tugasan edu 3083 isu etika keguruan

Click here to load reader

Post on 11-Aug-2015

360 views

Category:

Internet

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. ISI KANDUNGAN HALAMAN 1.0 PENDAHULUAN 3 1.1 Pengenalan 3 1.2 Prinsip akauntabiliti dan intergriti 4 2.0 Isu Etika Keguruan. 6 2.1 Isu Kes Salah Laku Guru 6 2.1.1 Salah laku Guru - Hukuman terhadap murid 7 2.1.2 Punca Berlaku Masalah Ini 9 3.0 Implikasi Isu Terhadap Akauntabiliti Keguruan dan Integriti Guru. 10 4.0 CADANGAN LANGKAH-LANGKAH MENANGANI ISU 15 4.1 Memperkasakan konsultansi antara pihak sekolah & ibu bapa. 15 4.2 Melibatkan guru-guru dengan kursus-kursus yang berkaitan. 16 4.3 Menggiatkan program yang berfokuskan kepada guru. 17 4.4 Sentiasa mengamalkan budaya cakna dalam kalangan guru. 17 5.0 REFLEKSI KENDIRI 18 6.0 PENUTUP 19 BIBLIOGRAFI 22
  2. 2. 2 | E D U 3 0 8 3 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Dalam perkembangan dunia yang pesat membangun pada ketika ini, pelbagai informasi terkini sangat mudah diperolehi, salah satunya ialah berita yang pelbagai. Ianya disalurkan melalui pelbagai medium elektronik seperti melalui internet, televisyen, radio, bahan bercetak seperti akhbar, risalah dan sebagainya. Tidak dinafikan berita-berita yang telah tersebar melalui media adalah datang dari pelbagai sumber dan sudut pendapat yang berbeza, namun begitu, pengaruhnya terhadap masyarakat dilihat sangat membimbangkan, khususnya dalam pendokumentasian isu yang melibatkan guru. Hal ini akan membawa seribu satu persoalan, persepsi dan pandangan dari pelbagai sudut, baik positif dan juga negatif, terutamanya terhadap profesion perguruan khususnya dan kepada guru amnya. Adapun pendapat umum berkenaan definisi guru ialah seorang yang mengajarkan sesuatu ilmu kepada murid atau pelajar di setiap peringkat usia dan tingkat tahap pendidikan itu sendiri. Ragbir Kaur (2007), mendefinisikan guru adalah sebagai insan yang mendidik murid dalam pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran daripada pelbagai disiplin dalam kurikulum sekolah, manakala Mok Soon Sang (2007) menarifkan guru adalah pendidik dan pengasuh kanak-kanak yang akan menjadi warisan kebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan Negara pada masa depan. Merujuk kepada Kamus Dewan (1989), perkataan Perguruan yang diertikan dalam konteks pendidikan ialah pengajaran, contohnya perguruan kepada guru, murid dan sebagainya, manakala perkataan keguruan pula diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru, seperti peranan, tugas, kelayakan, sifat dan lain-lain perkara sebagai guru, misalnya masyarakat memandang tinggi kepada nilai keguruan yang ada pada seorang guru, yang menjelaskan tentang ciri-ciri serta sahsiah yang dimiliki oleh guru pada perkataan keguruan yang dinyatakan. Profesion memiliki maksud yang sangat luas khususnya dalam aspek pekerjaan. Ianya membawa dimensi dan penilaian yang berbeza antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain dalam konteks standard dan impak terhadap individu yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Mok Soon Sang (1996) telah meringkaskan konsep profesionalisme dalam kalangan guru sebagai suatu pekerjaan khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu, bersikap jujur, dedikasi, berakauntibiliti dan bermoral tinggi, mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya.
  3. 3. 3 | E D U 3 0 8 3 Kedua-dua pendapat ini telah menggambarkan secara ringkas konsep profesion perguruan dan menjelaskan bagaimana perguruan itu sendiri dianggap sebagai suatu profesion yang mempunyai standard yang tersendiri. Harold Koontz & Heinz Weihrich (1990) menjelaskan etika adalah sebagai satu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi perkara yang baik dan tidak baik seiring dengan kewajiban dan tanggungjawab moral. Dalam erti kata yang lain,etika adalah panduan dan ketetapan yang telah digariskan terhadap setiap perlakuan untuk memastikanmatlamatyang ingin dicapai dapat diperolehi seperti yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, dalam konteks ingin membentuk sahsiah yang terpuji dalam diri seorang guru, adalah menjadi satu tanggungjawab bagi seorang guru untuk mempraktikkan etika keguruan dalam diri masing-masing bagi dalam usaha untuk mencapai hasrat untuk menjadi guru yang mempunyai sahsiah yang terpuji. 1.2 Prinsip akauntabiliti dan intergriti Prinsip akauntabiliti dan integriti amat penting untuk diterapkan di dalam diri setiap penjawat awam melalui dua kaedah iaitu usaha yang berterusan oleh penjawat awamitu sendiri seperti penghayatan nilai-nilai murni dan keadah kedua melalui penguatkuasaan daripada kerajaan seperti penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP), Pelan Integriti Nasional (PIN), kursus-kursus berkaitan akauntabiliti dan integriti serta Piagam Pelanggan dan Kod Etika Kerja yang dapat membantu kearah meningkatkan akauntabiliti dan integriti dalam diri penjawat awam terutamanya bagi pihak guru yang terlibat dengan isu etika keguruan yang sering dilaporkan di dada akhbar dan media massayang lain. Setiap isu yang timbul berkaitan keguruan yang melanggar etika keguruan mampumerosakkan imej profesion perguruan dan menyebabkan masyarakat memandang rendah pada kerjaya sebagai guru. Akauntabiliti bermaksud sifat bertanggungjawab terhadap seseorang atau terhadap sesuatu tindakan, keputusan dan sebagainya serta bersedia memberikan penjelasan dan justifikasi yang diperlukan (Kamus Dewan, 2007). Maka akauntabiliti berkait rapat dengan disiplin dan keperluan untuk memberikan justifiasi dan menerima kebertanggungjawaban terhadap sesuatu keputusan atau tindakan yang telah diambil. Akauntabiliti keguruan bermaksud tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seorang guru terhadap profesionalisme keguruan.
  4. 4. 4 | E D U 3 0 8 3 Integriti pula merujuk kepada kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi (Institut Integriti Malaysia, 2004). Integriti berkait erat dengan etika. Integriti berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari. Lanjutan itu, intergriti guru sebagai penjawatan awam membawa makna bahawa guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Integriti pula dikaitkan dengan nilai-nilai murni seperti amanah, jujur, adil dan saksama,telus, berkecuali dan kebolehpercayaan. Setiap penjawat awam terutamanya guru yang mempunyai dan mengamalkan prinsip ini tidak akan bersikap mementingkan diri sendiri malah sebaliknya lebih mengutamakan kepentingan orang ramai khususnya murid-murid. Prinsip-prinsip ini mampu mengelakkan seorang guru daripada terjebak denganisu etika keguruan yang boleh mencemarkan imej profesion perguruan. Antara isu etika keguruan yang sering dipaparkan di dada akhbar dan media massa adalah berkaitan penampilan guru yang menjolok mata, gangguan seksual kepada murid, guru pecah amanah dan guru sering mengambil cuti sakit palsu. Bagi menjaga imej profesion, setiap guru perlu patuh kepada etika profesionalisme, etika pengajaran, etika tingkah laku dan etika perkhidmatan awam (Abd. Rahim, 2007). Sebagai seorang guru, kita perlu meningkatkan akauntabiliti dan integriti kempimpinan diri supaya segala tanggungjawab dan tugas-tugas dapat dijalankan dengan penuh komited.
  5. 5. 5 | E D U 3 0 8 3 2.0 ISU ETIKA KEGURUAN 2.1 Isu Kes Salah Laku Guru Namun begitu, sejak kebelakangan ini, kita telah banyak menyaksikan pelbagai isu negatif yang telah menafikan akauntibiliti dan etika keguruan dalam kalangan guru pada masa kini. Bukan sekali berita yang telah memaparkan kes tindakan salah laku guru disiarkan. Lebih membimbangkan lagi, peratus berlakunya isu yang melibatkan etika keguruan yang tidak menyenangkan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, malah graf pada statistik kajian ke atas perkara ini memaparkan lonjakan angka yang menggambarkan betapa parahnya isu etika keguruan yang sedang berlaku. Dalam akhbar-akhbar harian tempatan, baik dalam bentuk akhbar bercetak dan juga akhbar yang diakses melalui internet, setiap terbitan yang terkini tidak pernah lekang dengan topik kebejatan etika keguruan. Berkesinambungan dengan analisis aduan yang terdapat di dalam Rajah 1. Berikut merupakan tajuk-tajuk utama berita, melibatkan etika keguruan yang terdapat di media massa dari tahun 2008 sehingga ke hari ini :
  6. 6. 6 | E D U 3 0 8 3 2.1.1 Salah laku Guru - Hukuman terhadap murid Kejayaan dan keberkesanan pendidikan banyak berkait rapat dengan kesedaran, keinsafan dan tanggungjawab guru sebagai pendidik, di samping mempunyai kelengkapan keilmuan yang cukup dan sahsiah luhur. Segala panduan dan kemahiran disertai keluhuran budi serta peribadi tidak terpisah daripada seseorang guru. Begitulah sewajarnya guru sebagai pendidik yang berkesan. Mereka adalah contoh dan teladan untuk murid, pelajar dan masyarakat. Namun sejak akhir-akhir ini kita dihidangkan tentang berita mengenai guru mencederakan pelajarnya dengan alasan yang tidak munasabah seperti datang lewat ke sekolah, tidak membawa buku latihan, tidak menyiapkan kerja sekolah dan beberapa kesalahan kecil yang lain yang dilakukan oleh pelajar. Kita sedar bahawa guru bertindak sedemikian kerana ingin mendidik pelajar supaya pelajar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama tetapi perbuatan guru yang mendenda pelajar dengan keterlaluan sehingga mendatangkan kecederaan yang serius merupakan satu tindakan yang melampau malah turut menimbulkan kemarahan ibu bapa. Kesannya, bukan sahaja imej guru tersebut yang tercalar malahan imej profesion keguruan turut menerima tempiasnya. Cabaran dalam bidang pendidikan kini semakin besar dan mencabar. Tanggungjawab seorang guru semakin bertambah kerana guru bukan sahaja sebagai pendidik tetapi turut menjaga murid di sekolah. Bebanan guru makin banyak turut menuntut kesabaran serta ketanggungjawaban yang amat hebat. Kalau dulu guru sering diagung-agungkan dan disanjungi sebagai insan yang terhormat oleh para pelajar, ibu bapa dan masyarakat seluruhnya. Namun, hari ini sering kita dengar sebahagian besar pelajar sekolah tidak menghormati guru mereka. Guru-guru diperlekehkan oleh ibu bapa pelajar yang