rancangan tahunan pendidikan moral f3 2009

of 24 /24
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 ( TAHUN 2011 ) TARIKH/ MINGGU CATATAN BUKU TEKS NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BP 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI 1 (3/1/11- 7/1/11) UNIT 1 UNIT 2 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 1.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Hukum dan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta Pengurusan alam secara bertanggungjawab tanda bersyukur dengan anugerah Tuhan Pengurusan alam secara berhikmah untuk kebaikan semua hidupan Pekerja beretika negara Berjaya Etika kerja yang positif sebagai satu budaya Menguruskan alam dengan penuh tanggungjawab sebagai tanda kesyukuran terhadap anugerah Tuhan Bersikap amanah dalam melaksanakan tugas dengan mematuhi peraturan kerja i. Tayangan video/gambar/slai d tentang keindahan alam ciptaan Tuhan ii. Membuat buku skrap tentang keindahan alam ciptaan Tuhan iii. Lawatan ke tepi pantai/sungai/hut an simpan i. Temu ramah dengan kakitangan akademik/bukan akademik di sekolah tentang peraturan- peraturan kerja. Panitia Pend Moral Megalin Kim Lai/SMK St Augustine/Ting.3/2011

Upload: geetha-vijay

Post on 17-Jan-2016

22 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPT PM TING 3

TRANSCRIPT

Page 1: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral f3 2009

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORALTINGKATAN 3 ( TAHUN 2011 )

TARIKH

MINGGUCATATAN BUKU TEKS NILAI

KANDUNGAN

AKADEMIK

HASIL

PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARAN

BP 1 NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

1(3111- 7111)

UNIT 1

UNIT 2

11 Kepercayaan kepada TuhanKeyakinan wujudnya Tuhan sebagaipencipta alam dan mematuhi segalasuruhan Nya berlandaskan peganganagama masing-masing selaras denganprinsip Rukun Negara

12 AmanahSikap bertanggungjawab yang bolehmenimbulkan kepercayaan dan keyakinanorang lain

Hukum dan fenomena alam merupakanperaturan yang ditetapkan oleh Pencipta

Pengurusan alam secara bertanggungjawabtanda bersyukur dengan anugerah Tuhan1048696 Pengurusan alam secara berhikmah untukkebaikan semua hidupan

Pekerja beretika negara Berjaya

Etika kerja yang positif sebagai satu budaya1048696 Amanah dalam menjalankan tugassebagai seorang pekerja- Peraturan kerja- Imej organisasi- Banteras rasuah

Menguruskan alam dengan penuhtanggungjawab sebagai tandakesyukuran terhadap anugerahTuhan

Bersikap amanah dalammelaksanakan tugas denganmematuhi peraturan kerja

i Tayangan videogambarslaid tentangkeindahan alam ciptaan Tuhanii Membuat buku skrap tentang keindahanalam ciptaan Tuhaniii Lawatan ke tepi pantaisungaihutansimpan

i Temu ramah dengan kakitanganakademikbukan akademik di sekolahtentang peraturan-peraturan kerjaii Kajian kes tentang etika kerja seorangguru doktor dan polisiii Mengumpul maklumat daripada mediacetakelektronik tentang pekerja-pekerjacontoh dalam sesuatu organisasi

2(10111- 14111)

UNIT 3 13 Harga DiriKeupayaan dan keyakinan diri agarmampu memulia dan menjaga maruahdiri dalam kehidupan

Pegangan hidup yang teguh menjaminmaruah diri terpelihara

Keupayaan menjaga maruah diri dalamKehidupan

Mengamalkan cara hidup yangsihat demi maruah diri

i Mencari maklumat tentang kehidupanseorang yang berjaya dalam hidupii Perbincangan tentang cara untukmemajukan diri dalam

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

UNIT 414 BertanggungjawabKesanggupan diri seseorang untukmemikul dan melaksanakan tugas sertakewajipan dengan sempurna

1048696 Amalan cara hidup yang sihat- Pegangan agama yang kukuh- Usaha memajukan diri dalampelbagai bidangPekerja bertanggungjawab produktivitiMeningkat

Sedar tentang tanggungjawab diri sebagaipekerja1048696 Sikap bertanggungjawab menjalankantugas sebagai seorang pekerja- Usaha meningkatkan produktiviti

Menjalankan tugas yangdipertanggungjawabkan sebagaipekerja dengan sempurna

pelbagai bidang

Menyediakan senarai tugas seorang pekerja(guru tentera pekerja kilang pembuatan) danmembincangkan kesannya jika tugas tersebuttidak dibuat dengan bersungguh

3(17111- 21111)

UNIT 5

UNIT 6

15 Hemah TinggiBeradab sopan dan berbudi pekertimulia dalam pergaulan seharian

16 ToleransiKesanggupan bertolak ansur sabar dan

Amalan berhemah tinggi menjaminhubungan dengan individu lain

Kesediaan menilai diri sendiri sebelum menilaiorang lain1048696 Sedar dan sanggup membetulkankesilapan diri1048696 Sedia menerima kritikan dan pandanganyang membina

Toleransi kunci penyeselaian konflik

Bersedia mengakui kesilapan diridan berfikiran terbuka terhadapkritikan dan pandangan untukperkembangan diri

Mengamalkan sikap toleransisemasa menyelesaikan

i Menonton filemmembaca petikan danmenilai watak-watak yang menunjukkankesediaan - mengakui kesilapan diri- menerima kritikan- pandangan yang membinaii Main peranan ndash situasi berkaitan denganmenyedari dan mengakui kesilapan diri

i Pemerhatian terhadap kumpulan yangmembuat aktiviti menyelesaikanmasalah dan membuat laporan

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

mengawal diri bagi mengelakkanberlakunya pertelingkahan danperselisihan faham demi kesejahteraanhidup

Toleransi mewujudkan persefahaman1048696 Amalan toleransi membantumenyelesaikan masalah- Saling memahami- Fikiran terbuka- Saling menghormati- Kesabaran- Baik sangka

masalah ii Mengumpul dan membincangkan isudaripada keratan akhbar yangmenunjukkan amalan toleransi

4(24111- 28111)

UNIT 7

UNIT 8

17 BerdikariKebolehan dan kesanggupanmelakukan sesuatu tanpa bergantungkepada orang lain

18 KerajinanUsaha yang berterusan penuh dengansemangat ketekunan kecekalankegigihan dedikasi dan berdaya majudalam melakukan sesuatu perkara

Sikap berdikari asas kecemerlangan

Sikap berdikari membawa kejayaan dalambidang yang diceburi1048696 Amalan berdikari dalam menjalankantugas bagi memastikan kejayaan dalamkerjaya yang diceburi- Pekerja- Usahawan- Ahli sukan

Usaha berterusan menjamin kecemerlangan

Daya usaha pasti membawa kejayaan1048696 Usaha yang berterusan bagi memastikankejayaan dalam pelbagai bidang- Sukan- Ekonomi

Berdikari dalam melaksanakansesuatu tugas atau kewajipandengan cemerlang tanpa bantuanorang lain

Berusaha secara berterusan dalampelbagai bidang sehingga berjaya

Tugasan kumpulan tentang sikap berdikaridalam melaksanakan sesuatu tugasdi kalangan individu atau kumpulan dengancemerlang- Pekerja- Usahawan- Ahli sukan

i Mengumpul maklumat tentang kejayaannegara dalam bidang sukan dan ekonomiii Menyedia laporan tentang kejayaannegara dalam bidang tersebutiii Lawatan ke industri kecil yangberjayapersatuan sukan negeriMajlisSukan Negara

5(29111 ndash 06211)

CUTI TAHUN BARU CINA (290111 ndash 060211)

6

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

(8211 ndash 10211) HARI SUKAN SEKOLAH (080211 ndash 100211)

7(16211 ndash 19211)

UJIAN BULANAN 1 (160111 ndash 190211)

8(21211- 25211)

UNIT 9 19 Kasih sayangKepekaan dan perasaan cinta yangmendalam serta berkekalan yang lahirdaripada hati yang ikhlas

Sayangi diri hargai kehidupan

Gejala HIVAIDS mengancam kehidupan1048696 Sedar akan punca dan akibat gejalaHIVAIDS1048696 Tidak terlibat dengan gejala yang bolehmenyebabkan HIVAIDS1048696 Usaha membantu penghidap HIVAIDS

i Menyayangi diri denganmenjauhi daripada gejala yangboleh menyebabkan HIVAIDSii Membantu dan memberisokongan moral kepadapenghidap HIVAIDS

i Sumbang saran tentang sebab akibat dancara mengelakkan diri daripada terlibatdengan gejala HIVAIDSii Menghasilkan esei bertajuk `GejalaHIVAIDS mengancam manusiarsquoiii Ceramah oleh wakil Majlis AIDS Malaysia

9(28211- 4311)

UNIT 10

UNIT 11

110 KeadilanTindakan dan keputusan yang saksamaserta tidak berat sebelah

111 RasionalBoleh berfikir berdasarkan alasan danbukti yang nyata dan dapat mengambiltindakan berasaskan pertimbangan yangwajar

Pemerintahan yang adil rakyat sejahtera

Prinsip keadilan kerajaan menjaminkesamarataan1048696 Layanan yang adil kepada rakyat jelata- Pendidikan- Kesihatan- Infrastruktur

Amalan sikap rasional mencerminkankebijaksanaanKebijaksanaan menimbangkan kesan sesuatutindakan menjamin hubungan yang harmonis1048696 Kebolehan menimbangkan kesanpertuturan dan

Menerima prinsip keadilan yangdiamalkan kerajaan

Berupaya menimbangkan kesansetiap pertuturan dan pelakuan

i Kaji selidik tentang kemudahanperkhidmatan asas yang disediakan olehkerajaan di kawasan bandar dan luarbandarii Pidato yang bertema `Peluang-peluangpendidikan yang disediakan oleh kerajaanrsquoi Mengkaji dialog (skriprakaman) yangmenggambarkan penyelesaian masalahmembuat keputusan tanpa pertelingkahansecara adilii Mengkaji skrip dramasketsarakamanyang menggambarkan penyelesaianmasalahmembuat keputusan tanpa

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

perlakuan terhadap diridan orang lain- Anggota keluarga- Rakan- Jiran

pertelingkahan

10(70311-11311)

UJIAN PRA 1 PMR

11(12311 -20311) CUTI PENGGAL PERTAMA

12(21311- 25311)

UNIT 12 112 KesederhanaanBersikap tidak keterlaluan dalammembuat pertimbangan dan tindakansama ada dalam pemikiran pertuturanatau perlakuan tanpa mengabaikankepentingan diri dan orang lain

Kesederhanaan amalan mulia

Kesederhanaan menjamin kesejahteraanbersama1048696 Amalan kesederhanaan dalam menyambutsesuatu majlis perayaan dan harikebesaran- Majlis keluarga- Majlis di sekolah- Perayaan agamakaum- Hari kebesaran negara

i Mengamalkan sikapbersederhana dalammenyambut sesuatu majlisperayaan dan hari kebesaranii Menerima amalankesederhanaan oleh keluargasekolah dan kerajaan

i Senarai semak reaksi individu terhadapamalan kesederhanaan semasamenyambut perayaanhari kebesaranii Mengumpul maklumatgambar tentangsambutan kenduriperayaanharikebesaran dan berbincang tentang amalankesederhanaan semasa sambutan majlisberkenaan

BP 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

13(28311- 1411)

UNIT 13 21 Kasih Sayang terhadap KeluargaPerasaan cinta kasih dan sayang yangmendalam dan berkekalan terhadapkeluarga

Kerukunan rumah tangga menjaminkesejahteraan keluarga

Kasih sayang ibu bapa membentukkebahagiaan keluarga1048696 Peranan ibu bapa mendidik anak-anakdengan penuh kasih sayang

Menerima peranan ibu bapa danmentaati asuhan dan didikannya

iv Menyenaraikan peranan ibu bapav Melakonkan kehidupan sebuah keluargadan membuat penilaianramalan

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

- Mengasuh- Memberi pendidikan

14( 5411 ndash 8 411)

UNIT 14 22 Hormat dan Taat kepada AnggotaKeluargaMemuliakan setiap anggota keluargadengan berinteraksi dan memberilayanan secara bersopan untukmewujudkan keluarga yang harmoni

Hormat budaya keluarga demi kesejahteraanBersama

Prinsip kekeluargaan membentuk imej keluarga1048696 Amalan prinsip kekeluargaan- Peraturan- Maruah- Keputusan keluarga

Menerima dan mematuhi prinsipprinsipdalam keluarga

i Bercerita tentang prinsip kekeluargaanmasing-masing- Peraturan maruah dan keputusankeluargaii Mencipta prinsip kekeluargaan yangdiingini

15(11411- 15411)

UNIT 15

UNIT 16

23 Mengekalkan Tradisi KekeluargaanMenerima menghormati danmengamalkan sesuatu kebiasaan adatdan kepercayaan yang diwarisi secaraturun-temurun dalam keluarga

24 Tanggungjawab terhadap KeluargaKewajipan yang harus dilaksanakanoleh setiap individu terhadap keluargauntuk melahirkan keluarga bahagiameningkatkan imej dan menjaga maruahkeluarga

Tradisi kekeluargaan pengikat keluargaBahagia

Amalan adat dan pantang larang menjamintradisi kekeluargaan1048696 Amalan adat dan pantang larangmemelihara keharmonian keluarga- Kelahiran- Perkahwinan- Kematian

Kesejahteraan hidup berkeluargamemartabatkan maruah keluarga

Maruah keluarga tanggungjawab anggotanya1048696 Tanggungjawab memelihara maruahkeluarga- Usaha meningkatkan kemajuan diridan keluarga- Tidak melibatkan diri dalam

Menerima adat dan pantang larangdemi kebaikan diri dan keluarga

Menjaga nama baik dan maruahkeluarga

i Mengumpul maklumat mengenai adatdan pantang larang keluargaii Menyediakan buku skrap tentang adatdan pantang larang keluarga

i Perbincangan tentang watak yangmenjaga maruah keluarga berdasarkantayangan filemdramaii Menyediakan peta minda tentangperkara-perkara yang boleh dan tidakboleh dilakukan dalam menjaga maruahkeluarga

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

perlakuan yang tidak sihat

BP 3 NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

16(18411- 22411

UNIT 17 31 Menyayangi dan Menghargai AlamSekitarKesedaran tentang perlunyamemelihara dan memulihara alamsekeliling untuk mengekalkankeseimbangan ekosistem

Alam sekitar berkualiti menjaminkesejahteraan bersama

Penjagaan alam sekitar tanggungjawabbersama1048696 Penglibatan dalam menjagakeseimbangan ekosistem- Individu- Berkumpulan

Melibatkan diri dalam pelbagai aktivitipenjagaan alam sekitar

vi Mengumpul gambar dan keratan akhbartentang perlakuan individu yang menjagaalam sekelilingvii Sumbang saran tentang sebab akibat dancara mengawal pencemaran

17(25411- 29411)

UNIT 18 32 Keharmonian antara Manusia danAlam SekitarKeadaan saling memerlukan hubunganyang harmonis antara manusia denganalam sekeliling supaya kualiti kehidupanmanusia dan alam sekeliling terpelihara

Udara bersih anugerah Tuhan yang tidakTernilai

Udara bersih menjaminhidup sihat1048696 Punca pencemaran udara dan kesannya1048696 Peranan pelbagai pihak dalam menanganipencemaran alam sekitar

Tidak melibatkan diri dalam kegiatanyang boleh mencemarkan udara

i Mengumpul maklumat tentang sebabakibat dan cara mengawal pencemarandari media cetak dan elektronikii Projek-projek pengawalan pencemaranudara1048696 Projek kitar semula1048696 Projek pelupusan sampah

18(2511- 6511)

UNIT 19 33 Kemapanan Alam SekitarPengekalan keseimbangan alamsekeliling sebagai tanggungjawabbersama untuk kesejahteraan hidup

Pengekalan sumber laut sebagai warisan alam

Pengekalan sumber laut tanggungjawabbersama1048696 Kepentingan laut dan lautan kepadamanusia- Sumber protein- Sumber tenaga1048696 Tanggungjawab melindungi danmengekalkan hidupan marin- Penyu

i Menyedari kepentingan laut danlautan kepada manusiaii Bertanggungjawab melindungidan mengekalkan hidupan marin

i Tayangan filem dokumentari tentangkepentingan laut dan lautan kepadakehidupanii Menulis surat penghargaan kepadaorganisasi yang melindungi hidupan mariniii Melibatkan diri dengan projek yangdijalankan bagi melindungi hidupan marin

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

- Dugong dugon- Terumbu karang

UNIT 20 34 Peka terhadap Isu-isu Alam SekitarPrihatin terhadap persoalan yangberkaitan dengan alam sekeliling danberusaha menyelesaikannya

Tindakan bertanggungjawab menjamin kualiti alam sekitar

Aktiviti terancang menjamin kualiti alamsekitar1048696 Pengurusan aktiviti manusia secaraterancang- Pembangunan yang terancang- Tiada pembakaran terbuka- Pembuangan sisa toksik secaraterancang dan terkawal

Lebih prihatin terhadap isu alamsekitar dan melibatkan diri dalamaktiviti menjaganya

i Aktiviti kreatif seperti mencipta puisicogankatalirik dan melukis poster tentangpenjagaan alam sekitarii Mengumpul maklumatmembuat kajian kestentang kegiatan yang merosakkan alamsekitar- Penerokaan hutanpembalakan haram

19(9511-13511)

UNIT 21 41 Cinta akan NegaraPerasaan sayang dan bangga kepadanegara serta meletakkan kepentingannegara melebihi kepentingan diri

Sayangi khazanah negara warisan bangsa

Khazanah negara kebanggaan kita1048696 Khazanah negara dihargai dan dipelihara- Seni bina negara- Tempat-tempat bersejarah- Warisan kesenian negara

i Berbangga dengan khazanahnegaraii Menyokong segala usahapemeliharaan khazanah negara

viiiAktiviti permainan tradisional- congkak gasing dan wauix Buku skrap tentang khazanah negara dalamaspek seni bina negara tempat-tempatbersejarah dan warisan kesenian negarax Lawatan ke tempat-tempat bersejarah

UNIT 22 42 Taat Setia pada Raja dan NegaraKepatuhan dan kesetiaan yangberkekalan kepada Raja dan Negara

Rukun Negara asas pegangan hidup rakyat

Prinsip Rukun Negara dihayati bersama1048696 Kepentingan prinsip Rukun Negara1048696 Usaha untuk menghayati danmengamalkan prinsip

Menghayati dan mengamalkan prinsipRukun Negara

i Menyenarai perlakuan yang menunjukkanpenghayatan terhadap Prinsip RukunNegaraii Minggu Penghayatan Rukun NegaraContoh aktiviti kuizcogan katamelukisPoster

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

20(16511-20511)

UNIT 23 43 Sanggup Berkorban untuk NegaraKerelaan melakukan atau menyerahkansesuatu termasuk nyawa sebagai tandakebaktian untuk negara

Rukun Negara

Kesediaan rakyat berkorban untuk programnegara menjamin kecemerlangan negara

Kesediaan menjayakan pelbagai programnegara bermula dari hati1048696 Kesediaan dan kesanggupan rakyatmenjayakan pelbagai kempen negara- Melancong Dalam Negeri- Belilah Barangan Buatan Malaysia- Masyarakat Penyayang

Menyokong dan melibatkan diridalam pelbagai kempen negara

i menciptamengumpul risalah tentangtempat-tempat pelancongan dalam negaraii Pameran Barangan Buatan Malaysia di bilikdarjahiii Kutipan derma untuk Hari Pahlawan

BP 5 NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

20(16511-20511)

21 PEPERIKSAAN

PERTENGAHANTAHUN (23 ndash 27511)

22 ndash 23CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28511 ndash 12611)

24(13611- 17611)

UNIT 24

UNIT 25

51 Melindungi HakKanak-kanakMembela memberinaungan dan memeliharahak kanak-kanak bagimenjamin kehidupanmereka yang sempurna

52 Menghormati HakWanita

Pendidikan sempurna membentuk insane cemerlangPendidikan menjamin masa depan anak-anak1048696 Pembentukan insan berakhlak muliamelalui pendidikan formal dan tidakformal tanggungjawab bersama- Ibu bapa- Guru- Masyarakat- Media massa

Pengiktirafan hak wanita menjaminkebahagiaan keluarga

i Berhak mendapat didikan dan ilmupengetahuaniiMemahami dan menerima bahawa ibubapa guru masyarakat dan mediamassa bertanggungjawab memberikanpendidikan kepada kanak-kanak

i Menerima wanita sebagai anggotapenting dalam keluarga

i Perbincangan tentang peranan ibu bapa gurumasyarakat dan media massa dalam memberipendidikan kepada kanak-kanakii Pidato bertajuk lsquoKepentingan kanak-kanakmemperoleh pendidikan yang sempurnarsquo

i Forum - `Peranan wanita dalam keluargarsquoii Pantomin ndash Hari Ibu

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Melindungi danmengiktiraf wanitasebagai individu yangboleh memberisumbangan dalampembangunan keluargamasyarakat dan negara

Hak wanita sebagai isteri ibu dan pendidikserta pengasuh dalam kehidupanberkeluarga1048696 Hak wanita sebagai isteri seperti manadalam `ikrar nikahrsquo1048696 Hak wanita sebagai ibu- Pengurusan keluarga- Peranan sebagai pendidik danpengasuh

iiMenghormati peranan wanita sebagaiibu yang menguruskan rumah tangga

24(13611- 17611)

25(20611- 24611)

UNIT 26

UNIT 27

53 Melindungi Hak PekerjaMenghormati menghargaidan mengiktirafperkhidmatan jasa dansumbangan golonganpekerja dalampembangunan negara

54 Menghormati HakGolongan KurangBerupayaMemberi layanan yangbersopan kepada golongankurang berupaya supayatidak berasa tersisih danmengiktiraf mereka sebagaiinsan ciptaan Tuhan

Pengiktirafan terhadap pekerjapemangkin produktiviti

Hak pekerja untuk mendapat pengiktirafan1048696 Jasa dan sumbangan pekerja perludihargai- Hari pekerja- Ganjaran dan penghargaan

Kecacatan bukan penghalangProduktiviti

Golongan kurang berupaya mampumenyumbang kepada negara1048696 Peranan dan sumbangan golongankurang berupaya dalam pelbagai bidang- Ekonomi- Sosial- Agama

Menyokong usaha mengiktiraf jasa dansumbangan pekerja

Menerima bahawa golongan kurangberupaya juga dapat menyumbangdalam pelbagai bidang

i Sumbang saranperbincangan tentang sumbanganpekerja dalam kehidupan seharianiiMengumpul maklumat tentang objektif Hari Pekerjadisambut setiap tahuniiiMencipta slogan bagi mengiktiraf sumbanganpekerja kepada negara

i Lawatan ke rumah golongan kurang berupayaiiMembuat folio tentang individugolongan kurangberupaya yang berjasa

25 UNIT 28 55 Melindungi Hak Pendidikan Mengguna pengetahuan i Ceramah tentang

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

(20611- 24611) PenggunaMembela dan memeliharahak individu untuk menjadipengguna yang berilmumendapat perkhidmatanserta barangan yangberkualiti dan tidak mudahdieksploitasi

kepenggunaan membantumenegakkan hak pengguna

Pengetahuan kepenggunaan pemangkinkualiti barangan dan perkhidmatan1048696 Pendidikan kepenggunaan mendidikpengguna bersikap lebih rasional- Pilihan barangan danperkhidmatan berdasarkan hargadan kualiti- Menyuarakan keti dakpuasan hati- Tuntutan ganti rugi melaluipampasan- Tuntutan terhadap alam sekitaryang bersih dan selamat

kepenggunaandalam menegakkan hak sebagaipengguna

pendidikan kepenggunaan olehahli kelab penggunaiiMenulis suratartikel menyuarakan ketidakpuasanhati tentang barangan yang dibeli atau perkhidmatanyang diterima

BP 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

26(27611- 1711)

UNIT 29 61 Mematuhi Peraturan dan Undang-UndangMenerima dan mematuhi peraturan danundang-undang yang telah ditentukan tanpamengira sesiapa dan di mana seseorang ituberada

Undang-undang menjamin kesejahteraanMasyarakat

Undang-undang membantu masyarakatberdisiplin1048696 Salah laku perlu diatasi berlandaskanundang-undang- Gengsterisme- Vandalisme- Pengedaranpenjualan bahan mediaberunsur lucah- Menciplak hasil ciptaan

Tidak melibatkan diri dengan kegiatanyang menyalahi peraturan danundang-undang

i Ceramah tentang salah laku yang perludiatasi berdasarkan undang-undangii Forumsketsa tentang kegiatan yangmenyalahi peraturan dan undang-undangiiiTayangan filem tentang salah laku

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

UNIT 3062 Kebebasan BersuaraKebebasan berucap dan mengeluarkanfikiran dengan batasan tertentu bagimenjaga keselamatan dan ketenteraman

orang lain

Kebebasan bersuara mencerminkankematangan diri

Amalan berfikir sebelum bersuaramenjamin keputusan terbaik1048696 Amalan berfikir sebelum bersuara- Proses membuat keputusan danmengambil tindakan

Berfikir sebelum bersuara i Sumbang saran untuk menyelesaikanmasalah tentang sesuatu isu dan membuatkeputusanii Sesi perbincangan antara pengawasAJKkelas pemimpin murid dengan murid-muridlain untuk menyelesaikan sesuatu masalah

27(4711- 8711)

UNIT 31

UNIT 32

63 Kebebasan BeragamaKebebasan setiap individu untukmenganuti dan mengamalkan agamanyaseperti yang diperuntukkan dalamPerlembagaan Malaysia

64 Penglibatan Diri dalam PembangunanNegaraKebebasan untuk melibatkan diridalam pelbagai aktiviti pembangunannegara dengan mematuhi peraturanundang-undang dan PerlembagaanMalaysia

Kebebasan mendapat pendidikan agama

menjamin kesejahteraan bersamaRakyat Malaysia bebas mendapat pendidikanagama1048696 Peluang mendapat pendidikan agamaseperti yang diperuntukkan- Pendidikan formal dan tidak formal(institusi pendidikan rumah tempattempatberibadat)

Program negara dijayakan bersama

Pelaksanaan kempen negaratanggungjawab bersama1048696 Tanggungjawab pelbagai pihak bagimenjayakan kempen-kempen yang

i Menerima bahawa setiap individubebas mendapat pendidikanagamaii Mendapat pendidikan agamasecara formal atau tidak formal

Melibatkan diri dalam menjayakankempen-kempen yang dianjurkan demikemajuan negara

Mencari maklumat daripada internet tentangpendidikan agama dan membincangkannya

i Melukis poster tentang kempen yangdianjurkanii Pertandingan menciptamelukis logotemasempena sesuatu kempeniiiPerbincangan tentang lirik lagu bagi sesuatusambutan kempen

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

dianjurkan demi kemajuan negara- Agensi kerajaan- Badan bukan kerajaan- Pihak swasta- Individu

28(11711- 15711)

UNIT 33 65 Sikap KeterbukaanBersedia memberi dan menerimapandangan pembaharuan dan kritikanselaras dengan kebenaran fakta dannorma masyarakat Malaysia

Sikap terbuka menjamin kebaikan semuaPihak

Amalan sikap terbuka menjamin hubunganyang harmonis1048696 Amalan sikap keterbukaan untukmembuat keputusan dan menyelesaikanmasalah dalam pelbagai situasi- Perbincangan dan mesyuarat(keluarga rakan guru dan anggotamasyarakat)

Bersikap terbuka dalam membuatkeputusan dan menyelesaikansesuatu masalah dalam pelbagaisituasi

Senarai semak penilaian kendiri tentangsikap keterbukaan murid

BP 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

28(11711- 15711)

UNIT 34 71 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama laindengan mengutamakan kedamaian dankeharmonian hidup tanpa mengira agamabangsa dan budaya

Penyelesaian konflik tanpa keganasanmenjamin keamanan

Penyelesaian konflik secara diplomasi demikebaikan bersama1048696 Penyelesaian konflik melalui mejaperundingan- Keputusan dibuat denganmendengar dan menganalisis

Berunding untuk menyelesaikansesuatu masalah demi keamananbersama

ivParlimen mini mendebatkan sesuatu isuv Lawatan ke mesyuarat ParlimenDewanUndangan Negeri

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

29(18711- 22711)

UNIT 35 72 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan membina yangdilakukan bersama pada peringkatindividu komuniti atau negara untukmencapai sesuatu matlamat

masalah- Perundingan melalui perantaraan- MahkamahRakyat pemangkin kejayaan dasar negara

Dasar negara dijayakan bersama1048696 Saling membantu dan bersama-samamenjayakan pelbagai dasar negara- Ekonomi- Sosial

Menyokong dan melibatkan diri dalammenjayakan dasar negara

i Menghasilkan peta minda tentang matlamaobjektif pelaksanaan dan kesan sesuatudasar kerajaanii Kajian tentang keberkesanan sesuatuprogram pembangunan negara kepadakerajaan dan rakyat

UNIT 36 73 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubunganantara negara untuk menjaminkesejahteraan sejagat

Hormat-menghormati antara negarapenting untuk kesejahteraan sejagatKemerdekaan lambang kedaulatan sesebuahnegara1048696 Kemerdekaan sesebuah negaradihormati1048696 Sebarang bentuk pencerobohan terhadapsesebuah negara mesti dielakkan- Pencerobohan sempadan negara(daratan perairan dan udara)

Menghormati kemerdekaan dankedaulatan sesebuah negara

i Mencari maklumat dari internet tentangsejarah kemerdekaan negara-negara jiranii Mengumpul keratan akhbar tentang kespencerobohan sempadan negara-negaradi dunia dan membuat rumusan

30 - 33(25711- 19811)

ULANGKAJI

34(22811- 26811)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 1

35(27811 ndash 4911)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

36 - 37(5911-16911)

ULANGKAJI

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

38(19911ndash 23911)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2

39(26911- 30911)

ULANGKAJI

40 ndash 41(31011-141011)

PMR 2011

42 ndash 46(171011ndash181111)

PASCA PMR 2011

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Page 2: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral f3 2009

UNIT 414 BertanggungjawabKesanggupan diri seseorang untukmemikul dan melaksanakan tugas sertakewajipan dengan sempurna

1048696 Amalan cara hidup yang sihat- Pegangan agama yang kukuh- Usaha memajukan diri dalampelbagai bidangPekerja bertanggungjawab produktivitiMeningkat

Sedar tentang tanggungjawab diri sebagaipekerja1048696 Sikap bertanggungjawab menjalankantugas sebagai seorang pekerja- Usaha meningkatkan produktiviti

Menjalankan tugas yangdipertanggungjawabkan sebagaipekerja dengan sempurna

pelbagai bidang

Menyediakan senarai tugas seorang pekerja(guru tentera pekerja kilang pembuatan) danmembincangkan kesannya jika tugas tersebuttidak dibuat dengan bersungguh

3(17111- 21111)

UNIT 5

UNIT 6

15 Hemah TinggiBeradab sopan dan berbudi pekertimulia dalam pergaulan seharian

16 ToleransiKesanggupan bertolak ansur sabar dan

Amalan berhemah tinggi menjaminhubungan dengan individu lain

Kesediaan menilai diri sendiri sebelum menilaiorang lain1048696 Sedar dan sanggup membetulkankesilapan diri1048696 Sedia menerima kritikan dan pandanganyang membina

Toleransi kunci penyeselaian konflik

Bersedia mengakui kesilapan diridan berfikiran terbuka terhadapkritikan dan pandangan untukperkembangan diri

Mengamalkan sikap toleransisemasa menyelesaikan

i Menonton filemmembaca petikan danmenilai watak-watak yang menunjukkankesediaan - mengakui kesilapan diri- menerima kritikan- pandangan yang membinaii Main peranan ndash situasi berkaitan denganmenyedari dan mengakui kesilapan diri

i Pemerhatian terhadap kumpulan yangmembuat aktiviti menyelesaikanmasalah dan membuat laporan

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

mengawal diri bagi mengelakkanberlakunya pertelingkahan danperselisihan faham demi kesejahteraanhidup

Toleransi mewujudkan persefahaman1048696 Amalan toleransi membantumenyelesaikan masalah- Saling memahami- Fikiran terbuka- Saling menghormati- Kesabaran- Baik sangka

masalah ii Mengumpul dan membincangkan isudaripada keratan akhbar yangmenunjukkan amalan toleransi

4(24111- 28111)

UNIT 7

UNIT 8

17 BerdikariKebolehan dan kesanggupanmelakukan sesuatu tanpa bergantungkepada orang lain

18 KerajinanUsaha yang berterusan penuh dengansemangat ketekunan kecekalankegigihan dedikasi dan berdaya majudalam melakukan sesuatu perkara

Sikap berdikari asas kecemerlangan

Sikap berdikari membawa kejayaan dalambidang yang diceburi1048696 Amalan berdikari dalam menjalankantugas bagi memastikan kejayaan dalamkerjaya yang diceburi- Pekerja- Usahawan- Ahli sukan

Usaha berterusan menjamin kecemerlangan

Daya usaha pasti membawa kejayaan1048696 Usaha yang berterusan bagi memastikankejayaan dalam pelbagai bidang- Sukan- Ekonomi

Berdikari dalam melaksanakansesuatu tugas atau kewajipandengan cemerlang tanpa bantuanorang lain

Berusaha secara berterusan dalampelbagai bidang sehingga berjaya

Tugasan kumpulan tentang sikap berdikaridalam melaksanakan sesuatu tugasdi kalangan individu atau kumpulan dengancemerlang- Pekerja- Usahawan- Ahli sukan

i Mengumpul maklumat tentang kejayaannegara dalam bidang sukan dan ekonomiii Menyedia laporan tentang kejayaannegara dalam bidang tersebutiii Lawatan ke industri kecil yangberjayapersatuan sukan negeriMajlisSukan Negara

5(29111 ndash 06211)

CUTI TAHUN BARU CINA (290111 ndash 060211)

6

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

(8211 ndash 10211) HARI SUKAN SEKOLAH (080211 ndash 100211)

7(16211 ndash 19211)

UJIAN BULANAN 1 (160111 ndash 190211)

8(21211- 25211)

UNIT 9 19 Kasih sayangKepekaan dan perasaan cinta yangmendalam serta berkekalan yang lahirdaripada hati yang ikhlas

Sayangi diri hargai kehidupan

Gejala HIVAIDS mengancam kehidupan1048696 Sedar akan punca dan akibat gejalaHIVAIDS1048696 Tidak terlibat dengan gejala yang bolehmenyebabkan HIVAIDS1048696 Usaha membantu penghidap HIVAIDS

i Menyayangi diri denganmenjauhi daripada gejala yangboleh menyebabkan HIVAIDSii Membantu dan memberisokongan moral kepadapenghidap HIVAIDS

i Sumbang saran tentang sebab akibat dancara mengelakkan diri daripada terlibatdengan gejala HIVAIDSii Menghasilkan esei bertajuk `GejalaHIVAIDS mengancam manusiarsquoiii Ceramah oleh wakil Majlis AIDS Malaysia

9(28211- 4311)

UNIT 10

UNIT 11

110 KeadilanTindakan dan keputusan yang saksamaserta tidak berat sebelah

111 RasionalBoleh berfikir berdasarkan alasan danbukti yang nyata dan dapat mengambiltindakan berasaskan pertimbangan yangwajar

Pemerintahan yang adil rakyat sejahtera

Prinsip keadilan kerajaan menjaminkesamarataan1048696 Layanan yang adil kepada rakyat jelata- Pendidikan- Kesihatan- Infrastruktur

Amalan sikap rasional mencerminkankebijaksanaanKebijaksanaan menimbangkan kesan sesuatutindakan menjamin hubungan yang harmonis1048696 Kebolehan menimbangkan kesanpertuturan dan

Menerima prinsip keadilan yangdiamalkan kerajaan

Berupaya menimbangkan kesansetiap pertuturan dan pelakuan

i Kaji selidik tentang kemudahanperkhidmatan asas yang disediakan olehkerajaan di kawasan bandar dan luarbandarii Pidato yang bertema `Peluang-peluangpendidikan yang disediakan oleh kerajaanrsquoi Mengkaji dialog (skriprakaman) yangmenggambarkan penyelesaian masalahmembuat keputusan tanpa pertelingkahansecara adilii Mengkaji skrip dramasketsarakamanyang menggambarkan penyelesaianmasalahmembuat keputusan tanpa

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

perlakuan terhadap diridan orang lain- Anggota keluarga- Rakan- Jiran

pertelingkahan

10(70311-11311)

UJIAN PRA 1 PMR

11(12311 -20311) CUTI PENGGAL PERTAMA

12(21311- 25311)

UNIT 12 112 KesederhanaanBersikap tidak keterlaluan dalammembuat pertimbangan dan tindakansama ada dalam pemikiran pertuturanatau perlakuan tanpa mengabaikankepentingan diri dan orang lain

Kesederhanaan amalan mulia

Kesederhanaan menjamin kesejahteraanbersama1048696 Amalan kesederhanaan dalam menyambutsesuatu majlis perayaan dan harikebesaran- Majlis keluarga- Majlis di sekolah- Perayaan agamakaum- Hari kebesaran negara

i Mengamalkan sikapbersederhana dalammenyambut sesuatu majlisperayaan dan hari kebesaranii Menerima amalankesederhanaan oleh keluargasekolah dan kerajaan

i Senarai semak reaksi individu terhadapamalan kesederhanaan semasamenyambut perayaanhari kebesaranii Mengumpul maklumatgambar tentangsambutan kenduriperayaanharikebesaran dan berbincang tentang amalankesederhanaan semasa sambutan majlisberkenaan

BP 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

13(28311- 1411)

UNIT 13 21 Kasih Sayang terhadap KeluargaPerasaan cinta kasih dan sayang yangmendalam dan berkekalan terhadapkeluarga

Kerukunan rumah tangga menjaminkesejahteraan keluarga

Kasih sayang ibu bapa membentukkebahagiaan keluarga1048696 Peranan ibu bapa mendidik anak-anakdengan penuh kasih sayang

Menerima peranan ibu bapa danmentaati asuhan dan didikannya

iv Menyenaraikan peranan ibu bapav Melakonkan kehidupan sebuah keluargadan membuat penilaianramalan

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

- Mengasuh- Memberi pendidikan

14( 5411 ndash 8 411)

UNIT 14 22 Hormat dan Taat kepada AnggotaKeluargaMemuliakan setiap anggota keluargadengan berinteraksi dan memberilayanan secara bersopan untukmewujudkan keluarga yang harmoni

Hormat budaya keluarga demi kesejahteraanBersama

Prinsip kekeluargaan membentuk imej keluarga1048696 Amalan prinsip kekeluargaan- Peraturan- Maruah- Keputusan keluarga

Menerima dan mematuhi prinsipprinsipdalam keluarga

i Bercerita tentang prinsip kekeluargaanmasing-masing- Peraturan maruah dan keputusankeluargaii Mencipta prinsip kekeluargaan yangdiingini

15(11411- 15411)

UNIT 15

UNIT 16

23 Mengekalkan Tradisi KekeluargaanMenerima menghormati danmengamalkan sesuatu kebiasaan adatdan kepercayaan yang diwarisi secaraturun-temurun dalam keluarga

24 Tanggungjawab terhadap KeluargaKewajipan yang harus dilaksanakanoleh setiap individu terhadap keluargauntuk melahirkan keluarga bahagiameningkatkan imej dan menjaga maruahkeluarga

Tradisi kekeluargaan pengikat keluargaBahagia

Amalan adat dan pantang larang menjamintradisi kekeluargaan1048696 Amalan adat dan pantang larangmemelihara keharmonian keluarga- Kelahiran- Perkahwinan- Kematian

Kesejahteraan hidup berkeluargamemartabatkan maruah keluarga

Maruah keluarga tanggungjawab anggotanya1048696 Tanggungjawab memelihara maruahkeluarga- Usaha meningkatkan kemajuan diridan keluarga- Tidak melibatkan diri dalam

Menerima adat dan pantang larangdemi kebaikan diri dan keluarga

Menjaga nama baik dan maruahkeluarga

i Mengumpul maklumat mengenai adatdan pantang larang keluargaii Menyediakan buku skrap tentang adatdan pantang larang keluarga

i Perbincangan tentang watak yangmenjaga maruah keluarga berdasarkantayangan filemdramaii Menyediakan peta minda tentangperkara-perkara yang boleh dan tidakboleh dilakukan dalam menjaga maruahkeluarga

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

perlakuan yang tidak sihat

BP 3 NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

16(18411- 22411

UNIT 17 31 Menyayangi dan Menghargai AlamSekitarKesedaran tentang perlunyamemelihara dan memulihara alamsekeliling untuk mengekalkankeseimbangan ekosistem

Alam sekitar berkualiti menjaminkesejahteraan bersama

Penjagaan alam sekitar tanggungjawabbersama1048696 Penglibatan dalam menjagakeseimbangan ekosistem- Individu- Berkumpulan

Melibatkan diri dalam pelbagai aktivitipenjagaan alam sekitar

vi Mengumpul gambar dan keratan akhbartentang perlakuan individu yang menjagaalam sekelilingvii Sumbang saran tentang sebab akibat dancara mengawal pencemaran

17(25411- 29411)

UNIT 18 32 Keharmonian antara Manusia danAlam SekitarKeadaan saling memerlukan hubunganyang harmonis antara manusia denganalam sekeliling supaya kualiti kehidupanmanusia dan alam sekeliling terpelihara

Udara bersih anugerah Tuhan yang tidakTernilai

Udara bersih menjaminhidup sihat1048696 Punca pencemaran udara dan kesannya1048696 Peranan pelbagai pihak dalam menanganipencemaran alam sekitar

Tidak melibatkan diri dalam kegiatanyang boleh mencemarkan udara

i Mengumpul maklumat tentang sebabakibat dan cara mengawal pencemarandari media cetak dan elektronikii Projek-projek pengawalan pencemaranudara1048696 Projek kitar semula1048696 Projek pelupusan sampah

18(2511- 6511)

UNIT 19 33 Kemapanan Alam SekitarPengekalan keseimbangan alamsekeliling sebagai tanggungjawabbersama untuk kesejahteraan hidup

Pengekalan sumber laut sebagai warisan alam

Pengekalan sumber laut tanggungjawabbersama1048696 Kepentingan laut dan lautan kepadamanusia- Sumber protein- Sumber tenaga1048696 Tanggungjawab melindungi danmengekalkan hidupan marin- Penyu

i Menyedari kepentingan laut danlautan kepada manusiaii Bertanggungjawab melindungidan mengekalkan hidupan marin

i Tayangan filem dokumentari tentangkepentingan laut dan lautan kepadakehidupanii Menulis surat penghargaan kepadaorganisasi yang melindungi hidupan mariniii Melibatkan diri dengan projek yangdijalankan bagi melindungi hidupan marin

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

- Dugong dugon- Terumbu karang

UNIT 20 34 Peka terhadap Isu-isu Alam SekitarPrihatin terhadap persoalan yangberkaitan dengan alam sekeliling danberusaha menyelesaikannya

Tindakan bertanggungjawab menjamin kualiti alam sekitar

Aktiviti terancang menjamin kualiti alamsekitar1048696 Pengurusan aktiviti manusia secaraterancang- Pembangunan yang terancang- Tiada pembakaran terbuka- Pembuangan sisa toksik secaraterancang dan terkawal

Lebih prihatin terhadap isu alamsekitar dan melibatkan diri dalamaktiviti menjaganya

i Aktiviti kreatif seperti mencipta puisicogankatalirik dan melukis poster tentangpenjagaan alam sekitarii Mengumpul maklumatmembuat kajian kestentang kegiatan yang merosakkan alamsekitar- Penerokaan hutanpembalakan haram

19(9511-13511)

UNIT 21 41 Cinta akan NegaraPerasaan sayang dan bangga kepadanegara serta meletakkan kepentingannegara melebihi kepentingan diri

Sayangi khazanah negara warisan bangsa

Khazanah negara kebanggaan kita1048696 Khazanah negara dihargai dan dipelihara- Seni bina negara- Tempat-tempat bersejarah- Warisan kesenian negara

i Berbangga dengan khazanahnegaraii Menyokong segala usahapemeliharaan khazanah negara

viiiAktiviti permainan tradisional- congkak gasing dan wauix Buku skrap tentang khazanah negara dalamaspek seni bina negara tempat-tempatbersejarah dan warisan kesenian negarax Lawatan ke tempat-tempat bersejarah

UNIT 22 42 Taat Setia pada Raja dan NegaraKepatuhan dan kesetiaan yangberkekalan kepada Raja dan Negara

Rukun Negara asas pegangan hidup rakyat

Prinsip Rukun Negara dihayati bersama1048696 Kepentingan prinsip Rukun Negara1048696 Usaha untuk menghayati danmengamalkan prinsip

Menghayati dan mengamalkan prinsipRukun Negara

i Menyenarai perlakuan yang menunjukkanpenghayatan terhadap Prinsip RukunNegaraii Minggu Penghayatan Rukun NegaraContoh aktiviti kuizcogan katamelukisPoster

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

20(16511-20511)

UNIT 23 43 Sanggup Berkorban untuk NegaraKerelaan melakukan atau menyerahkansesuatu termasuk nyawa sebagai tandakebaktian untuk negara

Rukun Negara

Kesediaan rakyat berkorban untuk programnegara menjamin kecemerlangan negara

Kesediaan menjayakan pelbagai programnegara bermula dari hati1048696 Kesediaan dan kesanggupan rakyatmenjayakan pelbagai kempen negara- Melancong Dalam Negeri- Belilah Barangan Buatan Malaysia- Masyarakat Penyayang

Menyokong dan melibatkan diridalam pelbagai kempen negara

i menciptamengumpul risalah tentangtempat-tempat pelancongan dalam negaraii Pameran Barangan Buatan Malaysia di bilikdarjahiii Kutipan derma untuk Hari Pahlawan

BP 5 NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

20(16511-20511)

21 PEPERIKSAAN

PERTENGAHANTAHUN (23 ndash 27511)

22 ndash 23CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28511 ndash 12611)

24(13611- 17611)

UNIT 24

UNIT 25

51 Melindungi HakKanak-kanakMembela memberinaungan dan memeliharahak kanak-kanak bagimenjamin kehidupanmereka yang sempurna

52 Menghormati HakWanita

Pendidikan sempurna membentuk insane cemerlangPendidikan menjamin masa depan anak-anak1048696 Pembentukan insan berakhlak muliamelalui pendidikan formal dan tidakformal tanggungjawab bersama- Ibu bapa- Guru- Masyarakat- Media massa

Pengiktirafan hak wanita menjaminkebahagiaan keluarga

i Berhak mendapat didikan dan ilmupengetahuaniiMemahami dan menerima bahawa ibubapa guru masyarakat dan mediamassa bertanggungjawab memberikanpendidikan kepada kanak-kanak

i Menerima wanita sebagai anggotapenting dalam keluarga

i Perbincangan tentang peranan ibu bapa gurumasyarakat dan media massa dalam memberipendidikan kepada kanak-kanakii Pidato bertajuk lsquoKepentingan kanak-kanakmemperoleh pendidikan yang sempurnarsquo

i Forum - `Peranan wanita dalam keluargarsquoii Pantomin ndash Hari Ibu

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Melindungi danmengiktiraf wanitasebagai individu yangboleh memberisumbangan dalampembangunan keluargamasyarakat dan negara

Hak wanita sebagai isteri ibu dan pendidikserta pengasuh dalam kehidupanberkeluarga1048696 Hak wanita sebagai isteri seperti manadalam `ikrar nikahrsquo1048696 Hak wanita sebagai ibu- Pengurusan keluarga- Peranan sebagai pendidik danpengasuh

iiMenghormati peranan wanita sebagaiibu yang menguruskan rumah tangga

24(13611- 17611)

25(20611- 24611)

UNIT 26

UNIT 27

53 Melindungi Hak PekerjaMenghormati menghargaidan mengiktirafperkhidmatan jasa dansumbangan golonganpekerja dalampembangunan negara

54 Menghormati HakGolongan KurangBerupayaMemberi layanan yangbersopan kepada golongankurang berupaya supayatidak berasa tersisih danmengiktiraf mereka sebagaiinsan ciptaan Tuhan

Pengiktirafan terhadap pekerjapemangkin produktiviti

Hak pekerja untuk mendapat pengiktirafan1048696 Jasa dan sumbangan pekerja perludihargai- Hari pekerja- Ganjaran dan penghargaan

Kecacatan bukan penghalangProduktiviti

Golongan kurang berupaya mampumenyumbang kepada negara1048696 Peranan dan sumbangan golongankurang berupaya dalam pelbagai bidang- Ekonomi- Sosial- Agama

Menyokong usaha mengiktiraf jasa dansumbangan pekerja

Menerima bahawa golongan kurangberupaya juga dapat menyumbangdalam pelbagai bidang

i Sumbang saranperbincangan tentang sumbanganpekerja dalam kehidupan seharianiiMengumpul maklumat tentang objektif Hari Pekerjadisambut setiap tahuniiiMencipta slogan bagi mengiktiraf sumbanganpekerja kepada negara

i Lawatan ke rumah golongan kurang berupayaiiMembuat folio tentang individugolongan kurangberupaya yang berjasa

25 UNIT 28 55 Melindungi Hak Pendidikan Mengguna pengetahuan i Ceramah tentang

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

(20611- 24611) PenggunaMembela dan memeliharahak individu untuk menjadipengguna yang berilmumendapat perkhidmatanserta barangan yangberkualiti dan tidak mudahdieksploitasi

kepenggunaan membantumenegakkan hak pengguna

Pengetahuan kepenggunaan pemangkinkualiti barangan dan perkhidmatan1048696 Pendidikan kepenggunaan mendidikpengguna bersikap lebih rasional- Pilihan barangan danperkhidmatan berdasarkan hargadan kualiti- Menyuarakan keti dakpuasan hati- Tuntutan ganti rugi melaluipampasan- Tuntutan terhadap alam sekitaryang bersih dan selamat

kepenggunaandalam menegakkan hak sebagaipengguna

pendidikan kepenggunaan olehahli kelab penggunaiiMenulis suratartikel menyuarakan ketidakpuasanhati tentang barangan yang dibeli atau perkhidmatanyang diterima

BP 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

26(27611- 1711)

UNIT 29 61 Mematuhi Peraturan dan Undang-UndangMenerima dan mematuhi peraturan danundang-undang yang telah ditentukan tanpamengira sesiapa dan di mana seseorang ituberada

Undang-undang menjamin kesejahteraanMasyarakat

Undang-undang membantu masyarakatberdisiplin1048696 Salah laku perlu diatasi berlandaskanundang-undang- Gengsterisme- Vandalisme- Pengedaranpenjualan bahan mediaberunsur lucah- Menciplak hasil ciptaan

Tidak melibatkan diri dengan kegiatanyang menyalahi peraturan danundang-undang

i Ceramah tentang salah laku yang perludiatasi berdasarkan undang-undangii Forumsketsa tentang kegiatan yangmenyalahi peraturan dan undang-undangiiiTayangan filem tentang salah laku

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

UNIT 3062 Kebebasan BersuaraKebebasan berucap dan mengeluarkanfikiran dengan batasan tertentu bagimenjaga keselamatan dan ketenteraman

orang lain

Kebebasan bersuara mencerminkankematangan diri

Amalan berfikir sebelum bersuaramenjamin keputusan terbaik1048696 Amalan berfikir sebelum bersuara- Proses membuat keputusan danmengambil tindakan

Berfikir sebelum bersuara i Sumbang saran untuk menyelesaikanmasalah tentang sesuatu isu dan membuatkeputusanii Sesi perbincangan antara pengawasAJKkelas pemimpin murid dengan murid-muridlain untuk menyelesaikan sesuatu masalah

27(4711- 8711)

UNIT 31

UNIT 32

63 Kebebasan BeragamaKebebasan setiap individu untukmenganuti dan mengamalkan agamanyaseperti yang diperuntukkan dalamPerlembagaan Malaysia

64 Penglibatan Diri dalam PembangunanNegaraKebebasan untuk melibatkan diridalam pelbagai aktiviti pembangunannegara dengan mematuhi peraturanundang-undang dan PerlembagaanMalaysia

Kebebasan mendapat pendidikan agama

menjamin kesejahteraan bersamaRakyat Malaysia bebas mendapat pendidikanagama1048696 Peluang mendapat pendidikan agamaseperti yang diperuntukkan- Pendidikan formal dan tidak formal(institusi pendidikan rumah tempattempatberibadat)

Program negara dijayakan bersama

Pelaksanaan kempen negaratanggungjawab bersama1048696 Tanggungjawab pelbagai pihak bagimenjayakan kempen-kempen yang

i Menerima bahawa setiap individubebas mendapat pendidikanagamaii Mendapat pendidikan agamasecara formal atau tidak formal

Melibatkan diri dalam menjayakankempen-kempen yang dianjurkan demikemajuan negara

Mencari maklumat daripada internet tentangpendidikan agama dan membincangkannya

i Melukis poster tentang kempen yangdianjurkanii Pertandingan menciptamelukis logotemasempena sesuatu kempeniiiPerbincangan tentang lirik lagu bagi sesuatusambutan kempen

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

dianjurkan demi kemajuan negara- Agensi kerajaan- Badan bukan kerajaan- Pihak swasta- Individu

28(11711- 15711)

UNIT 33 65 Sikap KeterbukaanBersedia memberi dan menerimapandangan pembaharuan dan kritikanselaras dengan kebenaran fakta dannorma masyarakat Malaysia

Sikap terbuka menjamin kebaikan semuaPihak

Amalan sikap terbuka menjamin hubunganyang harmonis1048696 Amalan sikap keterbukaan untukmembuat keputusan dan menyelesaikanmasalah dalam pelbagai situasi- Perbincangan dan mesyuarat(keluarga rakan guru dan anggotamasyarakat)

Bersikap terbuka dalam membuatkeputusan dan menyelesaikansesuatu masalah dalam pelbagaisituasi

Senarai semak penilaian kendiri tentangsikap keterbukaan murid

BP 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

28(11711- 15711)

UNIT 34 71 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama laindengan mengutamakan kedamaian dankeharmonian hidup tanpa mengira agamabangsa dan budaya

Penyelesaian konflik tanpa keganasanmenjamin keamanan

Penyelesaian konflik secara diplomasi demikebaikan bersama1048696 Penyelesaian konflik melalui mejaperundingan- Keputusan dibuat denganmendengar dan menganalisis

Berunding untuk menyelesaikansesuatu masalah demi keamananbersama

ivParlimen mini mendebatkan sesuatu isuv Lawatan ke mesyuarat ParlimenDewanUndangan Negeri

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

29(18711- 22711)

UNIT 35 72 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan membina yangdilakukan bersama pada peringkatindividu komuniti atau negara untukmencapai sesuatu matlamat

masalah- Perundingan melalui perantaraan- MahkamahRakyat pemangkin kejayaan dasar negara

Dasar negara dijayakan bersama1048696 Saling membantu dan bersama-samamenjayakan pelbagai dasar negara- Ekonomi- Sosial

Menyokong dan melibatkan diri dalammenjayakan dasar negara

i Menghasilkan peta minda tentang matlamaobjektif pelaksanaan dan kesan sesuatudasar kerajaanii Kajian tentang keberkesanan sesuatuprogram pembangunan negara kepadakerajaan dan rakyat

UNIT 36 73 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubunganantara negara untuk menjaminkesejahteraan sejagat

Hormat-menghormati antara negarapenting untuk kesejahteraan sejagatKemerdekaan lambang kedaulatan sesebuahnegara1048696 Kemerdekaan sesebuah negaradihormati1048696 Sebarang bentuk pencerobohan terhadapsesebuah negara mesti dielakkan- Pencerobohan sempadan negara(daratan perairan dan udara)

Menghormati kemerdekaan dankedaulatan sesebuah negara

i Mencari maklumat dari internet tentangsejarah kemerdekaan negara-negara jiranii Mengumpul keratan akhbar tentang kespencerobohan sempadan negara-negaradi dunia dan membuat rumusan

30 - 33(25711- 19811)

ULANGKAJI

34(22811- 26811)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 1

35(27811 ndash 4911)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

36 - 37(5911-16911)

ULANGKAJI

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

38(19911ndash 23911)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2

39(26911- 30911)

ULANGKAJI

40 ndash 41(31011-141011)

PMR 2011

42 ndash 46(171011ndash181111)

PASCA PMR 2011

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Page 3: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral f3 2009

mengawal diri bagi mengelakkanberlakunya pertelingkahan danperselisihan faham demi kesejahteraanhidup

Toleransi mewujudkan persefahaman1048696 Amalan toleransi membantumenyelesaikan masalah- Saling memahami- Fikiran terbuka- Saling menghormati- Kesabaran- Baik sangka

masalah ii Mengumpul dan membincangkan isudaripada keratan akhbar yangmenunjukkan amalan toleransi

4(24111- 28111)

UNIT 7

UNIT 8

17 BerdikariKebolehan dan kesanggupanmelakukan sesuatu tanpa bergantungkepada orang lain

18 KerajinanUsaha yang berterusan penuh dengansemangat ketekunan kecekalankegigihan dedikasi dan berdaya majudalam melakukan sesuatu perkara

Sikap berdikari asas kecemerlangan

Sikap berdikari membawa kejayaan dalambidang yang diceburi1048696 Amalan berdikari dalam menjalankantugas bagi memastikan kejayaan dalamkerjaya yang diceburi- Pekerja- Usahawan- Ahli sukan

Usaha berterusan menjamin kecemerlangan

Daya usaha pasti membawa kejayaan1048696 Usaha yang berterusan bagi memastikankejayaan dalam pelbagai bidang- Sukan- Ekonomi

Berdikari dalam melaksanakansesuatu tugas atau kewajipandengan cemerlang tanpa bantuanorang lain

Berusaha secara berterusan dalampelbagai bidang sehingga berjaya

Tugasan kumpulan tentang sikap berdikaridalam melaksanakan sesuatu tugasdi kalangan individu atau kumpulan dengancemerlang- Pekerja- Usahawan- Ahli sukan

i Mengumpul maklumat tentang kejayaannegara dalam bidang sukan dan ekonomiii Menyedia laporan tentang kejayaannegara dalam bidang tersebutiii Lawatan ke industri kecil yangberjayapersatuan sukan negeriMajlisSukan Negara

5(29111 ndash 06211)

CUTI TAHUN BARU CINA (290111 ndash 060211)

6

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

(8211 ndash 10211) HARI SUKAN SEKOLAH (080211 ndash 100211)

7(16211 ndash 19211)

UJIAN BULANAN 1 (160111 ndash 190211)

8(21211- 25211)

UNIT 9 19 Kasih sayangKepekaan dan perasaan cinta yangmendalam serta berkekalan yang lahirdaripada hati yang ikhlas

Sayangi diri hargai kehidupan

Gejala HIVAIDS mengancam kehidupan1048696 Sedar akan punca dan akibat gejalaHIVAIDS1048696 Tidak terlibat dengan gejala yang bolehmenyebabkan HIVAIDS1048696 Usaha membantu penghidap HIVAIDS

i Menyayangi diri denganmenjauhi daripada gejala yangboleh menyebabkan HIVAIDSii Membantu dan memberisokongan moral kepadapenghidap HIVAIDS

i Sumbang saran tentang sebab akibat dancara mengelakkan diri daripada terlibatdengan gejala HIVAIDSii Menghasilkan esei bertajuk `GejalaHIVAIDS mengancam manusiarsquoiii Ceramah oleh wakil Majlis AIDS Malaysia

9(28211- 4311)

UNIT 10

UNIT 11

110 KeadilanTindakan dan keputusan yang saksamaserta tidak berat sebelah

111 RasionalBoleh berfikir berdasarkan alasan danbukti yang nyata dan dapat mengambiltindakan berasaskan pertimbangan yangwajar

Pemerintahan yang adil rakyat sejahtera

Prinsip keadilan kerajaan menjaminkesamarataan1048696 Layanan yang adil kepada rakyat jelata- Pendidikan- Kesihatan- Infrastruktur

Amalan sikap rasional mencerminkankebijaksanaanKebijaksanaan menimbangkan kesan sesuatutindakan menjamin hubungan yang harmonis1048696 Kebolehan menimbangkan kesanpertuturan dan

Menerima prinsip keadilan yangdiamalkan kerajaan

Berupaya menimbangkan kesansetiap pertuturan dan pelakuan

i Kaji selidik tentang kemudahanperkhidmatan asas yang disediakan olehkerajaan di kawasan bandar dan luarbandarii Pidato yang bertema `Peluang-peluangpendidikan yang disediakan oleh kerajaanrsquoi Mengkaji dialog (skriprakaman) yangmenggambarkan penyelesaian masalahmembuat keputusan tanpa pertelingkahansecara adilii Mengkaji skrip dramasketsarakamanyang menggambarkan penyelesaianmasalahmembuat keputusan tanpa

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

perlakuan terhadap diridan orang lain- Anggota keluarga- Rakan- Jiran

pertelingkahan

10(70311-11311)

UJIAN PRA 1 PMR

11(12311 -20311) CUTI PENGGAL PERTAMA

12(21311- 25311)

UNIT 12 112 KesederhanaanBersikap tidak keterlaluan dalammembuat pertimbangan dan tindakansama ada dalam pemikiran pertuturanatau perlakuan tanpa mengabaikankepentingan diri dan orang lain

Kesederhanaan amalan mulia

Kesederhanaan menjamin kesejahteraanbersama1048696 Amalan kesederhanaan dalam menyambutsesuatu majlis perayaan dan harikebesaran- Majlis keluarga- Majlis di sekolah- Perayaan agamakaum- Hari kebesaran negara

i Mengamalkan sikapbersederhana dalammenyambut sesuatu majlisperayaan dan hari kebesaranii Menerima amalankesederhanaan oleh keluargasekolah dan kerajaan

i Senarai semak reaksi individu terhadapamalan kesederhanaan semasamenyambut perayaanhari kebesaranii Mengumpul maklumatgambar tentangsambutan kenduriperayaanharikebesaran dan berbincang tentang amalankesederhanaan semasa sambutan majlisberkenaan

BP 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

13(28311- 1411)

UNIT 13 21 Kasih Sayang terhadap KeluargaPerasaan cinta kasih dan sayang yangmendalam dan berkekalan terhadapkeluarga

Kerukunan rumah tangga menjaminkesejahteraan keluarga

Kasih sayang ibu bapa membentukkebahagiaan keluarga1048696 Peranan ibu bapa mendidik anak-anakdengan penuh kasih sayang

Menerima peranan ibu bapa danmentaati asuhan dan didikannya

iv Menyenaraikan peranan ibu bapav Melakonkan kehidupan sebuah keluargadan membuat penilaianramalan

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

- Mengasuh- Memberi pendidikan

14( 5411 ndash 8 411)

UNIT 14 22 Hormat dan Taat kepada AnggotaKeluargaMemuliakan setiap anggota keluargadengan berinteraksi dan memberilayanan secara bersopan untukmewujudkan keluarga yang harmoni

Hormat budaya keluarga demi kesejahteraanBersama

Prinsip kekeluargaan membentuk imej keluarga1048696 Amalan prinsip kekeluargaan- Peraturan- Maruah- Keputusan keluarga

Menerima dan mematuhi prinsipprinsipdalam keluarga

i Bercerita tentang prinsip kekeluargaanmasing-masing- Peraturan maruah dan keputusankeluargaii Mencipta prinsip kekeluargaan yangdiingini

15(11411- 15411)

UNIT 15

UNIT 16

23 Mengekalkan Tradisi KekeluargaanMenerima menghormati danmengamalkan sesuatu kebiasaan adatdan kepercayaan yang diwarisi secaraturun-temurun dalam keluarga

24 Tanggungjawab terhadap KeluargaKewajipan yang harus dilaksanakanoleh setiap individu terhadap keluargauntuk melahirkan keluarga bahagiameningkatkan imej dan menjaga maruahkeluarga

Tradisi kekeluargaan pengikat keluargaBahagia

Amalan adat dan pantang larang menjamintradisi kekeluargaan1048696 Amalan adat dan pantang larangmemelihara keharmonian keluarga- Kelahiran- Perkahwinan- Kematian

Kesejahteraan hidup berkeluargamemartabatkan maruah keluarga

Maruah keluarga tanggungjawab anggotanya1048696 Tanggungjawab memelihara maruahkeluarga- Usaha meningkatkan kemajuan diridan keluarga- Tidak melibatkan diri dalam

Menerima adat dan pantang larangdemi kebaikan diri dan keluarga

Menjaga nama baik dan maruahkeluarga

i Mengumpul maklumat mengenai adatdan pantang larang keluargaii Menyediakan buku skrap tentang adatdan pantang larang keluarga

i Perbincangan tentang watak yangmenjaga maruah keluarga berdasarkantayangan filemdramaii Menyediakan peta minda tentangperkara-perkara yang boleh dan tidakboleh dilakukan dalam menjaga maruahkeluarga

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

perlakuan yang tidak sihat

BP 3 NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

16(18411- 22411

UNIT 17 31 Menyayangi dan Menghargai AlamSekitarKesedaran tentang perlunyamemelihara dan memulihara alamsekeliling untuk mengekalkankeseimbangan ekosistem

Alam sekitar berkualiti menjaminkesejahteraan bersama

Penjagaan alam sekitar tanggungjawabbersama1048696 Penglibatan dalam menjagakeseimbangan ekosistem- Individu- Berkumpulan

Melibatkan diri dalam pelbagai aktivitipenjagaan alam sekitar

vi Mengumpul gambar dan keratan akhbartentang perlakuan individu yang menjagaalam sekelilingvii Sumbang saran tentang sebab akibat dancara mengawal pencemaran

17(25411- 29411)

UNIT 18 32 Keharmonian antara Manusia danAlam SekitarKeadaan saling memerlukan hubunganyang harmonis antara manusia denganalam sekeliling supaya kualiti kehidupanmanusia dan alam sekeliling terpelihara

Udara bersih anugerah Tuhan yang tidakTernilai

Udara bersih menjaminhidup sihat1048696 Punca pencemaran udara dan kesannya1048696 Peranan pelbagai pihak dalam menanganipencemaran alam sekitar

Tidak melibatkan diri dalam kegiatanyang boleh mencemarkan udara

i Mengumpul maklumat tentang sebabakibat dan cara mengawal pencemarandari media cetak dan elektronikii Projek-projek pengawalan pencemaranudara1048696 Projek kitar semula1048696 Projek pelupusan sampah

18(2511- 6511)

UNIT 19 33 Kemapanan Alam SekitarPengekalan keseimbangan alamsekeliling sebagai tanggungjawabbersama untuk kesejahteraan hidup

Pengekalan sumber laut sebagai warisan alam

Pengekalan sumber laut tanggungjawabbersama1048696 Kepentingan laut dan lautan kepadamanusia- Sumber protein- Sumber tenaga1048696 Tanggungjawab melindungi danmengekalkan hidupan marin- Penyu

i Menyedari kepentingan laut danlautan kepada manusiaii Bertanggungjawab melindungidan mengekalkan hidupan marin

i Tayangan filem dokumentari tentangkepentingan laut dan lautan kepadakehidupanii Menulis surat penghargaan kepadaorganisasi yang melindungi hidupan mariniii Melibatkan diri dengan projek yangdijalankan bagi melindungi hidupan marin

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

- Dugong dugon- Terumbu karang

UNIT 20 34 Peka terhadap Isu-isu Alam SekitarPrihatin terhadap persoalan yangberkaitan dengan alam sekeliling danberusaha menyelesaikannya

Tindakan bertanggungjawab menjamin kualiti alam sekitar

Aktiviti terancang menjamin kualiti alamsekitar1048696 Pengurusan aktiviti manusia secaraterancang- Pembangunan yang terancang- Tiada pembakaran terbuka- Pembuangan sisa toksik secaraterancang dan terkawal

Lebih prihatin terhadap isu alamsekitar dan melibatkan diri dalamaktiviti menjaganya

i Aktiviti kreatif seperti mencipta puisicogankatalirik dan melukis poster tentangpenjagaan alam sekitarii Mengumpul maklumatmembuat kajian kestentang kegiatan yang merosakkan alamsekitar- Penerokaan hutanpembalakan haram

19(9511-13511)

UNIT 21 41 Cinta akan NegaraPerasaan sayang dan bangga kepadanegara serta meletakkan kepentingannegara melebihi kepentingan diri

Sayangi khazanah negara warisan bangsa

Khazanah negara kebanggaan kita1048696 Khazanah negara dihargai dan dipelihara- Seni bina negara- Tempat-tempat bersejarah- Warisan kesenian negara

i Berbangga dengan khazanahnegaraii Menyokong segala usahapemeliharaan khazanah negara

viiiAktiviti permainan tradisional- congkak gasing dan wauix Buku skrap tentang khazanah negara dalamaspek seni bina negara tempat-tempatbersejarah dan warisan kesenian negarax Lawatan ke tempat-tempat bersejarah

UNIT 22 42 Taat Setia pada Raja dan NegaraKepatuhan dan kesetiaan yangberkekalan kepada Raja dan Negara

Rukun Negara asas pegangan hidup rakyat

Prinsip Rukun Negara dihayati bersama1048696 Kepentingan prinsip Rukun Negara1048696 Usaha untuk menghayati danmengamalkan prinsip

Menghayati dan mengamalkan prinsipRukun Negara

i Menyenarai perlakuan yang menunjukkanpenghayatan terhadap Prinsip RukunNegaraii Minggu Penghayatan Rukun NegaraContoh aktiviti kuizcogan katamelukisPoster

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

20(16511-20511)

UNIT 23 43 Sanggup Berkorban untuk NegaraKerelaan melakukan atau menyerahkansesuatu termasuk nyawa sebagai tandakebaktian untuk negara

Rukun Negara

Kesediaan rakyat berkorban untuk programnegara menjamin kecemerlangan negara

Kesediaan menjayakan pelbagai programnegara bermula dari hati1048696 Kesediaan dan kesanggupan rakyatmenjayakan pelbagai kempen negara- Melancong Dalam Negeri- Belilah Barangan Buatan Malaysia- Masyarakat Penyayang

Menyokong dan melibatkan diridalam pelbagai kempen negara

i menciptamengumpul risalah tentangtempat-tempat pelancongan dalam negaraii Pameran Barangan Buatan Malaysia di bilikdarjahiii Kutipan derma untuk Hari Pahlawan

BP 5 NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

20(16511-20511)

21 PEPERIKSAAN

PERTENGAHANTAHUN (23 ndash 27511)

22 ndash 23CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28511 ndash 12611)

24(13611- 17611)

UNIT 24

UNIT 25

51 Melindungi HakKanak-kanakMembela memberinaungan dan memeliharahak kanak-kanak bagimenjamin kehidupanmereka yang sempurna

52 Menghormati HakWanita

Pendidikan sempurna membentuk insane cemerlangPendidikan menjamin masa depan anak-anak1048696 Pembentukan insan berakhlak muliamelalui pendidikan formal dan tidakformal tanggungjawab bersama- Ibu bapa- Guru- Masyarakat- Media massa

Pengiktirafan hak wanita menjaminkebahagiaan keluarga

i Berhak mendapat didikan dan ilmupengetahuaniiMemahami dan menerima bahawa ibubapa guru masyarakat dan mediamassa bertanggungjawab memberikanpendidikan kepada kanak-kanak

i Menerima wanita sebagai anggotapenting dalam keluarga

i Perbincangan tentang peranan ibu bapa gurumasyarakat dan media massa dalam memberipendidikan kepada kanak-kanakii Pidato bertajuk lsquoKepentingan kanak-kanakmemperoleh pendidikan yang sempurnarsquo

i Forum - `Peranan wanita dalam keluargarsquoii Pantomin ndash Hari Ibu

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Melindungi danmengiktiraf wanitasebagai individu yangboleh memberisumbangan dalampembangunan keluargamasyarakat dan negara

Hak wanita sebagai isteri ibu dan pendidikserta pengasuh dalam kehidupanberkeluarga1048696 Hak wanita sebagai isteri seperti manadalam `ikrar nikahrsquo1048696 Hak wanita sebagai ibu- Pengurusan keluarga- Peranan sebagai pendidik danpengasuh

iiMenghormati peranan wanita sebagaiibu yang menguruskan rumah tangga

24(13611- 17611)

25(20611- 24611)

UNIT 26

UNIT 27

53 Melindungi Hak PekerjaMenghormati menghargaidan mengiktirafperkhidmatan jasa dansumbangan golonganpekerja dalampembangunan negara

54 Menghormati HakGolongan KurangBerupayaMemberi layanan yangbersopan kepada golongankurang berupaya supayatidak berasa tersisih danmengiktiraf mereka sebagaiinsan ciptaan Tuhan

Pengiktirafan terhadap pekerjapemangkin produktiviti

Hak pekerja untuk mendapat pengiktirafan1048696 Jasa dan sumbangan pekerja perludihargai- Hari pekerja- Ganjaran dan penghargaan

Kecacatan bukan penghalangProduktiviti

Golongan kurang berupaya mampumenyumbang kepada negara1048696 Peranan dan sumbangan golongankurang berupaya dalam pelbagai bidang- Ekonomi- Sosial- Agama

Menyokong usaha mengiktiraf jasa dansumbangan pekerja

Menerima bahawa golongan kurangberupaya juga dapat menyumbangdalam pelbagai bidang

i Sumbang saranperbincangan tentang sumbanganpekerja dalam kehidupan seharianiiMengumpul maklumat tentang objektif Hari Pekerjadisambut setiap tahuniiiMencipta slogan bagi mengiktiraf sumbanganpekerja kepada negara

i Lawatan ke rumah golongan kurang berupayaiiMembuat folio tentang individugolongan kurangberupaya yang berjasa

25 UNIT 28 55 Melindungi Hak Pendidikan Mengguna pengetahuan i Ceramah tentang

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

(20611- 24611) PenggunaMembela dan memeliharahak individu untuk menjadipengguna yang berilmumendapat perkhidmatanserta barangan yangberkualiti dan tidak mudahdieksploitasi

kepenggunaan membantumenegakkan hak pengguna

Pengetahuan kepenggunaan pemangkinkualiti barangan dan perkhidmatan1048696 Pendidikan kepenggunaan mendidikpengguna bersikap lebih rasional- Pilihan barangan danperkhidmatan berdasarkan hargadan kualiti- Menyuarakan keti dakpuasan hati- Tuntutan ganti rugi melaluipampasan- Tuntutan terhadap alam sekitaryang bersih dan selamat

kepenggunaandalam menegakkan hak sebagaipengguna

pendidikan kepenggunaan olehahli kelab penggunaiiMenulis suratartikel menyuarakan ketidakpuasanhati tentang barangan yang dibeli atau perkhidmatanyang diterima

BP 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

26(27611- 1711)

UNIT 29 61 Mematuhi Peraturan dan Undang-UndangMenerima dan mematuhi peraturan danundang-undang yang telah ditentukan tanpamengira sesiapa dan di mana seseorang ituberada

Undang-undang menjamin kesejahteraanMasyarakat

Undang-undang membantu masyarakatberdisiplin1048696 Salah laku perlu diatasi berlandaskanundang-undang- Gengsterisme- Vandalisme- Pengedaranpenjualan bahan mediaberunsur lucah- Menciplak hasil ciptaan

Tidak melibatkan diri dengan kegiatanyang menyalahi peraturan danundang-undang

i Ceramah tentang salah laku yang perludiatasi berdasarkan undang-undangii Forumsketsa tentang kegiatan yangmenyalahi peraturan dan undang-undangiiiTayangan filem tentang salah laku

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

UNIT 3062 Kebebasan BersuaraKebebasan berucap dan mengeluarkanfikiran dengan batasan tertentu bagimenjaga keselamatan dan ketenteraman

orang lain

Kebebasan bersuara mencerminkankematangan diri

Amalan berfikir sebelum bersuaramenjamin keputusan terbaik1048696 Amalan berfikir sebelum bersuara- Proses membuat keputusan danmengambil tindakan

Berfikir sebelum bersuara i Sumbang saran untuk menyelesaikanmasalah tentang sesuatu isu dan membuatkeputusanii Sesi perbincangan antara pengawasAJKkelas pemimpin murid dengan murid-muridlain untuk menyelesaikan sesuatu masalah

27(4711- 8711)

UNIT 31

UNIT 32

63 Kebebasan BeragamaKebebasan setiap individu untukmenganuti dan mengamalkan agamanyaseperti yang diperuntukkan dalamPerlembagaan Malaysia

64 Penglibatan Diri dalam PembangunanNegaraKebebasan untuk melibatkan diridalam pelbagai aktiviti pembangunannegara dengan mematuhi peraturanundang-undang dan PerlembagaanMalaysia

Kebebasan mendapat pendidikan agama

menjamin kesejahteraan bersamaRakyat Malaysia bebas mendapat pendidikanagama1048696 Peluang mendapat pendidikan agamaseperti yang diperuntukkan- Pendidikan formal dan tidak formal(institusi pendidikan rumah tempattempatberibadat)

Program negara dijayakan bersama

Pelaksanaan kempen negaratanggungjawab bersama1048696 Tanggungjawab pelbagai pihak bagimenjayakan kempen-kempen yang

i Menerima bahawa setiap individubebas mendapat pendidikanagamaii Mendapat pendidikan agamasecara formal atau tidak formal

Melibatkan diri dalam menjayakankempen-kempen yang dianjurkan demikemajuan negara

Mencari maklumat daripada internet tentangpendidikan agama dan membincangkannya

i Melukis poster tentang kempen yangdianjurkanii Pertandingan menciptamelukis logotemasempena sesuatu kempeniiiPerbincangan tentang lirik lagu bagi sesuatusambutan kempen

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

dianjurkan demi kemajuan negara- Agensi kerajaan- Badan bukan kerajaan- Pihak swasta- Individu

28(11711- 15711)

UNIT 33 65 Sikap KeterbukaanBersedia memberi dan menerimapandangan pembaharuan dan kritikanselaras dengan kebenaran fakta dannorma masyarakat Malaysia

Sikap terbuka menjamin kebaikan semuaPihak

Amalan sikap terbuka menjamin hubunganyang harmonis1048696 Amalan sikap keterbukaan untukmembuat keputusan dan menyelesaikanmasalah dalam pelbagai situasi- Perbincangan dan mesyuarat(keluarga rakan guru dan anggotamasyarakat)

Bersikap terbuka dalam membuatkeputusan dan menyelesaikansesuatu masalah dalam pelbagaisituasi

Senarai semak penilaian kendiri tentangsikap keterbukaan murid

BP 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

28(11711- 15711)

UNIT 34 71 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama laindengan mengutamakan kedamaian dankeharmonian hidup tanpa mengira agamabangsa dan budaya

Penyelesaian konflik tanpa keganasanmenjamin keamanan

Penyelesaian konflik secara diplomasi demikebaikan bersama1048696 Penyelesaian konflik melalui mejaperundingan- Keputusan dibuat denganmendengar dan menganalisis

Berunding untuk menyelesaikansesuatu masalah demi keamananbersama

ivParlimen mini mendebatkan sesuatu isuv Lawatan ke mesyuarat ParlimenDewanUndangan Negeri

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

29(18711- 22711)

UNIT 35 72 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan membina yangdilakukan bersama pada peringkatindividu komuniti atau negara untukmencapai sesuatu matlamat

masalah- Perundingan melalui perantaraan- MahkamahRakyat pemangkin kejayaan dasar negara

Dasar negara dijayakan bersama1048696 Saling membantu dan bersama-samamenjayakan pelbagai dasar negara- Ekonomi- Sosial

Menyokong dan melibatkan diri dalammenjayakan dasar negara

i Menghasilkan peta minda tentang matlamaobjektif pelaksanaan dan kesan sesuatudasar kerajaanii Kajian tentang keberkesanan sesuatuprogram pembangunan negara kepadakerajaan dan rakyat

UNIT 36 73 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubunganantara negara untuk menjaminkesejahteraan sejagat

Hormat-menghormati antara negarapenting untuk kesejahteraan sejagatKemerdekaan lambang kedaulatan sesebuahnegara1048696 Kemerdekaan sesebuah negaradihormati1048696 Sebarang bentuk pencerobohan terhadapsesebuah negara mesti dielakkan- Pencerobohan sempadan negara(daratan perairan dan udara)

Menghormati kemerdekaan dankedaulatan sesebuah negara

i Mencari maklumat dari internet tentangsejarah kemerdekaan negara-negara jiranii Mengumpul keratan akhbar tentang kespencerobohan sempadan negara-negaradi dunia dan membuat rumusan

30 - 33(25711- 19811)

ULANGKAJI

34(22811- 26811)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 1

35(27811 ndash 4911)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

36 - 37(5911-16911)

ULANGKAJI

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

38(19911ndash 23911)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2

39(26911- 30911)

ULANGKAJI

40 ndash 41(31011-141011)

PMR 2011

42 ndash 46(171011ndash181111)

PASCA PMR 2011

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Page 4: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral f3 2009

(8211 ndash 10211) HARI SUKAN SEKOLAH (080211 ndash 100211)

7(16211 ndash 19211)

UJIAN BULANAN 1 (160111 ndash 190211)

8(21211- 25211)

UNIT 9 19 Kasih sayangKepekaan dan perasaan cinta yangmendalam serta berkekalan yang lahirdaripada hati yang ikhlas

Sayangi diri hargai kehidupan

Gejala HIVAIDS mengancam kehidupan1048696 Sedar akan punca dan akibat gejalaHIVAIDS1048696 Tidak terlibat dengan gejala yang bolehmenyebabkan HIVAIDS1048696 Usaha membantu penghidap HIVAIDS

i Menyayangi diri denganmenjauhi daripada gejala yangboleh menyebabkan HIVAIDSii Membantu dan memberisokongan moral kepadapenghidap HIVAIDS

i Sumbang saran tentang sebab akibat dancara mengelakkan diri daripada terlibatdengan gejala HIVAIDSii Menghasilkan esei bertajuk `GejalaHIVAIDS mengancam manusiarsquoiii Ceramah oleh wakil Majlis AIDS Malaysia

9(28211- 4311)

UNIT 10

UNIT 11

110 KeadilanTindakan dan keputusan yang saksamaserta tidak berat sebelah

111 RasionalBoleh berfikir berdasarkan alasan danbukti yang nyata dan dapat mengambiltindakan berasaskan pertimbangan yangwajar

Pemerintahan yang adil rakyat sejahtera

Prinsip keadilan kerajaan menjaminkesamarataan1048696 Layanan yang adil kepada rakyat jelata- Pendidikan- Kesihatan- Infrastruktur

Amalan sikap rasional mencerminkankebijaksanaanKebijaksanaan menimbangkan kesan sesuatutindakan menjamin hubungan yang harmonis1048696 Kebolehan menimbangkan kesanpertuturan dan

Menerima prinsip keadilan yangdiamalkan kerajaan

Berupaya menimbangkan kesansetiap pertuturan dan pelakuan

i Kaji selidik tentang kemudahanperkhidmatan asas yang disediakan olehkerajaan di kawasan bandar dan luarbandarii Pidato yang bertema `Peluang-peluangpendidikan yang disediakan oleh kerajaanrsquoi Mengkaji dialog (skriprakaman) yangmenggambarkan penyelesaian masalahmembuat keputusan tanpa pertelingkahansecara adilii Mengkaji skrip dramasketsarakamanyang menggambarkan penyelesaianmasalahmembuat keputusan tanpa

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

perlakuan terhadap diridan orang lain- Anggota keluarga- Rakan- Jiran

pertelingkahan

10(70311-11311)

UJIAN PRA 1 PMR

11(12311 -20311) CUTI PENGGAL PERTAMA

12(21311- 25311)

UNIT 12 112 KesederhanaanBersikap tidak keterlaluan dalammembuat pertimbangan dan tindakansama ada dalam pemikiran pertuturanatau perlakuan tanpa mengabaikankepentingan diri dan orang lain

Kesederhanaan amalan mulia

Kesederhanaan menjamin kesejahteraanbersama1048696 Amalan kesederhanaan dalam menyambutsesuatu majlis perayaan dan harikebesaran- Majlis keluarga- Majlis di sekolah- Perayaan agamakaum- Hari kebesaran negara

i Mengamalkan sikapbersederhana dalammenyambut sesuatu majlisperayaan dan hari kebesaranii Menerima amalankesederhanaan oleh keluargasekolah dan kerajaan

i Senarai semak reaksi individu terhadapamalan kesederhanaan semasamenyambut perayaanhari kebesaranii Mengumpul maklumatgambar tentangsambutan kenduriperayaanharikebesaran dan berbincang tentang amalankesederhanaan semasa sambutan majlisberkenaan

BP 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

13(28311- 1411)

UNIT 13 21 Kasih Sayang terhadap KeluargaPerasaan cinta kasih dan sayang yangmendalam dan berkekalan terhadapkeluarga

Kerukunan rumah tangga menjaminkesejahteraan keluarga

Kasih sayang ibu bapa membentukkebahagiaan keluarga1048696 Peranan ibu bapa mendidik anak-anakdengan penuh kasih sayang

Menerima peranan ibu bapa danmentaati asuhan dan didikannya

iv Menyenaraikan peranan ibu bapav Melakonkan kehidupan sebuah keluargadan membuat penilaianramalan

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

- Mengasuh- Memberi pendidikan

14( 5411 ndash 8 411)

UNIT 14 22 Hormat dan Taat kepada AnggotaKeluargaMemuliakan setiap anggota keluargadengan berinteraksi dan memberilayanan secara bersopan untukmewujudkan keluarga yang harmoni

Hormat budaya keluarga demi kesejahteraanBersama

Prinsip kekeluargaan membentuk imej keluarga1048696 Amalan prinsip kekeluargaan- Peraturan- Maruah- Keputusan keluarga

Menerima dan mematuhi prinsipprinsipdalam keluarga

i Bercerita tentang prinsip kekeluargaanmasing-masing- Peraturan maruah dan keputusankeluargaii Mencipta prinsip kekeluargaan yangdiingini

15(11411- 15411)

UNIT 15

UNIT 16

23 Mengekalkan Tradisi KekeluargaanMenerima menghormati danmengamalkan sesuatu kebiasaan adatdan kepercayaan yang diwarisi secaraturun-temurun dalam keluarga

24 Tanggungjawab terhadap KeluargaKewajipan yang harus dilaksanakanoleh setiap individu terhadap keluargauntuk melahirkan keluarga bahagiameningkatkan imej dan menjaga maruahkeluarga

Tradisi kekeluargaan pengikat keluargaBahagia

Amalan adat dan pantang larang menjamintradisi kekeluargaan1048696 Amalan adat dan pantang larangmemelihara keharmonian keluarga- Kelahiran- Perkahwinan- Kematian

Kesejahteraan hidup berkeluargamemartabatkan maruah keluarga

Maruah keluarga tanggungjawab anggotanya1048696 Tanggungjawab memelihara maruahkeluarga- Usaha meningkatkan kemajuan diridan keluarga- Tidak melibatkan diri dalam

Menerima adat dan pantang larangdemi kebaikan diri dan keluarga

Menjaga nama baik dan maruahkeluarga

i Mengumpul maklumat mengenai adatdan pantang larang keluargaii Menyediakan buku skrap tentang adatdan pantang larang keluarga

i Perbincangan tentang watak yangmenjaga maruah keluarga berdasarkantayangan filemdramaii Menyediakan peta minda tentangperkara-perkara yang boleh dan tidakboleh dilakukan dalam menjaga maruahkeluarga

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

perlakuan yang tidak sihat

BP 3 NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

16(18411- 22411

UNIT 17 31 Menyayangi dan Menghargai AlamSekitarKesedaran tentang perlunyamemelihara dan memulihara alamsekeliling untuk mengekalkankeseimbangan ekosistem

Alam sekitar berkualiti menjaminkesejahteraan bersama

Penjagaan alam sekitar tanggungjawabbersama1048696 Penglibatan dalam menjagakeseimbangan ekosistem- Individu- Berkumpulan

Melibatkan diri dalam pelbagai aktivitipenjagaan alam sekitar

vi Mengumpul gambar dan keratan akhbartentang perlakuan individu yang menjagaalam sekelilingvii Sumbang saran tentang sebab akibat dancara mengawal pencemaran

17(25411- 29411)

UNIT 18 32 Keharmonian antara Manusia danAlam SekitarKeadaan saling memerlukan hubunganyang harmonis antara manusia denganalam sekeliling supaya kualiti kehidupanmanusia dan alam sekeliling terpelihara

Udara bersih anugerah Tuhan yang tidakTernilai

Udara bersih menjaminhidup sihat1048696 Punca pencemaran udara dan kesannya1048696 Peranan pelbagai pihak dalam menanganipencemaran alam sekitar

Tidak melibatkan diri dalam kegiatanyang boleh mencemarkan udara

i Mengumpul maklumat tentang sebabakibat dan cara mengawal pencemarandari media cetak dan elektronikii Projek-projek pengawalan pencemaranudara1048696 Projek kitar semula1048696 Projek pelupusan sampah

18(2511- 6511)

UNIT 19 33 Kemapanan Alam SekitarPengekalan keseimbangan alamsekeliling sebagai tanggungjawabbersama untuk kesejahteraan hidup

Pengekalan sumber laut sebagai warisan alam

Pengekalan sumber laut tanggungjawabbersama1048696 Kepentingan laut dan lautan kepadamanusia- Sumber protein- Sumber tenaga1048696 Tanggungjawab melindungi danmengekalkan hidupan marin- Penyu

i Menyedari kepentingan laut danlautan kepada manusiaii Bertanggungjawab melindungidan mengekalkan hidupan marin

i Tayangan filem dokumentari tentangkepentingan laut dan lautan kepadakehidupanii Menulis surat penghargaan kepadaorganisasi yang melindungi hidupan mariniii Melibatkan diri dengan projek yangdijalankan bagi melindungi hidupan marin

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

- Dugong dugon- Terumbu karang

UNIT 20 34 Peka terhadap Isu-isu Alam SekitarPrihatin terhadap persoalan yangberkaitan dengan alam sekeliling danberusaha menyelesaikannya

Tindakan bertanggungjawab menjamin kualiti alam sekitar

Aktiviti terancang menjamin kualiti alamsekitar1048696 Pengurusan aktiviti manusia secaraterancang- Pembangunan yang terancang- Tiada pembakaran terbuka- Pembuangan sisa toksik secaraterancang dan terkawal

Lebih prihatin terhadap isu alamsekitar dan melibatkan diri dalamaktiviti menjaganya

i Aktiviti kreatif seperti mencipta puisicogankatalirik dan melukis poster tentangpenjagaan alam sekitarii Mengumpul maklumatmembuat kajian kestentang kegiatan yang merosakkan alamsekitar- Penerokaan hutanpembalakan haram

19(9511-13511)

UNIT 21 41 Cinta akan NegaraPerasaan sayang dan bangga kepadanegara serta meletakkan kepentingannegara melebihi kepentingan diri

Sayangi khazanah negara warisan bangsa

Khazanah negara kebanggaan kita1048696 Khazanah negara dihargai dan dipelihara- Seni bina negara- Tempat-tempat bersejarah- Warisan kesenian negara

i Berbangga dengan khazanahnegaraii Menyokong segala usahapemeliharaan khazanah negara

viiiAktiviti permainan tradisional- congkak gasing dan wauix Buku skrap tentang khazanah negara dalamaspek seni bina negara tempat-tempatbersejarah dan warisan kesenian negarax Lawatan ke tempat-tempat bersejarah

UNIT 22 42 Taat Setia pada Raja dan NegaraKepatuhan dan kesetiaan yangberkekalan kepada Raja dan Negara

Rukun Negara asas pegangan hidup rakyat

Prinsip Rukun Negara dihayati bersama1048696 Kepentingan prinsip Rukun Negara1048696 Usaha untuk menghayati danmengamalkan prinsip

Menghayati dan mengamalkan prinsipRukun Negara

i Menyenarai perlakuan yang menunjukkanpenghayatan terhadap Prinsip RukunNegaraii Minggu Penghayatan Rukun NegaraContoh aktiviti kuizcogan katamelukisPoster

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

20(16511-20511)

UNIT 23 43 Sanggup Berkorban untuk NegaraKerelaan melakukan atau menyerahkansesuatu termasuk nyawa sebagai tandakebaktian untuk negara

Rukun Negara

Kesediaan rakyat berkorban untuk programnegara menjamin kecemerlangan negara

Kesediaan menjayakan pelbagai programnegara bermula dari hati1048696 Kesediaan dan kesanggupan rakyatmenjayakan pelbagai kempen negara- Melancong Dalam Negeri- Belilah Barangan Buatan Malaysia- Masyarakat Penyayang

Menyokong dan melibatkan diridalam pelbagai kempen negara

i menciptamengumpul risalah tentangtempat-tempat pelancongan dalam negaraii Pameran Barangan Buatan Malaysia di bilikdarjahiii Kutipan derma untuk Hari Pahlawan

BP 5 NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

20(16511-20511)

21 PEPERIKSAAN

PERTENGAHANTAHUN (23 ndash 27511)

22 ndash 23CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28511 ndash 12611)

24(13611- 17611)

UNIT 24

UNIT 25

51 Melindungi HakKanak-kanakMembela memberinaungan dan memeliharahak kanak-kanak bagimenjamin kehidupanmereka yang sempurna

52 Menghormati HakWanita

Pendidikan sempurna membentuk insane cemerlangPendidikan menjamin masa depan anak-anak1048696 Pembentukan insan berakhlak muliamelalui pendidikan formal dan tidakformal tanggungjawab bersama- Ibu bapa- Guru- Masyarakat- Media massa

Pengiktirafan hak wanita menjaminkebahagiaan keluarga

i Berhak mendapat didikan dan ilmupengetahuaniiMemahami dan menerima bahawa ibubapa guru masyarakat dan mediamassa bertanggungjawab memberikanpendidikan kepada kanak-kanak

i Menerima wanita sebagai anggotapenting dalam keluarga

i Perbincangan tentang peranan ibu bapa gurumasyarakat dan media massa dalam memberipendidikan kepada kanak-kanakii Pidato bertajuk lsquoKepentingan kanak-kanakmemperoleh pendidikan yang sempurnarsquo

i Forum - `Peranan wanita dalam keluargarsquoii Pantomin ndash Hari Ibu

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Melindungi danmengiktiraf wanitasebagai individu yangboleh memberisumbangan dalampembangunan keluargamasyarakat dan negara

Hak wanita sebagai isteri ibu dan pendidikserta pengasuh dalam kehidupanberkeluarga1048696 Hak wanita sebagai isteri seperti manadalam `ikrar nikahrsquo1048696 Hak wanita sebagai ibu- Pengurusan keluarga- Peranan sebagai pendidik danpengasuh

iiMenghormati peranan wanita sebagaiibu yang menguruskan rumah tangga

24(13611- 17611)

25(20611- 24611)

UNIT 26

UNIT 27

53 Melindungi Hak PekerjaMenghormati menghargaidan mengiktirafperkhidmatan jasa dansumbangan golonganpekerja dalampembangunan negara

54 Menghormati HakGolongan KurangBerupayaMemberi layanan yangbersopan kepada golongankurang berupaya supayatidak berasa tersisih danmengiktiraf mereka sebagaiinsan ciptaan Tuhan

Pengiktirafan terhadap pekerjapemangkin produktiviti

Hak pekerja untuk mendapat pengiktirafan1048696 Jasa dan sumbangan pekerja perludihargai- Hari pekerja- Ganjaran dan penghargaan

Kecacatan bukan penghalangProduktiviti

Golongan kurang berupaya mampumenyumbang kepada negara1048696 Peranan dan sumbangan golongankurang berupaya dalam pelbagai bidang- Ekonomi- Sosial- Agama

Menyokong usaha mengiktiraf jasa dansumbangan pekerja

Menerima bahawa golongan kurangberupaya juga dapat menyumbangdalam pelbagai bidang

i Sumbang saranperbincangan tentang sumbanganpekerja dalam kehidupan seharianiiMengumpul maklumat tentang objektif Hari Pekerjadisambut setiap tahuniiiMencipta slogan bagi mengiktiraf sumbanganpekerja kepada negara

i Lawatan ke rumah golongan kurang berupayaiiMembuat folio tentang individugolongan kurangberupaya yang berjasa

25 UNIT 28 55 Melindungi Hak Pendidikan Mengguna pengetahuan i Ceramah tentang

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

(20611- 24611) PenggunaMembela dan memeliharahak individu untuk menjadipengguna yang berilmumendapat perkhidmatanserta barangan yangberkualiti dan tidak mudahdieksploitasi

kepenggunaan membantumenegakkan hak pengguna

Pengetahuan kepenggunaan pemangkinkualiti barangan dan perkhidmatan1048696 Pendidikan kepenggunaan mendidikpengguna bersikap lebih rasional- Pilihan barangan danperkhidmatan berdasarkan hargadan kualiti- Menyuarakan keti dakpuasan hati- Tuntutan ganti rugi melaluipampasan- Tuntutan terhadap alam sekitaryang bersih dan selamat

kepenggunaandalam menegakkan hak sebagaipengguna

pendidikan kepenggunaan olehahli kelab penggunaiiMenulis suratartikel menyuarakan ketidakpuasanhati tentang barangan yang dibeli atau perkhidmatanyang diterima

BP 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

26(27611- 1711)

UNIT 29 61 Mematuhi Peraturan dan Undang-UndangMenerima dan mematuhi peraturan danundang-undang yang telah ditentukan tanpamengira sesiapa dan di mana seseorang ituberada

Undang-undang menjamin kesejahteraanMasyarakat

Undang-undang membantu masyarakatberdisiplin1048696 Salah laku perlu diatasi berlandaskanundang-undang- Gengsterisme- Vandalisme- Pengedaranpenjualan bahan mediaberunsur lucah- Menciplak hasil ciptaan

Tidak melibatkan diri dengan kegiatanyang menyalahi peraturan danundang-undang

i Ceramah tentang salah laku yang perludiatasi berdasarkan undang-undangii Forumsketsa tentang kegiatan yangmenyalahi peraturan dan undang-undangiiiTayangan filem tentang salah laku

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

UNIT 3062 Kebebasan BersuaraKebebasan berucap dan mengeluarkanfikiran dengan batasan tertentu bagimenjaga keselamatan dan ketenteraman

orang lain

Kebebasan bersuara mencerminkankematangan diri

Amalan berfikir sebelum bersuaramenjamin keputusan terbaik1048696 Amalan berfikir sebelum bersuara- Proses membuat keputusan danmengambil tindakan

Berfikir sebelum bersuara i Sumbang saran untuk menyelesaikanmasalah tentang sesuatu isu dan membuatkeputusanii Sesi perbincangan antara pengawasAJKkelas pemimpin murid dengan murid-muridlain untuk menyelesaikan sesuatu masalah

27(4711- 8711)

UNIT 31

UNIT 32

63 Kebebasan BeragamaKebebasan setiap individu untukmenganuti dan mengamalkan agamanyaseperti yang diperuntukkan dalamPerlembagaan Malaysia

64 Penglibatan Diri dalam PembangunanNegaraKebebasan untuk melibatkan diridalam pelbagai aktiviti pembangunannegara dengan mematuhi peraturanundang-undang dan PerlembagaanMalaysia

Kebebasan mendapat pendidikan agama

menjamin kesejahteraan bersamaRakyat Malaysia bebas mendapat pendidikanagama1048696 Peluang mendapat pendidikan agamaseperti yang diperuntukkan- Pendidikan formal dan tidak formal(institusi pendidikan rumah tempattempatberibadat)

Program negara dijayakan bersama

Pelaksanaan kempen negaratanggungjawab bersama1048696 Tanggungjawab pelbagai pihak bagimenjayakan kempen-kempen yang

i Menerima bahawa setiap individubebas mendapat pendidikanagamaii Mendapat pendidikan agamasecara formal atau tidak formal

Melibatkan diri dalam menjayakankempen-kempen yang dianjurkan demikemajuan negara

Mencari maklumat daripada internet tentangpendidikan agama dan membincangkannya

i Melukis poster tentang kempen yangdianjurkanii Pertandingan menciptamelukis logotemasempena sesuatu kempeniiiPerbincangan tentang lirik lagu bagi sesuatusambutan kempen

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

dianjurkan demi kemajuan negara- Agensi kerajaan- Badan bukan kerajaan- Pihak swasta- Individu

28(11711- 15711)

UNIT 33 65 Sikap KeterbukaanBersedia memberi dan menerimapandangan pembaharuan dan kritikanselaras dengan kebenaran fakta dannorma masyarakat Malaysia

Sikap terbuka menjamin kebaikan semuaPihak

Amalan sikap terbuka menjamin hubunganyang harmonis1048696 Amalan sikap keterbukaan untukmembuat keputusan dan menyelesaikanmasalah dalam pelbagai situasi- Perbincangan dan mesyuarat(keluarga rakan guru dan anggotamasyarakat)

Bersikap terbuka dalam membuatkeputusan dan menyelesaikansesuatu masalah dalam pelbagaisituasi

Senarai semak penilaian kendiri tentangsikap keterbukaan murid

BP 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

28(11711- 15711)

UNIT 34 71 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama laindengan mengutamakan kedamaian dankeharmonian hidup tanpa mengira agamabangsa dan budaya

Penyelesaian konflik tanpa keganasanmenjamin keamanan

Penyelesaian konflik secara diplomasi demikebaikan bersama1048696 Penyelesaian konflik melalui mejaperundingan- Keputusan dibuat denganmendengar dan menganalisis

Berunding untuk menyelesaikansesuatu masalah demi keamananbersama

ivParlimen mini mendebatkan sesuatu isuv Lawatan ke mesyuarat ParlimenDewanUndangan Negeri

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

29(18711- 22711)

UNIT 35 72 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan membina yangdilakukan bersama pada peringkatindividu komuniti atau negara untukmencapai sesuatu matlamat

masalah- Perundingan melalui perantaraan- MahkamahRakyat pemangkin kejayaan dasar negara

Dasar negara dijayakan bersama1048696 Saling membantu dan bersama-samamenjayakan pelbagai dasar negara- Ekonomi- Sosial

Menyokong dan melibatkan diri dalammenjayakan dasar negara

i Menghasilkan peta minda tentang matlamaobjektif pelaksanaan dan kesan sesuatudasar kerajaanii Kajian tentang keberkesanan sesuatuprogram pembangunan negara kepadakerajaan dan rakyat

UNIT 36 73 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubunganantara negara untuk menjaminkesejahteraan sejagat

Hormat-menghormati antara negarapenting untuk kesejahteraan sejagatKemerdekaan lambang kedaulatan sesebuahnegara1048696 Kemerdekaan sesebuah negaradihormati1048696 Sebarang bentuk pencerobohan terhadapsesebuah negara mesti dielakkan- Pencerobohan sempadan negara(daratan perairan dan udara)

Menghormati kemerdekaan dankedaulatan sesebuah negara

i Mencari maklumat dari internet tentangsejarah kemerdekaan negara-negara jiranii Mengumpul keratan akhbar tentang kespencerobohan sempadan negara-negaradi dunia dan membuat rumusan

30 - 33(25711- 19811)

ULANGKAJI

34(22811- 26811)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 1

35(27811 ndash 4911)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

36 - 37(5911-16911)

ULANGKAJI

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

38(19911ndash 23911)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2

39(26911- 30911)

ULANGKAJI

40 ndash 41(31011-141011)

PMR 2011

42 ndash 46(171011ndash181111)

PASCA PMR 2011

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Page 5: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral f3 2009

perlakuan terhadap diridan orang lain- Anggota keluarga- Rakan- Jiran

pertelingkahan

10(70311-11311)

UJIAN PRA 1 PMR

11(12311 -20311) CUTI PENGGAL PERTAMA

12(21311- 25311)

UNIT 12 112 KesederhanaanBersikap tidak keterlaluan dalammembuat pertimbangan dan tindakansama ada dalam pemikiran pertuturanatau perlakuan tanpa mengabaikankepentingan diri dan orang lain

Kesederhanaan amalan mulia

Kesederhanaan menjamin kesejahteraanbersama1048696 Amalan kesederhanaan dalam menyambutsesuatu majlis perayaan dan harikebesaran- Majlis keluarga- Majlis di sekolah- Perayaan agamakaum- Hari kebesaran negara

i Mengamalkan sikapbersederhana dalammenyambut sesuatu majlisperayaan dan hari kebesaranii Menerima amalankesederhanaan oleh keluargasekolah dan kerajaan

i Senarai semak reaksi individu terhadapamalan kesederhanaan semasamenyambut perayaanhari kebesaranii Mengumpul maklumatgambar tentangsambutan kenduriperayaanharikebesaran dan berbincang tentang amalankesederhanaan semasa sambutan majlisberkenaan

BP 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

13(28311- 1411)

UNIT 13 21 Kasih Sayang terhadap KeluargaPerasaan cinta kasih dan sayang yangmendalam dan berkekalan terhadapkeluarga

Kerukunan rumah tangga menjaminkesejahteraan keluarga

Kasih sayang ibu bapa membentukkebahagiaan keluarga1048696 Peranan ibu bapa mendidik anak-anakdengan penuh kasih sayang

Menerima peranan ibu bapa danmentaati asuhan dan didikannya

iv Menyenaraikan peranan ibu bapav Melakonkan kehidupan sebuah keluargadan membuat penilaianramalan

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

- Mengasuh- Memberi pendidikan

14( 5411 ndash 8 411)

UNIT 14 22 Hormat dan Taat kepada AnggotaKeluargaMemuliakan setiap anggota keluargadengan berinteraksi dan memberilayanan secara bersopan untukmewujudkan keluarga yang harmoni

Hormat budaya keluarga demi kesejahteraanBersama

Prinsip kekeluargaan membentuk imej keluarga1048696 Amalan prinsip kekeluargaan- Peraturan- Maruah- Keputusan keluarga

Menerima dan mematuhi prinsipprinsipdalam keluarga

i Bercerita tentang prinsip kekeluargaanmasing-masing- Peraturan maruah dan keputusankeluargaii Mencipta prinsip kekeluargaan yangdiingini

15(11411- 15411)

UNIT 15

UNIT 16

23 Mengekalkan Tradisi KekeluargaanMenerima menghormati danmengamalkan sesuatu kebiasaan adatdan kepercayaan yang diwarisi secaraturun-temurun dalam keluarga

24 Tanggungjawab terhadap KeluargaKewajipan yang harus dilaksanakanoleh setiap individu terhadap keluargauntuk melahirkan keluarga bahagiameningkatkan imej dan menjaga maruahkeluarga

Tradisi kekeluargaan pengikat keluargaBahagia

Amalan adat dan pantang larang menjamintradisi kekeluargaan1048696 Amalan adat dan pantang larangmemelihara keharmonian keluarga- Kelahiran- Perkahwinan- Kematian

Kesejahteraan hidup berkeluargamemartabatkan maruah keluarga

Maruah keluarga tanggungjawab anggotanya1048696 Tanggungjawab memelihara maruahkeluarga- Usaha meningkatkan kemajuan diridan keluarga- Tidak melibatkan diri dalam

Menerima adat dan pantang larangdemi kebaikan diri dan keluarga

Menjaga nama baik dan maruahkeluarga

i Mengumpul maklumat mengenai adatdan pantang larang keluargaii Menyediakan buku skrap tentang adatdan pantang larang keluarga

i Perbincangan tentang watak yangmenjaga maruah keluarga berdasarkantayangan filemdramaii Menyediakan peta minda tentangperkara-perkara yang boleh dan tidakboleh dilakukan dalam menjaga maruahkeluarga

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

perlakuan yang tidak sihat

BP 3 NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

16(18411- 22411

UNIT 17 31 Menyayangi dan Menghargai AlamSekitarKesedaran tentang perlunyamemelihara dan memulihara alamsekeliling untuk mengekalkankeseimbangan ekosistem

Alam sekitar berkualiti menjaminkesejahteraan bersama

Penjagaan alam sekitar tanggungjawabbersama1048696 Penglibatan dalam menjagakeseimbangan ekosistem- Individu- Berkumpulan

Melibatkan diri dalam pelbagai aktivitipenjagaan alam sekitar

vi Mengumpul gambar dan keratan akhbartentang perlakuan individu yang menjagaalam sekelilingvii Sumbang saran tentang sebab akibat dancara mengawal pencemaran

17(25411- 29411)

UNIT 18 32 Keharmonian antara Manusia danAlam SekitarKeadaan saling memerlukan hubunganyang harmonis antara manusia denganalam sekeliling supaya kualiti kehidupanmanusia dan alam sekeliling terpelihara

Udara bersih anugerah Tuhan yang tidakTernilai

Udara bersih menjaminhidup sihat1048696 Punca pencemaran udara dan kesannya1048696 Peranan pelbagai pihak dalam menanganipencemaran alam sekitar

Tidak melibatkan diri dalam kegiatanyang boleh mencemarkan udara

i Mengumpul maklumat tentang sebabakibat dan cara mengawal pencemarandari media cetak dan elektronikii Projek-projek pengawalan pencemaranudara1048696 Projek kitar semula1048696 Projek pelupusan sampah

18(2511- 6511)

UNIT 19 33 Kemapanan Alam SekitarPengekalan keseimbangan alamsekeliling sebagai tanggungjawabbersama untuk kesejahteraan hidup

Pengekalan sumber laut sebagai warisan alam

Pengekalan sumber laut tanggungjawabbersama1048696 Kepentingan laut dan lautan kepadamanusia- Sumber protein- Sumber tenaga1048696 Tanggungjawab melindungi danmengekalkan hidupan marin- Penyu

i Menyedari kepentingan laut danlautan kepada manusiaii Bertanggungjawab melindungidan mengekalkan hidupan marin

i Tayangan filem dokumentari tentangkepentingan laut dan lautan kepadakehidupanii Menulis surat penghargaan kepadaorganisasi yang melindungi hidupan mariniii Melibatkan diri dengan projek yangdijalankan bagi melindungi hidupan marin

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

- Dugong dugon- Terumbu karang

UNIT 20 34 Peka terhadap Isu-isu Alam SekitarPrihatin terhadap persoalan yangberkaitan dengan alam sekeliling danberusaha menyelesaikannya

Tindakan bertanggungjawab menjamin kualiti alam sekitar

Aktiviti terancang menjamin kualiti alamsekitar1048696 Pengurusan aktiviti manusia secaraterancang- Pembangunan yang terancang- Tiada pembakaran terbuka- Pembuangan sisa toksik secaraterancang dan terkawal

Lebih prihatin terhadap isu alamsekitar dan melibatkan diri dalamaktiviti menjaganya

i Aktiviti kreatif seperti mencipta puisicogankatalirik dan melukis poster tentangpenjagaan alam sekitarii Mengumpul maklumatmembuat kajian kestentang kegiatan yang merosakkan alamsekitar- Penerokaan hutanpembalakan haram

19(9511-13511)

UNIT 21 41 Cinta akan NegaraPerasaan sayang dan bangga kepadanegara serta meletakkan kepentingannegara melebihi kepentingan diri

Sayangi khazanah negara warisan bangsa

Khazanah negara kebanggaan kita1048696 Khazanah negara dihargai dan dipelihara- Seni bina negara- Tempat-tempat bersejarah- Warisan kesenian negara

i Berbangga dengan khazanahnegaraii Menyokong segala usahapemeliharaan khazanah negara

viiiAktiviti permainan tradisional- congkak gasing dan wauix Buku skrap tentang khazanah negara dalamaspek seni bina negara tempat-tempatbersejarah dan warisan kesenian negarax Lawatan ke tempat-tempat bersejarah

UNIT 22 42 Taat Setia pada Raja dan NegaraKepatuhan dan kesetiaan yangberkekalan kepada Raja dan Negara

Rukun Negara asas pegangan hidup rakyat

Prinsip Rukun Negara dihayati bersama1048696 Kepentingan prinsip Rukun Negara1048696 Usaha untuk menghayati danmengamalkan prinsip

Menghayati dan mengamalkan prinsipRukun Negara

i Menyenarai perlakuan yang menunjukkanpenghayatan terhadap Prinsip RukunNegaraii Minggu Penghayatan Rukun NegaraContoh aktiviti kuizcogan katamelukisPoster

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

20(16511-20511)

UNIT 23 43 Sanggup Berkorban untuk NegaraKerelaan melakukan atau menyerahkansesuatu termasuk nyawa sebagai tandakebaktian untuk negara

Rukun Negara

Kesediaan rakyat berkorban untuk programnegara menjamin kecemerlangan negara

Kesediaan menjayakan pelbagai programnegara bermula dari hati1048696 Kesediaan dan kesanggupan rakyatmenjayakan pelbagai kempen negara- Melancong Dalam Negeri- Belilah Barangan Buatan Malaysia- Masyarakat Penyayang

Menyokong dan melibatkan diridalam pelbagai kempen negara

i menciptamengumpul risalah tentangtempat-tempat pelancongan dalam negaraii Pameran Barangan Buatan Malaysia di bilikdarjahiii Kutipan derma untuk Hari Pahlawan

BP 5 NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

20(16511-20511)

21 PEPERIKSAAN

PERTENGAHANTAHUN (23 ndash 27511)

22 ndash 23CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28511 ndash 12611)

24(13611- 17611)

UNIT 24

UNIT 25

51 Melindungi HakKanak-kanakMembela memberinaungan dan memeliharahak kanak-kanak bagimenjamin kehidupanmereka yang sempurna

52 Menghormati HakWanita

Pendidikan sempurna membentuk insane cemerlangPendidikan menjamin masa depan anak-anak1048696 Pembentukan insan berakhlak muliamelalui pendidikan formal dan tidakformal tanggungjawab bersama- Ibu bapa- Guru- Masyarakat- Media massa

Pengiktirafan hak wanita menjaminkebahagiaan keluarga

i Berhak mendapat didikan dan ilmupengetahuaniiMemahami dan menerima bahawa ibubapa guru masyarakat dan mediamassa bertanggungjawab memberikanpendidikan kepada kanak-kanak

i Menerima wanita sebagai anggotapenting dalam keluarga

i Perbincangan tentang peranan ibu bapa gurumasyarakat dan media massa dalam memberipendidikan kepada kanak-kanakii Pidato bertajuk lsquoKepentingan kanak-kanakmemperoleh pendidikan yang sempurnarsquo

i Forum - `Peranan wanita dalam keluargarsquoii Pantomin ndash Hari Ibu

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Melindungi danmengiktiraf wanitasebagai individu yangboleh memberisumbangan dalampembangunan keluargamasyarakat dan negara

Hak wanita sebagai isteri ibu dan pendidikserta pengasuh dalam kehidupanberkeluarga1048696 Hak wanita sebagai isteri seperti manadalam `ikrar nikahrsquo1048696 Hak wanita sebagai ibu- Pengurusan keluarga- Peranan sebagai pendidik danpengasuh

iiMenghormati peranan wanita sebagaiibu yang menguruskan rumah tangga

24(13611- 17611)

25(20611- 24611)

UNIT 26

UNIT 27

53 Melindungi Hak PekerjaMenghormati menghargaidan mengiktirafperkhidmatan jasa dansumbangan golonganpekerja dalampembangunan negara

54 Menghormati HakGolongan KurangBerupayaMemberi layanan yangbersopan kepada golongankurang berupaya supayatidak berasa tersisih danmengiktiraf mereka sebagaiinsan ciptaan Tuhan

Pengiktirafan terhadap pekerjapemangkin produktiviti

Hak pekerja untuk mendapat pengiktirafan1048696 Jasa dan sumbangan pekerja perludihargai- Hari pekerja- Ganjaran dan penghargaan

Kecacatan bukan penghalangProduktiviti

Golongan kurang berupaya mampumenyumbang kepada negara1048696 Peranan dan sumbangan golongankurang berupaya dalam pelbagai bidang- Ekonomi- Sosial- Agama

Menyokong usaha mengiktiraf jasa dansumbangan pekerja

Menerima bahawa golongan kurangberupaya juga dapat menyumbangdalam pelbagai bidang

i Sumbang saranperbincangan tentang sumbanganpekerja dalam kehidupan seharianiiMengumpul maklumat tentang objektif Hari Pekerjadisambut setiap tahuniiiMencipta slogan bagi mengiktiraf sumbanganpekerja kepada negara

i Lawatan ke rumah golongan kurang berupayaiiMembuat folio tentang individugolongan kurangberupaya yang berjasa

25 UNIT 28 55 Melindungi Hak Pendidikan Mengguna pengetahuan i Ceramah tentang

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

(20611- 24611) PenggunaMembela dan memeliharahak individu untuk menjadipengguna yang berilmumendapat perkhidmatanserta barangan yangberkualiti dan tidak mudahdieksploitasi

kepenggunaan membantumenegakkan hak pengguna

Pengetahuan kepenggunaan pemangkinkualiti barangan dan perkhidmatan1048696 Pendidikan kepenggunaan mendidikpengguna bersikap lebih rasional- Pilihan barangan danperkhidmatan berdasarkan hargadan kualiti- Menyuarakan keti dakpuasan hati- Tuntutan ganti rugi melaluipampasan- Tuntutan terhadap alam sekitaryang bersih dan selamat

kepenggunaandalam menegakkan hak sebagaipengguna

pendidikan kepenggunaan olehahli kelab penggunaiiMenulis suratartikel menyuarakan ketidakpuasanhati tentang barangan yang dibeli atau perkhidmatanyang diterima

BP 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

26(27611- 1711)

UNIT 29 61 Mematuhi Peraturan dan Undang-UndangMenerima dan mematuhi peraturan danundang-undang yang telah ditentukan tanpamengira sesiapa dan di mana seseorang ituberada

Undang-undang menjamin kesejahteraanMasyarakat

Undang-undang membantu masyarakatberdisiplin1048696 Salah laku perlu diatasi berlandaskanundang-undang- Gengsterisme- Vandalisme- Pengedaranpenjualan bahan mediaberunsur lucah- Menciplak hasil ciptaan

Tidak melibatkan diri dengan kegiatanyang menyalahi peraturan danundang-undang

i Ceramah tentang salah laku yang perludiatasi berdasarkan undang-undangii Forumsketsa tentang kegiatan yangmenyalahi peraturan dan undang-undangiiiTayangan filem tentang salah laku

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

UNIT 3062 Kebebasan BersuaraKebebasan berucap dan mengeluarkanfikiran dengan batasan tertentu bagimenjaga keselamatan dan ketenteraman

orang lain

Kebebasan bersuara mencerminkankematangan diri

Amalan berfikir sebelum bersuaramenjamin keputusan terbaik1048696 Amalan berfikir sebelum bersuara- Proses membuat keputusan danmengambil tindakan

Berfikir sebelum bersuara i Sumbang saran untuk menyelesaikanmasalah tentang sesuatu isu dan membuatkeputusanii Sesi perbincangan antara pengawasAJKkelas pemimpin murid dengan murid-muridlain untuk menyelesaikan sesuatu masalah

27(4711- 8711)

UNIT 31

UNIT 32

63 Kebebasan BeragamaKebebasan setiap individu untukmenganuti dan mengamalkan agamanyaseperti yang diperuntukkan dalamPerlembagaan Malaysia

64 Penglibatan Diri dalam PembangunanNegaraKebebasan untuk melibatkan diridalam pelbagai aktiviti pembangunannegara dengan mematuhi peraturanundang-undang dan PerlembagaanMalaysia

Kebebasan mendapat pendidikan agama

menjamin kesejahteraan bersamaRakyat Malaysia bebas mendapat pendidikanagama1048696 Peluang mendapat pendidikan agamaseperti yang diperuntukkan- Pendidikan formal dan tidak formal(institusi pendidikan rumah tempattempatberibadat)

Program negara dijayakan bersama

Pelaksanaan kempen negaratanggungjawab bersama1048696 Tanggungjawab pelbagai pihak bagimenjayakan kempen-kempen yang

i Menerima bahawa setiap individubebas mendapat pendidikanagamaii Mendapat pendidikan agamasecara formal atau tidak formal

Melibatkan diri dalam menjayakankempen-kempen yang dianjurkan demikemajuan negara

Mencari maklumat daripada internet tentangpendidikan agama dan membincangkannya

i Melukis poster tentang kempen yangdianjurkanii Pertandingan menciptamelukis logotemasempena sesuatu kempeniiiPerbincangan tentang lirik lagu bagi sesuatusambutan kempen

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

dianjurkan demi kemajuan negara- Agensi kerajaan- Badan bukan kerajaan- Pihak swasta- Individu

28(11711- 15711)

UNIT 33 65 Sikap KeterbukaanBersedia memberi dan menerimapandangan pembaharuan dan kritikanselaras dengan kebenaran fakta dannorma masyarakat Malaysia

Sikap terbuka menjamin kebaikan semuaPihak

Amalan sikap terbuka menjamin hubunganyang harmonis1048696 Amalan sikap keterbukaan untukmembuat keputusan dan menyelesaikanmasalah dalam pelbagai situasi- Perbincangan dan mesyuarat(keluarga rakan guru dan anggotamasyarakat)

Bersikap terbuka dalam membuatkeputusan dan menyelesaikansesuatu masalah dalam pelbagaisituasi

Senarai semak penilaian kendiri tentangsikap keterbukaan murid

BP 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

28(11711- 15711)

UNIT 34 71 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama laindengan mengutamakan kedamaian dankeharmonian hidup tanpa mengira agamabangsa dan budaya

Penyelesaian konflik tanpa keganasanmenjamin keamanan

Penyelesaian konflik secara diplomasi demikebaikan bersama1048696 Penyelesaian konflik melalui mejaperundingan- Keputusan dibuat denganmendengar dan menganalisis

Berunding untuk menyelesaikansesuatu masalah demi keamananbersama

ivParlimen mini mendebatkan sesuatu isuv Lawatan ke mesyuarat ParlimenDewanUndangan Negeri

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

29(18711- 22711)

UNIT 35 72 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan membina yangdilakukan bersama pada peringkatindividu komuniti atau negara untukmencapai sesuatu matlamat

masalah- Perundingan melalui perantaraan- MahkamahRakyat pemangkin kejayaan dasar negara

Dasar negara dijayakan bersama1048696 Saling membantu dan bersama-samamenjayakan pelbagai dasar negara- Ekonomi- Sosial

Menyokong dan melibatkan diri dalammenjayakan dasar negara

i Menghasilkan peta minda tentang matlamaobjektif pelaksanaan dan kesan sesuatudasar kerajaanii Kajian tentang keberkesanan sesuatuprogram pembangunan negara kepadakerajaan dan rakyat

UNIT 36 73 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubunganantara negara untuk menjaminkesejahteraan sejagat

Hormat-menghormati antara negarapenting untuk kesejahteraan sejagatKemerdekaan lambang kedaulatan sesebuahnegara1048696 Kemerdekaan sesebuah negaradihormati1048696 Sebarang bentuk pencerobohan terhadapsesebuah negara mesti dielakkan- Pencerobohan sempadan negara(daratan perairan dan udara)

Menghormati kemerdekaan dankedaulatan sesebuah negara

i Mencari maklumat dari internet tentangsejarah kemerdekaan negara-negara jiranii Mengumpul keratan akhbar tentang kespencerobohan sempadan negara-negaradi dunia dan membuat rumusan

30 - 33(25711- 19811)

ULANGKAJI

34(22811- 26811)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 1

35(27811 ndash 4911)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

36 - 37(5911-16911)

ULANGKAJI

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

38(19911ndash 23911)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2

39(26911- 30911)

ULANGKAJI

40 ndash 41(31011-141011)

PMR 2011

42 ndash 46(171011ndash181111)

PASCA PMR 2011

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Page 6: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral f3 2009

- Mengasuh- Memberi pendidikan

14( 5411 ndash 8 411)

UNIT 14 22 Hormat dan Taat kepada AnggotaKeluargaMemuliakan setiap anggota keluargadengan berinteraksi dan memberilayanan secara bersopan untukmewujudkan keluarga yang harmoni

Hormat budaya keluarga demi kesejahteraanBersama

Prinsip kekeluargaan membentuk imej keluarga1048696 Amalan prinsip kekeluargaan- Peraturan- Maruah- Keputusan keluarga

Menerima dan mematuhi prinsipprinsipdalam keluarga

i Bercerita tentang prinsip kekeluargaanmasing-masing- Peraturan maruah dan keputusankeluargaii Mencipta prinsip kekeluargaan yangdiingini

15(11411- 15411)

UNIT 15

UNIT 16

23 Mengekalkan Tradisi KekeluargaanMenerima menghormati danmengamalkan sesuatu kebiasaan adatdan kepercayaan yang diwarisi secaraturun-temurun dalam keluarga

24 Tanggungjawab terhadap KeluargaKewajipan yang harus dilaksanakanoleh setiap individu terhadap keluargauntuk melahirkan keluarga bahagiameningkatkan imej dan menjaga maruahkeluarga

Tradisi kekeluargaan pengikat keluargaBahagia

Amalan adat dan pantang larang menjamintradisi kekeluargaan1048696 Amalan adat dan pantang larangmemelihara keharmonian keluarga- Kelahiran- Perkahwinan- Kematian

Kesejahteraan hidup berkeluargamemartabatkan maruah keluarga

Maruah keluarga tanggungjawab anggotanya1048696 Tanggungjawab memelihara maruahkeluarga- Usaha meningkatkan kemajuan diridan keluarga- Tidak melibatkan diri dalam

Menerima adat dan pantang larangdemi kebaikan diri dan keluarga

Menjaga nama baik dan maruahkeluarga

i Mengumpul maklumat mengenai adatdan pantang larang keluargaii Menyediakan buku skrap tentang adatdan pantang larang keluarga

i Perbincangan tentang watak yangmenjaga maruah keluarga berdasarkantayangan filemdramaii Menyediakan peta minda tentangperkara-perkara yang boleh dan tidakboleh dilakukan dalam menjaga maruahkeluarga

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

perlakuan yang tidak sihat

BP 3 NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

16(18411- 22411

UNIT 17 31 Menyayangi dan Menghargai AlamSekitarKesedaran tentang perlunyamemelihara dan memulihara alamsekeliling untuk mengekalkankeseimbangan ekosistem

Alam sekitar berkualiti menjaminkesejahteraan bersama

Penjagaan alam sekitar tanggungjawabbersama1048696 Penglibatan dalam menjagakeseimbangan ekosistem- Individu- Berkumpulan

Melibatkan diri dalam pelbagai aktivitipenjagaan alam sekitar

vi Mengumpul gambar dan keratan akhbartentang perlakuan individu yang menjagaalam sekelilingvii Sumbang saran tentang sebab akibat dancara mengawal pencemaran

17(25411- 29411)

UNIT 18 32 Keharmonian antara Manusia danAlam SekitarKeadaan saling memerlukan hubunganyang harmonis antara manusia denganalam sekeliling supaya kualiti kehidupanmanusia dan alam sekeliling terpelihara

Udara bersih anugerah Tuhan yang tidakTernilai

Udara bersih menjaminhidup sihat1048696 Punca pencemaran udara dan kesannya1048696 Peranan pelbagai pihak dalam menanganipencemaran alam sekitar

Tidak melibatkan diri dalam kegiatanyang boleh mencemarkan udara

i Mengumpul maklumat tentang sebabakibat dan cara mengawal pencemarandari media cetak dan elektronikii Projek-projek pengawalan pencemaranudara1048696 Projek kitar semula1048696 Projek pelupusan sampah

18(2511- 6511)

UNIT 19 33 Kemapanan Alam SekitarPengekalan keseimbangan alamsekeliling sebagai tanggungjawabbersama untuk kesejahteraan hidup

Pengekalan sumber laut sebagai warisan alam

Pengekalan sumber laut tanggungjawabbersama1048696 Kepentingan laut dan lautan kepadamanusia- Sumber protein- Sumber tenaga1048696 Tanggungjawab melindungi danmengekalkan hidupan marin- Penyu

i Menyedari kepentingan laut danlautan kepada manusiaii Bertanggungjawab melindungidan mengekalkan hidupan marin

i Tayangan filem dokumentari tentangkepentingan laut dan lautan kepadakehidupanii Menulis surat penghargaan kepadaorganisasi yang melindungi hidupan mariniii Melibatkan diri dengan projek yangdijalankan bagi melindungi hidupan marin

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

- Dugong dugon- Terumbu karang

UNIT 20 34 Peka terhadap Isu-isu Alam SekitarPrihatin terhadap persoalan yangberkaitan dengan alam sekeliling danberusaha menyelesaikannya

Tindakan bertanggungjawab menjamin kualiti alam sekitar

Aktiviti terancang menjamin kualiti alamsekitar1048696 Pengurusan aktiviti manusia secaraterancang- Pembangunan yang terancang- Tiada pembakaran terbuka- Pembuangan sisa toksik secaraterancang dan terkawal

Lebih prihatin terhadap isu alamsekitar dan melibatkan diri dalamaktiviti menjaganya

i Aktiviti kreatif seperti mencipta puisicogankatalirik dan melukis poster tentangpenjagaan alam sekitarii Mengumpul maklumatmembuat kajian kestentang kegiatan yang merosakkan alamsekitar- Penerokaan hutanpembalakan haram

19(9511-13511)

UNIT 21 41 Cinta akan NegaraPerasaan sayang dan bangga kepadanegara serta meletakkan kepentingannegara melebihi kepentingan diri

Sayangi khazanah negara warisan bangsa

Khazanah negara kebanggaan kita1048696 Khazanah negara dihargai dan dipelihara- Seni bina negara- Tempat-tempat bersejarah- Warisan kesenian negara

i Berbangga dengan khazanahnegaraii Menyokong segala usahapemeliharaan khazanah negara

viiiAktiviti permainan tradisional- congkak gasing dan wauix Buku skrap tentang khazanah negara dalamaspek seni bina negara tempat-tempatbersejarah dan warisan kesenian negarax Lawatan ke tempat-tempat bersejarah

UNIT 22 42 Taat Setia pada Raja dan NegaraKepatuhan dan kesetiaan yangberkekalan kepada Raja dan Negara

Rukun Negara asas pegangan hidup rakyat

Prinsip Rukun Negara dihayati bersama1048696 Kepentingan prinsip Rukun Negara1048696 Usaha untuk menghayati danmengamalkan prinsip

Menghayati dan mengamalkan prinsipRukun Negara

i Menyenarai perlakuan yang menunjukkanpenghayatan terhadap Prinsip RukunNegaraii Minggu Penghayatan Rukun NegaraContoh aktiviti kuizcogan katamelukisPoster

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

20(16511-20511)

UNIT 23 43 Sanggup Berkorban untuk NegaraKerelaan melakukan atau menyerahkansesuatu termasuk nyawa sebagai tandakebaktian untuk negara

Rukun Negara

Kesediaan rakyat berkorban untuk programnegara menjamin kecemerlangan negara

Kesediaan menjayakan pelbagai programnegara bermula dari hati1048696 Kesediaan dan kesanggupan rakyatmenjayakan pelbagai kempen negara- Melancong Dalam Negeri- Belilah Barangan Buatan Malaysia- Masyarakat Penyayang

Menyokong dan melibatkan diridalam pelbagai kempen negara

i menciptamengumpul risalah tentangtempat-tempat pelancongan dalam negaraii Pameran Barangan Buatan Malaysia di bilikdarjahiii Kutipan derma untuk Hari Pahlawan

BP 5 NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

20(16511-20511)

21 PEPERIKSAAN

PERTENGAHANTAHUN (23 ndash 27511)

22 ndash 23CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28511 ndash 12611)

24(13611- 17611)

UNIT 24

UNIT 25

51 Melindungi HakKanak-kanakMembela memberinaungan dan memeliharahak kanak-kanak bagimenjamin kehidupanmereka yang sempurna

52 Menghormati HakWanita

Pendidikan sempurna membentuk insane cemerlangPendidikan menjamin masa depan anak-anak1048696 Pembentukan insan berakhlak muliamelalui pendidikan formal dan tidakformal tanggungjawab bersama- Ibu bapa- Guru- Masyarakat- Media massa

Pengiktirafan hak wanita menjaminkebahagiaan keluarga

i Berhak mendapat didikan dan ilmupengetahuaniiMemahami dan menerima bahawa ibubapa guru masyarakat dan mediamassa bertanggungjawab memberikanpendidikan kepada kanak-kanak

i Menerima wanita sebagai anggotapenting dalam keluarga

i Perbincangan tentang peranan ibu bapa gurumasyarakat dan media massa dalam memberipendidikan kepada kanak-kanakii Pidato bertajuk lsquoKepentingan kanak-kanakmemperoleh pendidikan yang sempurnarsquo

i Forum - `Peranan wanita dalam keluargarsquoii Pantomin ndash Hari Ibu

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Melindungi danmengiktiraf wanitasebagai individu yangboleh memberisumbangan dalampembangunan keluargamasyarakat dan negara

Hak wanita sebagai isteri ibu dan pendidikserta pengasuh dalam kehidupanberkeluarga1048696 Hak wanita sebagai isteri seperti manadalam `ikrar nikahrsquo1048696 Hak wanita sebagai ibu- Pengurusan keluarga- Peranan sebagai pendidik danpengasuh

iiMenghormati peranan wanita sebagaiibu yang menguruskan rumah tangga

24(13611- 17611)

25(20611- 24611)

UNIT 26

UNIT 27

53 Melindungi Hak PekerjaMenghormati menghargaidan mengiktirafperkhidmatan jasa dansumbangan golonganpekerja dalampembangunan negara

54 Menghormati HakGolongan KurangBerupayaMemberi layanan yangbersopan kepada golongankurang berupaya supayatidak berasa tersisih danmengiktiraf mereka sebagaiinsan ciptaan Tuhan

Pengiktirafan terhadap pekerjapemangkin produktiviti

Hak pekerja untuk mendapat pengiktirafan1048696 Jasa dan sumbangan pekerja perludihargai- Hari pekerja- Ganjaran dan penghargaan

Kecacatan bukan penghalangProduktiviti

Golongan kurang berupaya mampumenyumbang kepada negara1048696 Peranan dan sumbangan golongankurang berupaya dalam pelbagai bidang- Ekonomi- Sosial- Agama

Menyokong usaha mengiktiraf jasa dansumbangan pekerja

Menerima bahawa golongan kurangberupaya juga dapat menyumbangdalam pelbagai bidang

i Sumbang saranperbincangan tentang sumbanganpekerja dalam kehidupan seharianiiMengumpul maklumat tentang objektif Hari Pekerjadisambut setiap tahuniiiMencipta slogan bagi mengiktiraf sumbanganpekerja kepada negara

i Lawatan ke rumah golongan kurang berupayaiiMembuat folio tentang individugolongan kurangberupaya yang berjasa

25 UNIT 28 55 Melindungi Hak Pendidikan Mengguna pengetahuan i Ceramah tentang

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

(20611- 24611) PenggunaMembela dan memeliharahak individu untuk menjadipengguna yang berilmumendapat perkhidmatanserta barangan yangberkualiti dan tidak mudahdieksploitasi

kepenggunaan membantumenegakkan hak pengguna

Pengetahuan kepenggunaan pemangkinkualiti barangan dan perkhidmatan1048696 Pendidikan kepenggunaan mendidikpengguna bersikap lebih rasional- Pilihan barangan danperkhidmatan berdasarkan hargadan kualiti- Menyuarakan keti dakpuasan hati- Tuntutan ganti rugi melaluipampasan- Tuntutan terhadap alam sekitaryang bersih dan selamat

kepenggunaandalam menegakkan hak sebagaipengguna

pendidikan kepenggunaan olehahli kelab penggunaiiMenulis suratartikel menyuarakan ketidakpuasanhati tentang barangan yang dibeli atau perkhidmatanyang diterima

BP 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

26(27611- 1711)

UNIT 29 61 Mematuhi Peraturan dan Undang-UndangMenerima dan mematuhi peraturan danundang-undang yang telah ditentukan tanpamengira sesiapa dan di mana seseorang ituberada

Undang-undang menjamin kesejahteraanMasyarakat

Undang-undang membantu masyarakatberdisiplin1048696 Salah laku perlu diatasi berlandaskanundang-undang- Gengsterisme- Vandalisme- Pengedaranpenjualan bahan mediaberunsur lucah- Menciplak hasil ciptaan

Tidak melibatkan diri dengan kegiatanyang menyalahi peraturan danundang-undang

i Ceramah tentang salah laku yang perludiatasi berdasarkan undang-undangii Forumsketsa tentang kegiatan yangmenyalahi peraturan dan undang-undangiiiTayangan filem tentang salah laku

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

UNIT 3062 Kebebasan BersuaraKebebasan berucap dan mengeluarkanfikiran dengan batasan tertentu bagimenjaga keselamatan dan ketenteraman

orang lain

Kebebasan bersuara mencerminkankematangan diri

Amalan berfikir sebelum bersuaramenjamin keputusan terbaik1048696 Amalan berfikir sebelum bersuara- Proses membuat keputusan danmengambil tindakan

Berfikir sebelum bersuara i Sumbang saran untuk menyelesaikanmasalah tentang sesuatu isu dan membuatkeputusanii Sesi perbincangan antara pengawasAJKkelas pemimpin murid dengan murid-muridlain untuk menyelesaikan sesuatu masalah

27(4711- 8711)

UNIT 31

UNIT 32

63 Kebebasan BeragamaKebebasan setiap individu untukmenganuti dan mengamalkan agamanyaseperti yang diperuntukkan dalamPerlembagaan Malaysia

64 Penglibatan Diri dalam PembangunanNegaraKebebasan untuk melibatkan diridalam pelbagai aktiviti pembangunannegara dengan mematuhi peraturanundang-undang dan PerlembagaanMalaysia

Kebebasan mendapat pendidikan agama

menjamin kesejahteraan bersamaRakyat Malaysia bebas mendapat pendidikanagama1048696 Peluang mendapat pendidikan agamaseperti yang diperuntukkan- Pendidikan formal dan tidak formal(institusi pendidikan rumah tempattempatberibadat)

Program negara dijayakan bersama

Pelaksanaan kempen negaratanggungjawab bersama1048696 Tanggungjawab pelbagai pihak bagimenjayakan kempen-kempen yang

i Menerima bahawa setiap individubebas mendapat pendidikanagamaii Mendapat pendidikan agamasecara formal atau tidak formal

Melibatkan diri dalam menjayakankempen-kempen yang dianjurkan demikemajuan negara

Mencari maklumat daripada internet tentangpendidikan agama dan membincangkannya

i Melukis poster tentang kempen yangdianjurkanii Pertandingan menciptamelukis logotemasempena sesuatu kempeniiiPerbincangan tentang lirik lagu bagi sesuatusambutan kempen

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

dianjurkan demi kemajuan negara- Agensi kerajaan- Badan bukan kerajaan- Pihak swasta- Individu

28(11711- 15711)

UNIT 33 65 Sikap KeterbukaanBersedia memberi dan menerimapandangan pembaharuan dan kritikanselaras dengan kebenaran fakta dannorma masyarakat Malaysia

Sikap terbuka menjamin kebaikan semuaPihak

Amalan sikap terbuka menjamin hubunganyang harmonis1048696 Amalan sikap keterbukaan untukmembuat keputusan dan menyelesaikanmasalah dalam pelbagai situasi- Perbincangan dan mesyuarat(keluarga rakan guru dan anggotamasyarakat)

Bersikap terbuka dalam membuatkeputusan dan menyelesaikansesuatu masalah dalam pelbagaisituasi

Senarai semak penilaian kendiri tentangsikap keterbukaan murid

BP 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

28(11711- 15711)

UNIT 34 71 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama laindengan mengutamakan kedamaian dankeharmonian hidup tanpa mengira agamabangsa dan budaya

Penyelesaian konflik tanpa keganasanmenjamin keamanan

Penyelesaian konflik secara diplomasi demikebaikan bersama1048696 Penyelesaian konflik melalui mejaperundingan- Keputusan dibuat denganmendengar dan menganalisis

Berunding untuk menyelesaikansesuatu masalah demi keamananbersama

ivParlimen mini mendebatkan sesuatu isuv Lawatan ke mesyuarat ParlimenDewanUndangan Negeri

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

29(18711- 22711)

UNIT 35 72 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan membina yangdilakukan bersama pada peringkatindividu komuniti atau negara untukmencapai sesuatu matlamat

masalah- Perundingan melalui perantaraan- MahkamahRakyat pemangkin kejayaan dasar negara

Dasar negara dijayakan bersama1048696 Saling membantu dan bersama-samamenjayakan pelbagai dasar negara- Ekonomi- Sosial

Menyokong dan melibatkan diri dalammenjayakan dasar negara

i Menghasilkan peta minda tentang matlamaobjektif pelaksanaan dan kesan sesuatudasar kerajaanii Kajian tentang keberkesanan sesuatuprogram pembangunan negara kepadakerajaan dan rakyat

UNIT 36 73 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubunganantara negara untuk menjaminkesejahteraan sejagat

Hormat-menghormati antara negarapenting untuk kesejahteraan sejagatKemerdekaan lambang kedaulatan sesebuahnegara1048696 Kemerdekaan sesebuah negaradihormati1048696 Sebarang bentuk pencerobohan terhadapsesebuah negara mesti dielakkan- Pencerobohan sempadan negara(daratan perairan dan udara)

Menghormati kemerdekaan dankedaulatan sesebuah negara

i Mencari maklumat dari internet tentangsejarah kemerdekaan negara-negara jiranii Mengumpul keratan akhbar tentang kespencerobohan sempadan negara-negaradi dunia dan membuat rumusan

30 - 33(25711- 19811)

ULANGKAJI

34(22811- 26811)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 1

35(27811 ndash 4911)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

36 - 37(5911-16911)

ULANGKAJI

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

38(19911ndash 23911)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2

39(26911- 30911)

ULANGKAJI

40 ndash 41(31011-141011)

PMR 2011

42 ndash 46(171011ndash181111)

PASCA PMR 2011

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Page 7: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral f3 2009

perlakuan yang tidak sihat

BP 3 NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

16(18411- 22411

UNIT 17 31 Menyayangi dan Menghargai AlamSekitarKesedaran tentang perlunyamemelihara dan memulihara alamsekeliling untuk mengekalkankeseimbangan ekosistem

Alam sekitar berkualiti menjaminkesejahteraan bersama

Penjagaan alam sekitar tanggungjawabbersama1048696 Penglibatan dalam menjagakeseimbangan ekosistem- Individu- Berkumpulan

Melibatkan diri dalam pelbagai aktivitipenjagaan alam sekitar

vi Mengumpul gambar dan keratan akhbartentang perlakuan individu yang menjagaalam sekelilingvii Sumbang saran tentang sebab akibat dancara mengawal pencemaran

17(25411- 29411)

UNIT 18 32 Keharmonian antara Manusia danAlam SekitarKeadaan saling memerlukan hubunganyang harmonis antara manusia denganalam sekeliling supaya kualiti kehidupanmanusia dan alam sekeliling terpelihara

Udara bersih anugerah Tuhan yang tidakTernilai

Udara bersih menjaminhidup sihat1048696 Punca pencemaran udara dan kesannya1048696 Peranan pelbagai pihak dalam menanganipencemaran alam sekitar

Tidak melibatkan diri dalam kegiatanyang boleh mencemarkan udara

i Mengumpul maklumat tentang sebabakibat dan cara mengawal pencemarandari media cetak dan elektronikii Projek-projek pengawalan pencemaranudara1048696 Projek kitar semula1048696 Projek pelupusan sampah

18(2511- 6511)

UNIT 19 33 Kemapanan Alam SekitarPengekalan keseimbangan alamsekeliling sebagai tanggungjawabbersama untuk kesejahteraan hidup

Pengekalan sumber laut sebagai warisan alam

Pengekalan sumber laut tanggungjawabbersama1048696 Kepentingan laut dan lautan kepadamanusia- Sumber protein- Sumber tenaga1048696 Tanggungjawab melindungi danmengekalkan hidupan marin- Penyu

i Menyedari kepentingan laut danlautan kepada manusiaii Bertanggungjawab melindungidan mengekalkan hidupan marin

i Tayangan filem dokumentari tentangkepentingan laut dan lautan kepadakehidupanii Menulis surat penghargaan kepadaorganisasi yang melindungi hidupan mariniii Melibatkan diri dengan projek yangdijalankan bagi melindungi hidupan marin

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

- Dugong dugon- Terumbu karang

UNIT 20 34 Peka terhadap Isu-isu Alam SekitarPrihatin terhadap persoalan yangberkaitan dengan alam sekeliling danberusaha menyelesaikannya

Tindakan bertanggungjawab menjamin kualiti alam sekitar

Aktiviti terancang menjamin kualiti alamsekitar1048696 Pengurusan aktiviti manusia secaraterancang- Pembangunan yang terancang- Tiada pembakaran terbuka- Pembuangan sisa toksik secaraterancang dan terkawal

Lebih prihatin terhadap isu alamsekitar dan melibatkan diri dalamaktiviti menjaganya

i Aktiviti kreatif seperti mencipta puisicogankatalirik dan melukis poster tentangpenjagaan alam sekitarii Mengumpul maklumatmembuat kajian kestentang kegiatan yang merosakkan alamsekitar- Penerokaan hutanpembalakan haram

19(9511-13511)

UNIT 21 41 Cinta akan NegaraPerasaan sayang dan bangga kepadanegara serta meletakkan kepentingannegara melebihi kepentingan diri

Sayangi khazanah negara warisan bangsa

Khazanah negara kebanggaan kita1048696 Khazanah negara dihargai dan dipelihara- Seni bina negara- Tempat-tempat bersejarah- Warisan kesenian negara

i Berbangga dengan khazanahnegaraii Menyokong segala usahapemeliharaan khazanah negara

viiiAktiviti permainan tradisional- congkak gasing dan wauix Buku skrap tentang khazanah negara dalamaspek seni bina negara tempat-tempatbersejarah dan warisan kesenian negarax Lawatan ke tempat-tempat bersejarah

UNIT 22 42 Taat Setia pada Raja dan NegaraKepatuhan dan kesetiaan yangberkekalan kepada Raja dan Negara

Rukun Negara asas pegangan hidup rakyat

Prinsip Rukun Negara dihayati bersama1048696 Kepentingan prinsip Rukun Negara1048696 Usaha untuk menghayati danmengamalkan prinsip

Menghayati dan mengamalkan prinsipRukun Negara

i Menyenarai perlakuan yang menunjukkanpenghayatan terhadap Prinsip RukunNegaraii Minggu Penghayatan Rukun NegaraContoh aktiviti kuizcogan katamelukisPoster

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

20(16511-20511)

UNIT 23 43 Sanggup Berkorban untuk NegaraKerelaan melakukan atau menyerahkansesuatu termasuk nyawa sebagai tandakebaktian untuk negara

Rukun Negara

Kesediaan rakyat berkorban untuk programnegara menjamin kecemerlangan negara

Kesediaan menjayakan pelbagai programnegara bermula dari hati1048696 Kesediaan dan kesanggupan rakyatmenjayakan pelbagai kempen negara- Melancong Dalam Negeri- Belilah Barangan Buatan Malaysia- Masyarakat Penyayang

Menyokong dan melibatkan diridalam pelbagai kempen negara

i menciptamengumpul risalah tentangtempat-tempat pelancongan dalam negaraii Pameran Barangan Buatan Malaysia di bilikdarjahiii Kutipan derma untuk Hari Pahlawan

BP 5 NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

20(16511-20511)

21 PEPERIKSAAN

PERTENGAHANTAHUN (23 ndash 27511)

22 ndash 23CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28511 ndash 12611)

24(13611- 17611)

UNIT 24

UNIT 25

51 Melindungi HakKanak-kanakMembela memberinaungan dan memeliharahak kanak-kanak bagimenjamin kehidupanmereka yang sempurna

52 Menghormati HakWanita

Pendidikan sempurna membentuk insane cemerlangPendidikan menjamin masa depan anak-anak1048696 Pembentukan insan berakhlak muliamelalui pendidikan formal dan tidakformal tanggungjawab bersama- Ibu bapa- Guru- Masyarakat- Media massa

Pengiktirafan hak wanita menjaminkebahagiaan keluarga

i Berhak mendapat didikan dan ilmupengetahuaniiMemahami dan menerima bahawa ibubapa guru masyarakat dan mediamassa bertanggungjawab memberikanpendidikan kepada kanak-kanak

i Menerima wanita sebagai anggotapenting dalam keluarga

i Perbincangan tentang peranan ibu bapa gurumasyarakat dan media massa dalam memberipendidikan kepada kanak-kanakii Pidato bertajuk lsquoKepentingan kanak-kanakmemperoleh pendidikan yang sempurnarsquo

i Forum - `Peranan wanita dalam keluargarsquoii Pantomin ndash Hari Ibu

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Melindungi danmengiktiraf wanitasebagai individu yangboleh memberisumbangan dalampembangunan keluargamasyarakat dan negara

Hak wanita sebagai isteri ibu dan pendidikserta pengasuh dalam kehidupanberkeluarga1048696 Hak wanita sebagai isteri seperti manadalam `ikrar nikahrsquo1048696 Hak wanita sebagai ibu- Pengurusan keluarga- Peranan sebagai pendidik danpengasuh

iiMenghormati peranan wanita sebagaiibu yang menguruskan rumah tangga

24(13611- 17611)

25(20611- 24611)

UNIT 26

UNIT 27

53 Melindungi Hak PekerjaMenghormati menghargaidan mengiktirafperkhidmatan jasa dansumbangan golonganpekerja dalampembangunan negara

54 Menghormati HakGolongan KurangBerupayaMemberi layanan yangbersopan kepada golongankurang berupaya supayatidak berasa tersisih danmengiktiraf mereka sebagaiinsan ciptaan Tuhan

Pengiktirafan terhadap pekerjapemangkin produktiviti

Hak pekerja untuk mendapat pengiktirafan1048696 Jasa dan sumbangan pekerja perludihargai- Hari pekerja- Ganjaran dan penghargaan

Kecacatan bukan penghalangProduktiviti

Golongan kurang berupaya mampumenyumbang kepada negara1048696 Peranan dan sumbangan golongankurang berupaya dalam pelbagai bidang- Ekonomi- Sosial- Agama

Menyokong usaha mengiktiraf jasa dansumbangan pekerja

Menerima bahawa golongan kurangberupaya juga dapat menyumbangdalam pelbagai bidang

i Sumbang saranperbincangan tentang sumbanganpekerja dalam kehidupan seharianiiMengumpul maklumat tentang objektif Hari Pekerjadisambut setiap tahuniiiMencipta slogan bagi mengiktiraf sumbanganpekerja kepada negara

i Lawatan ke rumah golongan kurang berupayaiiMembuat folio tentang individugolongan kurangberupaya yang berjasa

25 UNIT 28 55 Melindungi Hak Pendidikan Mengguna pengetahuan i Ceramah tentang

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

(20611- 24611) PenggunaMembela dan memeliharahak individu untuk menjadipengguna yang berilmumendapat perkhidmatanserta barangan yangberkualiti dan tidak mudahdieksploitasi

kepenggunaan membantumenegakkan hak pengguna

Pengetahuan kepenggunaan pemangkinkualiti barangan dan perkhidmatan1048696 Pendidikan kepenggunaan mendidikpengguna bersikap lebih rasional- Pilihan barangan danperkhidmatan berdasarkan hargadan kualiti- Menyuarakan keti dakpuasan hati- Tuntutan ganti rugi melaluipampasan- Tuntutan terhadap alam sekitaryang bersih dan selamat

kepenggunaandalam menegakkan hak sebagaipengguna

pendidikan kepenggunaan olehahli kelab penggunaiiMenulis suratartikel menyuarakan ketidakpuasanhati tentang barangan yang dibeli atau perkhidmatanyang diterima

BP 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

26(27611- 1711)

UNIT 29 61 Mematuhi Peraturan dan Undang-UndangMenerima dan mematuhi peraturan danundang-undang yang telah ditentukan tanpamengira sesiapa dan di mana seseorang ituberada

Undang-undang menjamin kesejahteraanMasyarakat

Undang-undang membantu masyarakatberdisiplin1048696 Salah laku perlu diatasi berlandaskanundang-undang- Gengsterisme- Vandalisme- Pengedaranpenjualan bahan mediaberunsur lucah- Menciplak hasil ciptaan

Tidak melibatkan diri dengan kegiatanyang menyalahi peraturan danundang-undang

i Ceramah tentang salah laku yang perludiatasi berdasarkan undang-undangii Forumsketsa tentang kegiatan yangmenyalahi peraturan dan undang-undangiiiTayangan filem tentang salah laku

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

UNIT 3062 Kebebasan BersuaraKebebasan berucap dan mengeluarkanfikiran dengan batasan tertentu bagimenjaga keselamatan dan ketenteraman

orang lain

Kebebasan bersuara mencerminkankematangan diri

Amalan berfikir sebelum bersuaramenjamin keputusan terbaik1048696 Amalan berfikir sebelum bersuara- Proses membuat keputusan danmengambil tindakan

Berfikir sebelum bersuara i Sumbang saran untuk menyelesaikanmasalah tentang sesuatu isu dan membuatkeputusanii Sesi perbincangan antara pengawasAJKkelas pemimpin murid dengan murid-muridlain untuk menyelesaikan sesuatu masalah

27(4711- 8711)

UNIT 31

UNIT 32

63 Kebebasan BeragamaKebebasan setiap individu untukmenganuti dan mengamalkan agamanyaseperti yang diperuntukkan dalamPerlembagaan Malaysia

64 Penglibatan Diri dalam PembangunanNegaraKebebasan untuk melibatkan diridalam pelbagai aktiviti pembangunannegara dengan mematuhi peraturanundang-undang dan PerlembagaanMalaysia

Kebebasan mendapat pendidikan agama

menjamin kesejahteraan bersamaRakyat Malaysia bebas mendapat pendidikanagama1048696 Peluang mendapat pendidikan agamaseperti yang diperuntukkan- Pendidikan formal dan tidak formal(institusi pendidikan rumah tempattempatberibadat)

Program negara dijayakan bersama

Pelaksanaan kempen negaratanggungjawab bersama1048696 Tanggungjawab pelbagai pihak bagimenjayakan kempen-kempen yang

i Menerima bahawa setiap individubebas mendapat pendidikanagamaii Mendapat pendidikan agamasecara formal atau tidak formal

Melibatkan diri dalam menjayakankempen-kempen yang dianjurkan demikemajuan negara

Mencari maklumat daripada internet tentangpendidikan agama dan membincangkannya

i Melukis poster tentang kempen yangdianjurkanii Pertandingan menciptamelukis logotemasempena sesuatu kempeniiiPerbincangan tentang lirik lagu bagi sesuatusambutan kempen

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

dianjurkan demi kemajuan negara- Agensi kerajaan- Badan bukan kerajaan- Pihak swasta- Individu

28(11711- 15711)

UNIT 33 65 Sikap KeterbukaanBersedia memberi dan menerimapandangan pembaharuan dan kritikanselaras dengan kebenaran fakta dannorma masyarakat Malaysia

Sikap terbuka menjamin kebaikan semuaPihak

Amalan sikap terbuka menjamin hubunganyang harmonis1048696 Amalan sikap keterbukaan untukmembuat keputusan dan menyelesaikanmasalah dalam pelbagai situasi- Perbincangan dan mesyuarat(keluarga rakan guru dan anggotamasyarakat)

Bersikap terbuka dalam membuatkeputusan dan menyelesaikansesuatu masalah dalam pelbagaisituasi

Senarai semak penilaian kendiri tentangsikap keterbukaan murid

BP 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

28(11711- 15711)

UNIT 34 71 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama laindengan mengutamakan kedamaian dankeharmonian hidup tanpa mengira agamabangsa dan budaya

Penyelesaian konflik tanpa keganasanmenjamin keamanan

Penyelesaian konflik secara diplomasi demikebaikan bersama1048696 Penyelesaian konflik melalui mejaperundingan- Keputusan dibuat denganmendengar dan menganalisis

Berunding untuk menyelesaikansesuatu masalah demi keamananbersama

ivParlimen mini mendebatkan sesuatu isuv Lawatan ke mesyuarat ParlimenDewanUndangan Negeri

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

29(18711- 22711)

UNIT 35 72 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan membina yangdilakukan bersama pada peringkatindividu komuniti atau negara untukmencapai sesuatu matlamat

masalah- Perundingan melalui perantaraan- MahkamahRakyat pemangkin kejayaan dasar negara

Dasar negara dijayakan bersama1048696 Saling membantu dan bersama-samamenjayakan pelbagai dasar negara- Ekonomi- Sosial

Menyokong dan melibatkan diri dalammenjayakan dasar negara

i Menghasilkan peta minda tentang matlamaobjektif pelaksanaan dan kesan sesuatudasar kerajaanii Kajian tentang keberkesanan sesuatuprogram pembangunan negara kepadakerajaan dan rakyat

UNIT 36 73 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubunganantara negara untuk menjaminkesejahteraan sejagat

Hormat-menghormati antara negarapenting untuk kesejahteraan sejagatKemerdekaan lambang kedaulatan sesebuahnegara1048696 Kemerdekaan sesebuah negaradihormati1048696 Sebarang bentuk pencerobohan terhadapsesebuah negara mesti dielakkan- Pencerobohan sempadan negara(daratan perairan dan udara)

Menghormati kemerdekaan dankedaulatan sesebuah negara

i Mencari maklumat dari internet tentangsejarah kemerdekaan negara-negara jiranii Mengumpul keratan akhbar tentang kespencerobohan sempadan negara-negaradi dunia dan membuat rumusan

30 - 33(25711- 19811)

ULANGKAJI

34(22811- 26811)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 1

35(27811 ndash 4911)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

36 - 37(5911-16911)

ULANGKAJI

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

38(19911ndash 23911)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2

39(26911- 30911)

ULANGKAJI

40 ndash 41(31011-141011)

PMR 2011

42 ndash 46(171011ndash181111)

PASCA PMR 2011

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Page 8: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral f3 2009

- Dugong dugon- Terumbu karang

UNIT 20 34 Peka terhadap Isu-isu Alam SekitarPrihatin terhadap persoalan yangberkaitan dengan alam sekeliling danberusaha menyelesaikannya

Tindakan bertanggungjawab menjamin kualiti alam sekitar

Aktiviti terancang menjamin kualiti alamsekitar1048696 Pengurusan aktiviti manusia secaraterancang- Pembangunan yang terancang- Tiada pembakaran terbuka- Pembuangan sisa toksik secaraterancang dan terkawal

Lebih prihatin terhadap isu alamsekitar dan melibatkan diri dalamaktiviti menjaganya

i Aktiviti kreatif seperti mencipta puisicogankatalirik dan melukis poster tentangpenjagaan alam sekitarii Mengumpul maklumatmembuat kajian kestentang kegiatan yang merosakkan alamsekitar- Penerokaan hutanpembalakan haram

19(9511-13511)

UNIT 21 41 Cinta akan NegaraPerasaan sayang dan bangga kepadanegara serta meletakkan kepentingannegara melebihi kepentingan diri

Sayangi khazanah negara warisan bangsa

Khazanah negara kebanggaan kita1048696 Khazanah negara dihargai dan dipelihara- Seni bina negara- Tempat-tempat bersejarah- Warisan kesenian negara

i Berbangga dengan khazanahnegaraii Menyokong segala usahapemeliharaan khazanah negara

viiiAktiviti permainan tradisional- congkak gasing dan wauix Buku skrap tentang khazanah negara dalamaspek seni bina negara tempat-tempatbersejarah dan warisan kesenian negarax Lawatan ke tempat-tempat bersejarah

UNIT 22 42 Taat Setia pada Raja dan NegaraKepatuhan dan kesetiaan yangberkekalan kepada Raja dan Negara

Rukun Negara asas pegangan hidup rakyat

Prinsip Rukun Negara dihayati bersama1048696 Kepentingan prinsip Rukun Negara1048696 Usaha untuk menghayati danmengamalkan prinsip

Menghayati dan mengamalkan prinsipRukun Negara

i Menyenarai perlakuan yang menunjukkanpenghayatan terhadap Prinsip RukunNegaraii Minggu Penghayatan Rukun NegaraContoh aktiviti kuizcogan katamelukisPoster

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

20(16511-20511)

UNIT 23 43 Sanggup Berkorban untuk NegaraKerelaan melakukan atau menyerahkansesuatu termasuk nyawa sebagai tandakebaktian untuk negara

Rukun Negara

Kesediaan rakyat berkorban untuk programnegara menjamin kecemerlangan negara

Kesediaan menjayakan pelbagai programnegara bermula dari hati1048696 Kesediaan dan kesanggupan rakyatmenjayakan pelbagai kempen negara- Melancong Dalam Negeri- Belilah Barangan Buatan Malaysia- Masyarakat Penyayang

Menyokong dan melibatkan diridalam pelbagai kempen negara

i menciptamengumpul risalah tentangtempat-tempat pelancongan dalam negaraii Pameran Barangan Buatan Malaysia di bilikdarjahiii Kutipan derma untuk Hari Pahlawan

BP 5 NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

20(16511-20511)

21 PEPERIKSAAN

PERTENGAHANTAHUN (23 ndash 27511)

22 ndash 23CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28511 ndash 12611)

24(13611- 17611)

UNIT 24

UNIT 25

51 Melindungi HakKanak-kanakMembela memberinaungan dan memeliharahak kanak-kanak bagimenjamin kehidupanmereka yang sempurna

52 Menghormati HakWanita

Pendidikan sempurna membentuk insane cemerlangPendidikan menjamin masa depan anak-anak1048696 Pembentukan insan berakhlak muliamelalui pendidikan formal dan tidakformal tanggungjawab bersama- Ibu bapa- Guru- Masyarakat- Media massa

Pengiktirafan hak wanita menjaminkebahagiaan keluarga

i Berhak mendapat didikan dan ilmupengetahuaniiMemahami dan menerima bahawa ibubapa guru masyarakat dan mediamassa bertanggungjawab memberikanpendidikan kepada kanak-kanak

i Menerima wanita sebagai anggotapenting dalam keluarga

i Perbincangan tentang peranan ibu bapa gurumasyarakat dan media massa dalam memberipendidikan kepada kanak-kanakii Pidato bertajuk lsquoKepentingan kanak-kanakmemperoleh pendidikan yang sempurnarsquo

i Forum - `Peranan wanita dalam keluargarsquoii Pantomin ndash Hari Ibu

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Melindungi danmengiktiraf wanitasebagai individu yangboleh memberisumbangan dalampembangunan keluargamasyarakat dan negara

Hak wanita sebagai isteri ibu dan pendidikserta pengasuh dalam kehidupanberkeluarga1048696 Hak wanita sebagai isteri seperti manadalam `ikrar nikahrsquo1048696 Hak wanita sebagai ibu- Pengurusan keluarga- Peranan sebagai pendidik danpengasuh

iiMenghormati peranan wanita sebagaiibu yang menguruskan rumah tangga

24(13611- 17611)

25(20611- 24611)

UNIT 26

UNIT 27

53 Melindungi Hak PekerjaMenghormati menghargaidan mengiktirafperkhidmatan jasa dansumbangan golonganpekerja dalampembangunan negara

54 Menghormati HakGolongan KurangBerupayaMemberi layanan yangbersopan kepada golongankurang berupaya supayatidak berasa tersisih danmengiktiraf mereka sebagaiinsan ciptaan Tuhan

Pengiktirafan terhadap pekerjapemangkin produktiviti

Hak pekerja untuk mendapat pengiktirafan1048696 Jasa dan sumbangan pekerja perludihargai- Hari pekerja- Ganjaran dan penghargaan

Kecacatan bukan penghalangProduktiviti

Golongan kurang berupaya mampumenyumbang kepada negara1048696 Peranan dan sumbangan golongankurang berupaya dalam pelbagai bidang- Ekonomi- Sosial- Agama

Menyokong usaha mengiktiraf jasa dansumbangan pekerja

Menerima bahawa golongan kurangberupaya juga dapat menyumbangdalam pelbagai bidang

i Sumbang saranperbincangan tentang sumbanganpekerja dalam kehidupan seharianiiMengumpul maklumat tentang objektif Hari Pekerjadisambut setiap tahuniiiMencipta slogan bagi mengiktiraf sumbanganpekerja kepada negara

i Lawatan ke rumah golongan kurang berupayaiiMembuat folio tentang individugolongan kurangberupaya yang berjasa

25 UNIT 28 55 Melindungi Hak Pendidikan Mengguna pengetahuan i Ceramah tentang

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

(20611- 24611) PenggunaMembela dan memeliharahak individu untuk menjadipengguna yang berilmumendapat perkhidmatanserta barangan yangberkualiti dan tidak mudahdieksploitasi

kepenggunaan membantumenegakkan hak pengguna

Pengetahuan kepenggunaan pemangkinkualiti barangan dan perkhidmatan1048696 Pendidikan kepenggunaan mendidikpengguna bersikap lebih rasional- Pilihan barangan danperkhidmatan berdasarkan hargadan kualiti- Menyuarakan keti dakpuasan hati- Tuntutan ganti rugi melaluipampasan- Tuntutan terhadap alam sekitaryang bersih dan selamat

kepenggunaandalam menegakkan hak sebagaipengguna

pendidikan kepenggunaan olehahli kelab penggunaiiMenulis suratartikel menyuarakan ketidakpuasanhati tentang barangan yang dibeli atau perkhidmatanyang diterima

BP 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

26(27611- 1711)

UNIT 29 61 Mematuhi Peraturan dan Undang-UndangMenerima dan mematuhi peraturan danundang-undang yang telah ditentukan tanpamengira sesiapa dan di mana seseorang ituberada

Undang-undang menjamin kesejahteraanMasyarakat

Undang-undang membantu masyarakatberdisiplin1048696 Salah laku perlu diatasi berlandaskanundang-undang- Gengsterisme- Vandalisme- Pengedaranpenjualan bahan mediaberunsur lucah- Menciplak hasil ciptaan

Tidak melibatkan diri dengan kegiatanyang menyalahi peraturan danundang-undang

i Ceramah tentang salah laku yang perludiatasi berdasarkan undang-undangii Forumsketsa tentang kegiatan yangmenyalahi peraturan dan undang-undangiiiTayangan filem tentang salah laku

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

UNIT 3062 Kebebasan BersuaraKebebasan berucap dan mengeluarkanfikiran dengan batasan tertentu bagimenjaga keselamatan dan ketenteraman

orang lain

Kebebasan bersuara mencerminkankematangan diri

Amalan berfikir sebelum bersuaramenjamin keputusan terbaik1048696 Amalan berfikir sebelum bersuara- Proses membuat keputusan danmengambil tindakan

Berfikir sebelum bersuara i Sumbang saran untuk menyelesaikanmasalah tentang sesuatu isu dan membuatkeputusanii Sesi perbincangan antara pengawasAJKkelas pemimpin murid dengan murid-muridlain untuk menyelesaikan sesuatu masalah

27(4711- 8711)

UNIT 31

UNIT 32

63 Kebebasan BeragamaKebebasan setiap individu untukmenganuti dan mengamalkan agamanyaseperti yang diperuntukkan dalamPerlembagaan Malaysia

64 Penglibatan Diri dalam PembangunanNegaraKebebasan untuk melibatkan diridalam pelbagai aktiviti pembangunannegara dengan mematuhi peraturanundang-undang dan PerlembagaanMalaysia

Kebebasan mendapat pendidikan agama

menjamin kesejahteraan bersamaRakyat Malaysia bebas mendapat pendidikanagama1048696 Peluang mendapat pendidikan agamaseperti yang diperuntukkan- Pendidikan formal dan tidak formal(institusi pendidikan rumah tempattempatberibadat)

Program negara dijayakan bersama

Pelaksanaan kempen negaratanggungjawab bersama1048696 Tanggungjawab pelbagai pihak bagimenjayakan kempen-kempen yang

i Menerima bahawa setiap individubebas mendapat pendidikanagamaii Mendapat pendidikan agamasecara formal atau tidak formal

Melibatkan diri dalam menjayakankempen-kempen yang dianjurkan demikemajuan negara

Mencari maklumat daripada internet tentangpendidikan agama dan membincangkannya

i Melukis poster tentang kempen yangdianjurkanii Pertandingan menciptamelukis logotemasempena sesuatu kempeniiiPerbincangan tentang lirik lagu bagi sesuatusambutan kempen

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

dianjurkan demi kemajuan negara- Agensi kerajaan- Badan bukan kerajaan- Pihak swasta- Individu

28(11711- 15711)

UNIT 33 65 Sikap KeterbukaanBersedia memberi dan menerimapandangan pembaharuan dan kritikanselaras dengan kebenaran fakta dannorma masyarakat Malaysia

Sikap terbuka menjamin kebaikan semuaPihak

Amalan sikap terbuka menjamin hubunganyang harmonis1048696 Amalan sikap keterbukaan untukmembuat keputusan dan menyelesaikanmasalah dalam pelbagai situasi- Perbincangan dan mesyuarat(keluarga rakan guru dan anggotamasyarakat)

Bersikap terbuka dalam membuatkeputusan dan menyelesaikansesuatu masalah dalam pelbagaisituasi

Senarai semak penilaian kendiri tentangsikap keterbukaan murid

BP 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

28(11711- 15711)

UNIT 34 71 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama laindengan mengutamakan kedamaian dankeharmonian hidup tanpa mengira agamabangsa dan budaya

Penyelesaian konflik tanpa keganasanmenjamin keamanan

Penyelesaian konflik secara diplomasi demikebaikan bersama1048696 Penyelesaian konflik melalui mejaperundingan- Keputusan dibuat denganmendengar dan menganalisis

Berunding untuk menyelesaikansesuatu masalah demi keamananbersama

ivParlimen mini mendebatkan sesuatu isuv Lawatan ke mesyuarat ParlimenDewanUndangan Negeri

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

29(18711- 22711)

UNIT 35 72 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan membina yangdilakukan bersama pada peringkatindividu komuniti atau negara untukmencapai sesuatu matlamat

masalah- Perundingan melalui perantaraan- MahkamahRakyat pemangkin kejayaan dasar negara

Dasar negara dijayakan bersama1048696 Saling membantu dan bersama-samamenjayakan pelbagai dasar negara- Ekonomi- Sosial

Menyokong dan melibatkan diri dalammenjayakan dasar negara

i Menghasilkan peta minda tentang matlamaobjektif pelaksanaan dan kesan sesuatudasar kerajaanii Kajian tentang keberkesanan sesuatuprogram pembangunan negara kepadakerajaan dan rakyat

UNIT 36 73 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubunganantara negara untuk menjaminkesejahteraan sejagat

Hormat-menghormati antara negarapenting untuk kesejahteraan sejagatKemerdekaan lambang kedaulatan sesebuahnegara1048696 Kemerdekaan sesebuah negaradihormati1048696 Sebarang bentuk pencerobohan terhadapsesebuah negara mesti dielakkan- Pencerobohan sempadan negara(daratan perairan dan udara)

Menghormati kemerdekaan dankedaulatan sesebuah negara

i Mencari maklumat dari internet tentangsejarah kemerdekaan negara-negara jiranii Mengumpul keratan akhbar tentang kespencerobohan sempadan negara-negaradi dunia dan membuat rumusan

30 - 33(25711- 19811)

ULANGKAJI

34(22811- 26811)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 1

35(27811 ndash 4911)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

36 - 37(5911-16911)

ULANGKAJI

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

38(19911ndash 23911)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2

39(26911- 30911)

ULANGKAJI

40 ndash 41(31011-141011)

PMR 2011

42 ndash 46(171011ndash181111)

PASCA PMR 2011

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Page 9: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral f3 2009

20(16511-20511)

UNIT 23 43 Sanggup Berkorban untuk NegaraKerelaan melakukan atau menyerahkansesuatu termasuk nyawa sebagai tandakebaktian untuk negara

Rukun Negara

Kesediaan rakyat berkorban untuk programnegara menjamin kecemerlangan negara

Kesediaan menjayakan pelbagai programnegara bermula dari hati1048696 Kesediaan dan kesanggupan rakyatmenjayakan pelbagai kempen negara- Melancong Dalam Negeri- Belilah Barangan Buatan Malaysia- Masyarakat Penyayang

Menyokong dan melibatkan diridalam pelbagai kempen negara

i menciptamengumpul risalah tentangtempat-tempat pelancongan dalam negaraii Pameran Barangan Buatan Malaysia di bilikdarjahiii Kutipan derma untuk Hari Pahlawan

BP 5 NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

20(16511-20511)

21 PEPERIKSAAN

PERTENGAHANTAHUN (23 ndash 27511)

22 ndash 23CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28511 ndash 12611)

24(13611- 17611)

UNIT 24

UNIT 25

51 Melindungi HakKanak-kanakMembela memberinaungan dan memeliharahak kanak-kanak bagimenjamin kehidupanmereka yang sempurna

52 Menghormati HakWanita

Pendidikan sempurna membentuk insane cemerlangPendidikan menjamin masa depan anak-anak1048696 Pembentukan insan berakhlak muliamelalui pendidikan formal dan tidakformal tanggungjawab bersama- Ibu bapa- Guru- Masyarakat- Media massa

Pengiktirafan hak wanita menjaminkebahagiaan keluarga

i Berhak mendapat didikan dan ilmupengetahuaniiMemahami dan menerima bahawa ibubapa guru masyarakat dan mediamassa bertanggungjawab memberikanpendidikan kepada kanak-kanak

i Menerima wanita sebagai anggotapenting dalam keluarga

i Perbincangan tentang peranan ibu bapa gurumasyarakat dan media massa dalam memberipendidikan kepada kanak-kanakii Pidato bertajuk lsquoKepentingan kanak-kanakmemperoleh pendidikan yang sempurnarsquo

i Forum - `Peranan wanita dalam keluargarsquoii Pantomin ndash Hari Ibu

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Melindungi danmengiktiraf wanitasebagai individu yangboleh memberisumbangan dalampembangunan keluargamasyarakat dan negara

Hak wanita sebagai isteri ibu dan pendidikserta pengasuh dalam kehidupanberkeluarga1048696 Hak wanita sebagai isteri seperti manadalam `ikrar nikahrsquo1048696 Hak wanita sebagai ibu- Pengurusan keluarga- Peranan sebagai pendidik danpengasuh

iiMenghormati peranan wanita sebagaiibu yang menguruskan rumah tangga

24(13611- 17611)

25(20611- 24611)

UNIT 26

UNIT 27

53 Melindungi Hak PekerjaMenghormati menghargaidan mengiktirafperkhidmatan jasa dansumbangan golonganpekerja dalampembangunan negara

54 Menghormati HakGolongan KurangBerupayaMemberi layanan yangbersopan kepada golongankurang berupaya supayatidak berasa tersisih danmengiktiraf mereka sebagaiinsan ciptaan Tuhan

Pengiktirafan terhadap pekerjapemangkin produktiviti

Hak pekerja untuk mendapat pengiktirafan1048696 Jasa dan sumbangan pekerja perludihargai- Hari pekerja- Ganjaran dan penghargaan

Kecacatan bukan penghalangProduktiviti

Golongan kurang berupaya mampumenyumbang kepada negara1048696 Peranan dan sumbangan golongankurang berupaya dalam pelbagai bidang- Ekonomi- Sosial- Agama

Menyokong usaha mengiktiraf jasa dansumbangan pekerja

Menerima bahawa golongan kurangberupaya juga dapat menyumbangdalam pelbagai bidang

i Sumbang saranperbincangan tentang sumbanganpekerja dalam kehidupan seharianiiMengumpul maklumat tentang objektif Hari Pekerjadisambut setiap tahuniiiMencipta slogan bagi mengiktiraf sumbanganpekerja kepada negara

i Lawatan ke rumah golongan kurang berupayaiiMembuat folio tentang individugolongan kurangberupaya yang berjasa

25 UNIT 28 55 Melindungi Hak Pendidikan Mengguna pengetahuan i Ceramah tentang

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

(20611- 24611) PenggunaMembela dan memeliharahak individu untuk menjadipengguna yang berilmumendapat perkhidmatanserta barangan yangberkualiti dan tidak mudahdieksploitasi

kepenggunaan membantumenegakkan hak pengguna

Pengetahuan kepenggunaan pemangkinkualiti barangan dan perkhidmatan1048696 Pendidikan kepenggunaan mendidikpengguna bersikap lebih rasional- Pilihan barangan danperkhidmatan berdasarkan hargadan kualiti- Menyuarakan keti dakpuasan hati- Tuntutan ganti rugi melaluipampasan- Tuntutan terhadap alam sekitaryang bersih dan selamat

kepenggunaandalam menegakkan hak sebagaipengguna

pendidikan kepenggunaan olehahli kelab penggunaiiMenulis suratartikel menyuarakan ketidakpuasanhati tentang barangan yang dibeli atau perkhidmatanyang diterima

BP 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

26(27611- 1711)

UNIT 29 61 Mematuhi Peraturan dan Undang-UndangMenerima dan mematuhi peraturan danundang-undang yang telah ditentukan tanpamengira sesiapa dan di mana seseorang ituberada

Undang-undang menjamin kesejahteraanMasyarakat

Undang-undang membantu masyarakatberdisiplin1048696 Salah laku perlu diatasi berlandaskanundang-undang- Gengsterisme- Vandalisme- Pengedaranpenjualan bahan mediaberunsur lucah- Menciplak hasil ciptaan

Tidak melibatkan diri dengan kegiatanyang menyalahi peraturan danundang-undang

i Ceramah tentang salah laku yang perludiatasi berdasarkan undang-undangii Forumsketsa tentang kegiatan yangmenyalahi peraturan dan undang-undangiiiTayangan filem tentang salah laku

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

UNIT 3062 Kebebasan BersuaraKebebasan berucap dan mengeluarkanfikiran dengan batasan tertentu bagimenjaga keselamatan dan ketenteraman

orang lain

Kebebasan bersuara mencerminkankematangan diri

Amalan berfikir sebelum bersuaramenjamin keputusan terbaik1048696 Amalan berfikir sebelum bersuara- Proses membuat keputusan danmengambil tindakan

Berfikir sebelum bersuara i Sumbang saran untuk menyelesaikanmasalah tentang sesuatu isu dan membuatkeputusanii Sesi perbincangan antara pengawasAJKkelas pemimpin murid dengan murid-muridlain untuk menyelesaikan sesuatu masalah

27(4711- 8711)

UNIT 31

UNIT 32

63 Kebebasan BeragamaKebebasan setiap individu untukmenganuti dan mengamalkan agamanyaseperti yang diperuntukkan dalamPerlembagaan Malaysia

64 Penglibatan Diri dalam PembangunanNegaraKebebasan untuk melibatkan diridalam pelbagai aktiviti pembangunannegara dengan mematuhi peraturanundang-undang dan PerlembagaanMalaysia

Kebebasan mendapat pendidikan agama

menjamin kesejahteraan bersamaRakyat Malaysia bebas mendapat pendidikanagama1048696 Peluang mendapat pendidikan agamaseperti yang diperuntukkan- Pendidikan formal dan tidak formal(institusi pendidikan rumah tempattempatberibadat)

Program negara dijayakan bersama

Pelaksanaan kempen negaratanggungjawab bersama1048696 Tanggungjawab pelbagai pihak bagimenjayakan kempen-kempen yang

i Menerima bahawa setiap individubebas mendapat pendidikanagamaii Mendapat pendidikan agamasecara formal atau tidak formal

Melibatkan diri dalam menjayakankempen-kempen yang dianjurkan demikemajuan negara

Mencari maklumat daripada internet tentangpendidikan agama dan membincangkannya

i Melukis poster tentang kempen yangdianjurkanii Pertandingan menciptamelukis logotemasempena sesuatu kempeniiiPerbincangan tentang lirik lagu bagi sesuatusambutan kempen

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

dianjurkan demi kemajuan negara- Agensi kerajaan- Badan bukan kerajaan- Pihak swasta- Individu

28(11711- 15711)

UNIT 33 65 Sikap KeterbukaanBersedia memberi dan menerimapandangan pembaharuan dan kritikanselaras dengan kebenaran fakta dannorma masyarakat Malaysia

Sikap terbuka menjamin kebaikan semuaPihak

Amalan sikap terbuka menjamin hubunganyang harmonis1048696 Amalan sikap keterbukaan untukmembuat keputusan dan menyelesaikanmasalah dalam pelbagai situasi- Perbincangan dan mesyuarat(keluarga rakan guru dan anggotamasyarakat)

Bersikap terbuka dalam membuatkeputusan dan menyelesaikansesuatu masalah dalam pelbagaisituasi

Senarai semak penilaian kendiri tentangsikap keterbukaan murid

BP 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

28(11711- 15711)

UNIT 34 71 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama laindengan mengutamakan kedamaian dankeharmonian hidup tanpa mengira agamabangsa dan budaya

Penyelesaian konflik tanpa keganasanmenjamin keamanan

Penyelesaian konflik secara diplomasi demikebaikan bersama1048696 Penyelesaian konflik melalui mejaperundingan- Keputusan dibuat denganmendengar dan menganalisis

Berunding untuk menyelesaikansesuatu masalah demi keamananbersama

ivParlimen mini mendebatkan sesuatu isuv Lawatan ke mesyuarat ParlimenDewanUndangan Negeri

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

29(18711- 22711)

UNIT 35 72 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan membina yangdilakukan bersama pada peringkatindividu komuniti atau negara untukmencapai sesuatu matlamat

masalah- Perundingan melalui perantaraan- MahkamahRakyat pemangkin kejayaan dasar negara

Dasar negara dijayakan bersama1048696 Saling membantu dan bersama-samamenjayakan pelbagai dasar negara- Ekonomi- Sosial

Menyokong dan melibatkan diri dalammenjayakan dasar negara

i Menghasilkan peta minda tentang matlamaobjektif pelaksanaan dan kesan sesuatudasar kerajaanii Kajian tentang keberkesanan sesuatuprogram pembangunan negara kepadakerajaan dan rakyat

UNIT 36 73 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubunganantara negara untuk menjaminkesejahteraan sejagat

Hormat-menghormati antara negarapenting untuk kesejahteraan sejagatKemerdekaan lambang kedaulatan sesebuahnegara1048696 Kemerdekaan sesebuah negaradihormati1048696 Sebarang bentuk pencerobohan terhadapsesebuah negara mesti dielakkan- Pencerobohan sempadan negara(daratan perairan dan udara)

Menghormati kemerdekaan dankedaulatan sesebuah negara

i Mencari maklumat dari internet tentangsejarah kemerdekaan negara-negara jiranii Mengumpul keratan akhbar tentang kespencerobohan sempadan negara-negaradi dunia dan membuat rumusan

30 - 33(25711- 19811)

ULANGKAJI

34(22811- 26811)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 1

35(27811 ndash 4911)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

36 - 37(5911-16911)

ULANGKAJI

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

38(19911ndash 23911)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2

39(26911- 30911)

ULANGKAJI

40 ndash 41(31011-141011)

PMR 2011

42 ndash 46(171011ndash181111)

PASCA PMR 2011

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Page 10: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral f3 2009

Melindungi danmengiktiraf wanitasebagai individu yangboleh memberisumbangan dalampembangunan keluargamasyarakat dan negara

Hak wanita sebagai isteri ibu dan pendidikserta pengasuh dalam kehidupanberkeluarga1048696 Hak wanita sebagai isteri seperti manadalam `ikrar nikahrsquo1048696 Hak wanita sebagai ibu- Pengurusan keluarga- Peranan sebagai pendidik danpengasuh

iiMenghormati peranan wanita sebagaiibu yang menguruskan rumah tangga

24(13611- 17611)

25(20611- 24611)

UNIT 26

UNIT 27

53 Melindungi Hak PekerjaMenghormati menghargaidan mengiktirafperkhidmatan jasa dansumbangan golonganpekerja dalampembangunan negara

54 Menghormati HakGolongan KurangBerupayaMemberi layanan yangbersopan kepada golongankurang berupaya supayatidak berasa tersisih danmengiktiraf mereka sebagaiinsan ciptaan Tuhan

Pengiktirafan terhadap pekerjapemangkin produktiviti

Hak pekerja untuk mendapat pengiktirafan1048696 Jasa dan sumbangan pekerja perludihargai- Hari pekerja- Ganjaran dan penghargaan

Kecacatan bukan penghalangProduktiviti

Golongan kurang berupaya mampumenyumbang kepada negara1048696 Peranan dan sumbangan golongankurang berupaya dalam pelbagai bidang- Ekonomi- Sosial- Agama

Menyokong usaha mengiktiraf jasa dansumbangan pekerja

Menerima bahawa golongan kurangberupaya juga dapat menyumbangdalam pelbagai bidang

i Sumbang saranperbincangan tentang sumbanganpekerja dalam kehidupan seharianiiMengumpul maklumat tentang objektif Hari Pekerjadisambut setiap tahuniiiMencipta slogan bagi mengiktiraf sumbanganpekerja kepada negara

i Lawatan ke rumah golongan kurang berupayaiiMembuat folio tentang individugolongan kurangberupaya yang berjasa

25 UNIT 28 55 Melindungi Hak Pendidikan Mengguna pengetahuan i Ceramah tentang

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

(20611- 24611) PenggunaMembela dan memeliharahak individu untuk menjadipengguna yang berilmumendapat perkhidmatanserta barangan yangberkualiti dan tidak mudahdieksploitasi

kepenggunaan membantumenegakkan hak pengguna

Pengetahuan kepenggunaan pemangkinkualiti barangan dan perkhidmatan1048696 Pendidikan kepenggunaan mendidikpengguna bersikap lebih rasional- Pilihan barangan danperkhidmatan berdasarkan hargadan kualiti- Menyuarakan keti dakpuasan hati- Tuntutan ganti rugi melaluipampasan- Tuntutan terhadap alam sekitaryang bersih dan selamat

kepenggunaandalam menegakkan hak sebagaipengguna

pendidikan kepenggunaan olehahli kelab penggunaiiMenulis suratartikel menyuarakan ketidakpuasanhati tentang barangan yang dibeli atau perkhidmatanyang diterima

BP 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

26(27611- 1711)

UNIT 29 61 Mematuhi Peraturan dan Undang-UndangMenerima dan mematuhi peraturan danundang-undang yang telah ditentukan tanpamengira sesiapa dan di mana seseorang ituberada

Undang-undang menjamin kesejahteraanMasyarakat

Undang-undang membantu masyarakatberdisiplin1048696 Salah laku perlu diatasi berlandaskanundang-undang- Gengsterisme- Vandalisme- Pengedaranpenjualan bahan mediaberunsur lucah- Menciplak hasil ciptaan

Tidak melibatkan diri dengan kegiatanyang menyalahi peraturan danundang-undang

i Ceramah tentang salah laku yang perludiatasi berdasarkan undang-undangii Forumsketsa tentang kegiatan yangmenyalahi peraturan dan undang-undangiiiTayangan filem tentang salah laku

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

UNIT 3062 Kebebasan BersuaraKebebasan berucap dan mengeluarkanfikiran dengan batasan tertentu bagimenjaga keselamatan dan ketenteraman

orang lain

Kebebasan bersuara mencerminkankematangan diri

Amalan berfikir sebelum bersuaramenjamin keputusan terbaik1048696 Amalan berfikir sebelum bersuara- Proses membuat keputusan danmengambil tindakan

Berfikir sebelum bersuara i Sumbang saran untuk menyelesaikanmasalah tentang sesuatu isu dan membuatkeputusanii Sesi perbincangan antara pengawasAJKkelas pemimpin murid dengan murid-muridlain untuk menyelesaikan sesuatu masalah

27(4711- 8711)

UNIT 31

UNIT 32

63 Kebebasan BeragamaKebebasan setiap individu untukmenganuti dan mengamalkan agamanyaseperti yang diperuntukkan dalamPerlembagaan Malaysia

64 Penglibatan Diri dalam PembangunanNegaraKebebasan untuk melibatkan diridalam pelbagai aktiviti pembangunannegara dengan mematuhi peraturanundang-undang dan PerlembagaanMalaysia

Kebebasan mendapat pendidikan agama

menjamin kesejahteraan bersamaRakyat Malaysia bebas mendapat pendidikanagama1048696 Peluang mendapat pendidikan agamaseperti yang diperuntukkan- Pendidikan formal dan tidak formal(institusi pendidikan rumah tempattempatberibadat)

Program negara dijayakan bersama

Pelaksanaan kempen negaratanggungjawab bersama1048696 Tanggungjawab pelbagai pihak bagimenjayakan kempen-kempen yang

i Menerima bahawa setiap individubebas mendapat pendidikanagamaii Mendapat pendidikan agamasecara formal atau tidak formal

Melibatkan diri dalam menjayakankempen-kempen yang dianjurkan demikemajuan negara

Mencari maklumat daripada internet tentangpendidikan agama dan membincangkannya

i Melukis poster tentang kempen yangdianjurkanii Pertandingan menciptamelukis logotemasempena sesuatu kempeniiiPerbincangan tentang lirik lagu bagi sesuatusambutan kempen

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

dianjurkan demi kemajuan negara- Agensi kerajaan- Badan bukan kerajaan- Pihak swasta- Individu

28(11711- 15711)

UNIT 33 65 Sikap KeterbukaanBersedia memberi dan menerimapandangan pembaharuan dan kritikanselaras dengan kebenaran fakta dannorma masyarakat Malaysia

Sikap terbuka menjamin kebaikan semuaPihak

Amalan sikap terbuka menjamin hubunganyang harmonis1048696 Amalan sikap keterbukaan untukmembuat keputusan dan menyelesaikanmasalah dalam pelbagai situasi- Perbincangan dan mesyuarat(keluarga rakan guru dan anggotamasyarakat)

Bersikap terbuka dalam membuatkeputusan dan menyelesaikansesuatu masalah dalam pelbagaisituasi

Senarai semak penilaian kendiri tentangsikap keterbukaan murid

BP 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

28(11711- 15711)

UNIT 34 71 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama laindengan mengutamakan kedamaian dankeharmonian hidup tanpa mengira agamabangsa dan budaya

Penyelesaian konflik tanpa keganasanmenjamin keamanan

Penyelesaian konflik secara diplomasi demikebaikan bersama1048696 Penyelesaian konflik melalui mejaperundingan- Keputusan dibuat denganmendengar dan menganalisis

Berunding untuk menyelesaikansesuatu masalah demi keamananbersama

ivParlimen mini mendebatkan sesuatu isuv Lawatan ke mesyuarat ParlimenDewanUndangan Negeri

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

29(18711- 22711)

UNIT 35 72 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan membina yangdilakukan bersama pada peringkatindividu komuniti atau negara untukmencapai sesuatu matlamat

masalah- Perundingan melalui perantaraan- MahkamahRakyat pemangkin kejayaan dasar negara

Dasar negara dijayakan bersama1048696 Saling membantu dan bersama-samamenjayakan pelbagai dasar negara- Ekonomi- Sosial

Menyokong dan melibatkan diri dalammenjayakan dasar negara

i Menghasilkan peta minda tentang matlamaobjektif pelaksanaan dan kesan sesuatudasar kerajaanii Kajian tentang keberkesanan sesuatuprogram pembangunan negara kepadakerajaan dan rakyat

UNIT 36 73 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubunganantara negara untuk menjaminkesejahteraan sejagat

Hormat-menghormati antara negarapenting untuk kesejahteraan sejagatKemerdekaan lambang kedaulatan sesebuahnegara1048696 Kemerdekaan sesebuah negaradihormati1048696 Sebarang bentuk pencerobohan terhadapsesebuah negara mesti dielakkan- Pencerobohan sempadan negara(daratan perairan dan udara)

Menghormati kemerdekaan dankedaulatan sesebuah negara

i Mencari maklumat dari internet tentangsejarah kemerdekaan negara-negara jiranii Mengumpul keratan akhbar tentang kespencerobohan sempadan negara-negaradi dunia dan membuat rumusan

30 - 33(25711- 19811)

ULANGKAJI

34(22811- 26811)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 1

35(27811 ndash 4911)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

36 - 37(5911-16911)

ULANGKAJI

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

38(19911ndash 23911)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2

39(26911- 30911)

ULANGKAJI

40 ndash 41(31011-141011)

PMR 2011

42 ndash 46(171011ndash181111)

PASCA PMR 2011

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Page 11: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral f3 2009

(20611- 24611) PenggunaMembela dan memeliharahak individu untuk menjadipengguna yang berilmumendapat perkhidmatanserta barangan yangberkualiti dan tidak mudahdieksploitasi

kepenggunaan membantumenegakkan hak pengguna

Pengetahuan kepenggunaan pemangkinkualiti barangan dan perkhidmatan1048696 Pendidikan kepenggunaan mendidikpengguna bersikap lebih rasional- Pilihan barangan danperkhidmatan berdasarkan hargadan kualiti- Menyuarakan keti dakpuasan hati- Tuntutan ganti rugi melaluipampasan- Tuntutan terhadap alam sekitaryang bersih dan selamat

kepenggunaandalam menegakkan hak sebagaipengguna

pendidikan kepenggunaan olehahli kelab penggunaiiMenulis suratartikel menyuarakan ketidakpuasanhati tentang barangan yang dibeli atau perkhidmatanyang diterima

BP 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

26(27611- 1711)

UNIT 29 61 Mematuhi Peraturan dan Undang-UndangMenerima dan mematuhi peraturan danundang-undang yang telah ditentukan tanpamengira sesiapa dan di mana seseorang ituberada

Undang-undang menjamin kesejahteraanMasyarakat

Undang-undang membantu masyarakatberdisiplin1048696 Salah laku perlu diatasi berlandaskanundang-undang- Gengsterisme- Vandalisme- Pengedaranpenjualan bahan mediaberunsur lucah- Menciplak hasil ciptaan

Tidak melibatkan diri dengan kegiatanyang menyalahi peraturan danundang-undang

i Ceramah tentang salah laku yang perludiatasi berdasarkan undang-undangii Forumsketsa tentang kegiatan yangmenyalahi peraturan dan undang-undangiiiTayangan filem tentang salah laku

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

UNIT 3062 Kebebasan BersuaraKebebasan berucap dan mengeluarkanfikiran dengan batasan tertentu bagimenjaga keselamatan dan ketenteraman

orang lain

Kebebasan bersuara mencerminkankematangan diri

Amalan berfikir sebelum bersuaramenjamin keputusan terbaik1048696 Amalan berfikir sebelum bersuara- Proses membuat keputusan danmengambil tindakan

Berfikir sebelum bersuara i Sumbang saran untuk menyelesaikanmasalah tentang sesuatu isu dan membuatkeputusanii Sesi perbincangan antara pengawasAJKkelas pemimpin murid dengan murid-muridlain untuk menyelesaikan sesuatu masalah

27(4711- 8711)

UNIT 31

UNIT 32

63 Kebebasan BeragamaKebebasan setiap individu untukmenganuti dan mengamalkan agamanyaseperti yang diperuntukkan dalamPerlembagaan Malaysia

64 Penglibatan Diri dalam PembangunanNegaraKebebasan untuk melibatkan diridalam pelbagai aktiviti pembangunannegara dengan mematuhi peraturanundang-undang dan PerlembagaanMalaysia

Kebebasan mendapat pendidikan agama

menjamin kesejahteraan bersamaRakyat Malaysia bebas mendapat pendidikanagama1048696 Peluang mendapat pendidikan agamaseperti yang diperuntukkan- Pendidikan formal dan tidak formal(institusi pendidikan rumah tempattempatberibadat)

Program negara dijayakan bersama

Pelaksanaan kempen negaratanggungjawab bersama1048696 Tanggungjawab pelbagai pihak bagimenjayakan kempen-kempen yang

i Menerima bahawa setiap individubebas mendapat pendidikanagamaii Mendapat pendidikan agamasecara formal atau tidak formal

Melibatkan diri dalam menjayakankempen-kempen yang dianjurkan demikemajuan negara

Mencari maklumat daripada internet tentangpendidikan agama dan membincangkannya

i Melukis poster tentang kempen yangdianjurkanii Pertandingan menciptamelukis logotemasempena sesuatu kempeniiiPerbincangan tentang lirik lagu bagi sesuatusambutan kempen

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

dianjurkan demi kemajuan negara- Agensi kerajaan- Badan bukan kerajaan- Pihak swasta- Individu

28(11711- 15711)

UNIT 33 65 Sikap KeterbukaanBersedia memberi dan menerimapandangan pembaharuan dan kritikanselaras dengan kebenaran fakta dannorma masyarakat Malaysia

Sikap terbuka menjamin kebaikan semuaPihak

Amalan sikap terbuka menjamin hubunganyang harmonis1048696 Amalan sikap keterbukaan untukmembuat keputusan dan menyelesaikanmasalah dalam pelbagai situasi- Perbincangan dan mesyuarat(keluarga rakan guru dan anggotamasyarakat)

Bersikap terbuka dalam membuatkeputusan dan menyelesaikansesuatu masalah dalam pelbagaisituasi

Senarai semak penilaian kendiri tentangsikap keterbukaan murid

BP 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

28(11711- 15711)

UNIT 34 71 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama laindengan mengutamakan kedamaian dankeharmonian hidup tanpa mengira agamabangsa dan budaya

Penyelesaian konflik tanpa keganasanmenjamin keamanan

Penyelesaian konflik secara diplomasi demikebaikan bersama1048696 Penyelesaian konflik melalui mejaperundingan- Keputusan dibuat denganmendengar dan menganalisis

Berunding untuk menyelesaikansesuatu masalah demi keamananbersama

ivParlimen mini mendebatkan sesuatu isuv Lawatan ke mesyuarat ParlimenDewanUndangan Negeri

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

29(18711- 22711)

UNIT 35 72 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan membina yangdilakukan bersama pada peringkatindividu komuniti atau negara untukmencapai sesuatu matlamat

masalah- Perundingan melalui perantaraan- MahkamahRakyat pemangkin kejayaan dasar negara

Dasar negara dijayakan bersama1048696 Saling membantu dan bersama-samamenjayakan pelbagai dasar negara- Ekonomi- Sosial

Menyokong dan melibatkan diri dalammenjayakan dasar negara

i Menghasilkan peta minda tentang matlamaobjektif pelaksanaan dan kesan sesuatudasar kerajaanii Kajian tentang keberkesanan sesuatuprogram pembangunan negara kepadakerajaan dan rakyat

UNIT 36 73 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubunganantara negara untuk menjaminkesejahteraan sejagat

Hormat-menghormati antara negarapenting untuk kesejahteraan sejagatKemerdekaan lambang kedaulatan sesebuahnegara1048696 Kemerdekaan sesebuah negaradihormati1048696 Sebarang bentuk pencerobohan terhadapsesebuah negara mesti dielakkan- Pencerobohan sempadan negara(daratan perairan dan udara)

Menghormati kemerdekaan dankedaulatan sesebuah negara

i Mencari maklumat dari internet tentangsejarah kemerdekaan negara-negara jiranii Mengumpul keratan akhbar tentang kespencerobohan sempadan negara-negaradi dunia dan membuat rumusan

30 - 33(25711- 19811)

ULANGKAJI

34(22811- 26811)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 1

35(27811 ndash 4911)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

36 - 37(5911-16911)

ULANGKAJI

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

38(19911ndash 23911)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2

39(26911- 30911)

ULANGKAJI

40 ndash 41(31011-141011)

PMR 2011

42 ndash 46(171011ndash181111)

PASCA PMR 2011

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Page 12: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral f3 2009

UNIT 3062 Kebebasan BersuaraKebebasan berucap dan mengeluarkanfikiran dengan batasan tertentu bagimenjaga keselamatan dan ketenteraman

orang lain

Kebebasan bersuara mencerminkankematangan diri

Amalan berfikir sebelum bersuaramenjamin keputusan terbaik1048696 Amalan berfikir sebelum bersuara- Proses membuat keputusan danmengambil tindakan

Berfikir sebelum bersuara i Sumbang saran untuk menyelesaikanmasalah tentang sesuatu isu dan membuatkeputusanii Sesi perbincangan antara pengawasAJKkelas pemimpin murid dengan murid-muridlain untuk menyelesaikan sesuatu masalah

27(4711- 8711)

UNIT 31

UNIT 32

63 Kebebasan BeragamaKebebasan setiap individu untukmenganuti dan mengamalkan agamanyaseperti yang diperuntukkan dalamPerlembagaan Malaysia

64 Penglibatan Diri dalam PembangunanNegaraKebebasan untuk melibatkan diridalam pelbagai aktiviti pembangunannegara dengan mematuhi peraturanundang-undang dan PerlembagaanMalaysia

Kebebasan mendapat pendidikan agama

menjamin kesejahteraan bersamaRakyat Malaysia bebas mendapat pendidikanagama1048696 Peluang mendapat pendidikan agamaseperti yang diperuntukkan- Pendidikan formal dan tidak formal(institusi pendidikan rumah tempattempatberibadat)

Program negara dijayakan bersama

Pelaksanaan kempen negaratanggungjawab bersama1048696 Tanggungjawab pelbagai pihak bagimenjayakan kempen-kempen yang

i Menerima bahawa setiap individubebas mendapat pendidikanagamaii Mendapat pendidikan agamasecara formal atau tidak formal

Melibatkan diri dalam menjayakankempen-kempen yang dianjurkan demikemajuan negara

Mencari maklumat daripada internet tentangpendidikan agama dan membincangkannya

i Melukis poster tentang kempen yangdianjurkanii Pertandingan menciptamelukis logotemasempena sesuatu kempeniiiPerbincangan tentang lirik lagu bagi sesuatusambutan kempen

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

dianjurkan demi kemajuan negara- Agensi kerajaan- Badan bukan kerajaan- Pihak swasta- Individu

28(11711- 15711)

UNIT 33 65 Sikap KeterbukaanBersedia memberi dan menerimapandangan pembaharuan dan kritikanselaras dengan kebenaran fakta dannorma masyarakat Malaysia

Sikap terbuka menjamin kebaikan semuaPihak

Amalan sikap terbuka menjamin hubunganyang harmonis1048696 Amalan sikap keterbukaan untukmembuat keputusan dan menyelesaikanmasalah dalam pelbagai situasi- Perbincangan dan mesyuarat(keluarga rakan guru dan anggotamasyarakat)

Bersikap terbuka dalam membuatkeputusan dan menyelesaikansesuatu masalah dalam pelbagaisituasi

Senarai semak penilaian kendiri tentangsikap keterbukaan murid

BP 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

28(11711- 15711)

UNIT 34 71 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama laindengan mengutamakan kedamaian dankeharmonian hidup tanpa mengira agamabangsa dan budaya

Penyelesaian konflik tanpa keganasanmenjamin keamanan

Penyelesaian konflik secara diplomasi demikebaikan bersama1048696 Penyelesaian konflik melalui mejaperundingan- Keputusan dibuat denganmendengar dan menganalisis

Berunding untuk menyelesaikansesuatu masalah demi keamananbersama

ivParlimen mini mendebatkan sesuatu isuv Lawatan ke mesyuarat ParlimenDewanUndangan Negeri

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

29(18711- 22711)

UNIT 35 72 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan membina yangdilakukan bersama pada peringkatindividu komuniti atau negara untukmencapai sesuatu matlamat

masalah- Perundingan melalui perantaraan- MahkamahRakyat pemangkin kejayaan dasar negara

Dasar negara dijayakan bersama1048696 Saling membantu dan bersama-samamenjayakan pelbagai dasar negara- Ekonomi- Sosial

Menyokong dan melibatkan diri dalammenjayakan dasar negara

i Menghasilkan peta minda tentang matlamaobjektif pelaksanaan dan kesan sesuatudasar kerajaanii Kajian tentang keberkesanan sesuatuprogram pembangunan negara kepadakerajaan dan rakyat

UNIT 36 73 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubunganantara negara untuk menjaminkesejahteraan sejagat

Hormat-menghormati antara negarapenting untuk kesejahteraan sejagatKemerdekaan lambang kedaulatan sesebuahnegara1048696 Kemerdekaan sesebuah negaradihormati1048696 Sebarang bentuk pencerobohan terhadapsesebuah negara mesti dielakkan- Pencerobohan sempadan negara(daratan perairan dan udara)

Menghormati kemerdekaan dankedaulatan sesebuah negara

i Mencari maklumat dari internet tentangsejarah kemerdekaan negara-negara jiranii Mengumpul keratan akhbar tentang kespencerobohan sempadan negara-negaradi dunia dan membuat rumusan

30 - 33(25711- 19811)

ULANGKAJI

34(22811- 26811)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 1

35(27811 ndash 4911)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

36 - 37(5911-16911)

ULANGKAJI

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

38(19911ndash 23911)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2

39(26911- 30911)

ULANGKAJI

40 ndash 41(31011-141011)

PMR 2011

42 ndash 46(171011ndash181111)

PASCA PMR 2011

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Page 13: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral f3 2009

dianjurkan demi kemajuan negara- Agensi kerajaan- Badan bukan kerajaan- Pihak swasta- Individu

28(11711- 15711)

UNIT 33 65 Sikap KeterbukaanBersedia memberi dan menerimapandangan pembaharuan dan kritikanselaras dengan kebenaran fakta dannorma masyarakat Malaysia

Sikap terbuka menjamin kebaikan semuaPihak

Amalan sikap terbuka menjamin hubunganyang harmonis1048696 Amalan sikap keterbukaan untukmembuat keputusan dan menyelesaikanmasalah dalam pelbagai situasi- Perbincangan dan mesyuarat(keluarga rakan guru dan anggotamasyarakat)

Bersikap terbuka dalam membuatkeputusan dan menyelesaikansesuatu masalah dalam pelbagaisituasi

Senarai semak penilaian kendiri tentangsikap keterbukaan murid

BP 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

28(11711- 15711)

UNIT 34 71 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama laindengan mengutamakan kedamaian dankeharmonian hidup tanpa mengira agamabangsa dan budaya

Penyelesaian konflik tanpa keganasanmenjamin keamanan

Penyelesaian konflik secara diplomasi demikebaikan bersama1048696 Penyelesaian konflik melalui mejaperundingan- Keputusan dibuat denganmendengar dan menganalisis

Berunding untuk menyelesaikansesuatu masalah demi keamananbersama

ivParlimen mini mendebatkan sesuatu isuv Lawatan ke mesyuarat ParlimenDewanUndangan Negeri

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

29(18711- 22711)

UNIT 35 72 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan membina yangdilakukan bersama pada peringkatindividu komuniti atau negara untukmencapai sesuatu matlamat

masalah- Perundingan melalui perantaraan- MahkamahRakyat pemangkin kejayaan dasar negara

Dasar negara dijayakan bersama1048696 Saling membantu dan bersama-samamenjayakan pelbagai dasar negara- Ekonomi- Sosial

Menyokong dan melibatkan diri dalammenjayakan dasar negara

i Menghasilkan peta minda tentang matlamaobjektif pelaksanaan dan kesan sesuatudasar kerajaanii Kajian tentang keberkesanan sesuatuprogram pembangunan negara kepadakerajaan dan rakyat

UNIT 36 73 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubunganantara negara untuk menjaminkesejahteraan sejagat

Hormat-menghormati antara negarapenting untuk kesejahteraan sejagatKemerdekaan lambang kedaulatan sesebuahnegara1048696 Kemerdekaan sesebuah negaradihormati1048696 Sebarang bentuk pencerobohan terhadapsesebuah negara mesti dielakkan- Pencerobohan sempadan negara(daratan perairan dan udara)

Menghormati kemerdekaan dankedaulatan sesebuah negara

i Mencari maklumat dari internet tentangsejarah kemerdekaan negara-negara jiranii Mengumpul keratan akhbar tentang kespencerobohan sempadan negara-negaradi dunia dan membuat rumusan

30 - 33(25711- 19811)

ULANGKAJI

34(22811- 26811)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 1

35(27811 ndash 4911)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

36 - 37(5911-16911)

ULANGKAJI

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

38(19911ndash 23911)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2

39(26911- 30911)

ULANGKAJI

40 ndash 41(31011-141011)

PMR 2011

42 ndash 46(171011ndash181111)

PASCA PMR 2011

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Page 14: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral f3 2009

29(18711- 22711)

UNIT 35 72 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan membina yangdilakukan bersama pada peringkatindividu komuniti atau negara untukmencapai sesuatu matlamat

masalah- Perundingan melalui perantaraan- MahkamahRakyat pemangkin kejayaan dasar negara

Dasar negara dijayakan bersama1048696 Saling membantu dan bersama-samamenjayakan pelbagai dasar negara- Ekonomi- Sosial

Menyokong dan melibatkan diri dalammenjayakan dasar negara

i Menghasilkan peta minda tentang matlamaobjektif pelaksanaan dan kesan sesuatudasar kerajaanii Kajian tentang keberkesanan sesuatuprogram pembangunan negara kepadakerajaan dan rakyat

UNIT 36 73 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubunganantara negara untuk menjaminkesejahteraan sejagat

Hormat-menghormati antara negarapenting untuk kesejahteraan sejagatKemerdekaan lambang kedaulatan sesebuahnegara1048696 Kemerdekaan sesebuah negaradihormati1048696 Sebarang bentuk pencerobohan terhadapsesebuah negara mesti dielakkan- Pencerobohan sempadan negara(daratan perairan dan udara)

Menghormati kemerdekaan dankedaulatan sesebuah negara

i Mencari maklumat dari internet tentangsejarah kemerdekaan negara-negara jiranii Mengumpul keratan akhbar tentang kespencerobohan sempadan negara-negaradi dunia dan membuat rumusan

30 - 33(25711- 19811)

ULANGKAJI

34(22811- 26811)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 1

35(27811 ndash 4911)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

36 - 37(5911-16911)

ULANGKAJI

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

38(19911ndash 23911)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2

39(26911- 30911)

ULANGKAJI

40 ndash 41(31011-141011)

PMR 2011

42 ndash 46(171011ndash181111)

PASCA PMR 2011

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011

Page 15: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral f3 2009

38(19911ndash 23911)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2

39(26911- 30911)

ULANGKAJI

40 ndash 41(31011-141011)

PMR 2011

42 ndash 46(171011ndash181111)

PASCA PMR 2011

Panitia Pend MoralMegalin Kim LaiSMK St AugustineTing32011