hsp matematik-f3 bm

of 52 /52
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM MATEMATIK TINGKATAN 3 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 Pn Shaleyati Hj Mohamed SSN SMK SERI KOTA, MELAKA Guru:

Author: shaleyati-mohamed

Post on 20-Jun-2015

2.850 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Kurikulum Bersepadu Sekolah MenengahSPESIFIKASI KURIKULUMMATEMATIK TINGKATAN 3Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011SSN SMK SERI KOTA, MELAKA Guru: Pn Shaleyati Hj Mohamed

2. Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 3 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku CurriculumSpecifications Form 3 Mathematics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia,Putrajaya.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKementerian Pelajaran MalaysiaAras 4-8, Blok E9Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PutrajayaMalaysiaTel: 603-88842000 Faks: 603-88889917Laman Web: http://www.moe.gov.myCetakan Pertama 2011 Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Curriculum Development Centre, 2005Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isikandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik,fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada BahagianPembangunan Kurikulum. 3. KANDUNGANRukun Negara ................................................................................................................................................. ivFalsafah Pendidikan Kebangsaan ................................................................................................................... vPrakata ............................................................................................................................................................ viiPengenalan ......................................................................................................................................................ixSUDUT DAN GARIS II.................................................................................................................................. 1POLIGON II.................................................................................................................................................... 2BULATAN II...................................................................................................................................................4STATISTIK II.................................................................................................................................................7INDEKS.......................................................................................................................................................... 9UNGKAPAN ALGEBRA III.......................................................................................................................... 13RUMUS ALGEBRA....................................................................................................................................... 16PEPEJAL GEOMETRI III.............................................................................................................................. 18LUKISAN BERSKALA.................................................................................................................................. 21PENJELMAAN II........................................................................................................................................... 22PERSAMAAN LINEAR II............................................................................................................................. 24KETAKSAMAAN LINEAR...........................................................................................................................25GRAF FUNGSI............................................................................................................................................... 29NISBAH, KADAR DAN KADARAN............................................................................................................30TRIGONOMETRI...........................................................................................................................................32Panel Penterjemah .......................................................................................................................................... 35 4. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruhmasyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmurannegara yang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akanmenggunakan sains dan teknologi moden;MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN 5. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalahbagi melahirkan rakyat Malaysia yangberilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. 6. PRAKATA Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan dalamBahasa Malaysia bermula dengan murid Tingkatan 1 pada tahun 2012.Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaranmerealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Oleh dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas bolehkerana matematik merupakan antara penyumbang utama dalamditeruskan sehingga tahun 2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijilperkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi, maka penyediaanPelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuanpendidikan matematik yang berkualiti dari peringkat awal proses membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segipendidikan adalah sangat penting. Kurikulum sekolah Malaysiabahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sainsmenawarkan tiga program pendidikan matematik, iaitu Matematik untuk dan matematik.sekolah rendah dan Matematik serta Matematik Tambahan untuk sekolahKepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulummenengah.terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-Kurikulummatematik sekolah Malaysia bertujuan untuk tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.memperkembangkan ilmu matematik dan kecekapan serta menyemai sikappositif terhadap matematik dalam kalangan murid. Matematik untuksekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmudan kemahiran matematik dan memperkembangkan kemahiran menyelesaimasalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menanganicabaran kehidupan harian. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah (DATO IBRAHIM BIN MOHAMAD)menengah, Matematik bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepadaPengarahnegara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk Bahagian Pembangunan Kurikulummenyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya. Kementerian Pelajaran MalaysiaPenggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaransains dan matematik. Pengajaran dan pembelajaran Matematikdigabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumatdan Komunikasi (TMK), kalkulator grafik dan perisian dinamik akanmemberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka danmendalami konsep matematik yang dipelajari. Penggunaan teknologimengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina,menguji dan membuktikan konjektur. Selain itu, penggunaan TMKmenyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukansahaja di persekitaran mereka, malah dengan murid dari negara lain, dandalam proses tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarikdan menyeronokkan.vii 7. PENGENALANpengetahuan dan kemahiran tersebut, mereka berkemampuan untuk mencarimaklumat berkaitan, membuat adaptasi, modifikasi dan inovasi dalamMasyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam penggunaan merumus alternatif dan penyelesaian apabila berhadapan dengan perubahanmatematik untuk menangani cabaran hidup seharian adalah penting dalam dan cabaran masa depan.merealisasikan aspirasi negara untuk menjadi negara industri. Justeru, usahadiambil untuk memastikan masyarakat yang mengasimilasikan matematik Kurikulum Matematik kerap dilihat sebagai terdiri daripada bidang-bidangdalam kehidupan seharian mereka. Murid diasuh dari awal lagi dengan berkaitan membilang, ukuran, geometri, algebra dan penyelesaian masalahkemahiran menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara matematik, yang berasingan atau bersendirian. Untuk mengelakkan daripada perkara iniuntuk membolehkan mereka membuat keputusan yang berkesan. terus berlaku dan konsep serta kemahirannya dipelajari secara berasingandan terpisah dari satu sama lain, matematik dikaitkan dengan kehidupan danMatematik penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berupaya untukpengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. Murid berpeluangmemenuhi permintaan sebuah negara progresif. Oleh yang demikian, bidang mengaitkan matematik dalam konteks yang berbeza dan melihatini mengambil peranan sebagai tenaga penggerak kepada pelbagaikerelevenan matematik dalam kehidupan seharian.perkembangan dalam sains dan teknologi. Selari dengan objektif negarauntuk mewujudkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan, kemahiran Semasa memberi pandangan dan menyelesaikan masalah sama ada secaraKajian dan Pembangunan dalam matematik diasuh dan dikembangkan pada lisan atau penulisan, murid dibimbing untuk menggunakan bahasa danperingkat sekolah.daftar matematik yang betul. Murid dilatih untuk memilih maklumat yangdikemukakan dalam bahasa dan bukan bahasa matematik; menterjemah danSebagai bidang pembelajaran, Matematik melatih pemikiran yang logik dan membentang maklumat dalam bentuk jadual, graf, rajah, persamaan atausistematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Disiplinketaksamaan; dan seterusnya memberi maklumat dengan jelas dan tepat,ini menggalakkan pembelajaran bermakna dan mencabar fikiran, justerutanpa sebarang penyimpangan daripada maksud asal.menyumbang kepada perkembangan menyeluruh seseorang individu. Kearah matlamat ini, strategi penyelesaian masalah digunakan secara meluasTeknologi dalam pendidikan menyokong penguasaan dan pencapaian hasildalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Perkembangan penaakulanpembelajaran yang dikehendaki. Teknologi yang digunakan dalammatematik dipercayai mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembanganpengajaran dan pembelajaran Matematik, contohnya kalkulator, seharusnyaintelek dan kebolehan berkomunikasi murid. Oleh itu, kemahirandianggap sebagai alat untuk memperkayakan proses pengajaran danpenaakulan matematik juga terkandung dalam aktiviti matematik supayapembelajaran dan bukan untuk menggantikan guru.murid dapat mengenal, membina dan menilai konjektur dan pernyataanmatematik.Kepentingan juga diletak pada penghargaan terhadap keindahan matematik.Mengenalkan murid dengan sejarah hidup ahli matematik terkenal atauBerasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan, kurikulum Matematik peristiwa penting, yang mana maklumat mengenai semua ini mudahmenyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid-muriddiperolehi dari Internet dan sebagainya memberi kesan jangka panjangyang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. Dengan dalam memotivasikan murid untuk menghargai matematik. ix 8. Nilai intrinsik matematik khususnya berfikir secara sistematik, tepat, 2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darabmenyeluruh, tekun dan yakin, yang diterapkan secara tidak langsung dan dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan;berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, menyumbang3 Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:kepada pembentukan peribadi dan penyemaian sikap positif terhadap membuat anggaran dan penghampiran;matematik. Selain itu, nilai murni juga diperkenalkan dalam konteks mengukur dan membina;sepanjang pengajaran dan pembelajaran matematik. memungut dan mengendali data;Pentaksiran, dalam bentuk ujian dan peperiksaan membantu mengukurmewakilkan dan mentafsir data;pencapaian murid. Penggunaan data pentaksiran yang baik daripada mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik;pelbagai sumber juga menyediakan maklumat berguna tentangmenggunakan algoritma dan perkaitan;perkembangan dan kemajuan murid. Petaksiran berterusan setiap hari dalam menyelesaikan masalah; danpembelajaran membolehkan kekuatan dan kelemahan murid sertamembuat keputusan.keberkesanan aktiviti pengajaran dikenal pasti. Maklumat yang diperolehi 4 Berkomunikasi secara matematik;daripada jawapan kepada soalan, hasil kerja kumpulan dan kerja rumahmembantu memperbaiki proses pengajaran, dan seterusnya membolehkan 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalampenyediaan pembelajaran yang berkesan. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan; 6 Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain;MATLAMAT 7 Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep,Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk menguasai kemahiran, menyelesaikan masalah dan meneroka ilmuindividu yang berpemikiran matematikdan berketerampilanmatematik;mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan8 Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematikbertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan,secara berkesan dan bertanggungjawab;supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaiandengan perkembangan sains dan teknologi. 9 Bersikap positif terhadap matematik; dan 10 Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.OBJEKTIFKurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid:ORGANISASI KANDUNGAN1 Memahami definisi, konsep, hukum, prinsip, dan teorem yang berkaitan Kandungan kurikulum Matematik sekolah menengah diatur mengikut tigadengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan; bidang utama, iaitu: Nombor; Bentuk dan Ruang; dan Perkaitan. Konsep matematik berkaitan bidang masing-masing selanjutnya diatur mengikut topik. Topik-topik ini diatur mengikut hierarki supaya konsep yang lebih x 9. asas dan ketara diperkenalkan dahulu diikuti dengan konsep yang lebih Dalam lajur Catatan, perhatian ditarik kepada aspek konsep dan kemahirankompleks dan abstrak. matematik yang perlu diberi perhatian. Penekanan ini perlu diambil kirabagi memastikan konsep dan kemahiran berkenaan diajar dan dipelajariBidang Pembelajaran menggariskan skop pengetahuan, kebolehan dansecara berkesan seperti yang diharapkan.sikap matematik yang akan dibentuk dan dikembangkan dalam diri pelajarsemasa mempelajari subjek tersebut. Semuanya dikembangkan mengikutobjektif pembelajaran yang sesuai dan dikemukakan dalam empat lajur,PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANseperti berikut:Kurikulum Matematik ini disusun sebegitu rupa supaya dapat memberiLajur 1 : Objektif Pembelajaran kelonggaran kepada guru untuk mewujudkan suasana pengajaran danpembelajaran yang menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar.Lajur 2 : Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pada masa yang sama, adalah penting memastikan bahawa muridLajur 3 : Hasil Pembelajaran; dan menunjukkan kemajuan dalam pemerolehan konsep dan kemahiranmatematik.Lajur 4 : Catatan.Dalam menentukan peralihan ke bidang pembelajaran atau topik yang lain,Objektif Pembelajaran mentakrifkan dengan jelas tentang apa yang patutperkara berikut perlu diberi pertimbangan:diajar. Ia merangkumi semua aspek program kurikulum Matematik dan Kemahiran atau konsep yang akan diperolehi dalam bidangdikemukakan dalam urutan perkembangan yang direka untuk menyokong pembelajaran tersebut atau dalam topik tertentu;kefahaman murid mengenai konsep dan kemahiran matematik.Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan Menentukan hierarki atau perkaitan antara bidang pembelajaran ataubeberapa contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah,topik mengikut urutan sewajarnya; danteknik, strategi dan sumber berkaitan konsep dan kemahiran tertentu. Perlu Menentukan bidang pembelajaran yang asas telah diperolehidiingatkan terdapat banyak lagi pendekatan yang boleh digunakan di bilik sepenuhnya sebelum meneruskan ke bidang yang lebih abstrak.darjah. Guru digalakkan untuk mencari contoh-contoh lain, menentukanProses pengajaran dan pembelajaran menitikberatkan pembinaan konsepstrategi pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk muriddan penguasaan kemahiran serta pembentukan nilai yang murni dan positif.mereka dan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yangSelain daripada itu, terdapat elemen lain yang perlu diambil kira dansewajarnya. Guru juga harus membuat rujuk silang dengan sumber laindiserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.seperti buku teks dan Internet.Elemen utama yang merupakan fokus utama dalam pengajaran danHasil Pembelajaran mentakrif secara spesifik apa yang murid patut boleh pembelajaran matematik adalah seperti berikut:buat. Ia menetapkan pengetahuan, kemahiran atau proses matematik dannilai yang patut dipupuk dan dikembangkan pada aras yang sesuai. Objektif 1. Penyelesaian Masalah dalam Matematiktingkah laku ini boleh diukur dalam semua aspek.Penyelesaian masalah adalah fokus utama dalam pengajaran danpembelajaran matematik. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran xi 10. perlu melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah secara komprehensifpemikiran dan penaakulan secara analitik dan sistematik membantu muriddan merentasi keseluruhan kurikulum. Perkembangan kemahiran memperkukuhkan kefahaman dan pengetahuan matematik mereka kepadamenyelesaikan masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya muridtahap yang lebih mendalam. Dengan cara komunikasi yang berkesan, muridberupaya menyelesaikan pelbagai masalah dengan berkesan. Kemahiranakan lebih cekap dalam aktiviti penyelesaian masalah serta bolehyang terlibat ialah:menerangkan konsep dan kemahiran matematik serta kaedahpenyelesaiannya kepada rakan atau guru mereka. Memahami dan mentafsirkan masalah; Merancang strategi penyelesaian; Murid yang telah menguasai kemahiran berkomunikasi secara berkesan Melaksanakan strategi tersebut; danakan mempunyai perasaan ingin tahu yang lebih tinggi dan secara tidak Menyemak semula penyelesaian.langsung akan lebih berkeyakinan. Kemahiran berkomunikasi dalammatematik termasuk membaca dan memahami masalah, menginterpretasiPelbagai strategi dan langkah digunakan untuk menyelesaikan masalah dan gambar rajah atau graf, menggunakan laras matematik yang betul dan tepatsemua ini harus diperluaskan lagi supaya dapat digunakan dalam bidang semasa menyampaikan secara lisan atau bertulis. Kemahiran ini patutpembelajaran yang lain. Melalui aktiviti sebegini, murid bolehdiperkembangkan dan meliputi kemahiran mendengar dengan teliti.menggunakan kefahaman konseptual mereka tentang matematik dan berasayakin apabila berhadapan dengan situasi baru atau kompleks. AntaraKomunikasi dalam matematik melalui proses mendengar berlaku apabilastrategi penyelesaian masalah yang boleh diperkenalkan ialah: individu bertindak balas terhadap apa yang didengari dan menggalakkanindividu berfikir menggunakan pengetahuan matematik dalam membuat Mencuba kes lebih mudah; keputusan. Cuba jaya;Komunikasi dalam matematik melalui proses membaca berlaku apabila Melukis gambar rajah;individu mengumpul maklumat, menyusun dan menghubungkaitkan idea Mengenal pasti pola;dan konsep. Membuat jadual, carta atau senarai secara bersistem; Membuat simulasi;Komunikasi dalam matematik melalui proses visualisasi berlaku apabila Menggunakan analogi; individu membuat pemerhatian, menganalisis, mentafsir dan mensintesis Bekerja ke belakang; data dan seterusnya membentangkan data tersebut pada papan geometri, Menaakul secara logik; dan dalam bentuk gambar dan gambar rajah, serta perwakilannya dalam bentukjadual dan graf. Suasana komunikasi yang berkesan dapat diwujudkan Menggunakan algebra.dengan mempertimbangkan kaedah berikut:2. Komunikasi dalam Matematik Mengenal pasti konteks yang relevan dengan persekitaran dan pengalaman harian murid;Komunikasi merupakan satu kaedah yang perlu untuk berkongsi idea dan Mengenal pasti minat murid;menjelaskan kefahaman Matematik. Melalui komunikasi, idea matematik Mengenal pasti bahan bantu mengajar yang sesuai;menjadi objek refleksi, diskusi, pemurnian dan pengubahsuaian. Proses Memastikan pembelajaran aktif berlaku;xii 11. Merangsang kemahiran metakognitif; Latihan Memupuk sikap positif; dan Jurnal Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Buku skrap FolioKomunikasi yang berkesan boleh dikembangkan melalui kaedah berikut: Portfolio Projek1. Komunikasi secara Lisan Ujian bertulis Komunikasi secara lisan merupakan proses interaktif yang melibatkan aktiviti-aktiviti psikomotor seperti melihat, mendengar, menyentuh,3. Komunikasi secara Perwakilan merasa dan menghidu. Perwakilan sebagai proses menganalisis sesuatu masalah matematik dan Komunikasi secara lisan dilaksanakan sebagai hubungan dua hala di menterjemahkan daripada satu mod ke mod yang lain. Perwakilan antara guru dengan murid, murid dengan murid dan murid dengan matematik membolehkan murid menghubungkaitkan antara idea bahan. Antara komunikasi secara lisan yang berkesan dan bermakna matematik yang tidak formal, intuitif dan abstrak dengan bahasa harian bagi pembelajaran matematik adalah seperti berikut: murid. Contohnya; 6xy boleh dihuraikan sebagai luas bagi satu kawasan bercerita dan bersoal jawab dengan menggunakan perkataanberbentuk segi empat tepat dengan panjang sisi-sisinya, 2x dan 3y. Ini sendiri dapat menyedarkan murid bahawa sesetengah kaedah perwakilan itu menyoal dan menjawab soalan lebih berkesan dan berguna jika mereka mengetahui penggunaan elemen temu bual berstruktur dan tidak berstruktur perwakilan matematik tersebut. perbincangan dalam bentuk forum, seminar, perbahasan sumbangsaran dan sebagainya; dan 3. Penaakulan dalam Matematik pembentangan dapatan tugasanPenaakulan atau pemikiran logik merupakan asas dalam memahami danmenyelesaikan masalah matematik. Perkembangan penaakulan matematik2. Komunikasi secara Bertulis berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid.Komunikasi secara bertulis merupakan proses penyaluran idea dan Penekanan pada pemikiran logik dalam semua aktiviti matematik memberimaklumat tentang matematik yang dipersembahkan secara bertulis. laluan dan pengalaman kepada murid untuk menerima matematik sebagaiKerja bertulis biasanya dihasilkan daripada sumbang saran,satu alat yang berkeupayaan tinggi dalam dunia hari ini.perbincangan dan pemikiran yang dilaksanakan melalui tugasan.Murid digalakkan untuk membuat anggaran dan tekaan atau telahan yangPenulisan juga boleh menggalakkan murid untuk memikirkan dengancerdik dalam mencari penyelesaian. Murid pada semua peringkat perlulebih mendalam tentang kandungan matematik dan melihatdilatih untuk menyiasat tekaan atau telahan mereka dengan menggunakanperhubungan antara konsep-konsep.bahan konkrit, kalkulator, komputer, perwakilan matematik dan sebagainya.Antara komunikasi secara bertulis yang boleh dilaksanakan melaluitugasan adalah seperti berikut: xiii 12. Penaakulan logik perlu diterapkan dalam pengajaran matematik supaya pembelajaran akses kendiri. Melalui pembelajaran akses kendiri, muridmurid dapat mengenal, membina dan menilai telahan dan hujah matematik.akan dapat mengakses pengetahuan atau kemahiran dan maklumat secaraberdikari menurut kemampuan diri. Ini dapat merangsang minat murid danmemupuk rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran dan kefahaman4. Membuat Kaitan dalam Matematikmatematik mereka.Dalam kurikulum matematik, peluang untuk membuat kaitan perlu Sungguhpun begitu, teknologi tidak menggantikan keperluan murid untukdiwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual mempelajari dan menguasai kemahiran asas matematik. Murid perludengan prosedural, dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik berupaya untuk menambah, menolak, mendarab dan membahagi dengankhususnya dan matematik dengan bidang pembelajaran lain secara amnya. berkesan tanpa menggunakan kalkulator atau alat elektronik yang lain.Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidangJusteru, penggunaan teknologi mesti menekankan perolehan konsep danpembelajaran seperti aritmetik, geometri, algebra, pengukuran dan pengetahuan matematik daripada sekadar melakukan pengiraan.penyelesaian masalah. Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang ini,murid perlu belajar dan menghafal terlalu banyak konsep dan kemahiran PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANsecara berasingan. Dengan membuat kaitan, murid dapat melihat matematikTanggapan tentang bagaimana matematik dipelajari mempengaruhisebagai sesuatu yang lengkap dan bersepadu. Apabila idea matematik inibagaimana konsep matematik diajar. Walau apa tanggapan guru, hakikatnyadikaitkan dengan pengalaman harian di dalam dan di luar bilik darjah,konsep matematik adalah abstrak. Oleh itu, penggunaan sumber untukmurid akan lebih menyedari kegunaan dan kepentingan matematik. Selainmembantu murid membentuk konsep matematik adalah sesuatu yang amatdaripada itu, murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstualperlu. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit dalamdalam bidang ilmu yang lain dan dalam situasi harian mereka.pengajaran untuk memberikan pengalaman, membantu murid membinaidea-idea yang abstrak, merekacipta, membina keyakinan diri,5. Penggunaan Teknologimenggalakkan sifat berdikari dan memupuk sikap bekerjasama.Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakanBahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan perlu mengandungiteknologi terkini untuk membantu murid memahami konsep-konsep elemen diagnostik kendiri supaya murid dapat mengenal pasti sejauh manamatematik secara mendalam, bermakna dan tepat, serta membolehkanmereka memahami konsep dan menguasai kemahiran yang dipelajari.murid meneroka idea-idea matematik. Penggunaan kalkulator, komputer,perisian pendidikan, laman-laman web dalam Internet dan pakej-pakej Bagi membantu murid membentuk sikap positif terhadap matematik danpembelajaran yang sedia ada boleh memantapkan pendekatan pedagogi dan sahsiah yang baik, nilai-nilai intrinsik matematik seperti kejituan, keyakinanseterusnya meningkatkan kefahaman konsep matematik. dan pemikiran sistematik perlu diterapkan dalam proses pengajaran danpembelajaran. Di samping itu, nilai-nilai murni boleh diterapkan dalamPenggunaan sumber pengajaran ini juga dapat membantu murid menerima konteks yang sesuai secara bersahaja tetapi terancang. Misalnya,idea abstrak, menjadi kreatif, berasa yakin dan dapat bekerja secarapembelajaran secara kumpulan boleh membantu murid menerap kemahiranberasingan atau dalam kumpulan. Kebanyakan sumber ini direka untuksosial, memupuk semangat kerjasama dan membina keyakinan diri terhadapxiv 13. matematik. Elemen patriotik juga harus disemai melalui proses pengajaran PENILAIANdan pembelajaran topik tertentu di bilik darjah. Penilaian atau pentaksiran adalah sebahagian daripada proses pengajaranPenerapan unsur sejarah yang ringkas berkaitan aspek matematik diberidan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal pastipenekanan sewajarnya dalam kurikulum sebagai usaha untuk mewujudkankekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep atau kemahiran yangmurid yang menghargai dan menghayati keindahan matematik. Unsurdipelajari. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktiviti-sejarah seperti riwayat hidup dan peristiwa tertentu tentang ahli matematikaktiviti di dalam bilik darjah.terkenal atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep dan simbol dapatmerangsang lagi minat murid dan memberi kefahaman yang lebih baikPelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual, soalan terbuka,terhadap matematik.pemerhatian, dan tugasan berdasarkan kepada objektif sesuatu pengajaran itu. Berdasarkan maklum balas yang diperolehi, guru berpeluang untukKepelbagaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti pengajaran memperbaiki pengajarannya dan dapat membetulkan serta merta salahsecara langsung, pembelajaran secara penemuan, penyiasatan, penemuan tanggapan dan kelemahan murid agar kelemahan tersebut tidak terhimpun.terbimbing atau kaedah lain perlu dilaksanakan. Pendekatan yang dipilihperlu mempertimbangkan perkara-perkara berikut:Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca kelemahan dan kesukaran dalam Pembelajaran berpusatkan murid yang menarik pembelajaran. Dengan itu, membolehkan guru mengambil tindakan susulan Tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti pemulihan, Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkaitan, sesuai danpengukuhan atau pengayaan bagi meningkatkan prestasi murid. berkesan, dan Penilaian formatif untuk menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaranPemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan merangsangkan lagisuasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahu pun di luar bilikdarjah. Antara cadangan pendekatan yang sesuai adalah: Pembelajaran koperatif Pembelajaran kontekstual Pembelajaran masteri Konstruktivisme Inkuiri-penemuan; dan Pembelajaran masa depan.xv 14. BIDANG PEMBELAJARAN:1. SUDUT DAN GARIS IITINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&PHASIL PEMBELAJARANCATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:1.1 Memahami dan menggunakan Meneroka ciri-ciri sudut yang (i) Mengenal pasticiri-ciri sudut yang berkaitanberkaitan dengan garis rentas (a) garis rentas lintang.dengan garis rentas lintang dan lintang menggunakan perisian(b) sudut sepadan.garis selari. geometri dinamik, set geometri, (c) sudut berselang-seli.transparensi atau kertas surih. (d) sudut pedalaman. Membincangkan kes apabila sudut (ii) Menentukan bahawa bagi garisberselang-seli dan sudut sepadan selaritidak sama.(a) sudut sepadan adalah sama. (b) sudut berselang-seli adalah Membincangkan kes apabila sama.semua sudut yang berkaitan (c) hasil tambah sudut pedalamanSudut pedalaman padadengan garis rentas lintang adalahialah 1800.sebelah yang sama bagi garissama dan implikasi terhadap (iii) Menentukan nilairentas lintang adalah sudutakasnya. (a) sudut sepadan penggenap. (b) sudut berselang-seli (c) sudut pedalaman yang berkaitan dengan garis selari.(iv) Menentukan sama ada dua garis yang diberi adalah selari berdasarkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang.(v) Menyelesaikan masalah yang Hadkan kepada garis rentasmelibatkan ciri-ciri sudut yanglintang yang bersilangberkaitan dengan garis rentasdengan garis selari.lintang.1 15. BIDANG PEMBELAJARAN:2. POLIGON II TINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:2.1 Memahami konsep poligon Menggunakan model poligon dan(vi) Menentukan sama ada poligon yang Hadkan sehingga poligonsekata.persekitaran untuk mengenal pasti diberi adalah poligon sekata.dengan 10 sisi. poligon sekata.(vii) Menentukan Meneroka ciri-ciri poligon (a) paksi simetri menggunakan pembaris, jangka (b) bilangan paksi simetri lukis, protraktor, kertas grid,bagi suatu poligon. templat, geobod, kad imbas dan (viii) Melakar poligon sekata. perisian geometri dinamik.(ix) Melukis poligon sekata dengan Termasuk contoh poligon tak membahagi sama sudut pada pusat. sekata yang diperoleh melalui aktiviti seperti melipat kertas yang (x) Membina segitiga sama sisi, Membina dengan alat tepi berbentuk poligon. segiempat sama dan heksagon lurus dan jangka lukis.sekata. Kaitkan dengan penggunaanTegaskan kejituan lukisan. dalam bidang seni bina.2.2 Memahami dan menggunakan Meneroka sudut pelbagai poligon(i) Mengenal pasti sudut pedalamanpengetahuan tentang sudutmelalui aktiviti seperti melukis,dan sudut peluaran poligon.peluaran dan sudut pedalaman menggunting dan menampal,(ii) Menentukan nilai sudut peluaranpoligon. mengukur sudut danapabila nilai sudut pedalaman menggunakan perisian geometri poligon diberi dan begitu juga dinamik.sebaliknya. Mengkaji bilangan segitiga yang(iii) Menentukan hasil tambah sudut terbentuk dalam suatu poligonpedalaman poligon. apabila menyambung suatu bucu poligon tersebut dengan bucu-(iv) Menentukan hasil tambah sudut bucu lain.peluaran poligon. 2 16. BIDANG PEMBELAJARAN:2. POLIGON II TINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARANCATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat: (v) Menentukan (a) nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila bilangan sisi diberi. (b) nilai sudut peluaran poligon sekata apabila bilangan sisi diberi. (c) bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut pedalaman atau sudut peluaran diberi. Termasuk contoh situasi harian. (vi) Menyelesaikan masalah yangmelibatkan sudut dan sisi poligon. 3 17. BIDANG PEMBELAJARAN:3. BULATAN II TINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARANCATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:3.1 Memahami dan menggunakan Meneroka melalui aktiviti seperti(i) Mengenal pasti diameter bulatanciri-ciri bulatan yang menyurih, melipat, melukis dan sebagai paksi simetri.melibatkan simetri, perentas mengukur dengan jangka lukis,(ii) Menentukan bahawadan lengkok. pembaris, benang, protraktor, (a) jejari yang berserenjang dengan kertas turas dan perisian geometriperentas membahagi dua sama dinamik.perentas tersebut dan begitu juga sebaliknya. (b) pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas bersilang pada pusat bulatan. (c) dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan begitu juga sebaliknya. (d) perentas yang sama panjang apabila memotong suatu bulatan menghasilkan lengkok yang sama panjang.(iii) Menyelesaikan masalah yangmelibatkan simetri, perentas danlengkok bulatan. 4 18. BIDANG PEMBELAJARAN:3. BULATAN II TINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:3.2 Memahami dan menggunakan Meneroka ciri-ciri sudut dalam (i) Mengenal pasti sudut pada pusat Libatkan sudut refleks padaciri-ciri sudut dalam bulatan. bulatan melalui aktiviti seperti dan lilitan bulatan yang dicangkumpusat bulatan. melukis, menggunting dan oleh suatu lengkok. menampal, serta menggunakan(ii) Menentukan bahawa sudut pada Sudut yang dicangkum oleh perisian geometri dinamik.lilitan yang dicangkum olehsuatu lengkok adalah sama lengkok yang sama adalah samadengan sudut yang besar. dicangkum oleh perentasyang sepadan.(iii) Menentukan bahawa sudut pada(a) lilitan(b) pusatyang dicangkum oleh lengkok yangsama panjang adalah sama besar.(iv) Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang.(v) Menentukan nilai sudut pada lilitanyang dicangkum oleh semibulatan.(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.5 19. BIDANG PEMBELAJARAN:3. BULATAN IITINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:3.3 Memahami dan menggunakan Meneroka ciri-ciri sisi empat(i) Mengenal pasti sisi empat kitaran.konsep sisi empat kitaran. kitaran melalui aktiviti seperti (ii) Mengenal pasti sudut pedalaman melukis, menggunting danbertentang sisi empat kitaran. menampal, serta menggunakan perisian geometri dinamik. (iii) Menentukan hubungan antara sudutpedalaman bertentang sisi empatkitaran.(iv) Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran.(v) Menentukan hubungan antara sudutpeluaran dan sudut pedalamanbertentang yang sepadan bagi sisiempat kitaran.(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut sisi empat kitaran.(vii) Menyelesaikan masalah yangmelibatkan bulatan.6 20. BIDANG PEMBELAJARAN:4. STATISTIK II TINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:4.1 Mewakilkan dan mentafsirkan Menggunakan contoh situasi (i) Memperoleh dan mentafsir Kaitkan kuantiti data dengandata dalam carta pai untuk harian daripada sumber seperti maklumat daripada carta pai. saiz sudut sektor.menyelesaikan masalah. surat khabar, majalah, laporan dan (ii) Membina carta pai untuk Carta pai yang lengkap harus Internet. mewakilkan data.mempunyai: Menggunakan kalkulator dan (iii) Menyelesaikan masalah yang i) Tajuk perisian komputer untuk membina ii) Label yang sesuai bagimelibatkan carta pai. carta pai.kumpulan data. Carta pai biasanya sesuai untuk data berkategori.(iv) Menentukan perwakilan data yang Termasuk piktograf, carta sesuai. palang, graf garis dan carta pai. Bincangkan bahawa perwakilan data adalah bergantung pada jenis data.4.2 Memahami dan menggunakan Menggunakan set data daripada(i) Menentukan mod bagiLibatkan data yangkonsep mod, median dan min situasi harian untuk menilai dan (a) set data.mempunyai lebih daripadauntuk menyelesaikan masalah. meramal. (b) data dalam jadual kekerapan. satu mod. Membincangkan sukatan(ii) Menentukan mod dan kekerapanHadkan kepada data diskret kecenderungan memusat yangbagi mod tersebut daripadasahaja. sesuai dalam situasi yang berbeza.piktograf, carta palang, graf garis Tegaskan bahawa mod dan carta pai.merujuk kepada kategori(iii) Menentukan median bagi set data. atau skor dan bukan kepada kekerapan.(iv) Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan. Libatkan perubahan dalam bilangan dan nilai data.7 21. BIDANG PEMBELAJARAN:4. STATISTIK II TINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARANCATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat: Menggunakan kalkulator untuk (v) Mengira min bagi mengira min bagi set data yang (a) set data. besar. (b) data dalam jadual kekerapan. Membincangkan kesesuaian (vi) Menyelesaikan masalah yang penggunaan mod, median dan minmelibatkan mod, median dan min. dalam situasi tertentu.8 22. BIDANG PEMBELAJARAN:5. INDEKS TINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&PHASIL PEMBELAJARANCATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:5.1 Memahami konsep indeks. Meneroka indeks menggunakan (i) Mengungkapkan pendarabanMulakan dengan kuasa dua kalkulator dan hamparan berulang sebagai an dan begitu juga dan kuasa tiga. elektronik. sebaliknya. a ialah suatu nombor nyata. (ii) Menentukan nilai an. Libatkan sebutan algebra. (iii) Mengungkapkan nombor Tegaskan asas dan indeks. dalam tatatanda indeks. a a ... a = an n faktor a ialah asas, n ialah indeks. Libatkan pecahan dan perpuluhan. Hadkan n kepada integer positif.5.2 Melakukan pengiraan yang Meneroka hukum indeks (i) Menentusahkan am an = am + n. Hadkan sebutan algebramelibatkan pendaraban nombor menggunakan pendarabankepada satu pembolehubah. (ii) Mempermudahkan pendaraban bagidalam tatatanda indeks.berulang dan kalkulator. (a) nombor(b) sebutan algebrayang diungkapkan dalam tatatandaindeks dengan asas yang sama. (iii) Mempermudahkan pendaraban bagi (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang berlainan. 9 23. BIDANG PEMBELAJARAN:5. INDEKS TINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:5.3 Melakukan pengiraan yang(i) Menentusahkan am an = am n.Tegaskan bahawa a0 = 1.melibatkan pembahagian(ii) Mempermudahkan pembahagiannombor dalam tatatanda indeks. bagi (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang sama.5.4 Melakukan pengiraan yang(i) Menentusahkan (am)n = amn. (am)n = amn , m dan n ialahmelibatkan nombor dan sebutaninteger positif.(ii) Mempermudahkanalgebra dalam tatatanda indeks (a) nomborHadkan sebutan algebrayang dikuasakan. (b) sebutan algebra kepada satu pembolehubah. yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan. Tegaskan bahawa:(iii) Mempermudahkan pendaraban dan(am bn)p = amp bnp ab pembahagian bagi(a) nomborm p a mpn = b np(b) sebutan algebrayang diungkapkan dalam tatatandaindeks yang dikuasakan denganasas berlainan.(iv) Melakukan gabungan operasi yang melibatkan pendaraban, pembahagian dan yang dikuasakan bagi (a) nombor (b) sebutan algebra 10 24. BIDANG PEMBELAJARAN:5. INDEKSTINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARANCATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:5.5 Melakukan pengiraan yang Meneroka menggunakan 1 n ialah integer positif.(i) Menentusahkan an = .melibatkan indeks negatif. pendaraban berulang dan hukumanMulakan dengan n = 1. indeks.1(ii) Menyatakan an sebagai n danabegitu juga sebaliknya.(iii) Melakukan gabungan operasidarab, bahagi dan yang dikuasakanyang melibatkan indeks negatifbagi(a) nombor(b) sebutan algebra5.6 Melakukan pengiraan yang(i) Menentusahkan . a dan n ialah integer positif.melibatkan indeks pecahan.Mulakan dengan n = 2.1n(ii) Menyatakan a sebagaina dan begitu juga sebaliknya.1n(iii) Menentukan nilai a .mn(iv) Menyatakan a sebagai:(a)or(b) or 11 25. BIDANG PEMBELAJARAN:5. INDEKSTINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARANCATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:(v) Melakukan gabungan operasi darab,bahagi dan yang dikuasakan yangmelibatkan indeks pecahan bagi:(a) nombor(b) sebutan algebram(vi) Menentukan nilai a .n Hadkan kepada puncainteger positif.5.7 Melakukan pengiraan yang(i) Melakukan pendaraban,melibatkan hukum indeks.pembahagian, yang dikuasakan ataugabungan operasi tersebut ke atasbeberapa nombor yangdiungkapkan dalam tatatandaindeks.(ii) Melakukan gabungan operasi darab, bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks positif, negatif dan pecahan. 12 26. BIDANG PEMBELAJARAN: TINGKATAN 36. UNGKAPAN ALGEBRA IIIOBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&PHASIL PEMBELAJARANCATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:6.1 Memahami dan menggunakan Kaitkan dengan contoh konkrit.(i) Menentukan kembangan yang Mulakan dengan sebutankonsep kembangan. melibatkan ungkapan algebra dalam algebra linear. Meneroka menggunakan perisian satu tanda kurung.komputer. Hadkan kepada ungkapan(ii) Menentukan kembangan yanglinear. melibatkan ungkapan algebra dalam Tegaskan: dua tanda kurung. (a b)(a b) = (a b)2Termasuk:(a + b)(a + b)(a b)(a b)(a + b)(a b)(a b)(a + b)6.2 Memahami dan menggunakan Meneroka menggunakan bahan(i) Menyatakan faktor bagi suatuTegaskan hubungan antarakonsep pemfaktoran ungkapan konkrit dan perisian komputer.sebutan algebra.kembangan danalgebra untuk menyelesaikan pemfaktoran.(ii) Menyatakan faktor sepunya danmasalah. FSTB bagi beberapa sebutan Ambil perhatian bahawa 1 algebra. adalah faktor bagi semuasebutan algebra.(iii) Memfaktorkan ungkapan algebra Beza antara dua sebutanmenggunakan kuasa dua bermakna:(a) faktor sepunya. a2 b2 = (a + b)(a b) atau(b) beza antara dua sebutan kuasa (a b)(a + b)dua. 13 27. BIDANG PEMBELAJARAN: TINGKATAN 36. UNGKAPAN ALGEBRA IIIOBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&PHASIL PEMBELAJARANCATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat: Hadkan kepada empat sebutan algebra. ab ac = a(b c) e2 f 2 = (e + f)(e f) x2 + 2xy + y2 = (x + y)2 hadkan jawapan kepada (ax + by)2 ab + ac + bd + cd = (b + c)(a + d) Meneroka menggunakan perisian(iv) Memfaktor dan mempermudahkan Mulakan dengan ungkapankomputer. pecahan algebra. satu sebutan untuk pengangka dan penyebut. Hadkan kepada pemfaktoran yang melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua sebutan kuasa dua.6.3 Melakukan penambahan dan Meneroka menggunakan perisian(i) Menambah atau menolak duapenolakan ke atas pecahan komputer.pecahan algebra yang mempunyaialgebra. penyebut yang sama. Mengaitkan dengan situasikehidupan sebenar. (ii) Menambah atau menolak duaKonsep GSTK mungkinpecahan algebra yang penyebut satu digunakan.pecahan adalah gandaan bagiHadkan penyebut kepadapenyebut pecahan yang lain.satu sebutan algebra.14 28. BIDANG PEMBELAJARAN:TINGKATAN 36. UNGKAPAN ALGEBRA IIIOBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&PHASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:(iii) Menambah atau menolak duapecahan algebra yang penyebutpecahan tersebut(a) tidak mempunyai faktorsepunya.(b) mempunyai faktor sepunya.6.4 Melakukan pendaraban dan Meneroka menggunakan perisian (i) Mendarab dua pecahan algebra Mulakan dengan pendarabanpembahagian ke atas pecahan komputer. yang melibatkan penyebut dengan: dan pembahagian yang tanpaalgebra.(a) satu sebutan.pemudahan diikuti dengan(b) dua sebutan. pendaraban dan pembahagian yang ada(ii) Membahagi dua pecahan algebra pemudahan. yang melibatkan penyebut dengan (a) satu sebutan. (b) dua sebutan.(iii) Melakukan pendaraban danpembahagian bagi dua pecahanalgebra menggunakan pemfaktoranyang melibatkan faktor sepunya danbeza antara dua sebutan kuasa dua. 15 29. BIDANG PEMBELAJARAN:7. RUMUS ALGEBRATINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&PHASIL PEMBELAJARANCATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:7.1 Memahami konsep Menggunakan contoh situasi(i) Menentukan sama ada suatupembolehubah dan pemalar. harian untuk menerangkankuantiti dalam situasi yang diberipembolehubah dan pemalar. ialah pembolehubah atau pemalar.(ii) Menentukan pembolehubah dalam situasi yang diberi dan mewakilkan pembolehubah tersebut dengan simbol huruf.(iii) Menentukan nilai yang mungkinPembolehubah termasukbagi suatu pembolehubah dalaminteger, pecahan dansituasi yang diberi. perpuluhan.7.2 Memahami konsep rumus untuk (i) Menulis rumus berdasarkanSimbol yang mewakili suatumenyelesaikan masalah.(a) pernyataan kuantiti dalam rumus mesti(b) situasidinyatakan dengan jelas.yang diberi.(ii) Mengenal pasti perkara rumus.(iii) Mengungkapkan pembolehubahtertentu sebagai perkara rumusdengan melibatkan(a) satu daripada operasi asas: +, , , (b) kuasa atau punca kuasa.(c) gabungan operasi asas dan kuasa atau punca kuasa. 16 30. BIDANG PEMBELAJARAN:7. RUMUS ALGEBRA TINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARANCATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:(iv) Menentukan nilai suatu pembolehubah apabila pembolehubah tersebut: (a) ialah perkara rumus (b) bukan perkara rumus(v) Menyelesaikan masalah yang Libatkan rumus saintifik.melibatkan rumus. 17 31. BIDANG PEMBELAJARAN:8. PEPEJAL GEOMETRI III TINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:8.1 Memahami dan menggunakan Menggunakan model konkrit(i) Menerbitkan rumus isipadu bagiPrisma dan silinder masing-konsep isipadu prisma tegakuntuk menerbitkan rumus. (a) prisma. masing merujuk kepadadan silinder membulat tegak (b) silinder. prisma tegak dan silinder Mengaitkan isipadu prisma tegakuntuk menyelesaikan masalah.membulat tegak. dengan isipadu silinder membulat tegak. (ii) Mengira isipadu prisma tegak Hadkan tapak kepada bentuk dalam unit padu apabila diberi segitiga dan sisi empat. tinggi dan (a) luas tapak. (b) dimensi tapak.(iii) Mengira tinggi prisma apabilaisipadu dan luas tapak diberi.(iv) Mengira luas tapak prisma apabila isipadu dan tinggi diberi.(v) Mengira isipadu silinder dalam unitpadu apabila diberi:(a) luas tapak dan tinggi.(b) jejari tapak dan tinggi.(vi) Mengira tinggi silinder apabila isipadu dan jejari tapak diberi.(vii) Mengira jejari tapak silinder apabilaisipadu dan tinggi diberi.(viii) Menukarkan isipadu dalam satu unit metrik kepada unit yang lain: (a), dan (b),dan 18 32. BIDANG PEMBELAJARAN:8. PEPEJAL GEOMETRI III TINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:(ix) Mengira isipadu cecair dalam suatu Hadkan bentuk bekas kepada bekas. silinder membulat tegak danprisma tegak.(x) Menyelesaikan masalah yangmelibatkan isipadu prisma dansilinder.8.2 Memahami dan menggunakan Menggunakan model konkrit(i) Menerbitkan rumus isipadu bagiLibatkan tapak poligon yangkonsep isipadu piramid tegak untuk menerbitkan rumus. (a) piramid.berlainan jenis.dan kon membulat tegak untuk(b) kon. Membuat perkaitan antara isipadumenyelesaikan masalah. piramid dengan isipadu prisma(ii) Mengira isipadu piramid dalam unit serta isipadu kon dengan isipadumm3, cm3 dan m3 apabila diberi silinder. tinggi dan (a) luas tapak. (b) dimensi tapak.(iii) Mengira tinggi piramid apabilaisipadu dan dimensi tapak diberi.(iv) Mengira luas tapak piramid apabila isipadu dan tinggi diberi.(v) Mengira isipadu kon dalam unitmm3, cm3 dan m3 apabila tinggi danjejari tapak diberi.(vi) Mengira tinggi kon apabila isipadu dan jejari tapak diberi.(vii) Mengira jejari tapak kon apabilaisipadu dan tinggi diberi.19 33. BIDANG PEMBELAJARAN:8. PEPEJAL GEOMETRI IIITINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARANCATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:(viii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu piramid dan kon.8.3 Memahami dan menggunakan(i) Mengira isipadu sfera apabila jejari Termasuk hemisfera.konsep isipadu sfera untukdiberi.menyelesaikan masalah.(ii) Mengira jejari sfera apabila isipadu diberi.(iii) Menyelesaikan masalah yangmelibatkan isipadu sfera.8.4 Mengaplikasikan konsep Menggunakan model konkrit (i) Mengira isipadu pepejal gubahan. Pepejal gubahan adalahisipadu untuk menyelesaikan untuk membentukkan pepejal gabungan pepejal geometri.gubahan.(ii) Menyelesaikan masalah yangmasalah yang melibatkan melibatkan isipadu pepejalpepejal gubahan. Menggunakan contoh situasi gubahan.kehidupan sebenar. 20 34. BIDANG PEMBELAJARAN:9. LUKISAN BERSKALATINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&PHASIL PEMBELAJARANCATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:9.1 Memahami konsep lukisan Meneroka lukisan berskala (i) Melakarkan bentuk yang Hadkan objek kepadamenggunakan perisian geometri (a) sama saiz dengan objek sebarang bentuk duaberskala.dinamik, kertas grid, geobod atau (b) lebih kecil daripada objek dimensi.kertas graf.(c) lebih besar daripada objek menggunakan kertas grid.(ii) Melukis bentuk geometri mengikut skala 1 : , apabila:Tegaskan kejituan lukisan.(iii) Melukis bentuk gabunganmengikut skala yang diberi Libatkan grid yang berlainanmenggunakansaiz .(a) kertas grid.(b) kertas kosong.(iv) Melukis semula bentuk pada kertas grid yang berlainan saiz. Tegaskan bahawa grid perlu Mengaitkan dengan peta, grafik(v) Menyelesaikan masalah yang dilukis pada bentuk asal.dan lukisan senibina. melibatkan lukisan berskala. 21 35. BIDANG PEMBELAJARAN:10. PENJELMAAN II TINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&PHASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:10.1 Memahami dan menggunakan Melibatkan contoh situasi harian. (i)Mengenal pasti sama ada bentukTegaskan bahawa apabila konsep keserupaan.yang diberi adalah serupa . sudut sepadan segitiga adalah sama maka sisi(ii) Mengira panjang sisi yang tidak sepadan adalah berkadaran . diketahui bagi dua bentuk yang serupa.10.2 Memahami dan menggunakan Meneroka konsep pembesaran(i)Mengenal pasti suatu pembesaran. konsep pembesaran. menggunakan kertas grid, bahan(ii) Menentukan faktor skala, diberi Tegaskan kes apabila saizkonkrit, lukisan, geobod dan objek dan imej pembesaran apabila imej lebih kecil daripada saizperisian geometri dinamik. (a) faktor skala > 0. objek. Mengaitkan pembesaran dengan (b) faktor skala < 0. Tegaskan kes apabila:keserupaan bentuk. faktor skala = 1(iii) Menentukan pusat pembesaranTegaskan bahawa pusatapabila objek dan imej diberi. pembesaran adalah titik yang tidak berubah.(iv) Menentukan imej objek apabila Tegaskan kaedah pembinaan. pusat pembesaran dan faktor skala diberi.(v)Menentukan ciri-ciri suatu pembesaran.(vi) Mengira (a) faktor skala (b) panjang sisi imej (c) panjang sisi objek suatu pembesaran. 22 36. BIDANG PEMBELAJARAN:10. PENJELMAAN IITINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&PHASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat: Menggunakan kertas grid dan(vii) Menentukan hubungan antara luasperisian geometri dinamik untukimej dan luas objek.meneroka hubungan antara luas(viii) Mengiraimej dan luas objek. Libatkan faktor skala negatif.(a) luas imej(b) luas objek(c) faktor skaladi bawah suatu pembesaran. (ix) Menyelesaikan masalah yangmelibatkan pembesaran.23 37. BIDANG PEMBELAJARAN:11. PERSAMAAN LINEAR IITINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&PHASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:11.1 Memahami dan menggunakan Menerbitkan persamaan linear(i)Menentukan sama ada suatu konsep persamaan linear dalam dalam dua pembolehubah yangpersamaan adalah persamaan dua pembolehubah. berkaitan dengan situasi linear dalam dua pembolehubah. kehidupan sebenar.(ii) Menulis persamaan linear dalam Meneroka menggunakan dua pembolehubah daripada kalkulator grafik, perisianmaklumat yang diberi. geometri dinamik dan hamparan (iii) Menentukan nilai satu elektronik untuk menyelesaikanpembolehubah apabila diberi nilai persamaan linear dan persamaanpembolehubah yang lain. linear serentak. (iv) Menentukan penyelesaian yangmungkin bagi persamaan lineardalam dua pembolehubah.11.2 Memahami dan menggunakan Menggunakan kaedah cuba-jaya. (i)Menentukan sama ada duaLibatkan simbol huruf selain konsep persamaan linearpersamaan yang diberi adalah daripada x dan y untuk Menggunakan contoh daripada serentak dalam dua persamaan linear serentak. mewakili pembolehubah. situasi kehidupan sebenar. pembolehubah untuk(ii) Menyelesaikan dua persamaan menyelesaikan masalahlinear serentak dalam duapembolehubah dengan(a) kaedah penggantian.(b) kaedah penghapusan. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan dua persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah.24 38. BIDANG PEMBELAJARAN:12. KETAKSAMAAN LINEAR TINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&PHASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:12.1 Memahami dan menggunakan Menggunakan situasi harian untuk(i)Mengenal pasti hubungan konsep ketaksamaan. menggambarkan hubungan (a) lebih besar daripada ketaksamaan dan seterusnya (b) kurang daripada penggunaan simbol > , < , berdasarkan situasi yang diberi. dan .(ii) Menulis hubungan antara dua Tegaskan bahawa a > bnombor yang diberi menggunakanadalah setara dengan b < a.simbol > atau < . > disebut sebagai lebih (iii) Mengenal pasti hubunganbesar daripada. (a) lebih besar daripada atau sama < disebut sebagai dengan kurang daripada. (b) kurang daripada atau sama disebut sebagai lebih dengan besar daripada atau sama berdasarkan situasi yang diberi. dengan. disebut sebagai kurangdaripada atau sama dengan.12.2 Memahami dan menggunakan(i)Menentukan sama ada hubungan konsep ketaksamaan linearyang diberi adalah suatu dalam satu pembolehubah. ketaksamaan linear. (ii) Menentukan penyelesaian yangh ialah pemalar, x ialahmungkin bagi ketaksamaan linear integer.dalam satu pembolehubah yangdiberi:(a) x > h;(b) x < h;(c) x h;(d) x h. 25 39. BIDANG PEMBELAJARAN:12. KETAKSAMAAN LINEAR TINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARANCATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat: (iii) Mewakilkan ketaksamaan linear: (a) x > h; (b) x < h; (c) x h; (d) x h. pada garis nombor dan begitu juga sebaliknya. (iv) Membina ketaksamaan linearmenggunakan simbol:(a) > atau < Melibatkan contoh situasi harian.(b) atau daripada maklumat yang diberi.12.3 Melaksanakan pengiraan yang (i) Menyatakan ketaksamaan yang Tegaskan bahawa keadaan melibatkan penambahan,terhasil apabila suatu nombor ketaksamaan tidak berubah. penolakan, pendaraban dan (a) ditambah kepada pembahagian ke atas (b) ditolak daripada ketaksamaan linear. kedua-dua belah ketaksamaan yang diberi. (ii) Menyatakan ketaksamaan yangTegaskan bahawa apabilaterhasil apabila kedua-dua belah pendaraban atauketaksamaan yang diberipembahagian dilakukan pada(a) didarab dengan satu nombor.kedua-dua belah(b) dibahagi dengan satu nombor. ketaksamaan dengan nombor negatif yang sama, keadaan ketaksamaan dibalikkan. 26 40. BIDANG PEMBELAJARAN:12. KETAKSAMAAN LINEARTINGKATAN 3OBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk:Murid akan dapat:(iii) Membina ketaksamaan Maklumat diberi daripada(a) situasi kehidupan sebenar.(b) Libatkan