presentation pedagogi combine(final)

Download Presentation pedagogi combine(final)

Post on 21-Jun-2015

277 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. SPPP 2002 PEDAGOGIDR. HEE JEE MEI

2. AHLI KUMPULANMUHAMMAD ASRI RAPANIA11PP0147NOOR KHAIRUL AZWAN YUSOFF A11PP0151MOHD RASYIDI YUSOFF A11PP0142SHAIFUL BAHARI TAIB A11PP01752 3. PUJIAN DAN KRITIKAN 4. Bagaimana kita boleh memastikanpelajar mengambil kritikan sebagaisesuatu yang positif???????? Seorang guru yang berpengalaman haruslahtahu bagaimanamembuatkanpelajarmerasakan kritikan yang diberikan kepadamereka sebagai suatu nasihat dan tidakmenganggap kritikan tersebut sesuatu yangnegatif.4 5. Sebagai contoh:-Situasi 1 graf yang baik, graf yang awak hasilkanmengikut skala yang betol.tapi kalau bolehgunakan pencil, nanti awak boleh padammenggunakan pemadam jika terdapatkesalahan dalam graf ini.Situasi 2jangan gunakan pen untuk melukis graf 5 6. Seorang guru haruslah menggabungkan pujiandan kritikan semasa menegur kesilapan yangtelah dilakukan oleh pelajar. Kita boleh menjadikan sesuatu kritikanterhadap pelajar ini menjadi sesuatu kritikanyang membina pada mereka.6 7. Secara amnya, seorang pelajar mahukan:- PELAJARMATLAMATMEDAL MISIYANG JELAS 7 8. MEDAL medal selalunya menggambarkan aspek yang positifdiatas sesuatu kerja yang telah dilakukan. Sebagai contoh: pelajar kita telah membuat suatuprojek dan dihantar kepada guru dan kemudianguru hanya memberikan markah kepada hasilprojek tersebut. Berlainan dengan konsep medaldimana guru memberikan penghargaan kepadahasil kerja pelajar yang telah dilakukan. Jadi pelajar akan mengetahui hasil kerjamereka adalah baik da bagus. 8 9. MISI Misi ini bermaksud sesuatu matlamat yang telahditetapkan yang harus dicapai oleh pelajar. Seorang pelajar mahukan informasi tentang apa yangperlu diperbaiki, dan bagaimana untuk memperbaikisesuatu kerja. Jadi mereka boleh merujuk kepadamisi yang telah ditetapkan. Jika misi masih belumtercapai,ini bermakna mereka perlu memperbaikilagi hasil kerja yang sedia ada. Hal ini akan menunjukkan sesuatu positif dan bukankelihatan seperti suatu kritikan. 9 10. MATLAMAT YANG JELAS Medal dan misi seiring dengan matlamat. Medal dan misi ini berlaku sepanjang prosesmencapai matlamat. Matlamat adalah keseluruhan yang ingindicapai dalam sesuatu proses pembelajaran. Sebagai contoh:-Belajar kemahiran hidup di sekolah10 11. MISI MEDAL M ATLAMISI MATMEDAL11 12. Bagaimana kita memastikan setiap pelajarmendapat medal.?1) Tentukan matlamat yang hendak dicapai.Sebagai contoh:-berikan satu tugasan yang agak mudah kepada semua pelajar. Jadi pelajar yang lemah ini akan dapat sama-sama menjawab tugasan yang mudah ini. Hal ini akan menyebabkan mereka juga boleh dapat medal seperti mana pelajar yang lebih pandai.Tetapi tugasan mudah seperti ini tidak boleh dilakukan selalu,ia hanya untuk menarik minat pelajar yang lemah ini kepada pelajaran dan menyakinkan mereka bahawa mereka juga mampu buat seperti pelajar- pelajar yang cemerlang. 12 13. 2) Berikan masa kepada pelajarPelajar haruslah diberikan masa untuk belajarsesuatu yang baru.3) Mengiktiraf hasil kerja yang telah dilakukanGuru haruslah melihat sesuatu yang positifdalam sesuatu kerja yang telah dihasilkanpelajar.13 14. ) Mengiktiraf proses serta hasil kerjaGuru haruslah memberikan komen yangpositif sepanjang pelajar tersebut melakukansesuatu kerja yang diberikan. 14 15. PENGUKUHAN POSITIFTerdapat banyak cara untuk menyakinkan pelajar supaya berusaha untuk belajar. Pengukuhan ekstrinsik (melalui guru)i. Beri perhatian kepada pelajarii. Hormat mereka seperti seseorang,ambil berat mengenai mereka.iii. Berminat mendengar pendapat merekaiv. Menerima idea dari mereka.v. Gunakan hasil kerja pelajar sebagai contohvi. Meluangkan masa bersama pelajarvii. Berikan senyuman, eye contact, berikan sesuatu istimewa seperti merit mark.viii.Berikan pujian kepada mereka. 15 16. Pengukuhan Intrinsik( dalam pelajar)i. Belajar sesuatu topicii. Mempunyai sifat ingin tahu.iii.Mengkaji sesuatu dengan sendiriiv.Menjadi kreatifv. Mempunyai semangat saya boleh buatvi.Mencapai target sendiri.16 17. Pengukuhan intrinsik adalah lebih baikdaripada pengukuhan . Hal ini kerana jika guru tiada bersama pelajar,pelajar mampu untuk belajar sendiri danmenyelesaikan sesuatu masalah dengansendiri tanpa merujuk guru17 18. PENCAPAIAN DAN USAHA Sesetengah pelajar hanya berusaha sedikit tetapi mencapai sesuatu yangcemerlang. Jika kita hanya mementingkan pencapaian, kita akan membuat pelajaryang lemah rasa kurang yakin. Pelajar yang lemah juga perlu diberikan pujian bagi memberikan merekasemangat dan berusaha untuk mencapai sesuatu. Sebagai contoh:-kita boleh memuji kebolehan semulajadi(bakat melukisatau bersukan) yang terdapat pada pelajar yang lemah ini. Hal ini akanmembuat mereka rasa, mereka juga mampu melakukan pencapaianseperti pelajar cemerlang. 18 19. Pengukuhan positif mampu mengubahsikap Sebagai contoh:-Kita mempunyai pelajar yang nakal dan seringmenimbulkan masalah didalam kelas. Namun kitatidak pernah marah pelajar ini sebaliknya senyumkepada dia. Hal ini akan membuatkan pelajar ini akanberubah dari semasa ke semasa. Tetapi jika kita marah kepada pelajar yang nakal ini,dia akan menjadi lebih nakal. 19 20. Kelebihan dari keteguhan pencapaian. Kajian banyak menunjukkan peneguhan (medal, pujian or hadiah) adalah senjata paling berkuasa pada guru. Antara kelebihan menggunakan kaedah ini adalah dapat meningkatkan:i. Pembelajaran dan pencapaianii. Motivasiiii. Sikapiv. Fokus didalam kelasv. Keyakinan dirivi. Sikap ingin belajar sesuatu subjekvii.Sikap terhadap guru.20 21. Pujian dan hadiah memberi kesan yangbaik Banyak kajian menunjukkan pengukuhanmampu untuk memberi kesan yang baikkepada pelajar. Namun ianya haruslahdilakukan dengan betul dan mengambil masa.Ianya bergantung kepada kebolehanseseorang guru itu menggunakan kaedah iniuntuk mengubah seserorang pelajar.Pengukuhan yang terbaik adalah: 21 22. 1) Kekerapan Guru haruslah sentiasa memberikan pujian dan medal setiap kali sesi pembelajaran berlaku.2) Task-centered not ego-centered Guru haruslah memberikan pujian atau medal kepada pelajar mengikut pencapaian sebenar pelajar tersebut. Bukan hanya untuk menarik minat pelajar. Jika pencapaian pelajar tersebut tidak baik, kita haruslah jujur menegur mereka. Hal ini bagi mengelakkan pelajar berasa diri mereka telah mencapai pencapai yang baik. 22 23. Tanggapan Guru TerhadapPelajar23 24. Tanggapan pertama Tanggapan pertama atau first impressions adalahtanggapan atau andaian seseorang itu terhadap oranglain yang baru dilihatnya buat kali pertama. Menurut pakar psikologi sosial, bahawa jika kitabertemu seseorang buat kali pertama, kita akanmelihat dan memproses maklumat yang diperolehiuntuk menggambarkan sifat seseorang itu. 24 25. Tanggapan PertamaBiasanya dilihat dari beberapa faktor antaranya :PemakaianGaya rambutMimik mukaCara pertuturanGerak badanUmurAsal-usuljantina25 26. Tanggapan pertamaTanggapan guru terhadap pelajar :Tulisan pelajarKumpulan persahabatanPencapaian sebelumnyaReputasiPenglibatanApabila terbentuknya perwatakan diatas, kita dapat menilaimengenai pemikiran, perasaan, sikap, matlamat dan ciri-ciriseseorang itu. 26 27. Tanggapan pertamaPerbandingan andaian yang dibuat oleh guru antara pelajar lelakidan perempuan dalam kelas yang sama.Nama Pelajar Perwatakan Andaian yang dibuat oleh guruSiti Seorang pendiam Berminat untuk belajar Berpakaian kemas Pandai Berpewatakan menarik Rajin sopan Senang untuk diajarMalik Berbadan besar Pengacau dalam kelas Tidak pandai bergaya (comot) Seorang yang kasar Bersifat terbuka Pemalas Suara yang kuat Tidak berminat untuk belajar Menggunakan loghat kawasan (dialek) 27 28. Tanggapan pertama Jika dilihat dalam jadual sebelum ini, Siti dilihat sebagaiseorang pelajar yang komited untuk belajar. Katakan jika Siti tersenyum dalam proses pembelajaran dalamkelas, guru mungkin beranggapan atau berfikir bahawa Sitifaham akan apa yang diajar oleh guru tersebut. Kerana gurutahu yang Siti memang seorang pelajar pandai. Tetapi bagaimana pula jika Malik yang tersenyum, adakahtanggapan guru tersebut sama seperti tanggapan beliauterhadap siti ??.... 28 29. Tanggapan pertama Kita dapat lihat, walaupun perbuatan @ keteranganyang sama, tetapi kesimpulan yang dibuat oleh gurutersebut adalah berbeza. Hal ini disebabkan olehandaian @ tanggapan pertama guru tadi. Tanggapan pertama yang dibuat oleh guru tadi akanmenyebabkan Siti mendapat perhatian yang lebih,manakala Malik mungkin akan tersisih dari perhatianguru tadi. Hal ini sebenarnya akan mempengaruhitingkah-laku pelajar tersebut.. 29 30. Tanggapan pertamaPersoalannya..Adakah andaian pertama yang kitaletakkan pada seseorang itu bolehdiubah?..AtauSeseorang itu boleh mengubahtanggapan yang kita letakkan padamereka?..30 31. Tanggapan biasa terhadap seseorang (stereotyping) Adalah kecenderungan kita untuk berprasangka terhadapseseorang. Contohnya, guru membuat tanggapan terhadap pelajarnya,yang mana pelajar dengan tulisan tangan yang baik danmembuat persembahan (presentation) dengan kemas adalahpelajar yang berminat dalam pelajaran yang diajar oleh gurutersebut. Itu adalah tanggapan biasa yang dibuat oleh seorang guruterhadap pelajarnya. Sebagai guru, kita dinasihatkan janganlah cepat untukmembuat andaian @tanggapan terhadap seseorang pelajar. 31 32. Tanggapan guru terhadap pelajar Rosenthal dan Jacobson berpendapat, jangkaan @andaian-andaian yang dibuat oleh guru bolehmenjejaskan prestasi pelajar itu sendiri untuk belajardengan sempurna. Dengan kata lain, jika seorang guru itu mengatakanseorang pelajar itu baik, maka mereka akan dapatyang lebih baik. Tetapi sebaliknya jika seorang guru tersebutmemikirkan pelajarnya itu buruk, maka merekaakan menjadi lebih teruk. 32 33. Tanggapan guru terhadap pelajar Seorang guru yang baik, akan pastikan tanggapanrendahnya pada pelajar yang kurang baik tidak akanmempengaruhi pelajar itu. Menurut W.I. Thomas. if men define situations asreal, they are real in their consequences. Maksudya, jika kita fikirkan kita bol