presentation sejarah f3 b4

of 57 /57
Aktiviti 1 puzzle

Author: mimiewn

Post on 18-Aug-2015

236 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

f3 bab4

TRANSCRIPT

Aktiviti 1puzzlePetang hari pergi ke pekan,Pulang membawa sebungkus laksa,Hidup muhibah perlu diamalkan,Di negara Malaysia berbilang bangsa.KUMPUA! 1"antik bergugus buah papaya,Masak dipetik satu persatu,#alaupun berlainan bangsa budaya,Kerana muhibah hidup bersatu.KUMPUA! %Air mengalir dalam terusan,Mengairi sawah beratus relung,&eker'asama segala urusan,(anda bersatu berg)t)ng*r)y)ng.KUMPUA! +(uan puteri dari kayangan,,enyuman manis seperti madu,&erma-am keturunan bukan halangan,Untuk membina bangsa yang padu.KUMPUA! ./nak nian air kelapa,Penawar sakit mu'arab sekali,Kebudayaan asal tidak dilupa,Kebudayaan nasi)nal mereka banggai.KUMPUA!0(/MA PA!(U! 11111111P/2PADUA! KAUM111113A#APA!444,emangat patri)tik iaitu mengh)rmati antara satu sama lain walaupun berlainan bangsa, agama dan keturunan.&ab . 5 Ker'asama antara Kaum ke Arah Kemerdekaan.Objektif Pembelajaran: 1. Membincangkan peranan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum dalam mewujudkan perpaduan2. Menyatakan usaha parti-parti politik untuk mewujudkan perpaduan . Menjelaskan pendidikan sebagai alat perpaduan!. Memerihalkan kepentingan kelonggaran kerakyatan "ersekutuan ke arah perpaduan kaum #. Menghuraikan kepentingan $istem Ahli kepada pembinaan negara dan bangsa %. Menyatakan kepentingan pilihan raya yang diadakanObjektif Pembelajaran: 1. Membincangkan peranan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum dalam mewujudkan perpaduan2. Menyatakan usaha parti-parti politik untuk mewujudkan perpaduan . Menjelaskan pendidikan sebagai alat perpaduan!. Memerihalkan kepentingan kelonggaran kerakyatan "ersekutuan ke arah perpaduan kaum #. Menghuraikan kepentingan $istem Ahli kepada pembinaan negara dan bangsa %. Menyatakan kepentingan pilihan raya yang diadakanKe Arah Men-apai Perpaduan Kaum 1. &ritish memberi syarat supaya ker'asama kaum diadakan 'ika (anah Melayu mahu mendapatkan kemerdekaan. %. Ker'asama kaum ini adalah untuk men'amin keharm)nian masyarakat dam kestabilan p)litik. +. Hal ini penting bagi &ritish memastikan kepentingan ek)n)minya di (anah Melayu tidak ter'e'as.Ke Arah Men-apai Perpaduan Kaum 1. &ritish memberi syarat supaya ker'asama kaum diadakan 'ika (anah Melayu mahu mendapatkan kemerdekaan. %. Ker'asama kaum ini adalah untuk men'amin keharm)nian masyarakat dam kestabilan p)litik. +. Hal ini penting bagi &ritish memastikan kepentingan ek)n)minya di (anah Melayu tidak ter'e'as.K/23A,AMA A!(A2A KAUM K/ A2AH K/M/2D/KAA! Ke arah Men-apai Perpaduan kaum 51.Penubuhan 3awatankuasa Hubungan Antara Kaum6""7 %. Usaha "arti-"arti "olitik Mewu'udkan Perpaduan Kaum. "endidikan Alat Perpaduan Ker'asama kaum ke arah &erkera'aan ,endiri 5 .. ,istem Ahli 0. Pilihan raya Ma'lis Perundangan Persekutuan8. Kel)nggaran ,yarat Kerakyatan Persekutuan 9. Pilihan 2aya !egeri :. Pilihan 2aya Ma'lis &andaran ;. Pembentukan Parti Perikatan"enubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara kaumDitubuhkan pada Januari 1949.Dianggotai oleh para pemimpin pelbagai kaum di Tanah Melayu.Untuk mewujudkan persefahaman antara kaum yang akhirnya membawa kepada perpaduan kaum.CLC hanya dianggotai oleh orang-orangMelayu di bawah UM! yang diketua" oleh Dato Onn bin Jaafar dan kaum Cina di bawahMC#yangdiketuaiolehTan Cheng Lock.CLC hanya dianggotai oleh orang-orangMelayu di bawah UM! yang diketua" oleh Dato Onn bin Jaafar dan kaum Cina di bawahMC#yangdiketuaiolehTan Cheng Lock.P/2ahaman "" 56i7 ,yarat kerakyatan dil)nggarkan. 6ii7?rang Melayu diberi bantuan ek)n)mi dan pela'aran. 6iii7,istem pendidikan yang mewa'ibkan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa ahaman "" 56i7 ,yarat kerakyatan dil)nggarkan. 6ii7?rang Melayu diberi bantuan ek)n)mi dan pela'aran. 6iii7,istem pendidikan yang mewa'ibkan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa ahaman antara kaum. Usaha Parti*parti P)litik Mewu'udkan Perpaduan Kaum Usaha Parti*parti P)litik Mewu'udkan Perpaduan Kaum 1.