bml 3083 tugasan 1 dan 2 bml3083

Click here to load reader

Post on 22-Jun-2015

152 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tugasan 1

TRANSCRIPT

1SEMESTER 2 SESI 2012/2013BML3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYUTUGASAN AKUMPULANUPSI 08 (A112PJJ)DISEDIAKAN OLEHNAMA NO. ID NO. TELEFONREZA BINTI MD. YUSOF D20112052632 012-7955418NAMA TUTOR E-LEARNING : DR. MOHD RASHID BIN MD IDRISTARIKH SERAH: 1 MEI 2013.PEMARKAHAN1. TUGASAN A2. TUGASAN BJUMLAHBagi menggambarkan pemahaman anda dengan mengambil beberapa pandangan tokoh dan contoh-contoh yang sesuai bincangkan jenis-jenis makna di bawah.1. Makna Leksikal2. Makna Gramatikal3. Makna Kontekstual4. Makna Referensial5. Makna Asosiatif2ISI KANDUNGAN :BIL TAJUK HALAMAN1234567PengenalanMakna LeksikalMakna GramatikalMakna KontekstualMakna ReferensialMakna AsosiatifRumusan33 -13131314-1515-17178 Lampiran -9 Rujukan 1831.0 PengenalanSemantik ialah satu bidang yang terdapat dalam ilmu linguistik yang mengkaji tentangmaknasesuatuperkataan ,frasa, ayatdanujaran.Unsurmaknaamat pentingkeranatidakdianggapsempurnasesuatubahasaitujikatidakada unsur makna di dalamnya.Dalam bidang semantik, terdapat beberapa makna yangpenggunabahasaperlutahu.Terdapatjenis-jenismaknatertentuyang mendokong makna tertentu,terdapat juga makna yang dikongsi oleh beberapa makna yang lain, terdapat juga makna yang merupakan makna teras dan juga makna sampingan.Setelah mempelajari dan memahami jenis makna, pengguna bahasadiharapkandapatmenggunakanjenismaknainibersesuaiandengan konteks penggunannya.2.0 Makna LeksikalMerujuk kepada beberapa definisi konsep asas berkaitan bidang pengkamusan biasanya melibatkan leksikal.leksikografi,leksikologi dan leksikon.Leksikal di dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2007 : 912) didefinisikan sebagaibukanperkataanatauperbendaharaankatasesuatubahasa;makna sesuatu perkataan itu sendiri iaitu tanpa melihat penggunaannya dalam ayat.Leksikografi di dalam Kamus Bahasa MelayuEdisi Pelajar (1985 : 316) di definisikansebagaipenyusunankamussertahal-halyangberkaitandengan kamusdandalamKamusLinguistik(1997:188)pulamendefinisikan lewksikografisebagaicabangleksikologiterapanyangberhubungdengan prinsip amalan kamus ,yang termasuk penyusunan ,perbandingan, penakrifan dan penggolongan butir-butir leksikal untuk dibukukan.Perkataanleksikologipulamerujukkepadakajiantentangmaknadan penggunaan kata.J ohnT.J ensen(1990 :16) telah memberikan definisiyang berbeza beliau menganggap leksikon hanya sebagai suatu senarai tentang apa 4yangtidakdapatdiramalkantentangmorfemdalamsesuatubahasa,dalam organisasidalamanterutamamyaberdasarkananggapanBloomfield(1993: 274)bahawaleksikonsebenarnyaadalahhamparantatabahasa,iaitusuatu senarai tentangketaklanaran yang asas.Akhir sekali,leksikal didefinisikansebagaikamus,perbendaharaankata sesuatu bahasa atau sesuatu bidang.Menurut(J .W.M.Verhaar,1996:13), istilahleksikondalamilmulingustik berertiperbendaharaankata-katayangseringdisebutleksem.Leksikalpula cabang linguistik yang berurusan dengan leksikon dan istilah ini merupakan urusanutamaparaahlileksikologiiaitupenyusunankamusatau leksikografi.BagiMaslov(1987:90),beliauberpendapatbahawamakna leksikal ialah rujukan terhadap satu kandungan tertentu yang spesifik bagi satu perkataan hanya sebagai perbedaan dengan semua perkataan lain.Maslov juga membezakan makna leksikal dengan memberikan tiga komponen iaituhubungandengandenotasi,hubungandengankategorilogikdan hubungan dengan makna konseptual dan konotatif (dalam Fauziah ,2003)MenurutZainuddin(1992)danFatimahDjajasudarma(1993:14)makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa dan lain-lain.Maka leksikal ini dimiliki unsur-unsur bahasa secara tersendiri.Semuamakna (baikbentukdasaratauimbuhan) yangadadidalamkamus disebut makna leksikal.Kata-kata tersebut memiliki makna dan dapat dibaca di dalamkamus.Terdapatjugapendapatyangmengatakanbahawamakna leksikal adalah makna kata-kata yang dapat berdiri sendiri ,baik dalam bentuk berimbuhan atau dalam bentuk dasar.Menurut Abdul Chaer (1995)leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan daribentuknominaleksikon(vocabular,kosakata,perbendaharaan kata).Satuandarileksikonadalahleksemiaituperbendaharaankata, maka leksemdapatkitapersamakandengankata. Rumusannyamaknaleksikal dapat diertikan sebagai makna yang bersifat leksikon, bersifat kata dan bersifat 5leksem.Dengan kata lain makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referen,makna yang sesuai dengan hasil penyelidikan alat indera atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan.Contohnya, perkataanlari,selari, berlari,berlarian,melarikan,larian, pelari dan pelarian memiliki makna leksikal, kerana maknanya dapat dirujuk dalam kamus. Urutan huruf se+, ber+, ber+...+an, me+(... +kan), +an, pe+, (pe+...) +an tidak memiliki makna leksikal melainkan memiliki makna gramatis.Kelompok kataMakna dalamkelompokkataadalahjalinandaripadamaknasatuperkataan denganperkataanlaindalamkelompokkatatersebut.Misalnyalimaekor lembu bermakna ada lima ekor lembu.Kata paduanKatapaduanialahduaperkataanataulebihyangpadamulanyamemiliki makna masing-masing, tetapi maknanya telah berpadu menjadi satu, misalnya kereta api, kapal api, bunga api dan lain-lain.Kata gabunganKata gabungan ialah dua atau lebih perkataan yang mengandungi satu makna tetapideretanperkataantersebutmenyimpangdaripadaderetanperkataan yangumumdalambahasaMelayu.Misalnyamahasiswa,mahaputera, maharaja, bumiputera dan sebagainya.2.1 Semantik Leksikal Dalamsemantikleksikal,kitabolehmemberikanmaknabagiperkataan denganmeninjauperhubunganantaraunsur-unsuryangmembentuk struktur makna bagi sesuatu perkataan.Struktur makna perkataan dikenali denganistilahsinonim,antonim,homonim, homofon,homograf, hiponim ,hipernim, polisem, pertindihan dan ketaksaan.62.1. l Sinonim Menurut(OGrady,2000:118)sinonimbermaksudperkataanyang berlainanbentukejaanataubunyitetapimempunyaimaknayangsama atau hampir sama. Contoh perkataan ibu dan emakbapa dan ayahDalamsemantik,adabeberapajenissinonim,iaitusinonim pinjaman,konteks ,laras sosial, dan kolokasi.J enis Sinonim ContohSinonim Pinjaman belalangbermaknapepatungdalam kebanyakandialekMelayu. Namundalam dialek Perak ,belalang bermakna cakcibau.Sinonim Konteks Perkataanjemput danundangbanyak digunakan dalam konteks protokol.Sebenarnya ,jemput digunakan dalam konteks lisan, manakala undang dalam konteks tulisan.(Nota: konteks mewujudkan perkataan yangsama makna)Sinonim Laras Sosial Perkataan-perkataanyangdigunakan berdasarkanstatuspenyanyiialahorangyang menyanyi manakala biduan bermaksud status yang tinggi dalam profesionalisme seni.7Sinonim Kolokasi Sinonimkolokasiwujuddalamkonteks penggunaanyangtersendiri. Contohnya perkataanbanyakdanramaimempunyai makna yang sama. 2.1.2 AntonimMenurut (Kuiper & Allan ,2004: 57),antonim ialah perkataan belainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan. Terdapat tiga jenis antonim iaitu antonim berpasangan, berperingkat dan berhubunganKataantonimselalunyadifahamkansebagaimerujukkepada perkataan-perkataan yangmempunyai makna yang berlawanan. Kamus Dewan Edisi Keempat (2007: 69) memberi maksud antonim ialah kata yang berlawanan maknanya dengan kata lain,misalnyatinggilawanrendah.Perkataanantonimberasaldaripada perkataan Yunani kuno, iaitu anoma yang bererti nama dan anti yang berertimelawan(NikSafiahKarim&NorlizaJ amaluddin,2004dlm. BML3083). Oleh itu, antonim bermaksud perkataan yang maknanya dianggap berlawananataukebalikandaripadaperkataanlain.Huraiantersebutdilihat menyokongpendapatterdahuluyangdikemukakanolehAbdulllahHasan (1992: 164, dlm. Darwis Harahap, 1994: 33) menyatakan, yang dimaksudkan denganantonimialahduaperkataanataulebihyangmaknanyaseolah-olah berlawanan.Dikatakanseolah-olahberlawanankeranamaknakedua-dua perkataan tersebut merupakan kebalikan daripada makna perkataan yang satu lagi.Maksudlawanataukebalikandisinidilihatdarisudutpemahaman, bukan dari sudut gerak.8Terdapatbanyaklagitakrifyangdiberiolehramaiahlibahasabagi menjelaskandefinisikataantonim.Pertentanganmaknadipanggilantonim (KamarudindanSitiHajar,1997).SitiHajar(2009)menjelaskanantonim ialah pertentangan maknaperkataan atau kata-katayang mempunyai makna yang tidak sama. Kemudiannya Abdullah Hassan dan Ainon Mohd (1994, dlm. BML3083) memberikandefinisi,antonimmerupakan katayangberlawanan maknanya dengan kata lain seperti besar lawannya kecil. Manakala menurut Abdullah (2005, dlm. BML3083) pula, antonim dipanggil sebagai perkataan berlawanan.Sebagaicontoh,perkataanbaruberlawananmaknadengan perkataanburukdanperkataan.Secaraumumnya,antonimdisebutdan diterimasebagaiperkataanberlawansepertipandailawannyabodoh,putih lawannyahitam,kayalawannyamiskin,tolaklawannyaterima,masuk lawannyakeluar, dan lain-lain.J enis-J enis AntonimTerdapatbeberapajenisantonimberdasarkanpenelitiandan pendapat ahli bahasa.Dalam hal ini, penerangan dibuat dengan berdasarkan hasilpembacaandaribeberapasumber.Rujukanpertamayangakandiberi disini adalah melalui modul BML3083. Menurut Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim,danMohdRainShaari(2009,dlm.BML3083),antonimdapat dibahagikankapadatigabahagianyangutamaiaituantonimberpasangan, antonim berperingkat, dan antonim berhubungan.i. Antonim BerpasanganMenurut Abdullah Hassan (2005), antonim berpasangan merujuk kepada kata nama yang sering dianggap mempunyai makna berlawanan. Antonim jenis ini dipanggil sebagai antonim penggenap oleh ahli bahasa. Antonim berpasangan ini juga disebut sebagai komplimentarian. Hal ini membawa maksud bahawa item-item leksikal ini saling melengkapi antara satu sama lain. Namun begitu, apabila ia dilihat secara teliti, ia lebih dianggap sebagai pasangan. Menurut 9beliaulagi,item-itemyangseringkitadengardanlihatsebagaipasangan sepertilelakilawannyaperempuan,hiduplawannyamati,sianglawannya malam dan banyak lagi item-item yang boleh kita senaraikan sebagai antonim berpasangan.BagiPareraJ .D(2004),beliaumenyifatkanantonim berpasangandikenalisebagaipertentanganberbalasandiIndonesia. Pertentanganjenisinijugadikenalisebagaikomplementer.Menurutbeliau lagi, pertentangan berbalasan ini menuntut balasan atau timbal balik sesuatu katasebagaipelengkapmaknadaniaperlubersesuaia