senarai semak pemantauan

of 9 /9
PERKARA: PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Tarikh:………………………………… MAKLUMAT AGENSI 1 Nama Agensi 2 Alamat Agensi 3 No. Telefon 4 No. Faks 5 Nama dan tandatangan Ketua Jabatan 6 Nama dan tandatangan Pegawai Aset BORANG PEMANTAUAN

Upload: afauzaman

Post on 22-Oct-2015

309 views

Category:

Documents


17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

senarai semak pemantauan aset alih kerajaan

TRANSCRIPT

Page 1: Senarai Semak Pemantauan

PERKARA: PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Tarikh:…………………………………

MAKLUMAT AGENSI

1 Nama Agensi

2 Alamat Agensi

3 No. Telefon

4 No. Faks

5 Nama dan tandatangan

Ketua Jabatan

6 Nama dan tandatangan

Pegawai Aset

BORANG PEMANTAUAN

Page 2: Senarai Semak Pemantauan

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

I: MESYUARAT JKPAK

1. Adakah Minit Mesyuarat JKPAK mengandungi perkara berikut:

i. Ahli Jawatankuasa yang betul dan sesuai

ii. Agenda yang dibincangkan seperti PP Bil.5/2007

iii. Minit disediakan dan difailkan

iv. Pelaksanaan sekali setiap 3 bulan? (4x setahun)

II: SURAT PELANTIKAN OLEH PEGAWAI PENGAWAL

2. Adakah pegawai berikut dilantik oleh KSU KPM beserta surat pelantikan yang masih sah tempohnya:

i. Pegawai Aset

ii. Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori

iii. Lembaga Pemeriksa Pelupusan (KEW.PA-15)

iv. Jawatankuasa Penyiasat (KEW.PA-29) – jika berkaitan

JUMLAH I & II /24

III: PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN ASET

3. Adakah KEW.PA-1 (Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan) disediakan dengan betul sekiranya terdapat perselisihan aset?

4. Adakah Harta Modal didaftarkan dengan sempurna pada KEW.PA-2? (semua ruangan diisi lengkap dan ditandatangan oleh pegawai yang bertanggungjawab)

5. Adakah Harta Modal dilabel dengan nombor siri dan HAK KERAJAAN MALAYSIA diletakkan pada tempat yang sesuai?

Page 3: Senarai Semak Pemantauan

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

6. Adakah Inventori didaftarkan dengan sempurna pada KEW.PA-3? (semua ruangan diisi lengkap dan ditandatangan oleh pegawai yang bertanggungjawab)

7. Adakah Inventori dilabel dengan nombor siri dan HAK KERAJAAN MALAYSIA diletakkan pada tempat yang sesuai?

8. Adakah KEW.PA-4 (Senarai Daftar Harta Modal) disediakan dengan tepat? (diasingkan mengikut tahun pembelian)

9. Adakah KEW.PA-5 (Senarai Daftar Inventori) disediakan dengan tepat? (diasingkan mengikut tahun pembelian)

10. Adakah pergerakan aset dicatatkan pada KEW.PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori)?

11. Adakah Borang BPPA-20 diisi oleh peminjam sekiranya aset dibawa keluar dari kawasan agensi?

12. Adakah lokasi penempatan

aset di KEW.PA-7 sama

seperti yang dicatatkan pada

KEW.PA-2 / KEW.PA-3 aset

tersebut?

13. Adakah KEW.PA-7 diisi dengan lengkap dan tepapta da ruangan berikut:

i. Lokasi aset

ii. Bahagian

iii. Keterangan aset

iv. Kuantiti aset

Page 4: Senarai Semak Pemantauan

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

14. Adakah ruangan tersebut (pada KEW.PA-7) diisei dngan tepat:

RUANGAN PEGAWAI

BERTANGGUNGJAWAB

TEPAT TIDAK

TEPAT

SKOR CATATAN

DISEDIAKAN

OLEH

Pegawai Aset

DISAHKAN

OLEH

Pegawai yang

bertanggungjawab

terhadap aset

JUMLAH III /48

IV: PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

15. Adakah kerosakan aset alih dicatatkan pada KEW.PA-9?

16. Adakah aset alih telah diperiksa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Pegawai Pemeriksan Harta Modal/ Inventori yang dilantik?

17. Adakah KEW.PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta Modal) disediakan oleh Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori yang dilantik setelah pemeriksaan dilakukan ke atas Harta Modal?

18. Adakah KEW.PA-11 (Laporan Pemeriksaan Inventori) disediakan oleh Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori yang dilantik setelah pemeriksaan dilakukan ke atas Inventori?

19. Adakah pemeriksaan aset alih yang dilaksanakan dicatatkan pada KEW.PA-2/ KEW.PA-3 tersebut?

JUMLAH IV /15

Page 5: Senarai Semak Pemantauan

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

V: PENYELENGGARAAN ASET ALIH

20. Adakah Kad Jaminan (Guarantee Card ) disimpan/ direkodkan bersama-sama aset?

21. Adakah aset alih yang memerlukan penyelenggaraan telah disenaraikan dalam KEW.PA-13?

22. Adakah aset alih pernah menjalani sebarang aktiviti penyelenggaraan?

23. Sekiranya YA (bagi soalan 21), adakah penyelenggaraan dicatatkan pada KEW.PA-14?

JUMLAH V /12

VI : PELUPUSAN ASET ALIH

(SOALAN 24 – 28 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MELAKSANAKAN PELUPUSAN)

24. Adakah kelulusan yang

diperolehi bagi aset alih yang

dilupuskan mematuhi had

Kuasa Melulus yang

ditetapkan?

25. Adakah KEW.PA-16 (Perakuan Pelupusan – PEP) bagi aset alih yang berkenaan disediakan dengan teratur?

26. Adakah KEW.PA-17 (Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan) disediakan oleh Lembaga Pemeriksa Pelupusan yang dilantik oleh KSU?

27. Adakah KEW.PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan) disediakan setelah aset alih dilupuskan dengan kaedah MUSNAH?

Page 6: Senarai Semak Pemantauan

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

28. Adakah KEW.PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan) disediakan setelah aset alih selesai dilupuskan?

JUMLAH VI /15

VII: KEHILANGAN ASET ALIH

(SOALAN 29 – 31 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MENGURUSKAN KES KEHILANGAN)

29. Nyatakan kesemua tarikh kehilangan yang berlak dui Jabatan/ agensi.

Bil. Tarikh Kehilangan Peralatan Yang Hilang

i.

ii.

iii.

iv.

30. Berdasarkan tarikh kehilangan di atas, nyataka sntatus penyelesaian. Tandakan √ jika

ada.

(markah diberi untuk ruangan Laporan Polis dan Laporan Awal (KEW.PA-28) sahaja)

Bil. Laporan

Polis

(3 markah)

Laporan

Awal

(KEW.PA-

28)

(3 markah)

Jawatankuasa

Penyiasat

Telah Datang

Menyiasat

Kelulusan

Hapus Kira

Daripada

BPPA

Sijil Hapus

Kira

(KEW.PA-

31) telah

dikemukakan

kepada

BPPA

Penggantian

oleh SKK/

Bayaran

telah

diselesaikan

pegawai

(BB/ Surcaj)

i.

ii.

iii.

iv.

31. Catatan Tambahan

(Nyatakan Berdasarkan

Tarikh Kehilangan)

-Semak laporan dihantar

kepada PPD/ JPN/

Bahagian sekiranya kes

belum selesai

Page 7: Senarai Semak Pemantauan

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

JUMLAH VII (rujuk no. 30 sahaja, markah tertakluk kepada

bilangan kes kehilangan)

VIII:LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET ALIH

(SOALAN 32 – 36: LAPORAN TAHUNAN YANG WAJIB DIHANTRA OLEH SEMUA AGENSI

DI KPM SETIAP TAHUN)

32. Adakah KEW.PA-8 (Laporan

Tahunan Harta Modal &

Inventori) yang lengkap

dikemuka mengikut tempoh

ditetapkan?

33. KEW.PA-12 (Sijil Tahunan

Pemeriksaan Harta Modal &

Inventori) yang lengkap

dikemuka mengikut tempoh

ditetapkan?

34. KEW.PA-20 (Laporan

Tahunan Pelupusan Aset Alih

Kerajaan) yang lengkap

dikemuka mengikut tempoh

ditetapkan?

35. KEW.PA-32 (Laporan

Tindakan Surcaj/ Tatatertib)

yang lengkap dikemuka

mengikut tempoh ditetapkan?

36. KEW.PA-33 (Laporan

Tahunan Kehilangan dan

Hapus Kira Aset Alih

Kerajaan) yang lengkap

dikemuka mengikut tempoh

ditetapkan?

JUMLAH VIII /15

JUMLAH KESELURUHAN

(I+II+III+IV+V+VI+VII∗+VIII)

Nota: * - markah merujuk no. 30 sahaja

% /

Page 8: Senarai Semak Pemantauan

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

ULASAN DAN SYOR PEGAWAI PEMANTAU

37. Ulasan Keseluruhan

38. Syor/ Cadangan

39. Pencapaian (Bintang)

PENGESAHAN PEGAWAI PEMANTAU

40. Nama dan Tandatangan

Ketua kumpulan

41. Nama ahli kumpulan

Page 9: Senarai Semak Pemantauan

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Catatan:

MARKAH KRITERIA PEMARKAHAN

3 DILAKSANAKAN SEPENUHNYA TANPA KESILAPAN

1 DILAKSANAKAN, TETAPI TERDAPAT BEBERAPA KESILAPAN / TID AK LENGKAP

0 TIDAK DILAKSANAKAN

TB ASET ALIH TIDAK TERLIBAT DENGAN KRITERIA PENILAIAN YANG

DITETAPKAN

BINTANG PERATUSAN (%) STATUS PENARAFAN

0 0 - 49 Tidak Memuaskan

1 50 – 59 Kurang Memuaskan

2 60 - 69 Memuaskan

3 70 – 79 Amat Memuaskan

4 80 - 89 Cemerlang

5 90 - 100 Amat Cemerlang