tugasan rasm hbqe1203-ustazah siti eshah salleh

Click here to load reader

Post on 12-Aug-2015

299 views

Category:

Documents

28 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rasm Uthmani

TRANSCRIPT

KURSUS RESM AL-UTHMANI (HBQE1203

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA HBQE1203 : RESM AL-UTHMANI

NAMA NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON E-MAIL TUTOR

: : : : : :

SITI ESHAH BINTI SALLEH 650121035766001 650121-03-5766 019 8613014 si[email protected] MOHD ZAINUN ANUAR BIN MAT SALLEH

E-MAIL SEMESTER PUSAT PEMBELAJARAN

: : :

[email protected] JANUARI 2013 SABAH LEARNING CENTER

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

|0

KURSUS RESM AL-UTHMANI (HBQE1203

ISI KANDUNGAN Perkara Pendahuluan 1. PENGENALAN : Rasm Uthmani 1.1 Pengertian Rasm Uthmani 1.2 Kepentingan ilmu Rasm Uthmani 1.3 Keistimewaan Rasm Uthmani 1.4 Keutamaan Ilmu Rasm Uthmani 1.4 Faedah Rasm Uthmani 2. FAKTOR-FAKTOR RASM UTHMANI PERLU DIBERI KEUTAMAAN 2.1 Rasm Uthmani Bersifat Tauqifi 2.2 Rasm Uthmani Adalah Sebahagian Rukun Bacaan Al-Quran 2.3 Meliputi Tujuh Huruf 2.4 Rasm Uthmani Bertepatan dengan Semakan Bacaan Al-Quran Terakhir 3. PERBEZAAN RASM UTHMANI DENGAN RASM QIYASI 3.1 Perbezaan Dari Sudut Tarif 3.2 Perbezaan Dari Sudut Hukum Penulisan Al-Quran 3.3 Perbezaan Dari Sudut Sifat Antara Tauqifi Atau Bukan Tauqifi 3.4 Perbezaan Dari Sudut Kaedah Penulisan : 3.5 Perbezaan Dari Sudut Fungsinya Yang Menepati Mushaf-mushaf Uthmani Yang Merupakan Sebahagian Rukun Bacaan AL-Quran 4. TAUQIFI & TAUFIQI 2.1 Definisi Tauqifi 2.2 Definisi Taufiqi 5. PERBAHASAN ULAMA MUKTABAR TENTANG ISU RASM UTHMANI SAMA ADA IA BERSIFAT TAUQIFI ATAU BUKAN TAUQIFI 5.1 Ulama-Ulama Yang Mengakui Bahawa Rasm Uthmani Bersifat Tauqifi 13 13 13 13 13 Muka Surat 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 12________________________________________________________________________________________________________________

5.2 Ulama-Ulama Yang Tidak Mengakui Bahawa Rasm Uthmani Bersifat Tauqifi 15 5.3 Tauqifi & Istilahi (Ulama-Ulama Yang Mengakui Rasm Uthmani Bersifat Tauqifi Dan Mengharuskan Penulisan Bahasa Arab) RUMUSAN 17 16

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

|1

KURSUS RESM AL-UTHMANI (HBQE1203

BIBILIOGRAFI

18

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah (s.w.t) Tuhan yang mencipta alam semesta. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad (s.a.w), keluarga dan para sahabat baginda. Saya amat bersyukur kepada Allah (s.w.t) di atas hidayah dan pertolongan-Nya, tugasan bagi Kursus Resm Al-Uthmani (HBQE 1203) yang menyentuh tentang Rasm Uthmani ini dapat disempurnakan sepenuhnya. Tugasan Ini disusun dan dibahagikan kepada beberapa bahagian utama Pengenalan : Rasm Uthmani, diikuti Faktor-Faktor Rasm Uthmani Keutamaan, bermula Perlu Diberi

seterusnya Perbezaan Resm Uthmani Dengan Resam Qiyasi, diikuti

Definisi Tauqifi & Taufiqi; dan juga Perbahasan Ulama Muktabar Tentang Isu Rasm Uthmani Sama Ada Ia Bersifat Tauqifi Atau Bukan Tauqifi. Dalam kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sepanjang menjayakan tugasan ini. Terutamanya kepada pihak pensyarah dan sebagai penyelia tugasan ini iaitu En. Mohd Zainun Anuar Bin Mat Salleh di atas tunjuk ajar beliau sepanjang meyiapkan tugasan ini. Ucapan ribuan terima kasih juga kepada rakan-rakan seperjuangan kerana telah meluangkan masa untuk menjalankan sesi perbincangan. Kerjasama dan keperihatinan semua pihak amat saya hargai. Sesungguhnya, tugasan ini banyak memberi manfaat kepada diri saya dan saya berharap agar ia dijadikan salah satu sumber rujukan pelajar lain. Sememangnya tugasan ini telah memberi kefahaman yang mendalam hukum penulisan Al-Quran dengan Rasm Uthmani dan perbezaan pendapat ulama tentang sifat Rasm Uthmani sama ada Tauqifi atau TaUfiqi. Semoga Allah (s.w.t) memberkati usaha murni ini dalam meneroka dunia ilmu tanpa sempadan. Disediakan oleh : SITI ESHAH BT SALLEH 650121035766001 (Fakulti Pendidikan & Bahasa)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

|2

KURSUS RESM AL-UTHMANI (HBQE1203

1.

PENGENALAN : Rasm Uthmani Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad s.a.w. yang terbesar daripada Allah

s.w.t serta sentiasa terpelihara daripada penyelewengan sama ada dalam bentuk lisan mahu pun dalam bentuk penulisan. Ia diturunkan melalui perantaraan Malaikat Jibril a.s. bersama bentuk bacaan mutawatir. Allah s.w.t telah menentukan kaedah-kaedah tertentu bagi membentuk kalimah al-Quran. Dengan izin Allah s.w.t, para ulama Berjaya mengesan beberapa kaedah penulisan kalimah-kalimah al-Quran. Kaedah tersebut adalah kaedah Rasm Uthmani. Kaedah ini adalah bersumberkan Rasulullah s.a.w dan para sahabat baginda dan digunakan untuk menulis kalimah-kalimah kitab suci al-Quran al-Karim. Ini menunjukka kepada kita bahawa Rasulullah s.a.w. amat menitikberatkan penyeragaman kaedah penulisan kalimah-kalimah AL-quran iaitu dengan kaedah penulisan Rasm Uthmani supaya dapat mengekal dan memelihara ketepatan bacaan Qiraat tujuh atau sepuluh yang mutawatir daripada Rasululah s.a.w. Berikut dikemukakan beberapa penjelasan tentang beberapa perkara asas Rasm Uthmani. 1.1 Definisi Rasm Rasm bermaksud pembentukan (taswir) lafaz atau perkataan melalui penggabungan huruf-huruf Hijaiyyah. Rasm juga bermaksud gambaran-gambaran kalimah yang seterusnya dapat diujarkan atau dituturkan. Rasm juga ialah petunjuk adanya sesuatu lafaz. Ia juga bermaksud apa sahaja yang berkaitan dengan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan apa-apa saja jenis Khat, contohnya al-Kufi, al-Thulth dan al-Riqaah

1.2

Definisi Ilmu Rasm Ilmu Rasm ialah sesuatu ilmu yang membincangkan tentang kaedah dan cara

penulisan serta pembentukan lafaz/kalimah. Ia meliputi cara menjaga lafaz huruf atau mengekalkan bentuk tulisan asalnya atau melalui beberapa penambahan, pengurangan, pemisahan (fasal), perangkaian (wasal) atau penggantian (badal).

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

|3

KURSUS RESM AL-UTHMANI (HBQE1203

1.3 Definisi Rasm Uthmani Rasm Uthmani ialah ilmu yang membincangkan kaedah penulisan kalimah-kalimah ayat-ayat al-Quran yang digunakan dan dipersetujui oleh Saiyidina Uthman ketika penyalinan dan penulisan al-Quran. Ia juga diistilahkan sebagai Rasm Mushaf oleh Majma Buhuth al-Islamiyyat.Ulama telah mendefinisikan Rasm Mushaf sebagai apa-apa yang ditulis oleh para sahabat nabi berkaitan dengan lafaz al-Quran dalam mushaf Uthmani dengan bentuk dan format tersendiri yang berbeza dengan kaedah-kaedah penulisan bahasa Arab. Rasm Uthmani juga bermaksud tulisan mashaf-mashaf al-Quran yang digunakan dan dipersetujui oleh Sayyidina Uthman r.a. untuk menulis kalimah-kalimah al-Quran dan huruf-hurufnya. Ia juga bermaksud satu ilmu untuk mengetahui perbezaan antara mashaf-mashaf Rasm Uthmani dengan Rasm Qiyasi. Selain itu, sebahagian ulama berpendapat bahawa ia adalah sebarang penulisanyang menyalahi cara penulisan lafaz-lafaz disebabkan ziyadah, hadhf, ibdal dan sebagainya. Dr. Syaban Muhammad Ismail turut mendefinisikan Rasm Uthmani sebagai satu keterangan yang membicarakan mengenai mashaf-mashaf yang ditulis pada zaman Saiyidina Uthman r.a. dan diutus ke kota-kota Islam ketika itu. Kaedah penulisannya pula merangkumi tujuh huruf al-Quran, ditulis tanpa mempunyai titik dan baris semasa semakan terakhir dan tidak dimansuhkan bacaannya. Rasm Uthmani juga dikenali sebagai Rasm Istilahi kerana dinisbahkan kepada para sahabat yang bertanggungjawab untuk menulis mashaf-mashaf dengan menggunakan rasm tersebut. Selain itu, ia juga dinamakan Rasm Tawqifi kerana Rasm Uthmani merupakan kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Baginda s.a.w telah memerintahkan supaya Rasm Uthmani digunakan dalam penulisan al-Quran pada ketika itu. Secara konklusinya, daripada definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama maka jelaslah di sini Rasm Uthmani itu ialah tulisan asal al-Quran yang diwahyukan oleh Allah s.w.t kepada Rasulullah s.a.w., diajarkan kepada para sahabat untuk menulis ayat-ayat al-Quran dan juga dinisbahkan kepada Sayyidina Uthman r.a.. kerana Sayyidina Uthman

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

|4

KURSUS RESM AL-UTHMANI (HBQE1203

telah mengarahkan supaya al-Quran disalin semula kepada beberapa buah mashaf dengan menggunakan Rasm tersebut.

1.4 Keutamaan ilmu Rasm Uthmani Setelah mengetahui definisi-definisi tentang Ilmu Rasm Uthmani, kita dapati ia sangat penting dipelajari dan didalami supaya penulisan kalimah-kalimah al-Quran sentiasa betul, tepat. Rasm Uthmani juga sangat perlu diberi keutamaan lebih-lebih lagi apabila seseorang itu hendak menulis atau membaca kitab suci al-Quran. Terdapat beberapa faktor yang dijadikan sandaran oleh para Ulama untuk memperkukuh kenyataan bahawa ilmu Rasm Uthmani sangat penring untuk didalami. Faktor-faktor tersebut ialah Rasm Uthmani bersifat Tauqifi, merupakan salah satu rukun bacaan al-Quran, merangkumi tujuh huruf al-Quran dan bertepatan dengan pembentangan terakhir.

1.5 Faedah Rasm Uthmani Faedah-faedah Rasm Uthmani antaranya ialah Rasm Uthmani dapat memelihara daripada kesalahan-kesalahan dalam penulisan Al-Quran. Rasionalnya ialah jika tulisan sesuatu kalinah atau lafaz salah, sudah tentu bacaannya juga salah. Penulisan yang betul adalah merupakan perkara penting untuk kesahihan dalam sebutan sesuatu kalimah.

2. Faktor-faktor Utama Rasm Uthmani Perlu Diberi Keutamaan Terdapat beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh kaedah Rasm Uthmani antaranya ialah bersifat Tauqifi, menjadi sebahagian rukun bacaan al-Quran, meliputi tujuh huruf, dan bertepatan dengan pembentangan bacaan al-Quran terakhir.

2.1 Rasm Uthmani Bersifat Tauqifi Rasm Uthmani bersifat Tauqifi disebabkan ia satu kaedah penulisan yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. kepada para sahabat. Rasulullah s.a.w. pula hanya akan menyampaikan sesuatu kepada ummatnya setelah mendapat wahyu daripada Allah s.w.t.. Ini menunjukkan bahawa kaedah penulisan yang baginda ajarkan itu sebenarnya datang daripada Allah s.w.t. Allah s.w.t. berfirman :