hsp matematik-f3 bm

Download Hsp matematik-f3 bm

Post on 20-Jun-2015

2.832 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Kurikulum Bersepadu Sekolah MenengahSPESIFIKASI KURIKULUMMATEMATIK TINGKATAN 3Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011SSN SMK SERI KOTA, MELAKA Guru: Pn Shaleyati Hj Mohamed

2. Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 3 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku CurriculumSpecifications Form 3 Mathematics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia,Putrajaya.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKementerian Pelajaran MalaysiaAras 4-8, Blok E9Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PutrajayaMalaysiaTel: 603-88842000 Faks: 603-88889917Laman Web: http://www.moe.gov.myCetakan Pertama 2011 Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Curriculum Development Centre, 2005Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isikandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik,fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada BahagianPembangunan Kurikulum. 3. KANDUNGANRukun Negara ................................................................................................................................................. ivFalsafah Pendidikan Kebangsaan ................................................................................................................... vPrakata ............................................................................................................................................................ viiPengenalan ......................................................................................................................................................ixSUDUT DAN GARIS II.................................................................................................................................. 1POLIGON II.................................................................................................................................................... 2BULATAN II...................................................................................................................................................4STATISTIK II.................................................................................................................................................7INDEKS.......................................................................................................................................................... 9UNGKAPAN ALGEBRA III.......................................................................................................................... 13RUMUS ALGEBRA....................................................................................................................................... 16PEPEJAL GEOMETRI III.............................................................................................................................. 18LUKISAN BERSKALA.................................................................................................................................. 21PENJELMAAN II........................................................................................................................................... 22PERSAMAAN LINEAR II............................................................................................................................. 24KETAKSAMAAN LINEAR...........................................................................................................................25GRAF FUNGSI............................................................................................................................................... 29NISBAH, KADAR DAN KADARAN............................................................................................................30TRIGONOMETRI...........................................................................................................................................32Panel Penterjemah .......................................................................................................................................... 35 4. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruhmasyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmurannegara yang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akanmenggunakan sains dan teknologi moden;MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN 5. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalahbagi melahirkan rakyat Malaysia yangberilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. 6. PRAKATA Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan dalamBahasa Malaysia bermula dengan murid Tingkatan 1 pada tahun 2012.Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaranmerealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Oleh dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas bolehkerana matematik merupakan antara penyumbang utama dalamditeruskan sehingga tahun 2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijilperkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi, maka penyediaanPelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuanpendidikan matematik yang berkualiti dari peringkat awal proses membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segipendidikan adalah sangat penting. Kurikulum sekolah Malaysiabahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sainsmenawarkan tiga program pendidikan matematik, iaitu Matematik untuk dan matematik.sekolah rendah dan Matematik serta Matematik Tambahan untuk sekolahKepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulummenengah.terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-Kurikulummatematik sekolah Malaysia bertujuan untuk tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.memperkembangkan ilmu matematik dan kecekapan serta menyemai sikappositif terhadap matematik dalam kalangan murid. Matematik untuksekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmudan kemahiran matematik dan memperkembangkan kemahiran menyelesaimasalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menanganicabaran kehidupan harian. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah (DATO IBRAHIM BIN MOHAMAD)menengah, Matematik bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepadaPengarahnegara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk Bahagian Pembangunan Kurikulummenyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya. Kementerian Pelajaran MalaysiaPenggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaransains dan matematik. Pengajaran dan pembelajaran Matematikdigabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumatdan Komunikasi (TMK), kalkulator grafik dan perisian dinamik akanmemberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka danmendalami konsep matematik yang dipelajari. Penggunaan teknologimengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina,menguji dan membuktikan konjektur. Selain itu, penggunaan TMKmenyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukansahaja di persekitaran mereka, malah dengan murid dari negara lain, dandalam proses tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarikdan menyeronokkan.vii 7. PENGENALANpengetahuan dan kemahiran tersebut, mereka berkemampuan untuk mencarimaklumat berkaitan, membuat adaptasi, modifikasi dan inovasi dalamMasyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam penggunaan merumus alternatif dan penyelesaian apabila berhadapan dengan perubahanmatematik untuk menangani cabaran hidup seharian adalah penting dalam dan cabaran masa depan.merealisasikan aspirasi negara untuk menjadi negara industri. Justeru, usahadiambil untuk memastikan masyarakat yang mengasimilasikan matematik Kurikulum Matematik kerap dilihat sebagai terdiri daripada bidang-bidangdalam kehidupan seharian mereka. Murid diasuh dari awal lagi dengan berkaitan membilang, ukuran, geometri, algebra dan penyelesaian masalahkemahiran menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara matematik, yang berasingan atau bersendirian. Untuk mengelakkan daripada perkara iniuntuk membolehkan mereka membuat keputusan yang berkesan. terus berlaku dan konsep serta kemahirannya dipelajari secara berasingandan terpisah dari satu sama lain, matematik dikaitkan dengan kehidupan danMatematik penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berupaya untukpengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. Murid berpeluangmemenuhi permintaan sebuah negara progresif. Oleh yang demikian, bidang mengaitkan matematik dalam konteks yang berbeza dan melihatini mengambil peranan sebagai tenaga penggerak kepada pelbagaikerelevenan matematik dalam kehidupan seharian.perkembangan dalam sains dan teknologi. Selari dengan objektif negarauntuk mewujudkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan, kemahiran Semasa memberi pandangan dan menyelesaikan masalah sama ada secaraKajian dan Pembangunan dalam matematik diasuh dan dikembangkan pada lisan atau penulisan, murid dibimbing untuk menggunakan bahasa danperingkat sekolah.daftar matemati