hadhf dan ithbat al-alif dalam ilmu rasm uthmani

Download HADHF DAN ITHBAT AL-ALIF DALAM ILMU RASM UTHMANI

Post on 31-Dec-2016

352 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HADHF DAN ITHBAT AL-ALIF DALAM ILMU RASM UTHMANI: KAJIAN TERHADAP TIGA MUSHAF TERPILIH

  AHMAD BAHA BIN MOKHTAR

  JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM

  UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR

  2015

 • HADHF DAN ITHBAT AL-ALIF DALAM ILMU RASM UTHMANI: KAJIAN TERHADAP TIGA MUSHAF TERPILIH

  AHMAD BAHA BIN MOKHTAR

  JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM

  UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR

  2015

 • HADHF DAN ITHBAT AL-ALIF DALAM ILMU RASM UTHMANI: KAJIAN TERHADAP TIGA MUSHAF TERPILIH

  AHMAD BAHA BIN MOKHTAR

  TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH

  DOKTOR FALSAFAH

  JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM

  UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR

  2015

 • UNIVERSITI MALAYA

  PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN

  Nama: AHMAD BAHA' BIN MOKHTAR (No. K.P/Pasport: 730525-06-5179)

  No. Pendaftaran/Matrik: IHA110081

  Nama Ijazah: DOCTOR OF PHILOSOPHY

  Tajuk Kertas Projek/Laporan Penyelidikan/Disertasi/Tesis (Hasil Kerja ini):

  HADHF DAN ITHBAT AL-ALIF DALAM ILMU RASM UTHMANI: KAJIAN TERHADAP TIGA MUSHAF TERPILIH

  Bidang Penyelidikan: ILMU BERKAITAN PENULISAN MUSHAF

  Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa:

  )1( Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis Hasil Kerja ini; )2( Hasil Kerja ini adalah asli; )3( Apa-apa penggunaan mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah

  dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi maksud yang dibenarkan dan apa-apa petikan, ekstrak, rujukan atau pengeluaran semula daripada atau kepada mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dinyatakan dengan sejelasnya dan secukupnya dan satu pengiktirafan tajuk hasil kerja tersebut dan pengarang/penulisnya telah dilakukan di dalam Hasil Kerja ini;

  )4( Saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sebenar atau patut semunasabahnya tahu bahawa penghasilan Hasil Kerja ini melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain;

  )5( Saya dengan ini menyerahkan kesemua dan tiap-tiap hak yang terkandung di dalam hakcipta Hasil Kerja ini kepada Universiti Malaya (UM) yang seterusnya mula dari sekarang adalah tuan punya kepada hakcipta di dalam Hasil Kerja ini dan apa-apa pengeluaran semula atau penggunaan dalam apa jua bentuk atau dengan apa juga cara sekalipun adalah dilarang tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis dari UM;

  )6( Saya sedar sepenuhnya sekiranya dalam masa penghasilan Hasil Kerja ini saya telah melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain sama ada dengan niat atau sebaliknya, saya boleh dikenakan tindakan undang-undang atau apa-apa tindakan lain sebagaimana yang diputuskan oleh UM.

  Tandatangan Calon Tarikh

  Diperbuat dan sesungguhnya diakui di hadapan,

  Tandatangan Saksi Tarikh

  Nama: Jawatan:

 • ABSTRAK Tesis ini membincangkan pelaksanaan kaedah hadhf dan ithbat alif dalam ilmu Rasm Uthmni. Perbincangan memfokuskan praktik pelaksanaan hadhf dan ithbat alif dalam penulisan tiga mushaf Rasm Uthmni terpilih iaitu Mushaf Madinah Riwayat Hafs, Mushaf al-Muhammadi al-Sharif Riwayat Warsh dan Mushaf al-Jamahiriyyah Riwayat Qalun, di samping meneliti sejauh manakah persamaan dan perbezaan pelaksanaan hadhf dan ithbat alif dalam tiga mushaf tersebut dan adakah perbezaan antara dalam ketiga-tiga mushaf ini boleh menjejaskan kedudukannya sebagai mushaf Rasm Uthmani. Persoalan-persoalan ini dianalisis dalam satu kajian bersifat kualitatif menerusi pengumpulan data berasaskan metode dokumentasi. Pemilihan tiga mushaf ini sebagai sampel kajian adalah kerana metodologi dan sumber rujukan penulisan mushaf-mushaf tersebut jelas. Selain itu, ketiga-tiga mushaf terpilih adalah menjadi sumber rujukan utama dalam kajian penulisan mushaf Rasm Uthmani. Objektif kajian ini adalah untuk mencari punca dan sebab perbezaan kaedah hadhf dan ithbat alif dalam penulisan mushaf-mushaf Rasm Uthmni yang ada pada hari ini. Antara dapatan penting kajian ialah penulisan tiga mushaf Rasm Uthmani terpilih telah mematuhi kaedah-kaedah hadhf dan ithbat alif dalam ilmu Rasm Uthmani dengan berpandukan kepada riwayat-riwayat ulama ilmu Rasm. Manakala perbezaan hadhf dan ithbat alif yang berlaku antara tiga mushaf tersebut adalah kerana perbezaan metode di dalam perlaksanaannya. Justeru diyakini bahawa kaedah hadhf dan ithbat alif yang diguna pakai di dalam penulisan tiga mushaf terpilih secara keseluruhannya telah menepati Rasm Mushaf yang ditulis pada zaman Uthman bin Affan (r.a.).

  . .

  .

  ii

 • ABSTRACT

  This qualitative study discusses the implementation of hadhf (the rule of deletion) and ithbat (the rule joining and separating) alif in Uthmnic orthography (Al-Rasm al-Usmani) using a document analysis approach. The objectives of this study are to investigate the implementation of the rules of hadhf and ithbat alif in the writings of three selected texts of the holy Quran, as well as how far the three selected texts are similar and different in the implementation of the above mentioned rules, to trace the origin of and reasons for the differences in the implementation of the rules of hadhf and ithbat alif, and whether the discrepancies between these three texts affect their status as an Uthmnic rasm. The selected texts are the Madina texts (Mushaf al-Madina) narrated by Imam Hafs, the Muhammadie texts (Al-Mushaf al-Muhammadie) narrated by Imam Warsh, the Jamahiriyyah text (Mushaf al-Jamahiriyyah) narrated by Imam Qaloon. The selection of the three texts as the sample for this study is based on their clearly documented methodology and sources of the texts. Furthermore, they are the primary source of reference among the contemporary Uthmnic texts. Among the key findings of the study is that in terms of consistency, the rules and standards of writing of all the three selected texts have complied with the rules of hadhf and ithbat alif in accordance with the science of Rasm Uthmani and the narrations of its scholars. In terms of differences in the way the rules of hadhf and ithbat alif were implemented across the three texts, the differences are due to variances in the methods in which the rules are implemented. Thus it can be concluded that the implementation of the rules of hadhf and ithbat alif that were applied in the writing of the three selected texts on the whole have remained true to the Rasm manuscripts that were written in the days 'Uthman bin 'Affan (r.a.).

  iii

 • PENGHARGAAN

  Segala puji dan kesyukuran kepada Allah S.W.T. yang telah mengurniakan taufik dan

  hidayah kepada pengkaji dalam menyempurnakan tesis ini, selawat dan salam ke atas

  junjungan Nabi Muhammad s.a.w. Penulis ingin mengucapkan setinggi-tinggi

  penghargaan kepada:

  Dr. Muhammad Lukman bin Ibrahim, Penyelaras Program Pendidikan Islam,

  Universiti Malaya, Malaysia, selaku Penyelia Pertama yang banyak

  membimbing dalam menyempurnakan tesis ini.

  Profesor Madya Dr. Mustaffa Bin Abdullah dari Jabatan Al-Quran Dan Al-

  Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, selaku Penyelia Kedua

  yang banyak membimbing dalam menyempurnakan tesis ini.

  Para pensyarah dan semua kakitangan Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith

  khasnya, kakitangan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya amnya.

  Seluruh kakitangan perpustakaan di Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan

  Malaysia dan Universiti Islam Antarabangsa.

  Guru-guru yang sentiasa memberi nasihat, pandangan dan mendoakan kejayaan

  penulis antaranya Prof. Madya Dr Ahmad Cherchel al-Jazairi, Tuan Guru Dr.

  Haji Jahid bin Haji Sidek dan Tuan Haji Rushdi bin Abdul Kadir al-Jawi.

  Rakan-rakan yang sentiasa memberi nasihat, membantu dan mendoakan

  kejayaan penulis.

  Bonda, adik beradik dan seluruh ahli keluarga tersayang yang sentiasa

  memberikan dorongan kepada pengkaji.

  Isteri dan anakanda tercinta Aisyah, Atif, Anas, Atikah, Balqis dan Aalaa yang

  sentiasa mengharapkan kejayaan ini.

  Semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan

  tesis ini.

  iv

 • ISI KANDUNGAN

  TAJUK HALAMAN JUDUL ABSTRAK ABSTRACT PENGHARGAAN ISI KANDUNGAN SENARAI KEPENDEKAN PANDUAN TRANSLITERASI

  BAB PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1.2 Latar Belakang Masalah Kajian 1.3 Masalah Kajian 1.4 Persoalan Kajian 1.5 Objektif Kajian 1.6 Definisi Tajuk 1.6.1 Istilah Hadhf

  1.6.2 Istilah Ithbat Alif 1.6.3 Istilah Ilmu Rasm Uthmani 1.6.4 Istilah Kajian 1.6.5 Istilah Tiga Mushaf Terpilih

  1.7 Skop Kajian 1.8 Kepentingan Kajian

  Halaman i

  ii

  iii

  iv v

  xi

  xii

  1 1 2

  4 5 5 5 6 6 6 7 8

  8

  v

 • 1.9 Metodologi Kajian 1.9.1 Metode Pengumpulan Data

  1.9.2 Metode Analisis Data

  1.9.4 Metode Deduktif

  1.9.5 Metode Induktif

  1.9.6 Metode Komparatif

  1.9.7 Metode Historis

  1.10 Ulasan Penulisan 1.11 Sistematika Penulisan

  BAB SATU PENGENALAN ADHF DAN ITHBT ALIF DALAM RASM

  UTHMANI 1.1 Pendahuluan 1.2 Definisi adhf Dan Ithbat Alif 1.3 Kategori adhf 1.4 Huruf-Huruf Yang Dihadhf Dalam Rasm Uthmani

  1.4.1 Huruf Alif

  1.4.2 Huruf Waw

  1.4.3 Huruf Ya

  1.4.4 Huruf Lam

  1.4.5 Huruf Nun

  1.5 Perbezaan adhf Dan Ithbat Alif Antara Naskhah-Naskhah Mushaf Uthmaniah

  1.6 Penambahan Dan Pengurangan Huruf Dalam Naskhah-Naskhah

  Mushaf Uthmaniah

  9 9

  10

  10

  10

  11

  11

  12

  17

  18

  18

  19