kaedah rasm uthmani

Download KAEDAH RASM UTHMANI

Post on 06-Jul-2018

338 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  1/32

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  2/32

  K H  A I R E  L   A Z M  A N 

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  3/32

   f  a z r u l  z u  l k i l f  i 

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  4/32

   s  y a w a r i   s a u f  i 

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  5/32

  Z a k i  B a  j  u r i 

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  6/32

   R  o z a l i a   R  a m

   l i

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  7/32

   r a s  y i d a h  b t  b  u  j a n   

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  8/32

   !E"INI#I #E$IA% KAE!AH BER#ER$A &'N$'H(&'N$'HN)A  

   KAEDAH PEMBUANGAN ATAU PENGURANGAN (HAZAF)

     Hazaf bermaksud membuang atau menggugurkan huruf-huruf hijaiah tertentu dalam struktur kalimah tertentu Al-Quran. Huruf-huruf tersebut ialah alif ( ), wau( ),  ya(ي), lam(ل) nun(ن) yang terdapat pada

  kalimah tertentu dan huruf-huruf alif(  

  ), wau( ) dan ya(ي) pada kata permulaan (fawatih) surah tertentu Al-Quran.

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  9/32

   %EMBAHA*IAN HAZA"

   Hazaf berlaku dalam tiga bentuk iaitu:

    Hazaf isyarah  bermaksud hazaf yang bertujuan menunjukkan  wajah-wajah iraat mutawatirah tertentu !"nt"hnya

    Hazaf ikhtisor   bermaksud hazaf peringkasan seperti pembuangan alif pada struktur kata jamak Muzakkar Salim dan Jamak  Muannath Salim !"nt"hnya pada#

    Hazaf iktisor   bermaksud hazaf pembatasan yang bermakna hazaf alif pada kalimah-kalimah tertentu tanpa melibatkan kalimah- kalimah lain !"nt"hnya hazaf alif pada kalimah $miaad%#

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  10/32

  HAZA" ALI"

   Hazaf alif pada tempat-tempat dan keadaan- keadaan berikut:

    Alif pada kalimah $basmalah% samada lengkap atau tidak 

   &e!uali pada surah al-Ala ayat ':

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  11/32

  HAZA" +A,

   Hazaf wau berlaku dalam keadaan-keadaan  berikut#

   ila ia berturut-turut dalam satu kalimah.

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  12/32

  HAZA" )A 

   Hazaf ya berlaku dalam keadaan-keadaan berikut#

   a $muatakallim% pada kedudukan $isim munada% seperti#

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  13/32

  HAZA" LAM 

   Hazaf lam tidak begitu banyak di dalam al-Quran, hazaf lam berlaku pada keadaan berikut#

    *ada lam kedua dalam kalimah-kalimah

   ke!uali kalimah-kalimah

    +am pada lafzul alalah.

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  14/32

  HAZA" ALI" +A, !AN )A "A+A$IH #,+AR  

   Hazaf alif berlaku pada huruf alif, lam, ha ke!il dan  besar, ya, t" s"d, af,r". Hazaf wau pula pada huruf nun. anakala hazaf huruf ya melibatkan huruf- huruf mim, sin, ain dan sin. Huruf fawatih yang

  tidak terlibat dengan hazaf fawatih hanyalah alif kerana selepas dieja tiada huruf mad yang terdapat padanya.

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  15/32

   KAEDAH AL-ZADAH DALAM PENUL!AN

   AL-"URAN RA!M UTHMAN  

   iyadah bermaksud menambah huruf-huruf tertentu pada kalimah-kalimah tertentu Al- Quran. erupakan satu kaedah yang perlu diberi perhatian dalam penulisan al- Quran

   /asm 0thmani. ika diamat-amati kaedah ini juga terdapat dalam ahasa 1nggeris yang diistilahkan sebagai $silence  pronoun%. . Huruf tersebut ditulis tetapi tidak berfungsi pada semua keadaan pada ba!aan.

   2alam penulisan mashaf -mashaf Rasm Uthmani , huruf- huruf yang diziyadah ialah#

   (a) Huruf Alif (b) Huruf wau. (!) Huruf ya

   

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  16/32

   ZI)A!AH H,R," ALI" %A!A $EM%A$( $EM%A$ BERIK,$ 

    3elepas huruf wau ganti nama pada jamak muzakkar yang bersambung dengan $4iil adi%

  $4iil udhari5 dan %4iil Amar% yang berada di hujung kalimah.

   

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  17/32

  ZI)A!AH H,R," +A, %A!A-

   &alimah pada

   

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  18/32

  ZI)A!AH )A %A!A KALIMAH( KALIMAH- 

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  19/32

    KAEDAH AL-HAMZ DALAM AL- "URAN RA!M UTHMAN 

    &aedah al-Hamz atau penulisan huruf Hamzah adalah merupakan salah satu dari enam kaedah yang telah digariskan "leh para ulama dalam penulisan al-Quran /asm 0thmani.

   3ekiranya kaedah tersebut dibuat perbandingan dengan

  /asm Qiyasi, maka kita akan dapati bahawa kaedahnya  begitu berbeza sekali, di mana ia ditulis dengan bentuk  yang berbeza-beza antara satu sama lain.

    agi kaedah ini, perkara yang perlu dibin!angkan ialah  bentuk penulisan atau rumah Hamzah kerana itulah yang  berkaitan dengan rasm yang sebenarnya. *erkara ini perlu

  diperjelaskan terlebih dahulu kerana ramai yang  beranggapan bahawa perkara yang dibahaskan berkaitan dengan huruf Hamzah ini adalah tandanya iaitu sama ada

   berbentuk huruf sad ke!il ataupun kepala huruf  Ain, , sedangkan perkara yang dibahaskan dalam /asm 0thmani adalah berkaitan surah (rumahnya).

   

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  20/32

  BAHA*IAN HAMZAH

   Huruf Hamzah yang terdapat di dalam al-Quran terbahagi kepada dua bahagian iaitu:

    Hamzah al(+asl

  1aitu huruf Hamzah tambahan yang hanya terletakpada permulaan kalimah-kalimah tertentu. 1a hanya diba!a ketika memulakan ba!aan sahaja dan gugur ketika menyambungkan ba!aan dengan kalimah sebelumnya.2alam al-Quran /asm

  0thmani, huruf Hamzah 6asal ini ditulis dalam  bentuk huruf Alif.

   7"nt"hnya seperti

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  21/32

   HAMZAH AL(.A$/ 

   1aitu huruf Hamzah yang terletak sama ada di permulaan, pertengahan ataupun di hujung kalimah. 1a tetap diba!a sama ada memulakan  ba!aan padanya ataupun menyambungkan ba!aan

  dengan kalimah sebelumnya. 7"nt"hnya seperti  2alam al-Quran /asm 0thmani, huruf Hamzah

  Qata8 ini ditulis dalam bentuk yang berbagai-bagai iaitu sama ada dengan huruf Alif, huruf 6aw

  atupun huruf a8.

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  22/32

   KAE!AH %EN,LI#AN HAMZAH AL(  +A#L

   2alam al-Quran /asm 0thmani, Hamzah al-6asl itu terbahagi kepada dua bahagian iaitu sama ada dikekalkan ataupun dibuang bentuknya. Apabila  bentuknya dikekalkan, maka ia ditulis dengan surah

  huruf Alif seperti &alimah dan sebagainya.Akan tetapi terdapat juga beberapa keadaan di mana surah Hamzah al-6asl itu perlu dibuang. &eadaan-keadaan  yang dimaksudkan itu iaitu:

   Hamzah al-6asl yang terletak pada 4a8 &alimah (4a8 al-4i8il)

   

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  23/32

  KAE!AH %EN,LI#AN H,R,"

  HAMZAH AL(.A$/I 

   2alam mashaf -mashaf Uthmani , keadaan penulisan huruf-huruf Hamzah tersebut adalah  berbeza antara satu sama lain. 1a berpandukan kepada kedudukannya sama ada ia terletak di permulaan kalimah atau di pertengahannya ataupun di hujung. *enjelasan mengenainya adalah seperti berikut:

   Huruf Ha#zah di %ankal Kalimah 

  3emua huruf Hamzah yang terletak di pangkalkalimah sama ada pada isim (kata nama),fi8il (kata perbuatan) atau pada huruf ditulis dengan bentuk  Alif (berumahkan huruf Alif),sama ada ketika ia  fathah, kasrah atau dammah. 7"nt"hnya seperti:

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  24/32

  H,R," HAMZAH !I %ER$EN*AHAN

  KALIMAH 

   Huruf Hamzah yang terletak di tengah kalimah  berbeza !ara penulisannya antara satu sama lain:

   (a) 3ekiranya Hamzah itu fathah dan sebelumnya

  terdapat satu huruf sukun, maka ia ditulis tanpa surah. 7"nt"hnya seperti:

   elainkan tiga kalimah yang ditulis dengan surah

  iaitu:    (Al-9ajm: ;)    (Al-/um: '

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  25/32

   KAEDAH AL-HAMZ DALAM AL-"URAN RA!M UTHMAN

   &aedah al-Hamz atau penulisan huruf Hamzah adalah merupakan salah satu dari enam kaedah yang telah digariskan "leh para ulama dalam penulisan al- Quran /asm 0thmani.

   3ekiranya kaedah tersebut dibuat perbandingan dengan /asm Qiyasi, maka kita akan dapati bahawa kaedahnya begitu berbeza sekali, di mana ia ditulis dengan bentuk yang berbeza-beza antara satu sama lain.

     agi kaedah ini, perkara yang perlu dibin!angkan ialah bentuk penulisan atau rumah Hamzah kerana itulah yang berkaitan dengan rasm yang sebenarnya. *erkara ini perlu diperjelaskan terlebih dahulu kerana ramai  yang beranggapan bahawa perkara yang dibahaskan berkaitan dengan huruf Hamzah ini adalah tandanya iaitu sama ada berbentuk 

   huruf sad ke!il ataupun kepala huruf Ain , sedangkan perkara yang dibahaskan

   dalam /asm 0thmani adalah berkaitan surah (rumahnya).

 • 8/17/2019 KAEDAH RASM UTHMANI

  26/32

  BAHA*IAN HAMZAH

   Huruf Hamzah yang terdapat di dalam al-Quran terbaha