tugasan edu 3083

Click here to load reader

Post on 20-Feb-2016

370 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tugasan ppg

TRANSCRIPT

TUGASAN EDU 3083

1.0PENGENALAN

Guru merupakan tunjang kepada sistem pendidikan. Guru adalah pelaksana segala dasar dan matlamat kurikulum yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Tanpa penglibatan dan sokongan kaum guru, segala perancangan pendidikan yang telah disediakan akan terbengkalai begitu sahaja. Justeru itu, kependidikan dan perguruan adalah aspek yang signifikan bagi menjamin kegemilangan sesebuah negara. Guru merupakan perlaksana kurikulum dan menjadi teras dalam menentukan standard, mutu dan keberkesanan sistem pendidikan.

Pendidikan pula merupakan proses penyampaian ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperturunkan dari satu generasi kepada satu generasi yang lain. Oleh itu, tidak dinafikan dalam memperkatakan tentang kepentingan pendidikan, maka guru memainkan peranan utama untuk menyalurkan ilmu dan kemahiran tersebut dalam pendidikan formal. Ilmu pengetahuan menyuluh kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Guru bertanggungjawab mendidik dan memimpin masyarakat. Sememangnya, guru banyak menyumbangkan khidmat bakti dalam pembangunan bangsa dan negara, lebih-lebih lagi dalam membentuk sahsiah murid. Begitulah peranan guru, satu tugas yang amat berat tetapi mulia dan murni.

Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia adalah selaras dan selari dengan perkembangan dasar negara. Setiap dasar yang dilaksanakan oleh negara akan diikuti oleh perubahan sistem pendidikan bagi memenuhi dasar negara tersebut. Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kebangsaan (FPK) menekankan Pendidikan sebagai usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta negara.

Dalam usaha untuk merealisasikan falsafah pendidikan itu, Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan pada tahun 1982 manakala Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) mula dilaksanakan pada tahun 1988. Kini, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenalkan bagi menggantikan KBSR. Pelaksanaan KBSR, KBSM dan kini, KSSR menuntut para guru untuk bekerja keras bagi merealisasikannya.

Tanggungjawab dan beban kerja guru yang semakin bertambah menyebabkan guru memainkan bermacam jenis peranan. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, guru perlu membuat perancangan pengajaran, persediaan alat-alat mengajar, menyemak buku murid, menanda kertas peperiksaan, menghadiri mesyuarat serta kursus. Selain itu, guru menjalankan tugas-tugas perkeranian seperti urusan buku teks, hal ehwal kebajikan murid, disiplin murid, akaun persatuan dan kelas, kegiatan sukan dan kokurikulum. Beban tugas yang banyak ini menyebabkan guru semakin tertekan dan mengalami tekanan emosi. Penambahan beban tugas ini sudah tentu akan membawa kesan kepada mutu dan kualiti pengajaran guru.

Merujuk kepada keratan akhbar, Utusan Malaysia 23 Januari 2008, mantan Menteri Pelajaran, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein mendedahkan bahawa beban kerja guru pada masa kini adalah terlalu berat. Artikel ini menjelaskan bahawa guru terpaksa menanggung bebanan yang berada di luar bidang tugas. Tugas guru bukan sekadar mengajar malahan turut memainkan peranan dalam pembangunan sekolah, menjaga disiplin dan mengurus pentadbiran. Menurut beliau, pengharapan untuk menaikkan tahap akademik pelajar dan sekolah telah meningkatkan beban kerja guru selain tanggungjawab remeh temeh yang terpaksa digalas mereka.

Beban tugas didefinisikan sebagai tanggungjawab yang mesti dipikul dan dilakukan oleh para guru sama ada tanggungjawab di dalam bilik darjah ataupun diluar bilik darjah untuk menyelesaikan kerja-kerja sekolah. Beban tugas ini boleh diukur dengan melihat jumlah masa yang diperuntukkan untuk menyelesaikannya.

Pada pandangan saya, isu ini tidak akan pernah selesai kerana walaupun isu ini telah lama dibangkitkan, namun sehingga kini isu ini masih diperkatakan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa usaha-usaha yang telah dilakukan masih tidak mampu untuk menyelasaikan masalah ini. Isu ini juga tidak akan selesai kerana sistem pendidikan yang sentiasa berubah serta keperluan pendidikan yang semakin meningkat dan harus dipenuhi.

Beban tugas kerja guru dalam pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) pula sering menjadi isu perdebatan masalah pendidikan beberapa tahun ini. Pelaksanaan kurikulum dan pentaksiran baru memberi penekanan kerja guru atas sebab perubahan silibus, konsep pengajaran, jenis pentaksiran dan bahan-bahan yang terlibat dalam tugas pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana guru merupakan agen perubahan dalam sistem pendidikan negara. Seorang agen perubahan merupakan individu yang akan mempengaruhi keputusan orang lain (murid dan rakan sekerja) untuk beranjak ke arah yang dikehendaki oleh agensi perubahan (Akhiar, Shamsina dan Muhamad, 2012). Keadaan ini memerlukan pengorbanan dan kesediaan guru untuk bergerak dan berubah seiring dengan perubahan keperluan pendidikan. Perubahan memerlukan guru sentiasa peka, rajin dan bersemangat untuk melaksanakan tugas guru di sekolah.

2.0TUGAS-TUGAS PENGURUSAN

Tugas guru di sekolah semakin mencabar, bukan sahaja setakat mengajar, tetapi guru juga terpaksa membuat kerja-kerja pengurusan dan perkeranian. Di samping itu, guru juga perlu menjalankan dan menjayakan pelbagai program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Begitu juga dengan saya. Selain mengajar matapelajaran Sains bagi tahun 2, 3, 5 dan 6, saya juga terlibat dalam tugas-tugas pengurusan seperti berikut;

2.1Guru Data

Sebagai Guru Data, tugas saya adalah merancang pengurusan data dan maklumat pendidikan peringkat sekolah yang diarahkan oleh Bahagian di KPM, JPN, PPD dan sekolah serta lain-lain agensi kerajaan. Antara bidang tugas saya adalah;

2.1.1Bertanggungjawab bagi pengurusan data EMIS iaitu melaksanakan pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, pengeluaran, pelaporan, pembekalan dan penyebaran data dan maklumat pendidikan sekolah mengikut kaedah dan jadual yang ditetapkan berkaitan dengan:a)Murid seperti Enrolmenb)Maklumat Guru c)Maklumat Staf Bukan Gurud)Profil Sekolah termasuk Fizikal dan Maklumat Am Sekolah

2.1.2Mengaudit dan Mengemaskini Data EMIS/SMPP dari masa ke semasa.2.1.3Menjadi setiausaha Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS).

2.1.4Menyediakan Laporan Statistik Maklumat Asas Pendidikan Sekolah (MAP).

2.1.5Membantu guru dan staf sokongan dalam menguruskan penyelarasan data dan maklumat pendidikan seperti Sistem e-Operasi, Sistem Maklumat Murid (SMM), HRMIS, Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM), Sistem Analisis Peperiksaan (SAPS), APDM, Kokurikulum, Buku Teks (SISTEKS), e-GTukar, e-Pangkat, e-gtukar, e-Nazir SKPM, NKRA, e-Sarana dan lain-lain lagi tugas penyelenggaraan rangkaian komputer yang digunakan untuk pengurusan data EMIS

2.2Setiausaha Kurikulum

Sebagai Setiausaha, saya ditugaskan untuk membantu Guru Penolong Kanan 1 (PK1) dalam melaksanakan tindakan berikut;

2.2.1Merancang mesyuarat Kurikulum sekurang-kurangnya 4 kali setahun2.2.2Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat2.2.3Mencatat minit mesyuarat2.2.4Mengedar minit mesyuarat kepada guru & staf sekolah2.2.5Mengambil maklum/tindakan kepada keputusan mesyuarat2.2.6Mengumpulkan Program Tahunan Panitia yang telah di rancang oleh setiap J/K setiap Panitia2.2.7Menyusun Program dalam Buku Program Tahunan Sekolah2.2.8Mengedarkan Program Perancangan Tahunan Sekolah kepada semua guru2.2.9Mengumpulkan Laporan Program Panitia yang telah dijalankan setiap kali selepas program dijalankan2.2.10Menfailkan Laporan Aktiviti Panitia

2.3Ketua Panitia Sains

2.3.1Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaran yang kemaskini.2.3.2Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran tahunan, penggal dan mingguan. 2.3.3Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia mata pelajaran.2.3.4Memastikan salinan minit-minit mesyuarat panitia dihantar ke pihak pentadbir sekolah. 2.3.5Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru mata pelajaran mengikut keperluan untuk AJK jadual waktu.2.3.6Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya.2.3.7Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan-bahan rujukan untuk Pusat Sumber Sekolah.2.3.8Menentukan penggunaan alat antu mengajar, kaedah-kaedah pembelajaran terkini.2.3.9Penyelaras menyediakan soalan-soalan peperiksaan/ujian dan pemeriksaan kertas jawapan2.3.10Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dihantar ke bilik cetak.2.3.11Menganalisis keputusan peperiksaan/ujian bulanan bagi mata pelajaran berkenaan dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki. 2.3.12Bertanggungjawab menyediakan bank-bank soalan.2.3.13Membantu dan melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancang oleh pihak sekolah. 2.3.14Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada ahlinya apabila diperlukan. 2.3.15Bertanggungjawab menyediakan murid ke pertandingan-pertandingan anjuran PPD, JPN, Kementerian Pendidikan dan lain-lain. 2.3.16Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik.Membantu menyediakan data-data/maklumat mengenai mata pelajaran yang berkenaan untuk dipamerkan di bilik gerakan.2.3.17Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi mata pelajarannya.2.3.18Membantu guru kanan mata pelajaran membuat pemantauan P&P.2.3.19Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian murid bagi peperiksaan dalaman dan UPSR. 2.3.20Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat-alat antu mengajar diselenggarakan dengan baik.2.4Penyelaras SPSK (PK01)

2.4.1Memastikan pihak pe