borang senarai semak

5
BAH €&IAH 2 t, BSHAHG $ffiHARAI $Enfifil(

Upload: rowena-lim

Post on 08-Dec-2015

262 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

pj

TRANSCRIPT

Page 1: Borang Senarai semak

BAH €&IAH 2

t, BSHAHG $ffiHARAI $Enfifil(

Page 2: Borang Senarai semak

BORANG SENARAI SEMAK PENILAIAN UJIAN PENDIDIKAN JASMANI

BIL PERKARA ADA TIADA CATATAN

1 Kertas peperiksaan menepati garis

panduan penggubalan soalan terkini

(Format UPSR)

2 Tajuk kertas peperiksaan

3 Nama Kertas Peperiksaan \./

4 Kod Peperiksaan

5 Tarikh dan peruntukan masa

peperiksaan \,/

6 Arahan kepada calon

7 Kenyataan jumlah muka surat

I Nombor muka surat pada setiap

helaian

I Nombor kod peperiksaan pada setiap

helaian

10 Nombor soalan mengikut urutan

11 Bahagian soalan mengikut urutan fiika

ada)

12 Peruntukan markah bagi setiap

soalan MCQ

13 Arahan setiap bahagian fiika ada)

14 Tanda @Hak Cipta (nama sekolahI

berkenaan) z0-pada halaman akhir

kertas soalan, kertas saranan

jawapan soalan objektif dan skema

Page 3: Borang Senarai semak

pemarkahan

15 Font (Arial 11) " dan spacing mengikut

format yang ditetapkan

16 Soalan dan pilihan jawapan (bahagian

objektifl berada pada satu muka surat

yang sama

17 Kertas saranan jawapan soalan

objektif selari dengan bilangan soalanIffi'{trr

18 Skema pemarkahan (SP) selari

dengan bilangan dan kehendak

soalan. Fakta lengkap dan tepat.

\/

19 Memenuhi hasil pembelajaran dalam

sukatan pelajaran

20 Mematuhi Jadual Spesifikasi Uiian

(JSU)

21 Aras kesukaran item/soalan mematuhi

JSU yang telah ditetapkan

22 Rangsangan dan pokok soalan yang

tepat, relevan dan jelas

23 Rajah/jadu all cafta adalah jelas,

relevan dengan soalan, dan diberi

nombor mengikut urutan

24 Penggangg u (d i stractorl soa lan

adalah homogen dan berfungsi

(soalan aneka pilihan)

\-/

25 lstilah tepat dan tidak mengelirukan \/

26 Tiada kesilapan elaan \-/

27 Tiada soalan yang dipetik daripada

I

r](qn

Page 4: Borang Senarai semak

kertas soalan peperiksaan yang lepas

atau buku rujukan \./

28 Kesesuaian pilihan - pilihan

29 Susunan soalan - soalan MCQ

mengikut urutan\-/

30 Arahan untuk menjawab kertas soalan

31 Soalan - soalan Kesalahan

tatabahasa

Ada ({} / Tiada (x)

Kesempurnaan

stem soalan MCQ

Ada ({) / Tiada (x)

Catatan

Soalan 1{

Soalan 2

Soalan 3 xSoalan 4 \-/

Soalan 5 X

Soalan 6 xSoalan 7 ><

Soalan 8 X

Soalan 9 /

Soalan 10

Soalan 11 xSoalan 12 KSoalan 13 | XSoalan 14 x

Page 5: Borang Senarai semak

Soalan 15 ><

Soalan 16

Soalan 17 xSoalan 18

Soalan 19 xSoalan 20

v[alan

(Nama Guru Pelatih)

RAFIDAH BINTIRAMLY

(Guru PJK Sekolah)

EN NADLY BIN OSNIANUAR

I tvr ilp.n ^9r[.r

Sekolah Kebangsaan Senaiang70450 Seremban, NSDK.