masalah penguasaan metode rasm uthmani di kalangan guru

Click here to load reader

Post on 03-Feb-2017

281 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

  332

  MASALAH PENGUASAAN METODE RASM UTHMANI DI KALANGAN

  GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH AGAMA

  INTEGRASI SELANGOR : SATU ANALISIS

  SHAHARUDDIN PANGILUN

  [email protected]

  DR. HAYATI HUSSIN

  ROHANA ZAKARIA

  MOHD MAHFUZ JAAFAR

  Akademi Islam

  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

  DR. ABDUL RAHIM AHMAD

  IKMAS. UKM

  ABSTRAK

  Kertas kerja ini merupakan satu kajian masalah penguasaan metode Rasm Uthamni di kalangan Guru

  Pendidikan Islam (GPI) Sekolah Rendah Agama Integrasi (SRAI) di Selangor. Objektif kajian adalah

  mengenalpasti masalah penguasaan Rasm Uthmani di kalangan GPI dalam mengadaptasikan Rasm

  Uthmani dengan Kurikulum Pendidikan Islam, Hafazan dan Tajwid yang dilaksanakan di SRAI negeri

  Selangor. Kajian ini menggunakan metodologi kuantitatif, di mana soal selidik telah diedar kepada

  sampel-sampel di sekolah terpilih. Ia juga berbentuk deskriptif bagi menjelaskan sesuatu kenyataan

  dengan menganalisis data daripada soal selidik yang diperolehi. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan

  di sekolah-sekolah SRAI seluruh Selangor, hasil kajian mendapati bahawa masalah penguasaan metode

  Rasm Uthmani di kalangan Guru Pendidikan Islam (GPI) min keseluruhan menunjukkan berada pada

  kadar interpretasi yang sederhana. Di harap dengan penyelidikan ini, masalah penguasaan metode Rasm

  Uthmani ini boleh diatasi dan dilakukan penambahbaikan agar pengetahuan para guru mengenai ilmu al-

  Quran menjadi mantap dan tidak berlaku sebarang masalah dalam penyampaian ilmu kepada para pelajar

  semasa di dalam bilik darjah. Disamping itu dapat memberi pendedahan dan membimbing murid-murid

  dalam menguasai ilmu-ilmu al-Quran dengan lebih baik. Seterusnya, dapat membantu kerajaan negeri

  dalam memastikan matlamat Pendidikan Islam tercapai.

  Kata kunci: Guru Pendidikan Islam (GPI), Sekolah Rendah Agama Integrasi (SRAI), Pendidikan Al-

  Quran (PAQ), tilawah dan hafazan, rasm uthmani

  1.0 PENGENALAN

  Al-Quran al-Karim yang ditulis dengan Rasm Uthmani di zaman mutakhir ini telah

  tersebar dengan meluasnya ke seluruh dunia Islam. Di mana ulama bidang ulum al-

  Quran khususnya telah mengambil perhatian, dengan melakukan kajian dan penjagaan

  yang teliti terhadap penulisan al-Quran yang ditulis oleh para sahabat R.A. di hadapan

  Rasulullah S.A.W..

  1027

 • INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

  333

  Penguasaan dan peranan guru sebagai pewaris ilmuan, memang tidak dapat

  dinafikan melalui pendidikan. Oleh itu menjadi tanggung jawab untuk memberi

  pendedahan kepada Guru Pendidikan Islam (GPI), yang secara langsung sebagai pemberi

  maklumat dan kefahaman terhadap murid-murid di peringkat sekolah rendah lagi dengan

  memberi pendedahan tentang Mashaf Rasm Uthmani.

  2.0 LATAR BELAKANG KAJIAN

  Sekolah Rendah Agama Integrasi atau ringkasnya SRAI merupakan sekolah projek rintis

  yang dilaksanakan bermula tahun 2000 oleh Bahagian Pendidikan Islam sehingga tahun

  2010, sebelas (11) SRAI telah diwujudkan di 9 daerah iaitu Daerah Petaling, Daerah

  Hulu Langat, Daerah Sepang, Daerah Hulu Selangor, Daerah Gombak, Daerah Klang,

  Daerah Kuala Selangor, Daerah Kuala Langat dan Daerah Sabak Bernam.

  Sekolah ini mengabungkan Kurikulum Sekolah Rendah Agama JAIS dan

  Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KSSR). Kerajaan Negeri Selangor telah

  bersetuju melakukan perubahan ke atas pelaksanaan pendidikan Islam di Sekolah-

  Sekolah Rendah Agama Negeri Selangor dengan melaksanakan kurikulum Agama

  bersepadukan KBSR. Sekolah yang terlibat dinamakan Sekolah Rendah Agama Integrasi

  (SRAI).

  Pengubahsuaian ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan

  kualiti Pendidikan Agama Islam mengikut resolusi Tonggak 10 YAB Menteri Besar

  Selangor iaitu meningkatkan penghayatan, kefahaman agama Islam dan moral melalui

  pendidikan bersepadu serta menyeluruh terutama di kalangan generasi muda. Ini

  bermakna sistem pendidikan agama dan kebangsaan hendaklah diintegrasikan bagi

  membolehkan semua pelajar Islam di negeri ini memperolehi pendidikan Islam yang

  mampan dan mantap. Di samping keperluan masyarakat terhadap pendidikan Islam yang

  lebih mantap dan menyeluruh semakin meningkat. Sistem yang ada sekarang tidak

  mampu menerima arus perubahan yang besar ini.

  Pada 16 Jun 2011 hasil dapatan dan ulasan pasukan juru audit SIRIM iaitu audit

  pemantauan MS ISO 9001:2008 Sekolah-sekolah Rendah Agama Integrasi telah berjaya

 • INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

  334

  mempertingkatkan kefahaman dan tahap pengurusan berkualiti. Senarai nama-nama

  SRAI di selangor adalah seperti berikut:

  Nama SRAI Alamat No. Telefon

  1. Sekolah Rendah Agama Integrasi

  Seksyen 19

  Jalan Gelora 19/46 Seksyen

  19, 40300 Shah Alam. 03-55424950

  2. Sekolah Rendah Agama Integrasi

  Dato' Mufti Yusuf Shahabuddin

  Jalan Plumbum 7/99, Seksyen

  7,40000 Shah Alam. 03-55180799

  3. Sekolah Rendah Agama Integrasi

  Pekan Beranang

  43700 Beranang ,Hulu Langat. 03-87668048

  4. Sekolah Rendah Agama Integrasi

  Bandar Baru Bangi

  Jalan Kemajuan 60 / 6 Bandar

  Baru Bangi, 43650 Kajang 03-89254714

  5. Sekolah Rendah Agama Integrasi

  Salak Tinggi

  43900 Sepang 03-87063979

  6. Sekolah Rendah Agama Integrasi

  Taman Keramat

  Jalan AU 2A, Taman Keramat

  54200 K. Lumpur 03-42573911

  7. Sekolah Rendah Agama Integrasi

  Sungai Chinchin

  Batu 7 Jalan Gombak, 53100

  Gombak, K. Lumpur 03-61875464

  8. Sekolah Rendah Agama Integrasi

  Tengku Ampuan Fatimah

  Jalan Sentosa 64, Kawasan 19,

  Batu Belah,41200 Klang.

  03- 33410810 /

  Faks:

  33410816

  9. Sekolah Rendah Agama Integrasi

  Bandar Baru Kuala Selangor

  45000 Kuala Selangor. 03-32893739

  10. Sekolah Rendah Agama Integrasi

  Sungai Manggis

  42700 Banting Kuala Langat. 03-31813122

  11. Sekolah Rendah Agama Integrasi Kompleks Sekolah Agama 03-32162257

 • INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

  335

  Pekan Sabak Muhammadiyah,45200 Sabak

  Bernam.

  3.0 PERNYATAAN MASALAH

  Abd Rahman (2009) menyatakan bahawa masih ramai individu-individu tertentu yang

  masih gemar menggunakan mashaf yang tidak berpandukan Rasm Uthmani sepenuhnya.

  Di mana mushaf Rasm Uthmani mempunyai tanda-tanda yang boleh mengelirukan ketika

  membaca al-Quran jika tidak dipelajari dengan betul. Namun beliau juga menyatakan

  bahawa seseorang itu tidak boleh dipersalahkan sepenuhnya kerana sekiranya mereka

  diberi pilihan sudah tentu kebanyakan mereka memilih akan menggunakan atau membaca

  mashaf tersebut kerana itulah yang selalu mereka baca dan pelajari semenjak sekian

  lama.1

  Terdapat juga suatu rumusan yang menarik diperolehi hasil penyelidikan yang

  dilakukan oleh Daud dan Asyraf (2013), menyatakan bahawa Rasm Imlai suatu bentuk

  mushaf al-Quran yang tidak wajar diterima pakai oleh masyarakat Islam di Malaysia

  untuk pembacaan.2

  Perkara ini menyebabkan GPI yang terlibat secara langsung dalam pengajaran dan

  pembelajaran Rasm Uthmani perlu mengambil serius terhadap isu penguasaan Rasm

  Uthmani. Bahkan implikasi permasalahan ini bukan hanya tertumpu kepada GPI yang

  terbabit semata-mata, namun dikhuatiri kesannya akan berpindah kepada pelajar dan akan

  menjadi ikutan dan amalan para pelajar. Oleh yang demikian, kajian ini dilakukan untuk

  mengetahui dan memastikan sama ada GPI turut terlibat dalam permasalahan ini atau

  tidak dan adakah GPI dapat melaksanakan dengan betul atau sebaliknya?

  1 Abd Rahman Abd Ghani. 2009. Pemeliharaan Al-Quran: Kajian Di Unit Kawalan Teks Al-Quran

  Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Tesis Ijazah Doktor Falsafah. Akademi Pengajian Islam. Universiti Malaya. Hlm. 310. 2 Daud Ismail dan Asyraf Ab. Rahman. 2013. Sejarah dan Perkembangan Mushaf Uthmani Di Malaysia.

  Hlm 60.

 • INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

  336

  4.0 OBJEKTIF KAJIAN

  1. Mengenal pasti latar belakang akademi GPI terhadap tahap penguasaan Rasm

  Uthmani di SRAI.

  2. Mengenalpasti masalah penguasaan Rasm Uthmani di kalangan GPI

  dalam mengadaptasikan Rasm Uthmani dengan Kurikulum Pendidikan

  Islam di SRAI.

  5.0 PERSOALAN KAJIAN

  1. Apakah latar belakang akademi GPI terhadap tahap penguasaan Rasm Uthmani di

  SRAI?

  2. Apakah masalah penguasaan Rasm Uthmani di kalangan GPI dalam

  mengadaptasikan Rasm Uthmani dengan Kurikulum Pendidikan Islam

  di SRAI.

  6.0 KEPENTINGAN KAJIAN

  Guru yang menguasai ilmu ini akan dapat menyampaikan bacaan al-Quran dengan baik

  dan mengurangkan kesalahan dalam pembacaan al-Quran di samping dapat memelihara

  al-Quran dari sebarang penyelewengan. Selain itu, kajian