kaedah al-ibdal dalam penulisan al-quran rasm uthmani

Download Kaedah Al-ibdal Dalam Penulisan Al-quran Rasm Uthmani

Post on 07-Jul-2015

800 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KAEDAH AL-IBDAL DALAM PENULISAN AL-QURAN RASM UTHMANINUR HIDAYAH BINTI ALMISITI NAJIHAN BINTI WAHABSITI RABIATUL ADAWIYAH BINTI HASSANPENGENALAN Al-Ibdal atau menukarkan suatu hurufkepadahuruf yanglainadalahmerupakansatu kaedah yang perlu diberi perhatiandalampenulisanal-Quran Rasm Uthmani. Al-Ibdal ialan menggantikan sesuatuhurufkepadahurufyanglain. Perlu diketahui bahawa huruf yangmenggantikan sesuatu huruf itu tidakboleh dibaca sama sekali, tetapisebaliknyayangdibacaadalahhuruf asalyangdigantikannya.OBJEKTIF1. Dapatmengetahui kaedahpenulisanal-Ibdaldalam RasmUthmani.2. Dapatmengetahui huruf-hurufyang diibdalkandalamRasm Uthmani.3. Dapatmengetahui perbezaanantaramashaf RasmUthmani dengan RasmQiyasiterutamanya darisudutIbdal.4. Dapatmengetahui beberapahikmahdankeistimewaansesuatu hurufitudiibdalkankepadahurufyang lain.5. Dapatmenghindarkan diridarimelakukankesalahanketikapenulisayat-ayatal-Quran, terutamanya yang berkaitan denganpenulisan Hamzah.Huruf AlifKepada HurufWawHuruf Alif Kepada Huruf YaHuruf Nun kepada Huruf AlifHuruf Ta al-Marbutah Kepada Ta al-MaftutahHuruf Thulathi Waw Kepada Huruf Alif1. IBDAL HURUF ALIF KEPADA HURUF WAWDalam kaedah penulisan al-QuranRasm Uthmani, huruf Alif akandiibdalkan kepada huruf Wawpadabeberapa kalimah yang tertentu.Kalimah-kalimahyangdimaksudkanituialah:4 Kalimahyang selaluberulang-ulangiaitu:} } 3} 55} 5 39 5 13} } 14} 20} 16} } 278} 130} 161EmpatKalimahdalamsurah-surah tertentuiaitu: 52 28 35 41 202. IBDAL HURUF ALIF KEPADA HURUF YA Dalamkaedah penulisan al-QuranRasm Uthmani, huruf alif pulaakandiibdalkan kepada huruf Ya padabeberapa keadaan yang tertentu.Keadaan-keadaan yangdimaksudkanituialah:}Apabila Alif terletakdi hujungkalimah, sekalipunia berhubung dengan dhamir (ganti nama).Contohnyaseperti:} ) 73 (} ) 41 (} ) 21 (Tetapi terdapatbeberapakeadaandi manahurufAlif tersebutdikekalkan. Keadaan-keadaantersebutadalah:i. Huruf Alif yang bersebelahan dengan Ya sama adasebelumatauselepasnya.Contohnyaseperti:} ) 201 (} ) 38 (Tapi terdapat satukalimahyangtetapditulis dengan Yasekalipunianyabersebelahan denganhuruf Yaiaitu: ) 7 (ii. Huruf Alifpadakalimah-kalimahberikut:} ) 33 ( ) 36 ( ) 1 ( ) 20 ( ) 29 ( ) 11 .(}Huruf Alif pada kalimah () yang membawamaksudbagaimana,jugapadakalimah-kalimahberikut:} ) 20 (} ) 61 (} ) 2 (} ) 61 (} ) 81 (} ) 48 (} ) 18 (Melainkan pada satu kalimah berikut yang tetap ditulisdenganhuruf Alifiaitu:} ) 25 (3) Penggantiannun ) ( kpdalif) (Kalimah asal(sebelum)Kalimah yang diibdalkan( selepas)) : 32 () : 15 ( ) : 107 ( ) : 8 (?:: \ O |?:A :: :o |68D: ? : : :: J :4) Ibdalhurufta al-Marbutahkpdta al-maftuhah ) 7 ( ) 11 ( ) 5 ) 4 ( ) 2 ( ) 2 (1) Semuakalimah ) ( ditulisdlam melainkan7 tempatSAHAJA ygdtulis ( : 218 ) ( : 26 ) ( : 73 )( : 2 ) ( : 32 2) Semuakalimah ) ( ditulisdlam melainkan 11 tempat SAHAJAygdtulis : 231 : 34 : 1143) Semuakalimah ) ( ditulisdlam melainkan 11 tempat SAHAJAygdtulis }) : 38 (} : 434) Semuakalimah ) ( ditulisdlam Melainkan4 tempat SAHAJAygdtulis : 207 : 15) Semuakalimah ) ( ditulisdlam melainkan2tempatSAHAJAygdtulis } : 61} : 7 (6) Semuakalimah ) ( ditulisdlam melainkan2tempat SAHAJAygdtulis } : 4 & 9IBDAL HURUF THULATHI WAWKEPADA ALIFIbdal Huruf Thulathi kepada HurufAlif} Semuakatanamadankataperbuatanyang mempunyaitigahurufdanasalhurufketiganyaadalahwaw() akandiibdalkankepadahurufalifpadabeberapakalimahyang tertentu}Kalimah-kalimahyang dimaksudkanialah:Bil. Kalimah Ayat Surah1. Surahal-baqarahayat1582. Surahal-Taubahayat1093. Surahal-Nur ayat 434. Surahal-Ahzabayat40Hikmah Huruf Ibdal} Huruf-huruftersebutbolehdijadikanpanduanuntukmengetahuiasal-usul sesuatu.} Sebahagiankalimahditulisbersesuaiandenganberbagai-bagai carabacaanyangdiharuskan.Bil Kalimah Cara Bacaan1. 1. Dibacadengan Imalah Sughraoleh WarshdanAbu Amru.2. Dibacadengan ImalahKubra oleh Hamzahdanal-Kisai.3. DibacadenganfathaholehQurra yang lain.2. 1. Dibacadengan Imalah Sughraoleh Warsh.2. Dibacadengan ImalahKubra oleh Hamzahdanal-Kisai.3. DibacadenganfathaholehQurra yang lain.3. 1. Dibacadengan Imalah Sughraoleh Warsh.2. Dibacadengan ImalahKubra oleh Abu Amru, Hafs, Hamzahdanal-Kisai.3. DibacadenganfathaholehQurra yang lain.4. 1. Dibacadengan Imalah Sughraoleh WarshdanAbu Amru.2. Dibacadengan ImalahKubra oleh Hamzahdanal-Kisai.3. DibacadenganfathaholehQurra yang lain.5. 1. Dibacadengan Imalah Sughraoleh WarshdanAbu Amru.2. Dibacadengan ImalahKubraolehal-Kisai.3. DibacadenganfathaholeholehQurra yang lain.