bml 3083 tugasanb

Click here to load reader

Post on 14-Apr-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 BML 3083 TugasanB

  1/21

  PEMARKAHAN

  1 Tugasan A

  2 Tugasan B

  3 FORUM

  JUMLAH

  BML 3083

  SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU

  KUMPULAN : ___________________________

  DISEDIAKAN OLEH

  NAMA NO. ID NO. TELEFON

  NAMA TUTOR E-LEARNING : _____________________________

  TARIKH SERAH : _____________________________

  1

  Tugasan B

 • 7/30/2019 BML 3083 TugasanB

  2/21

  KANDUNGAN MUKA

  SURAT

  1.0 Pengenalan 3 - 4

  2.0 Analisis Komponen Makna

  2.1 Kata Kerja ( bercakap )

  2.1.1 Analisis

  2.1.2 Makna Alternatif

  5 7

  2.2 Kata Adjektif ( marah )

  2.2.1 Analisis2.2.2 Makna Alternatif

  8 10

  2.3 Kata Nama ( keluarga )

  2.3.1 Analisis

  2.3.2 Makna Alternatif

  11 - 13

  2.4 Kata Kerja ( membawa )

  2.4.1 Analisis2.4.2 Makna Alternatif

  14 16

  2.5 Kata Adjektif ( Muram )

  2.5.1 Analisis

  2.5.2 Makna Alternatif

  17 - 19

  Rumusan 20

  Rujukan 21

  1.0 Pengenalan

  2

 • 7/30/2019 BML 3083 TugasanB

  3/21

  Menurut Siti Hajar Abdul Aziz (2009), Teori Analisis Komponen cuba menerangkan

  kata-kata mempunyai hubungan makna antara satu dengan yang lain. Hubungan ini disebut

  struktur leksikal. Analisis komponen diaplikasikan bagi melihat hubungan makna bagi

  sepatah perkataan dengan sejumlah unsur atau komponen makna. Antara perkara yang harus

  diperhatikan dalam teori ini ialah melihat sejumlah perkataan, melihat kemungkinan adanya

  hubungan rujukan antara sesuatu kata dengan kata lain, dan melihat ciri khusus bagi kata

  yang mempunyai hubungan rujukan, iaitu yang membezakan fitur semantik kata itu dengan

  kata yang lain.

  Elemen semantik yang menjelaskan makna linguistik bagi sesuatu morfem atau perkataan

  adalah berbeza daripada elemen bukan linguistik seperti dalam bidang sains. Misalnya, ahli

  sains menjelaskan maksud air sebagai cecair yang terdiri daripada unsur hidrogen dan

  oksigen. Maksud sedemikian tidak menjelaskan makna sebenar bagi kata tersebut,

  keperluan untuk menganalisis kata itu dengan melihat elemen semantiknya harus dilakukan.

  Analisis sedemikian memberikan manfaat kepada pengguna bahasa kerana dapat membantu

  seseorang untuk memahami makna semantik sesuatu perkataan yang berhubung dengan

  makna rujukan. Dengan mengetahui ciri semantik sesuatu perkataan itu juga dapat

  membantu seseorang memilih perkataan yang tepat dalam ayat atau ujaran, di samping

  memahami pelbagai kemungkinan makna bagi sesuatu perkataan. Misalnya, perhatikan ayat

  yang diujarkan ini: Guru saya lelaki. Orang itu dapat menggunakan perkataan Lelaki bagi

  merujuk kepada gurunya dengan tepat kerana dia memahami ciri semantik yang terdapat

  pada perkataan tersebut.

  Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, semantik merupakan kajian tentang makna

  perkataan dan penambahan makna sesuatu kata (1433 : 2007). Makna- makna yang

  terkandung dalam setiap perkataan akan dianalisis dan didefinisikan melalui kompenan

  makna perkataan

  Selain itu, analisis komponen makna menunjukkan bahawa setiap kata atau unsur terdiri

  daripada beberapa unsur yang lain serta bersama- sama membentuk makna kata atau unsur

  3

 • 7/30/2019 BML 3083 TugasanB

  4/21

  lain. Setiap unsur perkataan dalam analisis menunjukkan suatu perkataan memiliki ciri- ciri

  yang berbeza. Melalui satu kata dalam sesuatu medan semantik yang sama dapat dibezakan

  daripada kata yang lain dalam medan yang sama.

  Analisis komponen makna ini dapat diwakili teori semantik yang digunakan di peringkat

  kata iaitu teori analisis komponen yang dikemukakan oleh Karz dan Fodor. Teori ini

  menumpukan perhatian kepada aspek kata sahaja. Tujuan teori ini dihasilkan adalah untuk

  membantu pada asalnya para pendakwah Kristian menterjemah Greek New Testament

  dengan membuat kamus Greek yang baru. Tatacara pengumpulan perkataan bukan

  berdasarkan urutan abjad bagi unit leksikal tetapi berdasarkan ruang lingkupnya (domain)

  yang tersendiri.

  Kajian ini melihat analisis komponen makna bagi perkataan-perkataan sinonim yang

  terdiri daripada tiga jenis kata, iaitu kata kerja, kata nama dan kata adjektif. Objektif kajian

  adalah bagi memberikan definisi alternatif kepada perkataan-perkataan sinonim tersebut.

  2.0 Analisis Komponen Makna

  4

 • 7/30/2019 BML 3083 TugasanB

  5/21

  2.1 Kata Kerja (Bercakap)

  BIL ENTRI DEFINISI MENGIKUT KAMUS DEWAN

  1. Bercakap 1. Berkata, berbicara, bertutur

  2. Berbual, bersembang, berborak

  2. Berkata Mengeluarkan apa yang terfikir dengan kata-kata,

  mengeluarkan kata-kata, bertutur

  3. Berbicara 1. Bercakap

  2. Bermesyuarat

  3. Mengemukakan pendapat (fikiran, dll.)

  4. Bertutur Bercakap, berbicara, berkata

  5. Berbual 1. Bercakap-cakap (mengenai pelbagai perkara) , berborak,

  beromong-omong

  2.1.1 Analisis

  5

 • 7/30/2019 BML 3083 TugasanB

  6/21

  Perbuatandengan

  menggunakanmulut

  Komunikasisatuhala

  Komunika

  siduahala

  Situasirasmi

  Situasitidakrasmi

  Darjahkeakrabantinggi

  Darjahkeakraban

  sederhana

  Bersunggu

  h-sungguh

  Bersahaja

  Mengemukakanpendapat

  Melibatkanfikiranyang

  tajam

  Spontan

  Bercakap - + -

  + - - - + + + +

  Berkata + - + - - - + - + + -

  Berbicara + - + - - - + - + + -

  Bertutur + - - + - - - + - - -

  Berbual - + - + - + - + - - -

  2.1.2 Makna Alternatif

  Bercakap -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat

  6

 • 7/30/2019 BML 3083 TugasanB

  7/21

  komunikasi dua hala yang digunakan dalam situasi tidak

  rasmi secara bersahaja dan spontan, melibatkan fikiran

  yang tajam dengan tujuan mengemukakan pendapat.

  Berkata -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat

  komunikasi satu hala yang digunakan dalam situasi rasmi

  secara bersungguh-sungguh,melibatkan fikiran yang tajam

  dengan tujuan mengemukakan pendapat.

  Brbicara -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi

  satu hala yang digunakan dalam situasi rasmi secara

  bersungguh-sungguh,melibatkan fikiran yang tajam dengan

  tujuan mengemukakan pendapat.

  Bertutur -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi

  satu hala yang digunakan dalam situasi tidak rasmi secara

  bersahaja.

  Berbual -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi

  dua hala yang digunakan dalam situasi tidak rasmi

  mempunyai darjah keakraban tinggi dan secara bersahaja.

  2.2 Kata Adjektif (Marah)

  7

 • 7/30/2019 BML 3083 TugasanB

  8/21

  BIL ENTRI DEFINISI MENGIKUT KAMUS DEWAN

  1. Marah 1. Berasa panas hati kerana ditipu (dihina,dll) , perasaan panas hati,

  berang, gusar, murka

  2. Berang Marah (yang amat sangat) , kegusaran

  3. Gusar Berang, marah

  4. Murka 2. Marah, meradang

  5. Radang Gerah, meriang, palak, marah sungguh, panas hati, geram

  2.2.1 Analisis

  8

 • 7/30/2019 BML 3083 TugasanB

  9/21

  Emosiyangm

  engganggu

  fikiran

  Da

  rjahtinggi

  Darjah

  sederha

  na

  M

  engancam

  diriseseorang

  Nadasuara

  tinggi

  Nadasuara

  sederhana

  Bahasaistana

  Suk

  ardikawal

  Tid

  akKeruan

  K

  egeraman

  Marah - + - - + - - - +

  Berang + - + + - - + - +

  Gusar - + - - + - - + -

  Murka + - + - + + - - -

  Radang + - + + - - + - -

  2.2.2 Makna Alternatif

  9

 • 7/30/2019 BML 3083 TugasanB

  10/21

  Marah - Emosi yang mengganggu fikiran darjah sederhana dengan

  menggunakan nada suara sederhana yang dapat menimbulkan

  kegeraman.

  Berang - Emosi yang menggangu fikiran darjah tinggi dengan menggunakan

  nada suara tinggi yang boleh mengancam diri seseorang ,sukar dikawal

  dan menimbulkan kegeraman.

  Gusar - Emosi yang menggangu fikiran darjah sederhana dengan

  menggunakan nada suara sederhana disebabkan oleh perasaan tidak

  keruan.

  Murka - Emosi yang menggangu fikiran darjah tinggi dengan menggunakan

  nada suara yang sederhana yang boleh mengancam diri seseorang dan

  merupakan bahasa istana.

  Radang - Emosi yang mengganggu fikiran darjah tinggi dengan menggunakan

  nada suara yang tinggi yang boleh mengancam diri seseorang dan sukar

  dikawal.

  2.3 Kata Nama (Keluarga)

  10

 • 7/30/2019 BML 3083 TugasanB

  11/21

  BIL ENTRI DEFINISI MENGIKUT KAMUS DEWAN

  1 Keluarga

  1. Kaum kerabat, sanak saudara

  2. Seisi rumah tangga (yang terdiri daripada suami

  dan isteri atau beserta anak anak), kelamin,famili

  3. Saudara;saudara angkat, keluarga angkat

  4. Kelas hidup - hidupan, famili

  2 Kaum Kerabat /

  Kerabat

  Sanak saudara, saudara mara, keluarga

  3Sanak Saudara /

  Sanak

  1.Orang-orang yang seketurunan(sekerabat), orang-orang

  yang sekaum keluarga.

  2. saudara sebelah ibu, kemanakan.

  4 Saudara

  2. Orang yang sama ayah dan ibunya, abang atau adik.

  2. Orang yang ada hubungan kekeluargaan, sanak

  3. orang yang sama darjat (sekutu, segolongan dll)

  5 Kaum 3. Saudara, sanak saudara

  11

 • 7/30/2019 BML 3083 TugasanB

  12/21

  2.3.1 Analisis

  Jenishubungan

  Pengelasank

  husus

  Golongank

  husus

  Kuantitiyang

  ramai

  Kuantitiyang

  sederhana

  Erat

  Pertaliankekeluargaanyan

  gjauh

  Pertaliankekeluargaany