senarai semak intern 2

Upload: anonymous-qzt72r9

Post on 27-Feb-2018

358 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  1/195

  SENARAI SEMAK INTERN

  BIL PERKARA YA TIDAK1

  2 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihan internship.

  3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

  4

  5

  !

  "

  #

  1$

  11

  12

  13

  14

  15

  Lesson Plan %&eori ' -15 (etLesson Plan %)mali ' -15 (et*ertas Penerangan - 15 (et*ertas &ugasan - 15 (et*ertas *erja - 15 (et*ertas Penilaian Pengetahuan - 5 (et*ertas Penilaian Prestasi - 5 (et

  )+) % &eori ' - 5 (et )+) % )mali ' - 5 (et

  1

  (entiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan ,orang JPK I-03 -3A Bahagian B %persetujuan PPB nternship' P*/PP*/+&0/L -3.ditandatangan oleh PPB disimpan di dalam port olio.

  Mem,uat maklum,alas kehadiran dengan menyerahkan B!ran" Keha#iran Intern kepada )(&dalam tempoh 5 hari ,ekerja dari tarikh lapor diri di PB.

  adir setiap hari ,ekerja mengetik kad perakam aktu / tumb print / menandatangani ,uku rekodkehadiran setiap kali masuk dan keluar dari PB.

  Mengajar se,anyak minimum 3$$ jam dengan di,uktikan oleh Ja#ual Men"a$ar yang disahkan olehPenyelia.

  Melengkapkan Bu%u L!" Intern untuk semua akti6iti selain dari akti6iti mengajar sepanjang !2$ jam di PB.

  Melengkapkan Borang Pem,angunan Pem,elajaran JPK-I-03 -3B dan disahkan oleh PenyeliaSEBEL&M La atan Pertama Pega ai Penilai %PP' dijalankan.

  Memastikan Borang Penilaian Prestasi ntern JPK I-03 -3' dilengkapkan oleh Penyelia SEBEL&M La atan Pertama Pega ai Penilai %PP' dijalankan.

  Memastikan Borang Penilaian Mengajar ntern JPK I-03 -3D dilengkapkan oleh Penyelia SEBEL&M La atan Pertama Pega ai Penilai %PP' dijalankan.

  Memastikan Borang Pem,angunan Pem,elajaran JPK-I-03 -3B kali kedua dilengkapkan olehPenyelia SEBEL&M La atan *edua Pega ai Penilai %PP' ,ersama Pega ai Pengesah Luaran%PPL' dijalankan.

  Memastikan Borang Penilaian Prestasi ntern JPK I-03 -3' kali kedua dilengkapkan oleh PenyeliaSEBEL&M La atan *edua Pega ai Penilai %PP' ,ersama Pega ai Pengesah Luaran %PPL'dijalankan.

  Memastikan Borang Penilaian Mengajar ntern JPK I-03 -3D- kali kedua dilengkapkan olehPenyelia SEBEL&M La atan *edua Pega ai Penilai %PP' ,ersama Pega ai Pengesah Luaran%PPL' dijalankan.

  Mem,angunkan Bahan Pe()ela$aran - *IM dalam ,idang kemahiran (*M mengikut ketetapan,erikut 7

  Menyimpan semua dokumen/,orang-,orang penilaian asal %,ukan salinan' ,agi ,il. 4 dan ! hingga15 di dalam p!rt+!li! mengikut susunan yang ditetapkan seperti di Manual nternship.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  2/195

  BIL1234

  5

  !

  "

  #

  1$

  11

  12

  13

  14

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  3/195

  15

  1

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  4/195

  PERKARA

  Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihMerujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar

  (entiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan ,orang JPK I-03 -3A Bahagian B %persetujuan PPB nter ditandatangan oleh PPB disimpan di dalam port olio.Mem,uat maklum,alas kehadiran dengan menyerahkan B!ran" Kdalam tempoh 5 hari ,ekerja dari tarikh lapor diri di PB.

  adir setiap hari ,ekerja mengetik kad perakam aktu / tumb pri

  kehadiran setiap kali masuk dan keluar dari PB.Mengajar se,anyak minimum 3$$ jam dengan di,uktikan oleh Ja#Penyelia.Melengkapkan Bu%u L!" Intern untuk semua akti6iti selain dari ak

  jam di PB.Melengkapkan Borang Pem,angunan Pem,elajaran JPK-I-03 -3BSEBEL&M La atan Pertama Pega ai Penilai %PP' dijalankan.Memastikan Borang Penilaian Prestasi ntern JPK I-03 -3' dilengkLa atan Pertama Pega ai Penilai %PP' dijalankan.Memastikan Borang Penilaian Mengajar ntern JPK I-03 -3D dilengLa atan Pertama Pega ai Penilai %PP' dijalankan.Memastikan Borang Pem,angunan Pem,elajaran JPK-I-03 -3B kPenyelia SEBEL&M La atan *edua Pega ai Penilai %PP' ,ersam

  %PPL' dijalankan.Memastikan Borang Penilaian Prestasi ntern JPK I-03 -3' kali kedSEBEL&M La atan *edua Pega ai Penilai %PP' ,ersama Pega adijalankan.

  Memastikan Borang Penilaian Mengajar ntern JPK I-03 -3D- kalPenyelia SEBEL&M La atan *edua Pega ai Penilai %PP' ,ersam%PPL' dijalankan.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  5/195

  Lesson Plan %&eori ' -15 (etLesson Plan %)mali ' -15 (et*ertas Penerangan - 15 (et*ertas &ugasan - 15 (et*ertas *erja - 15 (et*ertas Penilaian Pengetahuan - 5 (et*ertas Penilaian Prestasi - 5 (et

  )+) % &eori ' - 5 (et )+) % )mali ' - 5 (et

  Mem,angunkan Bahan Pe()ela$aran - *IM dalam ,idang kemahi,erikut 7

  Menyimpan semua dokumen/,orang-,orang penilaian asal %,ukan15 di dalam p!rt+!li! mengikut susunan yang ditetapkan seperti di

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  6/195

  YA TIDAK

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  7/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  8/195

  BIL1234

  5

  !

  "

  #

  1$

  11

  12

  13

  14

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  9/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  10/195

  PERKARA

  Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat penempatan latihMerujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan slot/jam mengajar

  (entiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan ,orang JPK I-03 -3A Bahagian B %persetujuan PPB nter ditandatangan oleh PPB disimpan di dalam port olio.Mem,uat maklum,alas kehadiran dengan menyerahkan B!ran" Kdalam tempoh 5 hari ,ekerja dari tarikh lapor diri di PB.

  adir setiap hari ,ekerja mengetik kad perakam aktu / tumb pri

  kehadiran setiap kali masuk dan keluar dari PB.Mengajar se,anyak minimum 3$$ jam dengan di,uktikan oleh Ja#Penyelia.Melengkapkan Bu%u L!" Intern untuk semua akti6iti selain dari ak

  jam di PB.Melengkapkan Borang Pem,angunan Pem,elajaran JPK-I-03 -3BSEBEL&M La atan Pertama Pega ai Penilai %PP' dijalankan.Memastikan Borang Penilaian Prestasi ntern JPK I-03 -3' dilengkLa atan Pertama Pega ai Penilai %PP' dijalankan.Memastikan Borang Penilaian Mengajar ntern JPK I-03 -3D dilengLa atan Pertama Pega ai Penilai %PP' dijalankan.Memastikan Borang Pem,angunan Pem,elajaran JPK-I-03 -3B kPenyelia SEBEL&M La atan *edua Pega ai Penilai %PP' ,ersam

  %PPL' dijalankan.Memastikan Borang Penilaian Prestasi ntern JPK I-03 -3' kali kedSEBEL&M La atan *edua Pega ai Penilai %PP' ,ersama Pega adijalankan.

  Memastikan Borang Penilaian Mengajar ntern JPK I-03 -3D- kalPenyelia SEBEL&M La atan *edua Pega ai Penilai %PP' ,ersam%PPL' dijalankan.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  11/195

  Lesson Plan %&eori ' -15 (etLesson Plan %)mali ' -15 (et*ertas Penerangan - 15 (et*ertas &ugasan - 15 (et*ertas *erja - 15 (et*ertas Penilaian Pengetahuan - 5 (et*ertas Penilaian Prestasi - 5 (et

  )+) % &eori ' - 5 (et )+) % )mali ' - 5 (et

  Mem,angunkan Bahan Pe()ela$aran - *IM dalam ,idang kemahi,erikut 7

  Menyimpan semua dokumen/,orang-,orang penilaian asal %,ukan15 di dalam p!rt+!li! mengikut susunan yang ditetapkan seperti di

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  12/195

  YA TIDAK

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  13/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  14/195

  BIL RKA YA IDAK12 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan4

  (entiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan,orangJPKI-03 -3ABahagianB%persetujuan

  PPBnternship'

  P*/PP*/+&0/L -3.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  15/195

  5 Mem,uatmaklum,a

  laskehadirandenganmenyerahk

  an B!ran"Keha#iranInter n kepada

  )(

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  16/195

  adirsetiap hari,eker

  ja mengetikkadperakam

  akt

  u /tumb print /menandatangani,ukurekodkehadiran

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  17/195

  ! Mengajarse,anyak

  minimum3$$

  jamdengandi,uk

  tikanolehJa#ualMen"a$ar yangdisahkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  18/195

  " MelengkapkanBu%u

  L!"Inter nuntuksemuaakti6it

  iselain dariakti6itimengajarsepanjang!2$

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  19/195

  # MelengkapkanBora

  ngPem,angunanPem,elajaran

  JPK-I-03 -3B dandisahkanolehPenyelia

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  20/195

  1$ MemastikanBora

  ngPenilaianPrestasi

  nternJPK

  I-03 -3' dilengkapkanolehPenyeliaSEB

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  21/195

  11 MemastikanBora

  ngPenilaianMengajar

  nternJPK

  I-03 -3DdilengkapkanolehPenyeliaSEB

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  22/195

  12 MemastikanBora

  ngPem,angunanPem,elajaran

  JPK-I-03 -3B kalikeduadilengkapkan

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  23/195

  13 MemastikanBora

  ngPenilaianPrestasi

  nternJPK

  I-03 -3' kalikeduadilengkapkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  24/195

  14 MemastikanBora

  ngPenilaianMengajar

  ntern JPK

  I-03 -3D- kalikeduadilengkapkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  25/195

  15

  Lesson Plan %&eori ' -15 (etLesson Plan %)mali ' -15 (et*ertas Penerangan - 15 (et*ertas &ugasan - 15 (et*ertas *erja - 15 (et

  *ertas Penilaian Pengetahuan - 5 (et*ertas Penilaian Prestasi - 5 (et

  )+) % &eori ' - 5 (et )+) % )mali ' - 5 (et

  Mem,angunkan

  BahanPe()ela$aran-*IM

  dalam,idangkemahiran(*Mmengikutketet

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  26/195

  1 Menyimpansemu

  adokumen/,orang-,orang

  penilaianasal%,ukansalinan',agi,il. 4dan !

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  27/195

  penempatan latihan internship.lot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  28/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  29/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  30/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  31/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  32/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  33/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  34/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  35/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  36/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  37/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  38/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  39/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  40/195

  BIL RKA YA IDAK12 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan4

  (entiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan,orangJPKI-03 -3ABahagianB%persetujuan

  PPBnternship'

  P*/PP*/+&0/L -3.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  41/195

  5 Mem,uatmaklum,a

  laskehadirandenganmenyerahk

  an B!ran"Keha#iranInter n kepada

  )(

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  42/195

  adirsetiap hari,eker

  ja mengetikkadperakam

  akt

  u /tumb print /menandatangani,ukurekodkehadiran

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  43/195

  ! Mengajarse,anyak

  minimum3$$

  jamdengandi,uk

  tikanolehJa#ualMen"a$ar yangdisahkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  44/195

  " MelengkapkanBu%u

  L!"Inter nuntuksemuaakti6it

  iselain dariakti6itimengajarsepanjang!2$

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  45/195

  # MelengkapkanBora

  ngPem,angunanPem,elajaran

  JPK-I-03 -3B dandisahkanolehPenyelia

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  46/195

  1$ MemastikanBora

  ngPenilaianPrestasi

  nternJPK

  I-03 -3' dilengkapkanolehPenyeliaSEB

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  47/195

  11 MemastikanBora

  ngPenilaianMengajar

  nternJPK

  I-03 -3DdilengkapkanolehPenyeliaSEB

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  48/195

  12 MemastikanBora

  ngPem,angunanPem,elajaran

  JPK-I-03 -3B kalikeduadilengkapkan

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  49/195

  13 MemastikanBora

  ngPenilaianPrestasi

  nternJPK

  I-03 -3' kalikeduadilengkapkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  50/195

  14 MemastikanBora

  ngPenilaianMengajar

  ntern JPK

  I-03 -3D- kalikeduadilengkapkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  51/195

  15

  Lesson Plan %&eori ' -15 (etLesson Plan %)mali ' -15 (et*ertas Penerangan - 15 (et*ertas &ugasan - 15 (et*ertas *erja - 15 (et

  *ertas Penilaian Pengetahuan - 5 (et*ertas Penilaian Prestasi - 5 (et

  )+) % &eori ' - 5 (et )+) % )mali ' - 5 (et

  Mem,angunkan

  BahanPe()ela$aran-*IM

  dalam,idangkemahiran(*Mmengikutketet

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  52/195

  1 Menyimpansemu

  adokumen/,orang-,orang

  penilaianasal%,ukansalinan',agi,il. 4dan !

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  53/195

  penempatan latihan internship.lot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  54/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  55/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  56/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  57/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  58/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  59/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  60/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  61/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  62/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  63/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  64/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  65/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  66/195

  BIL RKA YA IDAK12 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan4

  (entiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan,orangJPKI-03 -3ABahagianB%persetujuan

  PPBnternship'

  P*/PP*/+&0/L -3.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  67/195

  5 Mem,uatmaklum,a

  laskehadirandenganmenyerahk

  an B!ran"Keha#iranInter n kepada

  )(

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  68/195

  adirsetiap hari,eker

  ja mengetikkadperakam

  akt

  u /tumb print /menandatangani,ukurekodkehadiran

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  69/195

  ! Mengajarse,anyak

  minimum3$$

  jamdengandi,uk

  tikanolehJa#ualMen"a$ar yangdisahkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  70/195

  " MelengkapkanBu%u

  L!"Inter nuntuksemuaakti6it

  iselain dariakti6itimengajarsepanjang!2$

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  71/195

  # MelengkapkanBora

  ngPem,angunanPem,elajaran

  JPK-I-03 -3B dandisahkanolehPenyelia

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  72/195

  1$ MemastikanBora

  ngPenilaianPrestasi

  nternJPK

  I-03 -3' dilengkapkanolehPenyeliaSEB

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  73/195

  11 MemastikanBora

  ngPenilaianMengajar

  nternJPK

  I-03 -3DdilengkapkanolehPenyeliaSEB

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  74/195

  12 MemastikanBora

  ngPem,angunanPem,elajaran

  JPK-I-03 -3B kalikeduadilengkapkan

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  75/195

  13 MemastikanBora

  ngPenilaianPrestasi

  nternJPK

  I-03 -3' kalikeduadilengkapkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  76/195

  14 MemastikanBora

  ngPenilaianMengajar

  ntern JPK

  I-03 -3D- kalikeduadilengkapkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  77/195

  15

  Lesson Plan %&eori ' -15 (etLesson Plan %)mali ' -15 (et*ertas Penerangan - 15 (et*ertas &ugasan - 15 (et*ertas *erja - 15 (et

  *ertas Penilaian Pengetahuan - 5 (et*ertas Penilaian Prestasi - 5 (et

  )+) % &eori ' - 5 (et )+) % )mali ' - 5 (et

  Mem,angunkan

  BahanPe()ela$aran-*IM

  dalam,idangkemahiran(*Mmengikutketet

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  78/195

  1 Menyimpansemu

  adokumen/,orang-,orang

  penilaianasal%,ukansalinan',agi,il. 4dan !

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  79/195

  penempatan latihan internship.lot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  80/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  81/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  82/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  83/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  84/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  85/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  86/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  87/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  88/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  89/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  90/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  91/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  92/195

  BIL RKA YA IDAK12 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan4

  (entiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan,orangJPKI-03 -3ABahagianB%persetujuan

  PPBnternship'

  P*/PP*/+&0/L -3.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  93/195

  5 Mem,uatmaklum,a

  laskehadirandenganmenyerahk

  an B!ran"Keha#iranInter n kepada

  )(

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  94/195

  adirsetiap hari,eker

  ja mengetikkadperakam

  akt

  u /tumb print /menandatangani,ukurekodkehadiran

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  95/195

  ! Mengajarse,anyak

  minimum3$$

  jamdengandi,uk

  tikanolehJa#ualMen"a$ar yangdisahkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  96/195

  " MelengkapkanBu%u

  L!"Inter nuntuksemuaakti6it

  iselain dariakti6itimengajarsepanjang!2$

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  97/195

  # MelengkapkanBora

  ngPem,angunanPem,elajaran

  JPK-I-03 -3B dandisahkanolehPenyelia

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  98/195

  1$ MemastikanBora

  ngPenilaianPrestasi

  nternJPK

  I-03 -3' dilengkapkanolehPenyeliaSEB

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  99/195

  11 MemastikanBora

  ngPenilaianMengajar

  nternJPK

  I-03 -3DdilengkapkanolehPenyeliaSEB

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  100/195

  12 MemastikanBora

  ngPem,angunanPem,elajaran

  JPK-I-03 -3B kalikeduadilengkapkan

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  101/195

  13 MemastikanBora

  ngPenilaianPrestasi

  nternJPK

  I-03 -3' kalikeduadilengkapkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  102/195

  14 MemastikanBora

  ngPenilaianMengajar

  ntern JPK

  I-03 -3D- kalikeduadilengkapkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  103/195

  15

  Lesson Plan %&eori ' -15 (etLesson Plan %)mali ' -15 (et*ertas Penerangan - 15 (et*ertas &ugasan - 15 (et*ertas *erja - 15 (et

  *ertas Penilaian Pengetahuan - 5 (et*ertas Penilaian Prestasi - 5 (et

  )+) % &eori ' - 5 (et )+) % )mali ' - 5 (et

  Mem,angunkan

  BahanPe()ela$aran-*IM

  dalam,idangkemahiran(*Mmengikutketet

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  104/195

  1 Menyimpansemu

  adokumen/,orang-,orang

  penilaianasal%,ukansalinan',agi,il. 4dan !

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  105/195

  penempatan latihan internship.lot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  106/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  107/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  108/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  109/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  110/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  111/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  112/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  113/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  114/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  115/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  116/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  117/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  118/195

  BIL RKA YA IDAK12 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan4

  (entiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan,orangJPKI-03 -3ABahagianB%persetujuan

  PPBnternship'

  P*/PP*/+&0/L -3.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  119/195

  5 Mem,uatmaklum,a

  laskehadirandenganmenyerahk

  an B!ran"Keha#iranInter n kepada

  )(

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  120/195

  adirsetiap hari,eker

  ja mengetikkadperakam

  akt

  u /tumb print /menandatangani,ukurekodkehadiran

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  121/195

  ! Mengajarse,anyak

  minimum3$$

  jamdengandi,uk

  tikanolehJa#ualMen"a$ar yangdisahkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  122/195

  " MelengkapkanBu%u

  L!"Inter nuntuksemuaakti6it

  iselain dariakti6itimengajarsepanjang!2$

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  123/195

  # MelengkapkanBora

  ngPem,angunanPem,elajaran

  JPK-I-03 -3B dandisahkanolehPenyelia

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  124/195

  1$ MemastikanBora

  ngPenilaianPrestasi

  nternJPK

  I-03 -3' dilengkapkanolehPenyeliaSEB

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  125/195

  11 MemastikanBora

  ngPenilaianMengajar

  nternJPK

  I-03 -3DdilengkapkanolehPenyeliaSEB

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  126/195

  12 MemastikanBora

  ngPem,angunanPem,elajaran

  JPK-I-03 -3B kalikeduadilengkapkan

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  127/195

  13 MemastikanBora

  ngPenilaianPrestasi

  nternJPK

  I-03 -3' kalikeduadilengkapkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  128/195

  14 MemastikanBora

  ngPenilaianMengajar

  ntern JPK

  I-03 -3D- kalikeduadilengkapkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  129/195

  15

  Lesson Plan %&eori ' -15 (etLesson Plan %)mali ' -15 (et*ertas Penerangan - 15 (et*ertas &ugasan - 15 (et*ertas *erja - 15 (et

  *ertas Penilaian Pengetahuan - 5 (et*ertas Penilaian Prestasi - 5 (et

  )+) % &eori ' - 5 (et )+) % )mali ' - 5 (et

  Mem,angunkan

  BahanPe()ela$aran-*IM

  dalam,idangkemahiran(*Mmengikutketet

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  130/195

  1 Menyimpansemu

  adokumen/,orang-,orang

  penilaianasal%,ukansalinan',agi,il. 4dan !

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  131/195

  penempatan latihan internship.lot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  132/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  133/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  134/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  135/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  136/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  137/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  138/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  139/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  140/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  141/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  142/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  143/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  144/195

  BIL RKA YA IDAK12 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan4

  (entiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan,orangJPKI-03 -3ABahagianB%persetujuan

  PPBnternship'

  P*/PP*/+&0/L -3.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  145/195

  5 Mem,uatmaklum,a

  laskehadirandenganmenyerahk

  an B!ran"Keha#iranInter n kepada

  )(

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  146/195

  adirsetiap hari,eker

  ja mengetikkadperakam

  akt

  u /tumb print /menandatangani,ukurekodkehadiran

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  147/195

  ! Mengajarse,anyak

  minimum3$$

  jamdengandi,uk

  tikanolehJa#ualMen"a$ar yangdisahkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  148/195

  " MelengkapkanBu%u

  L!"Inter nuntuksemuaakti6it

  iselain dariakti6itimengajarsepanjang!2$

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  149/195

  # MelengkapkanBora

  ngPem,angunanPem,elajaran

  JPK-I-03 -3B dandisahkanolehPenyelia

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  150/195

  1$ MemastikanBora

  ngPenilaianPrestasi

  nternJPK

  I-03 -3' dilengkapkanolehPenyeliaSEB

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  151/195

  11 MemastikanBora

  ngPenilaianMengajar

  nternJPK

  I-03 -3DdilengkapkanolehPenyeliaSEB

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  152/195

  12 MemastikanBora

  ngPem,angunanPem,elajaran

  JPK-I-03 -3B kalikeduadilengkapkan

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  153/195

  13 MemastikanBora

  ngPenilaianPrestasi

  nternJPK

  I-03 -3' kalikeduadilengkapkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  154/195

  14 MemastikanBora

  ngPenilaianMengajar

  ntern JPK

  I-03 -3D- kalikeduadilengkapkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  155/195

  15

  Lesson Plan %&eori ' -15 (etLesson Plan %)mali ' -15 (et*ertas Penerangan - 15 (et*ertas &ugasan - 15 (et*ertas *erja - 15 (et

  *ertas Penilaian Pengetahuan - 5 (et*ertas Penilaian Prestasi - 5 (et

  )+) % &eori ' - 5 (et )+) % )mali ' - 5 (et

  Mem,angunkan

  BahanPe()ela$aran-*IM

  dalam,idangkemahiran(*Mmengikutketet

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  156/195

  1 Menyimpansemu

  adokumen/,orang-,orang

  penilaianasal%,ukansalinan',agi,il. 4dan !

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  157/195

  penempatan latihan internship.lot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  158/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  159/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  160/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  161/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  162/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  163/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  164/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  165/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  166/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  167/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  168/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  169/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  170/195

  BIL RKA YA IDAK12 Lapor diri di PB mengikut ketetapan tarikh di surat3 Merujuk kepada Penyelia di PB untuk penetapan4

  (entiasa merujuk Manual Internship.

  Pastikan,orangJPKI-03 -3ABahagianB%persetujuan

  PPBnternship'

  P*/PP*/+&0/L -3.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  171/195

  5 Mem,uatmaklum,a

  laskehadirandenganmenyerahk

  an B!ran"Keha#iranInter n kepada

  )(

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  172/195

  adirsetiap hari,eker

  ja mengetikkadperakam

  akt

  u /tumb print /menandatangani,ukurekodkehadiran

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  173/195

  ! Mengajarse,anyak

  minimum3$$

  jamdengandi,uk

  tikanolehJa#ualMen"a$ar yangdisahkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  174/195

  " MelengkapkanBu%u

  L!"Inter nuntuksemuaakti6it

  iselain dariakti6itimengajarsepanjang!2$

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  175/195

  # MelengkapkanBora

  ngPem,angunanPem,elajaran

  JPK-I-03 -3B dandisahkanolehPenyelia

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  176/195

  1$ MemastikanBora

  ngPenilaianPrestasi

  nternJPK

  I-03 -3' dilengkapkanolehPenyeliaSEB

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  177/195

  11 MemastikanBora

  ngPenilaianMengajar

  nternJPK

  I-03 -3DdilengkapkanolehPenyeliaSEB

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  178/195

  12 MemastikanBora

  ngPem,angunanPem,elajaran

  JPK-I-03 -3B kalikeduadilengkapkan

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  179/195

  13 MemastikanBora

  ngPenilaianPrestasi

  nternJPK

  I-03 -3' kalikeduadilengkapkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  180/195

  14 MemastikanBora

  ngPenilaianMengajar

  ntern JPK

  I-03 -3D- kalikeduadilengkapkanoleh

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  181/195

  15

  Lesson Plan %&eori ' -15 (etLesson Plan %)mali ' -15 (et*ertas Penerangan - 15 (et*ertas &ugasan - 15 (et*ertas *erja - 15 (et

  *ertas Penilaian Pengetahuan - 5 (et*ertas Penilaian Prestasi - 5 (et

  )+) % &eori ' - 5 (et )+) % )mali ' - 5 (et

  Mem,angunkan

  BahanPe()ela$aran-*IM

  dalam,idangkemahiran(*Mmengikutketet

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  182/195

  1 Menyimpansemu

  adokumen/,orang-,orang

  penilaianasal%,ukansalinan',agi,il. 4dan !

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  183/195

  penempatan latihan internship.lot/jam mengajar dan tugas-tugas lain di PB.

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  184/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  185/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  186/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  187/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  188/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  189/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  190/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  191/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  192/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  193/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  194/195

 • 7/25/2019 Senarai Semak Intern 2

  195/195