rasm al-uthmani

Download RASM AL-UTHMANI

Post on 04-Apr-2018

338 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 RASM AL-UTHMANI

  1/30

  FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

  SEMESTER MEI / 2012

  HBQE1203

  RASM AL-UTHMANI

  NO. MATRIKULASI : 710318115040001

  NO. KAD PENGENALAN: 710318115040

  NO. TELEFON : 017-9587065

  E-MEL : [email protected]

  PUSAT PEMBELAJARAN : PPW KELANTAN

 • 7/31/2019 RASM AL-UTHMANI

  2/30

  HBQE1203RASM AL-UTHMANI SEKOLAH RENDAH710318115040001

  KANDUNGAN

  TAJUK MUKASURAT

  1.0 PENGENALAN 4

  2.0 SUMBER DAN SEJARAH ILMU RASM UTHMANI 5

  3.0 KAEDAH AL-HAMZ DALAM PENULISAN AL-QURAN

  RASM UTHMANI. 6

  3.1 BAHAGIAN HAMZAH. 7

  4.1.1. Hamzah al-Wasl ((

  4.1.2. Hamzah Qat'ie ( )

  3.2 KAEDAH PENULISAN HURUF HAMZAH AL-WASL 8

  3.3 KAEDAH PENULISAN HURUF HAMZAH Al-QATIE. 9

  3.3.3 Huruf Hamzah di Hujung Kalimah

  3.3.2. Huruf Hamzah di Pertengahan Kalimah

  3.3.3 Huruf Hamzah di Hujung Kalimah

  4.0 KAEDAH AL-DABT DALAM PENULISAN AL-QURANRASM UTHMANI 14

  4.1 Sejarah Dhabtul Quran 14

  4.2 Kepentingan Ilmu Dhabtul Quran 15

  4.3 Tanda-tanda Rasm Uthmani 16

  4.3.1 Tanda-tanda Baris

  4.3.2 Tanda-tanda lain

  1. Tanda Bulat Bujur

  2. Tanda Bulat Meninggi

  3. Tanda Bulat Tumpat/Penuh

  2

 • 7/31/2019 RASM AL-UTHMANI

  3/30

  HBQE1203RASM AL-UTHMANI SEKOLAH RENDAH710318115040001

  4. Tanda Hamzah Wasal

  5. Tanda Sukun ( )

  6. Huruf Mati yang Tidak Bertanda Sukun

  7. Huruf Mim Kecil

  8. Tanda Tanwin

  9. Huruf-huruf Kecil Alif, Wau, Ya` dan Nun .

  10. Huruf Sin Kecil yang Terletak di Atas atau

  di Bawah Huruf Sod.

  11. Tanda Mad (~).

  12. Bulatan Berhias ( )

  13. Tanda Bintang Berbucu Lapan

  14. Garis Panjang

  15. Tanda seperti Intan .

  16. Tanda Sin Kecil ( )

  17. Kepala Huruf Ya` dan Huruf Wau Kecil

  18. Tanda-tanda Waqaf yang masyhur dalam Mushaf

  5.0 PERBINCANGAN KEDUA-DUA KAEDAH DI ATAS DALAM 23

  SURAH AN-NABA SERTA CONTOHNYA.

  5.1 Kaedah Al-Hamz Dalam Surah An-Naba 23

  5.1 Kaedah Al-Dabt Dalam Surah An-Naba 24

  6.0 KESIMPULAN 27

  7.0 LAMPIRAN SURAH AN-NABA 28

  RUJUKAN 29

  3

 • 7/31/2019 RASM AL-UTHMANI

  4/30

  HBQE1203RASM AL-UTHMANI SEKOLAH RENDAH710318115040001

  4

 • 7/31/2019 RASM AL-UTHMANI

  5/30

  HBQE1203RASM AL-UTHMANI SEKOLAH RENDAH710318115040001

  1.0 PENGENALAN

  Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandungi berbagai-bagai mukjizat yang mampu

  difikirkan oleh akal fikiran , dilihat oleh mata manusia ataupun yang tersembunyi yang

  diketahui oleh Allah sahaja. Ia merupakan mukjizat teragung Nabi Muhammad S.A.W

  yang diturunkan secara mutawatir melalui malaikat Jibril a.s. yang wajib dijaga dan

  dipelihara dari segi bentuk penulisan serta bacaannya dan menjadi ibadat sesiapa

  membacanya.Para ulama telah mengesan beberapa kaedah penulisan kalimah-kalimah al-

  Quran dan kaedah-kaedah tersebut dinamakan kaedah Rasm Uthmani.

  Al-Quran yang ditulis dengan kaedah penulisan Rasm Uthmani ini juga dikenali sebagai

  Mushaf Uthmani. Naskhah al-Quran ini ditulis semula di zaman pemerintahan Khalifah

  Uthman bin Affan atas arahan beliau sendiri. Oleh kerana usaha menulis mushaf ini

  dilakukan di zaman beliau maka ianya dipanggil Mushaf Uthmani. Mushaf inilah yang ada

  pada kita dan digunakan sekarang.

  Mengikut Ahmad Kamaruddin Ibrahim dalam buku karangannya Rasm Uthmani, Rasm

  Uthmani ialah ilmu yang membincangkan kaedah penulisan kalimah dan ayat al-Quran

  yang digunakan dan persetujui oleh Saidina Uthman ketika proses penyalinan danpenulisan al-Quran. Ia juga diistilahkan sebagai Rasm Mushaf oleh Majma Buhuth al-

  Islamiyyat yang bermaksud ketentuan atau pola yang digunakan oleh Saidina Uthman

  ibn Affan bersama sahabat-sahabatnya ketika penulisan al-Quran, berkaitan dengan

  susunan huruf-hurufnya, yang terdapat dalam mushaf-mushaf yang dikirim ke berbagai

  daerah dan bandar, serta mushaf al-Imam yang berada di tangan Uthman ibn Affan

  sendiri.

  Kesimpulannya, ilmu Rasm ialah ilmu yang membincangkan cara menulis kalimah atau

  ayat al-Quran demi untuk memeliharanya dari segi lafaz, huruf-huruf asal dan juga ilmu

  yang membahaskan kaedah menambah, mengurang, menyambung, memisah dan

  menggantikan huruf. Penulisan (rasm) al-Quran ini adalah satu sunnah Rasulullah s.a.w

  5

 • 7/31/2019 RASM AL-UTHMANI

  6/30

  HBQE1203RASM AL-UTHMANI SEKOLAH RENDAH710318115040001

  yang diikuti secara ijma (sepakat) oleh seluruh ulama mujtahidin kerana tulisan ini adalah

  berbentuk tauqifiyyah dan ia dibuat di bawah pengawasan Nabi S.A.W.

  2.0 SUMBER DAN SEJARAH ILMU RASM UTHMANI.

  Sebagaimana yang telah dibincangkan, al-Quran diturunkan secara berperingkat pada

  zaman Rasulullah S.A.W. ketika baginda berada di Makkah dan juga di Madinah. Namun

  begitu, kesemua ayat al-Quran Al-Karim itu adalah bacaan yang telah diajar oleh Malaikat

  Jibril a.s. kepada baginda mengikut tujuh huruf sebagaimana yang dijelaskan di dalam

  hadis: Jibril telah membacakan kepadaku satu huruf, maka aku membacanya, lalu

  ditambah dan ditambah lagi sehingga ia menjadi tujuh huruf. Setelah itu, para sahabat pun

  mulalah mempelajari dan menghafaz ayat-ayat suci al-Quran secara musyafahah mengikut

  tujuh huruf tersebut.

  Namun walau bagaimanapun, tidak semua para sahabat baginda mempelajari dan membaca

  ketujuh-tujuh huruf tersebut. Sebahagiannya membaca dengan satu huruf, sebahagian lagi

  membaca dengan dua huruf dan ada yang lebih daripada itu. Setelah kewafatan baginda

  SAW, maka para sahabat pun berhijrah untuk menyebarkan lagi dakwah Islamiah kepada

  umat manusia. Maka terdapatlah dikalangan para tabiin yang mempelajari bacaan al-QuranAl-Karim dengan satu huruf sahaja dan ada yang lebih daripada itu berdasarkan kepada

  bacaan guru-guru mereka iaitu para sahabat.Antara sahabat yang masyhur dalam

  mempelopori dan menyebarkan bacaan al-Quran ini ialah Ubai bin Kaab r.a. di Syam,

  Abdullah bin Masud di Kufah dan Abu Musa al-Asyari.

  Hasil daripada perbezaan bacaan secara musyafahah yang diajar para sahabat kepada

  penduduk Islam di negara masing-masing, maka timbulnya perbezaan bacaan yang ketara

  di kalangan umat Islam ketika itu. Ada yang mendakwa bacaan merekalah yang paling

  tepat dan bacaan orang Islam di negara lain salah dan sebagainya. Lalu khalifah yang

  memerintah ketika itu, Uthman bin Affan r.a. telah mengarahkan kepada beberapa orang

  sahabat untuk mengumpulkan kesemua mushaf dan bacaan yang ada agar dapat mengelak

  dan menghindarkan umat Islam daripada terus berpecah-belah.

  6

 • 7/31/2019 RASM AL-UTHMANI

  7/30

  HBQE1203RASM AL-UTHMANI SEKOLAH RENDAH710318115040001

  Khalifah Uthman telah membentuk satu jawatankuasa penulisan al-Quran yang diketuai

  oleh Zaid bin Thabit. Tugas mereka ialah menyalin lembaran-lembaran al-Quran yang

  diambil daripada Hafsah binti Umar untuk dijadikan mushaf dan dibukukan. Menurut

  pendapat muktamad, Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6

  mashaf. Sebuah mashaf dinamakan "Mushaf al-Imam" untuk kegunaan Saidina Uthman

  sendiri dan mushaf lain dikirimkan ke Mekah, Syam, Basrah, Kufah dan Madinah beserta

  imam (qari) yang adil dan mutqin untuk mengajar penduduk berkenaan.

  Selepas itu, Saidina Uthman memerintahkan supaya semua lembaran al-Quran yang ditulis

  sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan. Walau bagaimanapun, perbezaan

  bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di

  dalam mushaf yang telah ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r.a. kerana bacaan

  itu telah diterima dari baginda Rasulullah S.A.W secara mutawatir. Pembukuan al-Quran

  pada zaman Khalifah Uthman bin Affan itu memberi faedah yang besar kepada umat Islam

  dengan menyatukan kaum muslimin dalam satu bentuk mushaf yang seragam menurut

  ejaan dan tulisannya. Ia jua menyatukan bacaan, walupun masih terdapat kelainan bacaan

  tetapi bacaan tersebut tidak berlainan dengan ejaan Mushaf Uthmani.

  3.0 KAEDAH AL-HAMZ DALAM PENULISAN AL-QURAN RASM

  UTHMANI.

  Kaedah al-Hamz atau penulisan huruf Hamzah adalah merupakan salah satu dari enam

  kaedah yang telah digariskan oleh para ulama dalam penulisan al-Quran Rasm

  Uthmani.Bagi kaedah ini, perkara yang perlu dibincangkan ialah bentuk penulisan atau

  rumah Hamzah kerana itulah yang berkaitan dengan rasm yang sebenarnya.Dalam Mushaf

  Rasm Uthmani, keadaan penulisan huruf-huruf hamzah adalah berbeza antara satu sama

  lain bergantung kepada kedudukannya iaitu apabila kedudukan hamzah wasal atau hamzah

  qatie di awal kalimah atau didahului huruf ziadah, pertengahan kalimah, hujung kalimah,

  tempat-tempat hukum khas.

  7

 • 7/31/2019 RASM AL-UTHMANI

  8/30

  HBQE1203RASM AL-UTHMANI SEKOLAH RENDAH710318115040001

  Bagi kaedah ini, perkara yang perlu dibincangkan ialah bentuk penulisan atau rumah

  Hamzah kerana itulah yang berkaitan dengan rasm yang sebenarnya. Perkara ini perlu

  diperjelaskan terlebih dahulu kerana ramai yang beranggapan bahawa perkara yang

  dibahaskan berkaitan dengan huruf Hamzah ini adalah tandanya iaitu sama ada berbentuk

  huruf sad kecil ataupun kepala huruf Ain , sedangkan perkara yang dibahaskan

  dalam Rasm Uthmani adalah berkaitan surah(rumahnya).

  3.1 BAHAGIAN HAMZAH.

  3.1.1. Hamzah al-Wasl (( .

  Iaituhamzah tambahan yang terletak pada permulaan kalimahdanhanya dibaca ,

  dibunyikan dan dibariskan ketika