pedagogi pend islam

Download Pedagogi Pend Islam

Post on 08-Apr-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  1/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU

  KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN,

  KUALA LIPIS, PAHANG

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  2/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  STRATEGI PENGAJARAN

  PENDIDIKAN ISLAM

  PENDEKATAN

  STRATEGI

  KAEDAH

  TEKNIK

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  3/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  APAKAH YANG ANDATAHU TENTANG

  KAEDAH, TEKNIK,PENDEKATAN DAN

  STRATEGI?

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  4/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  PENDEKATAN KAEDAH

  Cara mengajarberdasarkan

  objektifyang telahditentukan

  Harus berlandaskan teori, prinsipatau model tertentu

  Kenyataannyadianggap benar

  tanpa memerlukan buktidan

  alasan

  Mendokong sesuatuteori

  Siritindakan guru yang sitematik

  Lebih bercorakjangka pendek

  Merupakan usahakeseluruhanterdiridaripada prosedurtersusun

  berdasarkan pendekatan yang

  telahdipilih

  Mendokong pendekatan dipilih

  TEKNIK STRATEGI

  Merujukkemahiran guru

  mengeloladan melaksanakan

  kaedah mengajaryg dilaksanakan

  Pengendalian yg benar benarberlakudalam bilikdarjah

  digunakan dlm langkah

  pengajaran

  Perlu mengambil kirafaktorlatar

  belakang pelajardalammenentukan teknik yang dipilih

  Kebijaksanaan memilih

  pendekatan, kaedahdan teknik

  pengajaran berdasarkan objektif

  pengajaran Lebih mengambil kira objektif

  jangka panjang

  mengambil kirasegalaaspek

  pembelajaran termasuk pemilihan

  bahan, masadan sebagainya.

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  5/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  Kaedah ialah satu perancangan yang sistematik

  secara keseluruhan

  Perancangan atau prosedur yang perludiamalkan oleh semua guru bagi melaksanakan

  proses pengajaran dan pembelajaran yang

  sistematik, terancang dan teratur.

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  6/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  Sebagai langkah atau cara yang perlu digunakan olehguru supaya murid dapat memahami maksud sebenarpengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada

  mereka. Melibatkan semua cara yang efektik bagi membantu

  guru menyampaikan pengetahuan, ketrampilan olehguru, nilai-nilai dan kemahiran yang diinginkan

  kepada pelajar.

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  7/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  Merangkumi semua program ataupun

  perancangan guru sebelum memulakan prosespengajaran dan pembelajaran.

  Satu prosedur bagi melakukan sesuatu aktiviti

  yang didahului dengan kewujudan pendekatan.

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  8/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  Perancangan yang dapat membantu pendekatanpengajaran yang ingin digunakan oleh guru bagimemudahkan proses pemindahan pengetahuan

  kepada pelajar ataupun kemahiran. Proses yang penting bagi ditentukan terlebih dahulu

  oleh guru sebelum mula memikirkan apakah teknikyang mahu digunakan dalam satu-satu topik

  pengajaran.

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  9/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  1. Guru perlu mengaplikasikan kaedahpengajaran yang berbeza dengan mengambilkira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza.

  2. Gaya pembelajaran yang berbeza wujuddaripada sifat perbezaan antara individu dannilai-nilai keunikan yang terdapat dalam dirisetiap pelajar dalam usaha mendapatkan

  ilmu.

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  10/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  3. Guru perlu terlebih dahulu memahami gaya

  pembelajaran pelajar sebelum menentukanjenis kaedah pengajaran yang akan

  digunakan.

  4. Melalui gaya pembelajaran, guru berpeluang

  mengenal pasti segala kekuatan dan

  kelemahan setiap pelajar.

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  11/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  5. Gaya pembelajaran adalah gambaran kepada

  ciri-ciri kognitif, efektif dan tingkah lakufisiologikal seseorang pelajar dalam bertindak

  balas dengan apa yang ada di persekitaranpembelajaran.

  6. Gaya pembelajaran mempunyai perkaitan

  rapat dengan persekitaran fizikal dan emosipelajar.

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  12/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  7. Penentuan kaedah pengajaran berdasar gaya

  pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajaradalah penting dan perlu kerana setiap pelajar

  mempunyai perbezaan dari sudut kekuatan,kelemahan, kebolehan, minat dankecenderungan.

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  13/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  8. Kaedah yang berbeza memberi peluang

  kepada pelajar bagi membuat aktiviti di dalamkelas secara bebas dan aktif, sama ada dengan

  aktiviti perbincangan, pertukaran idea,pemindahan buah fikiran, keupayaan berhujahdan mengeluarkan pendapat.

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  14/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  PRINSIP :SUSAH-MUDAH,DIKETAHUI-

  BELUM

  DIKETAHUI,KHUSUS-UMUM

  KAEDAH&TEKNIK :

  BERPUSATKANPELAJAR, GURU,

  BAHAN

  PENDEKATAN :INDUKTIF,

  DEDUKTIF,

  BERSEPADU,PEMUSATAN

  PELAJAR

  STRATEGI

  PENGAJARANPENDIDIKAN

  ISLAM

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  15/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  PENDEKATAN

  PENGAJARANPENDIDIKAN ISLAM

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  16/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  PENDEKATAN PENGAJARANPENDIDIKAN ISLAM

  BERSEPADUINDUKTIFDEDUKTIFQUDWAH HASANAHKELAS,KUMPULAN DANINDIVIDU

  BERPUSATKAN GURUBERPUSATKAN PELAJAR

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  17/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  PENDEKATAN

  mendekati atau menghampiri

  cara bagaimana pengajaran dilaksanakan

  pendekatan tentang isi pelajaran

  PENDEKATAN

  INDUKTIF

  PENDEKATAN

  DEDUKTIF

  PENDEKATAN

  BERSEPADU

  PENDEKATAN

  PEMUSATAN

  PELAJAR

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  18/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  PENDEKATAN INDUKTIF

  Pengajaran yang memberi peluang kepada pelajarmembuat kesimpulan sendiri mengenai sesuatu

  konsep / benda.Mengutamakan contoh- contoh pada awalpengajaran dan dibuat generelisasi daripadanya.Tidak digalakkan memberi definisi penerangan,

  kandungan pelajaran. Kemukakan soalan, memerhati, mengkaji,membentuk contoh, kesimpulan diberi kemudian.

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  19/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  KONSEP INDUKTIF

  Mempelajarisesuatuuntuk mendapatkan

  hukum .

  Memperkenalkan pengetahuan dan memberi

  pengalamanmembentuksatukesimpulan umum daripada

  contoh contohtertentu.

  Cuba mendapatkan kesimpulan melaluisatu

  urutan pemikiran.

  Membuatsatuandaian yang munasabahdaripada yang spesifik ( khusus ) kepada

  umum.

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  20/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  CIRI CIRI PENDEKATAN INDUKTIF

  Bermatlamatkan kepada pembentukan kebiasaanMenggunakan pengantaraan deria (pengalaman deria)

  untuk mendapatkan pengetahuan.Memerlukan kekerapan ulangan dalam pelbagai konteks

  untuk menguasai sesuatu kemahiran.

  Menekankan pengajaran berbentuk konkrit.Memberi peluang sepenuhnya kepada murid belajar di

  bawah bimbingan guru.Menekankan penglibatan murid secara aktif.Mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang

  menarik dan berkesan.banyak menekankan aspek lisan.

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  21/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  PRINSIP PENGGUNAAN PENDEKATAN

  INDUKTIF

  satu siri penyoalan perlu diadakan guru dapatmenolong murid membentuk murid membuat

  generelisasi.mencuba dan menguji kemahiran intelektualmurid.

  pengajaran yang terancang, kepelbagaian

  aktiviti menarik minat murid.penyediaan alat bantu yang sesuai.bantuan dan bimbingan guru sepanjang

  proses p&p

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  22/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF

  1. Merangsang kebolehan mental danmelibatkan pelajar secara aktif dalamp&p.

  2. Sikap berdikari dalam usaha mempelajaridan memahami sesuatu konsep.

  3. Dapat belajar bagaimana menghadapimasalah, merancang strategi

  penyelesaian sehingga mencapai tahapmembuat keputusan.

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  23/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  CONTOHKHUSUS MEMERHATIDANMENGKAJI

  MENTAFSIR &

  MEMBUATGENERALISASI

  Niat

  Basuh muka

  Basuh tanganSapu kaki

  Basuh kaki

  Melakukan mengikuttertib :

  Bermula dengan niatserta basuh muka

  disudahi dengan basuhkaki

  Berwuduk

 • 8/6/2019 Pedagogi Pend Islam

  24/72

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

  PENDEKATAN DEDUKTIF