epistemologi rasm dan dabt al-quran: suatu pengenalan

Download Epistemologi Rasm Dan Dabt Al-Quran: Suatu Pengenalan

Post on 31-Dec-2016

255 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • International Conference on Aqidah, Dakwah And Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12th 13th October 2015

  Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12-13 Oktober 2015

  ANALISIS HADITH MUKHTALIF: HADITH TELAGA BUDAAH DAN HADITH DUA KOLAH

  NIK MOHD NABIL B. IBRAHIM @ NIK HANAFI

  WAN HAKIMIN BIN WAN MOHD NOR

  AHMAD FAQIH B. IBRAHIM

  MOHAMMAD HAZWAN B. HAMRI

  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

  Bangi, Selangor.

  nikmohdnabil@kuis.edu.my

  ABSTRAK

  Hadith Mukhtalif merupakan hadith maqbul yang seakan-akan bercanggah dan bertentangan

  dari segi makna zahirnya. Kesan daripada percanggahan tersebut menyebabkan kekeliruan dan

  salah anggap kepada hadith Rasulullah SAW. Ini akan memberi peluang keemasan kepada

  musuh-musuh Islam untuk menghina dan memburukkan peribadi Rasulullah SAW dan hadith-

  hadith baginda. Kajian ini bertujuan menjelaskan isu perbezaan hadith bagi menghindari

  kekeliruan dan prasangka yang boleh menggugat keyakinan umum terhadap status sesuatu

  hadith. Perkara ini amat penting khususnya kepada para fuqaha yang berusaha mengistinbat

  hukum-hakam melalui hadith. Di samping menjadi kekuatan kepada para muhaddithin dalam

  memberi maklum balas terhadap golongan liberalis yang sengaja menyandarkan hujah

  penolakan hadith (anti-hadith) menerusi isu perbezaan hadith. Kajian ini menggunakan

  metodologi kualitatif dengan rekabentuk analisis kandungan karya-karya hadith dan fiqh yang

  membahaskan persoalan percanggahan hadith dan hukum hakam taharah khususnya tentang

  air. Dapatan kajian ini menunjukkan kedua-dua hadith adalah sabit daripada Rasulullah SAW

  akan tetapi terdapat percanggahan makna secara literalnya yang kesudahannya membawa

  kepada khilaf muktabar di antara mazhab-mazhab fiqh.

  Kata Kunci: mukhtalif hadith, telaga budaah, dua kolah, fiqh, mazhab.

  PENDAHULUAN

  Hadith diyakini oleh umat Islam sebagai sumber kedua ajaran agama Islam setelah al-Quran.

  Sebagai salah satu sumber ajaran Islam, secara prinsip hadith tidak mungkin bertentangan

  dengan dalil yang lain, baik dengan sesama hadith, dalil al-Quran mahupun ijma. Sebab

  kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran.Seandainya ada pertentangan, maka hal itu

  hanya kelihatan di luarannya sahaja.Bertitik tolak dari prinsip ini, maka timbul usaha para ulama

  untuk menyelesaikan persoalan ketika mendapati teks-teks hadith yang kelihatan saling

  bertentangan. Hadith-hadith yang kelihatan bertentangan ini biasanya disebut dengan istilah

  Ikhtilaf atau Mukhtalif al-Hadith.

  Berbagai hadith yang mukhtalif telah dikumpul oleh ulama dalam kitab-kitab khusus.

  Sejarah mencatat bahawa ulama yang mempelopori kegiatan ini adalah Imam al-Syafi`ie dengan

  karyanya Ikhtilaf al-Hadith. Disusuli kemudiannya oleh Ibn Qutaibah dengan kitabnya Ta'wil

  mailto:nikmohdnabil@kuis.edu.my

 • International Conference on Aqidah, Dakwah And Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12th 13th October 2015

  Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12-13 Oktober 2015

  Mukhtalif al-Hadith. Seterusnya pula al-Thahawi dengan judul kitabnya Musykil al-Athar,

  kemudian Ibnu Khuzaimah, Ibn Jarir, Ibn al-Jauzi serta para ulama yang lain.Para ulama

  sependapat bahawa hadith-hadith yang kelihatan bertentangan harus diselesaikan sehingga

  hilanglah pertentangan itu. Cuma ulama berbeza pendapat dalam menyelesaikan pertentangan

  yang berlaku tersebut. Kertas kerja yang ringkas ini akan membincangkan contoh dua hadith

  yang kelihatan zahirnya bertentangan, iaitu hadith dengan hadith

  .

  1.1 PENGERTIAN MUKHTALIF HADITH

  1.1.1 Dari Segi Bahasa

  Secara bahasa mukhtalaf ( ) adalah isim maful dari kata ikhtalafa ( ) yang

  bererti perselisihan dua hal atau ketidaksesuaian dua hal, secara umum apabila ada dua hal yang

  bertentangan, hal tersebut dikatakan mukhtalaf atau ikhtilaf. Manakala mukhtalif ( ) pula

  adalah bentuk isim fail dari kata . Menurut Ibn Mandhur (1990: 9/91), ihktilaf merujuk

  pada makna (tidak serasi/tidak sepadan) dan (segala sesuatu yang tidak

  sama/beragam), hal ini dapat dilihat dalam al-Quran melalui firman Allah SWT yang bermaksud:

  dan pohon-pohon tamar (kurma) dan tanaman-tanaman Yang berlainan (bentuk,

  rupa dan) rasanya; dan buah zaiton dan delima, Yang bersamaan (warnanya atau

  daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya) (Surah al-Anam 6:141)

  Sedangkan menurut Lois Maluf (1994: 966), ikhtilaf mempunyai beberapa makna di antaranya:

  i) (bertentangan).Secara bahasa kata merupakan masdar dari kata yang

  bererti: (berlawanan) dan (saling berjauhan). Secara istilah, Lois Malf

  mengartikan (dua hal yang saling berlawanan yang

  menimbulkan perbezaan antara satu dengan yang lainnya)

  ii) (beragam) atau (bermacam-macam).

  iii) (saling bertolak belakang).

  1.2.2 Dari Segi Istilah

  Terdapat pelbagai pendefinisian berkaitan ilmu mukhtalif al-hadith dari segi istilah yang

  dinyatakan oleh para ulama, antaranya:

  i) Menurut Ajjaj al-Khathib (1997: 283), bahawa ilmu mukhtalif al-hadith, ialah:

 • International Conference on Aqidah, Dakwah And Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12th 13th October 2015

  Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12-13 Oktober 2015

  Ilmu yang membahas hadith-hadith, yang menurut zahirnya saling bertentangan atau

  berlawanan, kemudian pertentangan tersebut dihilangkan atau disepadankan antara keduanya,

  sebagaimana membahas yang sukar dipahami kandungannya, dengan menghilangkan

  kesukarannya serta menjelaskan hakikatnya.

  ii) Menurut definisi yang diberikan oleh Subhi al-Salih (1979: 111) lain menyatakannya sebagai:

  Ilmu yang membahas hadith-hadith yang menurut lahirnya saling bertentangan, karena

  adanya kemungkinan dapat disepadankankan, baik dengan cara mentaqyid kemutlaqkannya,

  atau mentakhsis keumumannya, atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian

  yang bersesuaian dengan hadith tersebut, dan lain-lain.

  iii) Dr. Mahmud al-Thahan menjelaskan secara sederhana, bahawa mukhtalif hadith adalah:

  Hadith yang diterima dan bertentangan dengan sesamanya serta memungkinkan

  dihimpunkankan antara keduanya. (Abdul Majid Khon 2011: 201)

  iv) Pendapat al-Nawawi yang dinukilkan oleh al-Suyuti pula menyatakannya: Hadith-hadith mukhtalif ialah dua hadith yang saling bertentangan pada makna lahiriahnya

  (namun makna sebenarnya bukanlah bertentangan). Maka keduanya dihimpunkan atau

  ditarjih (untuk mengetahui mana yang kuat diantaranya).

  v) Pendapat al-Tahanuwiy menjelaskan bahawa:

  Wujudnya dua buah hadith (sama-sama dalam kategori) yang saling bertentangan pada makna lahiriahnya, maka dihimpunkan kedua-duanya seterusnya menafikan pertentangan yang wujud.

  Dari beberapa pengertian yang di sebutkan oleh para ulama di atas, dapat difahami dan

  disimpulkan bahawa pengertian ilmu mukhtalif al-hadith ini meliputi:

  i) Terjadi pertentangan yang melibatkan dua hadith ii) Pertentangan bersifat lahiriah iii) Pertentangan itu diselesaikan dengan beberapa cara tertentu.

  1.2 FAKTOR-FAKTOR KEWUJUDAN MUKHTALIF AL-HADITH Secara lebih khususnya, faktor-faktor yang membawa kepada kewujudan hadith mukhtalif adalah

  sebagai berikut (Abdul Mustaqim 2008: 87):

  i) Faktor Dalaman (al-Amil al-Dakhili) Biasanya terdapat illat (cacat) di dalam hadith tersebut yang seterusnya mengakibatkan

  kedudukan hadith tersebut menjadi dhaif, dan secara automatik hadith tersebut ditolak ketika

  hadith tersebut berlawanan dengan hadith sahih.

  http://addriadis.blogspot.com/

 • International Conference on Aqidah, Dakwah And Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12th 13th October 2015

  Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12-13 Oktober 2015

  ii) Faktor Luaran (al-Amil al-Khariji) Iaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari nabi, yang mana menjadi ruang

  lingkup dalam hal ini adalah waktu dan tempat di mana nabi menyampaikan hadithnya.

  iii) Faktor Metodologi (al-Amil al-Manhaji) Iaitu berkaitan dengan cara bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadith tersebut.

  Ada sebahagian dari hadith yang difahami secara tekstual sahaja dan tidak secara kontekstual

  iaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami

  hadith, sehingga menyebabkan lahirnya hadith-hadith yang mukhtalif.

  iv) Faktor Ideologi Iaitu berkaitan dengan ideologi sesuatu mazhab dalam memahami suatu hadith, sehingga

  memungkinkan terjadinya perbezaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.

  1.3 KAEDAH MENYELESAIKAN MUKHTALAF HADITH

  1.2.1 Kaedah al-Jamcu Kaedah ini dilakukan dengan cara menyatukan ataupun menggabungkan dua hadith yang

  kelihatan saling bertentangan dan kedua-dua hadith tersebut mestilah sahih. Para ulama

  berpendapat kaedah ini lebih baik didahulukan berbanding kaedah tarjih. Dalam salah satu

  kaedah fiqh menyatakan mengamalkan suatu ucapan atau sabda itu lebih)

  baik daripada membiarkannya untuk tidak diamalkan). (Abdul Mustaqim 2008: 88)

  Usaha menggabungkan kedua-dua hadith ini dapat dilakukan melalui beberapa jenis

  pendekatan yang lebih terperinci sebagaimana berikut (Hammad 1992: 146-188)

  i) Digabungkan dengan diterangkan perbezaan dari aspek pengertian lafaz (madlul al-lafz). ii) Digabungkan dengan diterangkan per