senarai semak ppm kssr.doc

Upload: wan-aziz

Post on 02-Mar-2018

269 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  1/42

  BORANG SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PANDUAN PERKEMBANGANPEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TAHUN 2

  2015

  NAMA MURID: NO.SIJIL KELAHIRAN:

  KEMAHIRAN

  DESKRIPTOR BAND TARIKH PENYIMPANAN EVIDENS

  REKOD SIMPAN PULANG

  Menden!"# $e$!%!$& d!n $en'e()* +e",!*!!nden!n (e*)- d!n *e+!*.

  Menden!"# $e$!%!$& d!n $en'e()* "!/! d!n !'!*den!n (e*)- d!n *e+!*.

  1

  Menden!"# $e$!%!$& d!n $en'e()* "!/! d!n !'!*den!n (e*)- d!n *e+!*.

  2

  Menden!"#$e$!%!$& d!n $e$(e"&,!n "e/+n/*e"%!d!+ /e/)!*) !"!%!n (e"d!/!",!n !'!* +e"&n*!%en&/ /&-!!n d!n !'!* +e"&n*!% en&/ -!"!n!n den!n

  (e*)-. Menden!"# $e$!%!$& d!n $e$(e"&,!n "e/+n/*e"%!d!+ /e/)!*) /!-!n (e"!+!% den!n (e*)-. Menden!"#$e$!%!$& d!n $e$(e"&,!n "e/+n/*e"%!d!+ /e/)!*) +e/!n!n $en&,)* )")*!n den!n

  (e*)-.

  3

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  2/42

  LISAN

  Be",$)n&,!/& den!n (!%!/! '!n (e*)- d!-!$+e-(!!& /&*)!/& /e!"! (e"*!*!/)/&-. 4

  Be"e"&*! d!n $ene"&*!,!n /e/)!*) +e",!"!den!n *e+!*#/e()*!n '!n e-!/ d!n&n*n!/& '!n (e*)- $en)n!,!n !'!*$!$),

  5

  Be"(&!"! )n*), $end!+!*,!n $!,-)$!* d!n$en'!$+!&,!n $!,-)$!* den!n *e+!* den!n

  $en)n!,!n !'!* '!n $en!nd)n& "!n,!& ,!*!d!n e-!/ /e!"! (e"*!*!/)/&-!.

  Be"(&n!n d!n $ene$),!,!n +end!+!* /e!"!(e"*!*!/)/&-!.

  BACAAN

  Me$(!! d!n $e$!%!$& +e",!*!!n#"!/! d!n !'!*den!n /e()*!n '!n (e*)-.

  1

  Me$(!! d!n $e$!%!$& !'!* $!$), den!n/e()*!n '!n (e*)-.

  2

  Me$(!! +e-(!!& en&/ !'!* den!n -!n!"# /e()*!n'!n e-!/ d!n &n*n!/& '!n (e*)- /e"*!

  3

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  3/42

  $e$!%!$&n'!.

  Me$(!! d!n $e$!%!$& $!,-)$!* )n*),$en'!*!,!n $!,-)$!* den!n (e*)-. 4

  Me$(!!# $e$!%!$ $en!!,)- (!%!n (),!n "!6,)n*), $en'!$+!&,!n $!,-)$!* ,e+!d! (en*), "!6,

  /e"*! !'!* '!n (e*)-.

  5

  Me$(!!# $e$!%!$ $en!!,)- (!%!n (),!n "!6,)n*), $e$&nd!%,!n $!,-)$!* ,e+!d! (en*), "!6,

  /e"*! !'!* '!n (e*)-.

  TULISAN

  Men)-&/ +e",!*!!n# "!/! d!n !'!* $!$), den!n(e*)-.

  1

  Me$(&n! d!n $en)-&/ !'!* *)n!- d!n !'!* $!$),den!n (e*)-.

  2

  Men!$(&- &$-!, +e",!*!!n d!n "!/! '!n$en!nd)n& d&*n# 7,!- (e"!nd&n# d&"! d!n

  ,n/n!n (e"!()n den!n *e+!*.

  3

  Men!*!* $!,-)$!* '!n (e*)-.4

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  4/42

  Men)-&/ )n*), $en'!$+!&,!n $!,-)$!* (e"(en*),+)&/& den!n (e*)- d!n (!%!/! '!n /!n*)n.

  5

  Men%!/&-,!n +en)-&/!n (e"(en*), n!"!*& d!n (),!nn!"!*& /e!"! /e+!"! *e",!8!- den!n (e*)-.

  Mened&* d!n $e$)"n&,!n e!!n d!n *!nd! (!!den!n (e*)-.

  D&/ed&!,!n -e%# D&/!%,!n -e%#

  .......................................... ............................

  ...............

  9 PN.MARINA AP AYU ; 9 PN.HATIAH BTHASSAN ;G)") M!*!+e-!!"!n B!%!/! Me-!') T!%)n 2 G)") Be/!" SK T!/e,

  BORANG SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PANDUAN PERKEMBANGAN

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  5/42

  PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TAHUN 32015

  NAMA MURID: NO.SIJIL KELAHIRAN:KEMAHIRA

  NDESKRIPTOR BAND TARIK

  HPENYIMPANAN EVIDENS

  LISAN

  REKOD SIMPAN PULANG

  Menden!"# $e$!%!$& d!n $en'e()* "!/! d!n!'!* den!n (e*)- d!n *e+!*.

  1

  Menden!"# $e$!%!$& d!n $en'e()* !'!*den!n /*"),*)" (&n!!n !'!* '!n (e*)- d!n *e+!*.

  2

  Menden!"#$e$!%!$& d!n $e$(e"&,!n "e/+n/*e"%!d!+ /e/)!*) !"!%!n (e"d!/!",!n !'!* +e"&n*!%en&/ +e"$&n*!!n d!n !'!* +e"&n*!% en&/ /)")%!n

  den!n (e*)-.

  Menden!"# $e$!%!$& d!n $e$(e"&,!n "e/+n/*e"%!d!+ /e/)!*) /!-!n '!n $en!nd)n& ,!*!

  *!n'! den!n (e*)-.

  Menden!"#$e$!%!$& d!n $e$(e"&,!n "e/+n/den!n $en'!$+!&,!n /e/)!*) +e/!n!n den!n

  (e*).

  3

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  6/42

  Be",$)n&,!/& $en)n!,!n ,!*! d!n !'!* '!n(e*)- d!-!$ +e-(!!& /&*)!/& /e!"! (e"*!*!/)/&-!.

  Be"e"&*! d!n $ene"&*!,!n *en*!n /e/)!*)+e",!"! den!n (e*)-.

  4

  Be"(&!"! )n*), $en'!$+!&,!n $!,-)$!* den!n*e+!*.

  5

  Be"(&n!n d!n $ene$),!,!n +!nd!n!n d!n+end!+!* /e!"! (e"*!*!/)/&-!.

  BACAAN

  Me$(!! d!n $e$!%!$& "!/! d!n !'!* den!n/e()*!n '!n (e*)-.

  1

  Me$(!! d!n $e$!%!$& !'!* d!-!$ +e"en!nden!n /e()*!n '!n (e*)-.

  2

  Me$(!! +e-(!!& +-! !'!* den!n -!n!"#/e()*!n '!n e-!/ d!n &n*n!/& '!n (e*)- /e"*!

  $e$!%!$&n'!.

  Me$(!! !'!* *)n!- /)/)n!n (&!/! d!n /)/)n!n/n/!n den!n -!n!"# /e()*!n '!n e-!/ d!n

  3

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  7/42

  &n*n!/& '!n (e*)- /e"*! $e$!%!$&n'!.

  Me$(!!# $e$!%!$& d!n $en'!*!,!n $!,-)$!*'!n *e"/&"!* den!n (e*)-.

  4

  Me$(!!# $e$!%!$& d!n $en!!,)- (!%!n "!6,)n*), $en'!$+!&,!n $!,-)$!* ,e+!d! (en*),

  (),!n "!6, den!n (e*)-.

  5

  Me$(!!# $e$!%!$& d!n $en!!,)- (!%!n "!6,)n*), $e$&nd!%,!n $!,-)$!* ,e+!d! (en*),(),!n "!6, den!n (e*)-.

  TULISAN

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  8/42

  Men!*!* $!,-)$!* '!n (e*)- $en&,)*

  /)/)n!n.4

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  9/42

  NAMA MURID: NO.SIJIL KELAHIRAN:

  STANDARDKANDUNGAN

  BAND DESKRIPTOR TARIKH PENYIMPANANE=IDENS

  REKOD SIMPAN PULANG

  PERSEPSI

  ESTETIK

  APLIKASI SENI

  EKSPRESI

  KREATIF

  APRESIASI SENI

  1

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  10/42

  &de! '!n ,"e!*& den!n$e$&-&% /e"*! $en!+-&,!/&,!nA/!/ Sen& "e,! '!n /e/)!

  $ed&!# *e,n&, d!n +"/e/den!n (e*)- d!-!$ (&d!n$en!$(!" d!n $e$()!*(&n!!n.

  5

  Men!n!-&/&/ $!,-)$!*#$en&+*! d!n $en%!/&-,!n,!"'! '!n ,"e!*& den!n$e$&-&% /e"*! $en!+-&,!/&,!nA/!/ Sen& "e,! '!n /e/)!$e$+e-(!!&,!n +en)n!!n

  $ed&!# *e,n&, d!n +"/e/den!n (e*)- d!n *e+!* d!-!$(&d!n$en!$(!"# $e$()!*(&n!!n /e"*! $e$()!* "!,d!n "e,!!n.

  Me$()!* *!/&"!n *en*!n%!/&- ,!"'! /end&"& /e!"! -&/!nden!n $en)n!,!n (!%!/!/en& 7&/)!- den!n (e*)-.

  Men!n!-&/&/ # $e$()!*+e"*&$(!n!n den!n 8!!"#$en&+*! d!n$en%!/&-,!n ,!"'! '!n,"e!*& d!n )n&, den!n $e$&-&%/e"*!$en!+-&,!/&,!n A/!/ Sen& "e,!

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  11/42

  '!n /e/)! $e$+e-(!!&,!n+en)n!!n $ed&!# *e,n&, d!n+"/e/ den!n (e*)- d!n *e+!*

  d!-!$ (&d!n$en!$(!"#$e$()!* (&n!!n#$e$()!* "!, d!n "e,!!n/e"*! $enen!- ,"! *"!d&/&n!-.

  Me$()!* *!/&"!n *en*!n%!/&- ,!"'! /end&"& /e!"! -&/!nden!n $en)n!,!n (!%!/!/en& 7&/)!- den!n (e*)- d!n$en!d& +e$(&$(&n "!,!n

  /e(!'! /e8!,*) +en%!/&-!n%!/&- ,!"'!.

  D&/ed&!,!n -e%# D&/!%,!n -e%#

  .......................................... ............................

  ...............9 PN.MARINA AP AYU ; 9 PN.HATIAH BTHASSAN ;G)") M!*!+e-!!"!n D)n&! Sen& =&/)!- T!%)n 1 G)") Be/!" SK T!/e,

  BORANG SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PANDUAN PERKEMBANGANPEMBELAJARAN MURID SEJARAH TAHUN 4

  2015

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  12/42

  NAMA MURID: NO.SIJIL KELAHIRAN:

  TAJUK 1:MARI BELAJAR SEJARAHStandard

  Kandungan Taa! P"ngua#aan TARIKH

  PENYIMPANANEVIDENS

  REKOD SIMPAN PULANG

  1.1 Pene"*&!n/e!"!% d!n,e$!%&"!n

  /e!"!%.

  1M)"&d $ene*!%)& *en*!n +ene"*&!n d!n,e$!%&"!n /e!"!%.

  2M)"&d $e$!%!$& +ene"*&!n d!n ,e$!%&"!n/e!"!%.

  3M)"&d (-e% $ene"!n,!n *en*!n +ene"*&!n d!n,e$!%&"!n /e!"!% den!n $e$(e"&,!n n*%.

  4M)"&d (-e% $en)!/!& +ene"*&!n d!n

  ,e$!%&"!n /e!"!% /e"*! d&/e/)!&,!n den!n+e-(!!& /&*)!/&.

  5M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n+ene"*&!n d!n ,e$!%&"!n /e!"!% d!-!$

  ,e%&d)+!n /e%!"&!n.

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  13/42

  M)"&d (-e% $en!d& +e$)d!% !"! ,e+!d! "!,!n$ene"!n,!n *en*!n ,e$!%&"!n +e$&,&"!n

  /e!"!%.

  1.$ P"ng"rt%and%r% dan&"'uarga.

  1M)"&d $ene*!%)& *en*!n +ene"*&!n d&"& d!n,e-)!"!.

  2M)"&d $e$!%!$& *en*!n +ene"*&!n d&"& d!n,e-)!"!.

  3M)"&d (-e% $ene"!n,!n *en*!n +ene"*&!nd&"& d!n ,e-)!"! den!n $e$(e"&,!n n*%.

  4M)"&d (-e% $en)!/!& +ene"*&!n d&"& d!n,e-)!"! d!-!$ +e-(!!& /&*)!/&.

  5

  M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n+ene"*&!n d&"& d!n ,e-)!"! /e"*!$en%)()n,!&* den!n +e"!n!n /e*&!+ !%-&,e-)!"! (!& $e8))d,!n ,e-)!"! (!%!&!.

  M)"&d (e")+!'! $en!d& +e$)d!% !"! )n*),

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  14/42

  $ene"!n,!n ,e+!d! "!,!n ,n/e+ ,e-)!"!(!%!&!.

  1.( S")ara#"&*'a

  1M)"&d $ene*!%)& *en*!n /e!"!% /e,-!%.

  2M)"&d $e$!%!$& *en*!n /e!"!% /e,-!%.

  3M)"&d (-e% $ene"!n,!n *en*!n /e!"!%/e,-!% den!n $e$(e"&,!n n*%.

  4M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!n/e!"!% /e,-!% d!-!$ +e-(!!& /&*)!/&.

  5M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n$!,-)$!* /e!"!% /e,-!% d!n $en%)()n,!&*den!n +e"!n!n /e*&!+ 8!"! /e,-!% (!&$e$(!n)n,!n ,ee$e"-!n!n /e,-!%.

  M)"&d (-e% $ene$),!,!n &de! '!n "!/&n!-*en*!n /e,-!% /e(!!& &n/*&*)/& +end&d&,!n'!n +e"-) d&(!n!,!n.

  1 4 Ka+a#an 1M)"&d $ene*!%)& *en*!n /e!"!% ,!8!/!n

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  15/42

  t",!at t%ngga',ur%d

  *e$+!* *&n!-.

  2

  M)"&d $e$!%!$& *en*!n /e!"!% ,!8!/!n*e$+!* *&n!-.

  3M)"&d (-e% $ene"!n,!n *en*!n /e!"!%,!8!/!n *e$+!* *&n!- den!n $e$(e"&,!nn*%.

  4M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!n

  /e!"!% ,!8!/!n *e$+!* *&n!- d!-!$ +e-(!!&/&*)!/&.

  5M)"&d $e$()!* +en&-!&!n *en*!n +e"!n!n$!/'!"!,!* /e*e$+!* (!& $e$!,$)",!n,!8!/!n *e$+!* *&n!- $e"e,!.

  M)"&d (-e% $e$(e"&,!n +!nd!n!n '!n

  "!/&n!- *en*!n +e"!n!n $!/'!"!,!* d& ,!8!/!n*e$+!* *&n!- '!n +e"-) d&%!"!&.

  TAJUK $ : -AMAN AIR BATU

  2 1 -a,an A%r

  Batu

  1M)"&d $ene*!%)& *en*!n >!$!n A&" B!*).

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  16/42

  2M)"&d $e$!%!$& *en*!n >!$!n A&" B!*).

  3M)"&d (-e% $ene"!n,!n *en*!n >!$!n A&" B!*)den!n $e$(e"&,!n n*%.

  4M)"&d (-e% $en)!/!& +ene*!%)!n *en*!n>!$!n A&" B!*) d!-!$ $en%!"!& ,e%&d)+!n $!/!,&n&.

  5

  M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n +e")(!%!n'!n (e"-!,) +!d! >!$!n A&" B!*) d!nd&%)()n,!&*,!n den!n +e")(!%!n !-!$ /e,&*!".

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n "!/&n!- (!&$e"!n!n $!/! de+!n ne!"!.

  TAJUK (: -AMAN PRASEJARAH(.1 K"%du!an

  ,anu#%a!ra#")ara

  1

  M)"&d *!%) *en*!n ,e%&d)+!n $!n)/&! +"!/e!"!%.

  2M)"&d $e$!%!$& *en*!n ,e%&d)+!n $!n)/&!+"!/e!"!%.

  3M)"&d (-e% $ene"!n,!n *en*!n ,e%&d)+!n

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  17/42

  $!n)/&! +"!/e!"!% den!n $e$(e"&,!n n*%.

  4

  M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!n,e%&d)+!n $!n)/&! +"!/e!"!% d!n$en%)()n,!&*,!n den!n ,e%&d)+!n $!/! ,&n&.

  5M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n ,e%&d)+!n$!n)/&! +"!/e!"!% den!n ,e%&d)+!n $!/! ,&n&.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n "!/&n!- )n*),

  $en'e-e/!&,!n $!/!-!% d!n !(!"!n +!d! $!/!de+!n.

  TAJUK : KERAJAAN/KERAJAAN MELAYU A0AL.1 K"dudu&an&"ra)aan/&"ra)aanM"'au A+a'

  1M)"&d *!%) *en*!n ,ed)d),!n ,e"!!!n@,e"!!!nMe-!') !8!-.

  2M)"&d $e$!%!$& *en*!n ,ed)d),!n ,e"!!!n@

  ,e"!!!n Me-!') !8!-.

  3M)"&d (-e% $ene"!n,!n *en*!n ,ed)d),!n,e"!!!n@,e"!!!n Me-!') !8!- den!n n*%.

  4

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  18/42

  M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!n ,e"!!!n@,e"!!!n Me-!') !8!- d!-!$ $en%!"!& 8!"&/!n .

  5M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n $!,-)$!* *en*!n,e"!!!n@,e"!!!n Me-!') !8!- d!n d&%)()n,!&*,!nden!n ,e%&d)+!n $!/! ,&n&.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n "!/&n!-*en*!n ,e+en*&n!n $en%!"!& ,e$!,$)"!nne!"!.

  TAJUK 2: TOKOH TERBILAN3 KESULTANAN MELAYU MELAKA

  5 1

  T*&*/t*&*t"r4%'angK"#u'tananM"'au M"'a&a

  1M)"&d $ene*!%)& *en*!n *,%@*,% *e"(&-!nKe/)-*!n!n Me-!') Me-!,!.

  2M)"&d $e$!%!$& *en*!n *,%@*,% *e"(&-!nKe/)-*!n!n Me-!') Me-!,!.

  3M)"&d (-e% $ene"!n,!n *en*!n *,%@*,%*e"(&-!n Ke/)-*!n!n Me-!') Me-!,! den!n n*%.

  4M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!n *,%@

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  19/42

  *,% *e"(&-!n Ke/)-*!n!n Me-!') Me-!,! )n*),d&*e-!d!n&.

  5M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n *,%@*,%*e"(&-!n Ke/)-*!n!n Me-!') Me-!,! d!nd&%)()n,!&*,!n den!n ,e%&d)+!n $!/! ,&n&.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n "!/&n!-*en*!n ,e+en*&n!n $enen!n !/! *,%@*,%*e"(&-!n.

  2.$Para,"#+ara#"4aga%!"nga#a#K"#u'tananM"'au M"'a&a

  1M)"&d $ene*!%)& *en*!n P!"!$e/8!"! /e(!!&+en!/!/ Ke/)-*!n!n Me-!') Me-!,!.

  2M)"&d $e$!%!$& *en*!n P!"!$e/8!"! /e(!!&+en!/!/ Ke/)-*!n!n Me-!') Me-!,!.

  3M)"&d (-e% $ene"!n,!n *en*!n P!"!$e/8!"!

  /e(!!& +en!/!/ Ke/)-*!n!n Me-!') Me-!,!den!n n*%.

  4M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!nP!"!$e/8!"! /e(!!& +en!/!/ Ke/)-*!n!n Me-!')Me-!,! )n*), d&*e-!d!n&.

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  20/42

  5M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n

  P!"!$e/8!"! /e(!!& +en!/!/ Ke/)-*!n!n Me-!')Me-!,! d!n d&%)()n,!&*,!n den!n ,e%&d)+!n$!/! ,&n&.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n "!/&n!-*en*!n 8!"&/!n ,e/)-*!n!n Me-!') Me-!,! den!n&n/*&*)/& (e"!!.

  2.( Tun P"ra&

  #"4aga%B"ndaaraM"'a&a

  1

  M)"&d $ene*!%)& *en*!n +e"!n!n T)n Pe"!,/e(!!& Bend!%!"! Me-!,!.

  2M)"&d !%!$ *en*!n +e"!n!n T)n Pe"!, /e(!!&Bend!%!"! Me-!,!.

  3/e(!!& Bend!%!"! Me-!,! den!n n*%.

  4M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!n +e"!n!n

  T)n Pe"!, /e(!!& Bend!%!"! Me-!,! )n*),d&*e-!d!n&.

  5M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n +ene*!%)!n

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  21/42

  *en*!n +e"!n!n T)n Pe"!, /e(!!& Bend!%!"!Me-!,! d!n d&%)()n,!&*,!n den!n ,e%&d)+!n$!/! ,&n&.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n "!/&n!-

  *en*!n ,e+en*&n!n ,e(&!,/!n!!n d!n *!!* /e*&!,e+!d! +e$&$+&n.

  2. Hang Tua#"4aga%Laa,anaM"'a&a

  1M)"&d $ene*!%)& *en*!n H!n T)!% /e(!!&L!,/!$!n! Me-!,!.

  2M)"&d $e$!%!$& *en*!n H!n T)!% /e(!!&L!,/!$!n! Me-!,!.

  3)"&d (-e% $ene"!n,!n *en*!n +e"!n!n H!n

  T)!% /e(!!& L!,/!$!n! Me-!,! den!n n*%.

  4

  M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* H!n T)!%/e(!!& L!,/!$!n! Me-!,! )n*), d&*e-!d!n&.

  5M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n H!n T)!%/e(!!& L!,/!$!n! Me-!,! d!n d&%)()n,!&*,!nden!n ,e%&d)+!n $!/! ,&n&.

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  22/42

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n "!/&n!-

  *en*!n $en%!"!& /)$(!n!n *,% d!-!$$e$e-&%!"! ,ed!)-!*!n ne!"!.

  D&/ed&!,!n -e%# D&/!%,!n -e%#

  .......................................... ............................

  ...............

  9 PN.MARINA AP AYU ; 9 PN.HATIAH BTHASSAN ;G)") M!*!+e-!!"!n /e!"!%T!%)n 4 G)") Be/!" SK T!/e,

  BORANG SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PANDUAN PERKEMBANGANPEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MU>IK TAHUN 4

  2014

  NAMA MURID: NO.SIJIL KELAHIRAN:

  StandardKandungan

  Taa! P"ngua#aan TARIK H

  PENYIMPANANEVIDENS

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  23/42

  REKOD SIMPAN PULANG

  MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL (60%)

  1.1Men'!n'&,!n-!) d!"&+!d!+e-(!!&"e+e"*&".

  1Be"n'!n'& den!n !"! $en!), +&

  2Be"n'!n'& den!n +& d!n /e()*!n '!n (e*)-.

  3Be"n'!n'& den!n + !"*&,)-!/& d!n d&n!$&,.

  4Be"n'!n'& den!n + !"*&,)-!/ d&n!$&, '!n(e*)-.

  5Be"n'!n'& den!n + !"*&,)-!/ d&n!$&, '!n(e*)- /e!"! ,n/&/*en.

  Be"n'!n'& den!n + !"*&,)-!/ d&n!$&, '!n(e*)- /e!"! e,/+"e/& d!n ,n/&/*en.

  1.2Me$!&n,!n!-!* +e",)/&

  1Me$!&n,!n !-!* +e",)/& den!n !"! $en!),"!, &"!$! d!n d&n!$&,

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  24/42

  2Me$!&n,!n !-!* +e",)/& den!n "!, &"!$! d!nd&n!$&, $en&,)* *e$+.

  3Me$!&n,!n !-!* +e",)/& den!n "!, &"!$! d!nd&n!$&, $en&,)* *e$+ (e"d!/!",!n /,".

  4Me$!&n,!n !-!* +e",)/& den!n "!, &"!$! d!nd&n!$&, '!n (e*)- $en&,)* *e$+ (e"d!/!",!n/,".

  5Me$!&n,!n !-!* +e",)/& den!n "!, &"!$! d!nd&n!$&, '!n (e*)- $en&,)* *e$+ (e"d!/!",!n/," /e!"! ,n/&/*en

  Me$!&n,!n !-!* +e",)/& den!n "!, &"!$! d!nd&n!$&, '!n (e*)- $en&,)* *e$+ (e"d!/!",!n

  /," /e!"! e,/+"e/& d!n ,n/&/*en.

  1.3Be"e"!,$en&,)*$)?&,.

  1Men&") +e"e"!,!n (e"d!/!",!n $e-d&.

  2Me-!,),!n +e"e"!,!n '!n d&*e*!+,!n(e"d!/!",!n $e-d&.

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  25/42

  3Me-!,),!n +e"e"!,!n '!n d&*e*!+,!n(e"d!/!",!n $e-d& d!n e,/+"e/& d&"&

  4Me-!,),!n +e"e"!,!n $en&,)* *e$! '!n d&(e"&

  (e"d!/!",!n $e-d& d!n e,/+"e/& d&"&.

  5Me$()!* &n*e"+"e*!/& d!n e,/+"e/& d&"& $e-!-)&+e"e"!,!n *e"%!d!+ $)?&, '!n d&den!"

  Me"!n!n +e"e"!,!n ,"e!*& d!"& $)?&, '!nd&den!" d!n $e-!,),!n +e"e"!,!n /e!"!e,/+"e/&.

  1.4Me$!&n,!n"e,"de"/e!"!en/e$(e-.

  1Me$!&n,!n "e,"de" den!n !"! $en&") *e,n&,+e"$!&n!n "e,de"

  2Me$!&n,!n "e,de" den!n +en!"&!n d!n

  +e"-&d!%!n '!n (e*)-.

  3Me$!&n,!n "!/! -!) $en&,)* *e$+(e"d!/!",!n /,".

  4

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  26/42

  Me$!&n,!n $e-d& !*!) $e-d& ,!)n*e" den!n *n'!n (!&, $en&,)* *e$+ (e"d!/!",!n /,".

  5Me$!&n,!n $e-d& d!n $e-d& ,!)n*e" den!n *n'!n (!&, $en&,)* *e$+ (e"d!/!",!n /,".

  Me$!&n,!n $e-d& d!n $e-d& ,!)n*e" den!n *n'!n (!&, $en&,)* *e$+ /e!"! e,/+"e/&(e"d!/!",!n /,".

  1.5

  Men%!'!*&n&-!& $)"n&$ene")/&!,*&7&*&$)?&,!-.

  1

  Mene"&$! n&-!& $)"n& d!-!$ !,*&7&*& $)?&,.

  2Mene"&$! n&-!& $)"n& d!n $e$+!$e",!n d!-!$!,*&7&*& $)?&,.

  3Men!$!-@,!n n&-!& $)"n& d!-!$ !,*&7&*& $)?&,.

  4

  Sen*&!/! $en!$!-,!n n&-!& $)"n& d!-!$ !,*&7&*&$)?&,.

  5Sen*&!/! $en!$!-,!n n&-!& $)"n& d!-!$ !,*&7&*&$)?&, d!n $en!d& n*% ,e+!d! $)"&d -!&n.

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  27/42

  Sen*&!/! $en!$!-,!n n&-!& $)"n& d!-!$ !,*&7&*&$)?&, /e"*!

  $en!d& n*% d!n (-e% $en)n), !"! ,e+!d!"!,!n '!n -!&n.

  MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK (20%)

  2.1Men%!/&-,!n&de! $)?&,!-,"e!*&.

  1Men!), "!, &"!$! d!n $e-d& '!n d&den!".

  2Menen!- +!/*& ,e/!n ()n'& '!n d&den!".

  3Men!+-&,!/&@,!n +ene*!%)!n $)?&, '!n/e/)!& )n*), $en%!/&-,!n ,e/!n ()n'&

  4Men!+-&,!/&@,!n +ene*!%)!n $)?&, )n*),$en%!/&-,!n ,e/!n ()n'& (e"d!/!",!n /&*)!/&'!n d&(e"&.

  5

  Men@&$"+7&/!/& &de! $)?&, '!n d&(e"& )n*),$en%!/&-,!n ,!"'! $)?&,.

  Men&+*! ,!"'! $)?&, )n*), $en&"&n&+e"/e$(!%!n

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  28/42

  MODUL 3 : APRESIASI MUZIK (10%)

  3.1

  Men%!'!*&$)?&, d!"&+!d!+e-(!!&"e+e"*&".Cn*%:@ M)?&, P+)-!"@ M)?&,

  T"!d&/&n!-M!-!'/&!

  @ M)?&, K-!/&,B!"!*@ M)?&, A/&!

  1Mene!$ $)?&, '!n d&den!" !*!) d&*n*n.

  2Men'!*!,!n !"! +e"/e$(!%!n $)?&, '!nd&den!" !*!) d&*n*n.

  3Menen!- +!/*& &"& $)?&, '!n d&den!" !*!)d&*n*n /e!"! (e"+!nd).

  4Me$(&!"!@,!n $)?&, '!n d&den!" !*!)d&*n*n den!n $en!+-&,!/&@,!n +ene*!%)!n$)?&,.

  5Me$(&!"!@,!n $)?&, +&-&%!n /end&"& '!nd&den!" !*!) d&*n*n den!n $en!+-&,!/&@,!n+ene*!%)!n $)?&,.

  Me$()!* +en&-!&!n $)?&, +&-&%!n /end&"& '!nd&den!" !*!) d&*n*n d!n $enen!- +!/*&&den*&*& )*!$! $)?&, *e"/e()*.

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  29/42

  MODUL 4 : MEMBACA DAN MENULIS NOTASI MUZIK (10%)

  4.1

  Me$(!! d!n$en)-&/ n*!/&$)?&,.

  1

  Menen!- n*!/& $)?&,.

  2Mene*!%)& d!n $e$!%!$& n*!/& $)?&,.

  3Mene*!%)& $e$!%!$& d!n $en)-&/ /e$)-!n*!/& $)?&, +!d! (!-),.

  4

  Men)-&/ n*!/& $)?&, +!d! (!-),.

  5Men)-&/ n*!/& $)?&, +!d! (!-), den!n (e*)-d!n *e+!*.

  Men)-&/ n*!/& $)?&, +!d! (!-), den!n (e*)-d!n *e+!* /e!"! ,n/&/*en.

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  30/42

  D&/ed&!,!n -e%# D&/!%,!n -e%#

  .......................................... ............................

  ...............9 PN.MARINA AP AYU ; 9 PN.HATIAH BTHASSAN ;G)") M!*!+e-!!"!n Pend&d&,!n M)?&, G)") Be/!" SK T!/e,

  T!%)n 4.

  BORANG SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PANDUAN PERKEMBANGANPEMBELAJARAN MURID SEJARAH TAHUN 5

  2015

  NAMA MURID: NO.SIJIL KELAHIRAN:

  StandardKandungan Taa! P"ngua#aan TARIK

  HPENYIMPANAN

  EVIDENSREKOD SIMPAN PULANG

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  31/42

  TAJUK 5 :0ARISAN NE3ARA KITA

  5.1 In#t%tu#%

  Ra)a

  1

  M)"&d $ene*!%)& *en*!n &n/*&*)/& "!!.

  2

  M)"&d $e$!%!$& ,ed)d),!n "!! d!-!$/)/)n -!+&/ $!/'!"!,!*.

  3

  M)"&d (-e% $ene"!n,!n (&d!n ,)!/!d!n +e"!n!n "!!.

  4

  M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* /e!"!%,e8))d!n &n/*&*)/& "!!.

  5

  M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n ,ed)d),!n

  d!n +e"!n!n "!! $!/! d!%)-) d!n ,&n&.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n"!/&n!- *en*!n ,e+en*&n!n &n/*&*)/& "!!,e+!d! "!,'!* d!n ne!"!.

  5.$ Aga,aI#'a,

  1

  M)"&d $ene*!%)& !!$! I/-!$ /e(!!&

  !!$! 8!"&/!n ne!"!.

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  32/42

  2

  M)"&d $e$!%!$& !!$! I/-!$ /e(!!&!!$! 8!"&/!n ne!"!.

  3

  M)"&d (-e% $ene"!n,!n ,ed)d),!n!!$! I/-!$ d!-!$ Pe"-e$(!!!n.

  4

  M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!nI/-!$ /e(!!& 8!"&/!n ne!"! d!n$en%)()n,!&*,!n den!n ,e%&d)+!n $!/!,&n&.

  5

  M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n()d!'! d!n !$!-!n !"! %&d)+ I/-!$d!-!$ $e8))d,!n $!/'!"!,!* '!n%!"$n&.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n

  "!/&n!- *en*!n ,e+en*&n!n ,e%&d)+!n

  (e"!!$!.

  .3 Baa#aM"'au

  1

  M)"&d $ene*!%)& (!%!/! Me-!') /e(!!&

  (!%!/! 8!"&/!n Ne!"!

  2

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  33/42

  M)"&d $e$!%!$& (!%!/! Me-!') /e(!!&

  (!%!/! 8!"&/!n ne!"!.

  3 M)"&d (-e% $ene"!n,!n (!%!/! Me-!')

  /e(!!& /!-!% /!*) )n/)" *"!d&/& d!-!$Pe"-e$(!!!n.

  4

  M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!n(!%!/! Me-!') d!-!$ +e-(!!& !/+e, ,e%&d)+!n/e%!"&!n.

  5

  M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n(!%!/! Me-!') /e(!!& 8!"&/!n ne!"!.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n

  "!/&n!- *en*!n (!%!/! Me-!') /e(!!&(!%!/! '!n (-e% $en'!*)+!d),!n"!,'!*.

  TAJUK 6: PERJUAN3AN KEMERDEKAAN NE3ARA6.1 P"n)a)aandanCa,!ur tangan&ua#a 'uar

  1

  M)"&d $ene*!%)& ,)!/!@,)!/! -)!" '!n+e"n!% $en!!% d!n !$+)" *!n!n ne!"!,&*!.

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  34/42

  2

  M)"&d $ene*!%)& ,)!/!@,)!/! -)!" '!n+e"n!% $en!!% d!n !$+)" *!n!n ne!"!

  ,&*!.

  3

  M)"&d (-e% $ene"!n,!n (en*),+en*!d(&"!n d!n //&e,n$& '!nd&+e",en!-,!n -e% ,)!/! -)!" d& Ne!"!,&*!.

  4

  M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!n

  +en!!%!n d!n !$+)"*!n!n ,)!/! -)!" d&ne!"! &n&.

  5

  M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n/&/*e$ +en*!d(&"!n d!n //&e,n$& ?!$!nB"&*&/%.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! )n*),

  $e$+e"*!%!n,!n ,ed!)-!*!n d!n$ene,!-,!n ,e$!,$)"!n ne!"!.

  6.$ P"r)uanganT*&* T",!atanM"n"ntangBr%t%#

  1

  M)"&d $ene*!%)& +e")!n!n *,%*,%*e$+!*!n $enen*!n +en!!%!n.

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  35/42

  2

  M)"&d $e$!%!$& +e")!n!n *,%@*,%*e$+!*!n $enen*!n +en!!%!n.

  3

  M)"&d (-e% $ene"!n,!n +enen*!n!n*,% *e$+!*!n *e"%!d!+ B"&*&/%.

  4

  M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!*

  *en*!n +e")!n!n *,% *e$+!*!n *e"%!d!+B"&*&/%.

  5 M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n ,e8!!"!n

  +e")!n!n *,% *e$+!*!n *e"%!d!+B"&*&/%.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n"!/&n!- *en*!n +e")!n!n *,% *e$+!*!nd!-!$ $e$+e"*!%!n,!n ,ed!)-!*!n ne!"!.

  6.( S")araK","rd"&aan1726

  1 M)"&d $ene*!%)& /e!"!% ,e$e"de,!!n

  ne!"!.

  2

  M)"&d $e$!%!$& /e!"!% ,e$e"de,!!n

  ne!"!.

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  36/42

  3

  M)"&d (-e% $ene"!n,!n /e!"!%

  ,e$e"de,!!n ne!"!.

  4

  M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!n/e!"!% ,e$e"de,!!n ne!"!.

  5

  M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n

  /e!"!% ,e$e"de,!!n ne!"!.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n

  "!/&n!- *en*!n ,e(&!,/!n!!n +e$&$+&nd!-!$ $e$+e")!n d!n $e$+e"*!%!n,!n,e$e"de,!!n Ne!"!.

  TAJUK 8: YAN3 DI/PERTUAN A3ON3

  8. In#t%tu#% Yangd%/P"rtuan Ag*ng

  1

  M)"&d $ene*!%)& In/*&*)/& Y!n d&@ Pe"*)!n

  An /e(!!& ,e*)! ne!"!.

  2

  M)"&d $e$!%!$& In/*&*)/& Y!n d&@ Pe"*)!nAn /e(!!& ,e*)! ne!"!.

  3

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  37/42

  M)"&d (-e% $ene"!n,!n *en*!n &n/*&*)/&

  Y!n d&@Pe"*)!n An.

  4 M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!n

  In/*&*)/& Y!n d&@Pe"*)!n An d!-!$/&/*e$ +e$e"&n*!%!n d& M!-!'/&!.

  5

  M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n

  In/*&*)/& Y!n d&@Pe"*)!n An d!-!$/&/*e$ +e$e"&n*!%!n d& M!-!'/&!.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n

  "!/&n!- *en*!n In/*&*)/& Y!n d&@ Pe"*)!nAn /e(!!& *n!, +e$e"&n*!%!nne!"!.

  TAJUK 7: IDENTITI NE3ARA KITA

  7.1 Jata N"gara1

  M)"&d $ene*!%)& J!*! Ne!"! /e(!!&

  -!$(!n &den*&*& ne!"!.

  2

  M)"&d $e$!%!$& J!*! Ne!"! /e(!!&-!$(!n &den*&*& ne!"!.

  3

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  38/42

  M)"&d (-e% $ene"!n,!n -!$(!n '!n

  *e"d!+!* +!d! J!*! Ne!"!.

  4 M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!n

  J!*! Ne!"!.

  5

  M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!nJ!*! Ne!"! /e(!!& -!$(!n ,e$e!%!nne!"!.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n"!/&n!- *en*!n J!*! Ne!"! /e(!!&-!$(!n ,e$e!%!n ne!"!.

  7.$ B"nd"raK"4ang#aan

  1

  M)"&d $ene*!%)& (ende"! ,e(!n/!!n

  /e(!!& -!$(!n ,ed!)-!*!n Ne!"!

  2

  M)"&d $e$!%!$& (ende"! ,e(!n/!!n/e(!!& -!$(!n ,ed!)-!*!n ne!"!.

  3

  M)"&d (-e% $ene"!n,!n -!$(&n

  ,ed!)-!*!n '!n *e"d!+!* +!d! (ende"!,e(!n/!!n

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  39/42

  4

  M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!n

  (ende"! ,e(!n/!!n

  5

  M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n(ende"! ,e(!n/!!n /e(!!& -!$(&n,ed!)-!*!n ne!"!.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n

  "!/&n!- (!& $en%!"!& (ende"!,e(!n/!!n /e(!!& -!$(!n ,ed!)-!*!nNe!"!

  7.( LaguK"4ang#aan

  1

  M)"&d $ene*!%)& -!) ,e(!n/!!n/e(!!& +e$(&n! !*& d&"&.

  2

  M)"&d $e$!%!$& -!) ,e(!n/!!n /e(!!&

  +e$(&n! !*& d&"&.

  3

  M)"&d (-e% $ene"!n,!n -!)

  ,e(!n/!!n /e(!!& +e$(&n! !*& d&"&.

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  40/42

  4

  M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!n

  -!) ,e(!n/!!n.

  5

  M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n

  -!) ,e(!n/!!n /e(!!& -!$(&n+en),)%!n !*& d&"&.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n

  "!/&n!- *en*!n -!) ,e(!n/!!n /e(!!&-!$(!n +en),)%!n !*& d&"&.

  7. Baa#aM"'au

  1

  M)"&d $ene*!%)& (!%!/! Me-!') /e(!!&

  (!%!/! ,e(!n/!!n.

  2

  M)"&d $e$!%!$& (!%!/! Me-!') /e(!!&(!%!/! ,e(!n/!!n.

  3 M)"&d (-e% $ene"!n,!n (!%!/! Me-!')

  /e(!!& (!%!/! ,e(!n/!!n.

  4

  M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!n(!%!/! Me-!') d!-!$ +e-(!!& !/+e, ,e%&d)+!n

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  41/42

  /e%!"&!n.

  5

  M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n(!%!/! Me-!') /e(!!& (!%!/! ,e(!n/!!n.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n"!/&n!- *en*!n (!%!/! Me-!') /e(!!& (!%!/!,e(!n/!!n '!n (-e% $en'!*)+!d),!n "!,'!*.

  7.2 BungaK"4ang#aan

  1

  M)"&d $ene*!%)& ()n! ,e(!n/!!n/e(!!& -!$(!n +e"+!d)!n.

  2

  M)"&d $e$!%!$& ()n! ,e(!n/!!n/e(!!& -!$(!n +e"+!d)!n.

  3

  M)"&d (-e% $ene"!n,!n ()n!

  ,e(!n/!!n /e(!!& -!$(&n +e"+!d)!n.

  4

  M)"&d (-e% $en)!/!& $!,-)$!* *en*!n()n! ,e(!n/!!n /e(!!& -!$(!n+e"+!d)!n.

  5

  M)"&d (-e% $e$()!* +en&-!&!n *en*!n

 • 7/26/2019 senarai semak ppm kssr.doc

  42/42

  ()n! ,e(!n/!!n /e(!!& -!$(&n+e"+!d)!n.

  M)"&d (-e% $en?!%&",!n &de! '!n

  "!/&n!- *en*!n ()n! ,e(!n/!!n/e(!!& -!$(!n +e"+!d)!n.

  D&/ed&!,!n -e%# D&/!%,!n -e%#

  ..................................... ...............................9 MARINA AP AYU ;