rpt pjk f3

Upload: zackpng

Post on 23-Feb-2018

257 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 RPT PJK F3

  1/13

  MG TUNJANG TAJUK /

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI CADANGAN AKTIVITI

  PENDAFTARAN TINGKATAN 3 TAHUN 2012

  1 PJ

  KECERGASANFIZIKAL

  LATIHAN

  KECERGASANFIZIKAL

  i.KESIHATAN

  Prinsip Latian

  Da!a taan K"

  Da!a taan #t#t

  K$%&atan #t#t

  F'$%si(i'iti

  )&ri* *apat+

  1.,$'a%&%an s$%&ran-%&ran-n!a sat& a%ti"iti *a!a

  taan %ar*i#"as%&'ar/ *a!a

  taan #t#t *an %$%&atan #t#t

  *$n-an ara *an t$%ni% !an-

  ($t&' *an s$'a,at.

  2.,$,aa,i prinsip 'atian *an

  (#'$ ,$n!ata%an *$inisi

  %$$r-asan ii%a' *$n-an

  t$pat *an ($r%$san.

  NILAI

  KKKC&(a 4a!a

  %$s$'a,atan

  ABM

  ta'i s%ippin-

  (an-%& st$p

  &p

  ti'a, -i,

  1.)E)ANASKAN ADAN

  a%ti"iti r$-an-an *an%$'#n--aran

  2. GERAK KERJA KELAS

  LATIHAN PAARLAUF 5'ari

  ($rpasan-an6 7

  Ka8asan -$'an--an- (#'a 4arin-

  )&ri* A ($r'ari 9 %a8asan :

  s$nt& / ,&ri* ($r'ari 9

  -$'an--an-/ A ($r4a'an %$

  t$,pat asa'. U'an- 20 ,init.

  3. )$n-a,(i' *an ,$n-ira%a*ar na*i/ p$r(inan-an

  t$ntan- %$$r-asan ii%a'.

  ;. C

 • 7/24/2019 RPT PJK F3

  2/13

  s$tiap s$t

  ;.p$r(inan-an t$ntan-

  %#,p#n$n %$$r-asan ii%a'.

  3 PJ

  KECERGASAN

  FIZIKAL

  UJIAN SEGAK )&ri* a%an *apat+

  1.,$n-$ta&i taap %$$r-asan

  *iri s$t$'a ,$n4a'ani &4ian

  SEGAK *$n-an ($t&' *an

  ($r%$san

  NILAI

  -KBKK

  C&(a 4a!a

  K$s$'a,atan

  K$siatan

  ABM

  (an-%& st$p&p

  s%itt'$

  '##r ,at$

  1.)E)ANASKAN ADAN

  a%ti"iti r$-an-an *an

  %$'#n--aran

  2.PENGIRAAN )I

  &%&r tin--i *an ti,(an- ($rat

  3.UJIAN SEGAK

  st$p &p 5 3 ,init6 KNL 30s t$%an t&(i/

  (an-%it t&(i

  4an-%a&an ,$'&n4&r

  ;. )$n-ira s%#r *an C

 • 7/24/2019 RPT PJK F3

  3/13

  ? PJ

  KE)AHIRAN

  SUKAN DAN

  REKREASI

  PER)AIANAN

  S

 • 7/24/2019 RPT PJK F3

  4/13

  PJ :

  KE)AHIRAN

  SUKAN DAN

  REKREASI

  PER)AINAN

  AD)INT

 • 7/24/2019 RPT PJK F3

  5/13

  11 PJ

  KE)AHIRAN

  SUKAN DAN

  REKREASI

 • 7/24/2019 RPT PJK F3

  6/13

  La8an (.ta,par ,ini

  ?. C

 • 7/24/2019 RPT PJK F3

  7/13

  ,$'a%&%an a%ti"iti *$n-an

  t$%ni% !an- ($t&'.

  arta

  ,#*$'

  '#,pat 4a&

  ;. )$natat ,ata

  ?. C##'in- *#8n

  1@ PJ

  KE)AHIRANSUKAN DAN

  REKREASI

  SUKANTARA

 • 7/24/2019 RPT PJK F3

  8/13

  21 PJ

  KE)AHIRAN

  SUKAN DAN

  REKREASI

  PER)AINAN

 • 7/24/2019 RPT PJK F3

  9/13

  p$ranan p$s$rta *a'a,

  s&%an *an p$ranan

  p$n#nt#n !an-

  ,$n!a%si%an s$s&at&

  p$rtan*in-an ata&p$r,ainan.

  S$,an-at K$s&%anan

  5p$n#nt#n6

  2.,$n-&rai%an %aitan antara

  s$,an-at %$s&%anan p$n#nt#n

  *$n-an %$4a!aan pas&%an

  N$-ara.3.,$,($ri a*an-an ara

  ,$,&p&% s$,an-at %$s&%anan

  p$n#nt#n.

  in#"ati

  ABM

  arta

  s$,an-at %$s&%anan p$n#nt#n.

  3.)$,(inan-%an irriiri

  s$,an-at %$s&%anan.

  ;.)$,(inan-%an araara

  ,$,&p&% s$,an-at %$s&%ananp$n#nt#n.

  ?. )a%s&* s$,an-at %$s&%anan

  iriiri s$,an-at %$s&%anan

  %$4a!aan *iri ($rasas%an

  s$,an-at %$s&%anan

  %$4a!aan pas&%an ($rasas%an

  s$,an-at %$s&%anan

  2? PK

  GAA HIDUP

  SIHAT

  PE)AKANAN

  P$n-a,(i'an ,a%anan

  arian $n*a%'a,$n-i%&t &,&r/

  4antina/ a%ti"iti *an

  isi#'#-i.K$p$r'&an

  *i$t arian $n*a%'a

  ,$n-i%&t 4a*&a' RDA.

  )&ri* a%an *apat+

  1.,$n-$na' pasti %$p$r'&an

  ,a%anan ,$n-i%&t &,&r *an,$n!ata%an %$p$r'&an *i$t

  arian 5RDA6 ,$n-i%&t

  %&,p&'an &,&r.

  2.,$n-$na' pasti ara

  ,$nin-%at%an *an

  ,$n-&ran-%an %a'#ri.

  NILAI

  sist$,aati%%r$ati

  in#"ati

  ABM

  arta

  1.P$r(inan-an %$'as *$n-an

  p$,($ntan-an ,$n& ,$r&4&%

  4a*&a' %$p$r'&an *i$t arian5RDA6

  2.P$r(inan-an *a'a, %&,p&'an

  %$i'.

  3.%a4ian %$s

  ;.)$,(&at p$ta ,in*a

  ?. F#r&,

  >.P$r(aasan

  @.)$'a8at a-$nsi !an-

  ($r%aitan.

  26 UJIAN INTERVENSI PMR DUA

  2& PR'GRAM KECEMERLANGAN PMR

  2( PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

  2) PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

  *0 PR'GRAM

  KECEMERLANGAN PMR

 • 7/24/2019 RPT PJK F3

  10/13

  CUTI PERTENGAHAN SEMESTER DUA MULAI 1(.0(.2012 HINGGA 26.0(.2012

  31 PJ KE)AHIRAN

  SUKAN DAN

  REKREASI

  PER)AINAN

  AD)INT

 • 7/24/2019 RPT PJK F3

  11/13

  3 PJ

  KE)AHIRAN

  SUKAN DAN

  REKREASI

  PER)AINAN

 • 7/24/2019 RPT PJK F3

  12/13

  REKREASI %$i' *an s$(a-ai a%ti"iti

  ria*a

  ABM

  #'a s$pa%

  #'a 4arin-

  G$'#n-

  s%itt'$

  3. C

 • 7/24/2019 RPT PJK F3

  13/13

  RANCANGAN

  TAHUNAN

  PJK TING. 3