapan semantic philosophy (falsafah semantik) dengan makna kekudusan (divination) tetapi istilah semantics (semantik) tidak pernah digunakan sehingga ia diperkenalkan dalam sebuah kertas kerja yang

PENGENALAN KEPADA SEMANTIK |5 dibentangkan kepada American Philogical Society (Persatuan Fisiologi Amerika) dalam tahun 1894 bertajuk Reflected meanings : a point of semantics (makna yang dibanyangkan : dari sudut semantik). Dalam bahasa Perancis istilah semantique dicipta daripada bahasa Yunani oleh M.Breal setahun sebelumnya. Dalam kedua-dua hal, istilah ini tidaklah digunakan hanya untuk merujuk kepada makna, tetapi juga kepada perkembangannya, iaitu mengenai apa yang akan kita sebut semantik sejarah. Walau bagaimanapun, p