rasm uthmani-norazman alias_2

Download Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

Post on 03-Apr-2018

272 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  1/22

  RASM UTHMANI;RASM UTHMANI;

  HUBUNGANNYA DALAMHUBUNGANNYA DALAMBIDANG ILMU QIRAATBIDANG ILMU QIRAATOleh:Oleh:

  Norazman bin AliasNorazman bin AliasAbdul Muhaimin bin AhmadAbdul Muhaimin bin Ahmad

  Muhammad Hafiz bin SalehMuhammad Hafiz bin Saleh

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  2/22

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  3/22

  Abstrak: Rasm Uthmani merupakan kaedah penulisan al-Quran mengikut gaya penulisanyang telah ditetapkan oleh Khalifah Islam yang ketiga, Uthman ibn Affan r.a.Kaedah penulisan al-Quran ini mempunyai kaitan dengan ilmu Qiraat di manasetiap kalimah al-Quran itu ditulis dengan mengambil kira aspek perbezaan

  bacaan al-Quran atau lebih dikenali dengan ilmu Qiraat. Ilmu Qiraat pulamerupakan ilmu yang memberikan penjelasan dan penerangan tentangperbezaan bacaan al-Quran mengikut bacaan imam-imam Qiraat yang masyhur.Berdasarkan kepada definisi kedua-dua ilmu tersebut, sedikit-sebanyak telahmenunjukkan bahawa hubungan dua bidang ilmu ini saling berkait rapat dalam

  bacaan al-Quran dan pemeliharaan al-Quran itu sendiri. Hubungan antarakedua-dua ilmu tersebut lebih jelas lagi apabila sejarah penulisan al-Quran padazaman Saidina Uthman ibn Affan r.a. telah menunjukkan bahawa penulisan al-Quran pada zaman beliau bermula disebabkan oleh kekhilafan dan perbezaanpendapat di kalangan umat Islam terhadap ilmu Qiraat yang berbeza antara satu

  sama lain. Justeru, kertas kerja ini akan mengupas lebih lanjut dan terperincitentang hubungkait antara Ilmu Rasm Uthmani dan ilmu Qiraat denganmembawa contoh-contoh sejarah daripada beberapa buah kitab untukmenonjolkan kelebihan mempelajari kedua-dua bidang ilmu ini dalam konteksmemelihara kesucian al-Quran. Kertas kerja ini juga akan mengemukakan

  beberapa contoh ayat al-Quran mengikut Rasm Uthmani yang berkaitan denganperbezaan bacaan al-Quran yang mutawatir.

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  4/22

  Apakah ilmu Rasm Uthmani ?Apakah ilmu Rasm Uthmani ?

  Definisi

  Syeikh Abd al-Munim Kamil Syair:

  kaedah atau cara penulisan perkataan-

  perkataan al-Quran pada mushaf-mushafyang ditulis oleh para sahabat di zamanpemerintahan Uthman ibn Affan r.a, dan

  dihantar ke negara-negara Islam

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  5/22

  Sejarah Rasm UthmaniSejarah Rasm UthmaniTalaqqi Sahabat

  Para sahabat talaqqi al-Quran dihadapan Rasulullah S.A.W. denganhuruf dan bacaan yang berbeza

  Talaqqi Tabiin dan Orang Awam

  Para tabiin pula mempelajari bacaanyang berbeza daripada para sahabattadi dan mengajarkannya kepada

  penduduk di negara Islam yang lain.

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  6/22

  Sejarah Rasm UthmaniSejarah Rasm UthmaniPerselisihan

  Lalu berlakulah perselisihan di kalangan

  umat Islam terhadap bacaan al-Quransehinggakan ada yang sanggup mengatakanbacaan si fulan adalah salah

  Cadangan Sahabat

  Maka seorang sahabat Rasulullah S.A.W.

  iaitu Huzaifah al-Yamani mencadangkan agardikumpul suhufmenjadi mushaf yangdisepakati penulisannya

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  7/22

  Sejarah Rasm UthmaniSejarah Rasm UthmaniPermuafakatan Sahabat

  Hasil permuafakatan untuk menghimpunkan

  semula ayat-ayat al-Quran, maka KhalifahUthman melantik empat orang sahabatsebagai penulis wahyu

  Masahif al-Amsar

  Kemudian, mushaf yang telah ditulis dihantar

  ke negara-negara Islam sebagai rujukanutama bagi bacaan al-Quran

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  8/22

  Faktor Pengumpulan alFaktor Pengumpulan al--QuranQuranPerbezaan Bacaan Umat Islam

  Bacaan yang pelbagai tanpa mengetahui

  qiraat mutawatirah yang lain telah membawakepada perpecahan di kalangan umat Islam

  Perbezaan Bacaan Guru

  Riwayat Abi Ayyub bahawa ada di kalangan

  umat Islam yang sanggup mengkafirkansaudara Islam yang lain akibat perbezaanbacaan al-Quran yang diajar oleh guru-guru

  mereka

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  9/22

  Faktor Pengumpulan alFaktor Pengumpulan al--QuranQuranPenulisan Mushaf Khas

  Para sahabat menulis mushaf sendiri untukbacaan mereka di mana mushaf tersebutmempunyai ketujuh-tujuh huruf yangditurunkan kepada Rasulillah S.A.W.

  termasuk huruf-huruf yang telah dihapuskanketika al-Irdhoh al-Akhirah

  Namun begitu, para sahabat r.a.h.sememangnya mengetahui akan perbezaanantara ayat al-Quran dan ayat tafsiran/ ayatmansukh

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  10/22

  Bilangan MushafBilangan Mushaf Abu Bakr al-Sajastani dan al-Qurtubi

  Tujuh buah mushaf termasuk mushaf Imam

  Al-Qurtubi

  Empat buah mushaf termasuk mushaf Imam

  Abu Amr al-Dani

  Enam buah mushaf (tanpa menyebut mushaf Imam)

  Al-Suyuti

  Lima buah mushaf tidak termasuk mushaf Imam

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  11/22

  Pendapat ulama tentang RasmUthmani:

  Imam Malik, Imam Ahmad, Ibn Darastawaih, Abu al-Baqa, Al-Qadhi Iyadh :

  Rasm Uthmani ialah TAUQIFIdan tidak bolehmengubahnya, haram menyalahi (penulisan) nya

  serta penyusunannya adalah termaktub mengikutsurah dan ayat

  Abu Bakr al-Baqillani, Ibn Khaldun:Rasm Uthmani ini adalah BUKAN TAUQIFIdan tidak

  salah sekiranya mengubah penulisan mengikutkaedah penulisan bahasa Arab (selagi mana tidak

  berubah ayat al-Quran)

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  12/22

  Pendapat ulama tentang Rasm

  Uthmani:

  Izzuddin Abd al-Salam, Badruddin al-Zarkashi :

  Harus hukumnya untuk menulis al-Quran denganpenulisan bahasa Arab kini bagi masyarakat awam,

  namun juga dengan menjaga dan mengekalkan Rasm

  Uthmani oleh para ulama dan orang-orang tertentu(pakar al-Quran)

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  13/22

  Hubungan Rasm Uthmani denganHubungan Rasm Uthmani dengan

  ilmu Qiraatilmu Qiraat

  Mushaf pada zaman Khalifah Uthman binAffan r.a. adalah tidak bertitik dan tidak

  berbaris

  Namun begitu, Rasm Uthmani pada mushaf-mushaf tersebut meliputi tujuh huruf yang

  diturunkan ke atas baginda S.A.W sertaqiraat

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  14/22

  Hubungan Rasm Uthmani denganHubungan Rasm Uthmani denganilmu Qiraatilmu Qiraat

  Rasm Uthmani; Beza Bacaan, Satu Penulisan

  Terdapat dua qiraat iaitu pada huruf soddi mana ia

  dibaca dengan soddan sin Meskipun ia ditulis dengan sod, namun asal hurufnya

  ialah sin

  Kedua-duanya adalah bacaan yang mutawatir

  //

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  15/22

  Hubungan Rasm Uthmani denganHubungan Rasm Uthmani denganilmu Qiraatilmu Qiraat

  Rasm Uthmani; Beza Bacaan, Sama Penulisan

  Perkataan yang bergaris di atas, dibaca dengan duaqiraat iaitu huruf badan huruf tha.

  Kedua-duanya adalah bacaan yang mutawatir

  Rasm Uthmani pada zaman tersebut merangkumikedua-dua bacaan ini di mana ia ditulis tanpa titik

  dan tanpa baris

  :

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  16/22

  Hubungan Rasm Uthmani denganHubungan Rasm Uthmani dengan

  ilmu Qiraatilmu QiraatContoh lain:

  Perkataan dibaca dengan dua qiraat iaitumengekalkan huruf alif soghirahselepas huruf mim

  atau membuangkannya Kedua-duanya adalah bacaan yang mutawatir

  Rasm Uthmani pada zaman tersebut merangkumikedua-dua bacaan ini di mana ia ditulis tanpa titikdan tanpa baris

  :

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  17/22

  Hubungan Rasm Uthmani denganHubungan Rasm Uthmani dengan

  ilmu Qiraatilmu QiraatRasm Uthmani Yang Berkaitan Dengan Buang dan

  Tambah (Huruf dan Baris)

  Perkataan bergaris, bacaan yang pertama (oleh Ibn Kathir, Abu Amr, Asim, Hamzah, al-Kisaie,Yaqub, Khalaf al-Asyir) ditulis pada mushaf al-Kufah

  dan al-Basrah

  Bacaan yang kedua pula ialah (oleh Nafi, IbnAmir, Abu Jafar) ditulis pada mushaf al-Madinahdan al-Syam

  :

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  18/22

  Hubungan Rasm Uthmani denganHubungan Rasm Uthmani dengan

  ilmu Qiraatilmu QiraatContoh lain:

  Terdapat dua qiraat yang berbeza dari segi

  penambahan perkataan dan pembuangan perkataaniaitu penduduk Makkah sahaja yang membaca

  dengan menambah pada ayat mengikut bacaan Imam Ibn Kathir

  Adapun penduduk di negara Islam yang lain

  membacanya dengan membuang

  :

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  19/22

  Hubungan Rasm Uthmani denganHubungan Rasm Uthmani dengan

  ilmu Qiraatilmu QiraatRasm Uthmani; Beza Bacaan Dari Sudut Taqdim

  dan Takhir

  Perkataan yang bergaris di atas, dibaca dengan tigaqiraat iaitu Imam Hamzah, al-Kisaie dan Khalaf al-

  Asyir membacanya dengan mendahulukan daripada

  Qiraat yang kedua oleh Imam Ibn Kathir dan Ibn

  Amir pula membacanya dengan mengakhirkan dan dibaca dengan tashdid(bersabdu)

  :

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  20/22

  Qiraat ketiga yang dibaca oleh Imam Nafi, Abu Amr,Asim, Abu Jafar dan Yaqub pula membacanya

  sebagaimana pada ayat di atas

  Maka terdapat mushaf yang ditulis dengan

  mendahulukan dan juga terdapat mushaf yangmendahulukan

  Hubungan Rasm Uthmani denganHubungan Rasm Uthmani dengan

  ilmu Qiraatilmu Qiraat

 • 7/28/2019 Rasm Uthmani-Norazman Alias_2

  21/22

  Penutup Rasm Uthmani yang telah diasaskan oleh Khalifah

  Uthman bin Affan r.a. merupakan satu kaedahpenulisan ayat-ayat suci al-Quran yang amat hebatdan tinggi nilainya