perpustakaan negara malaysia dan warisan malaysia · pdf file kajian dari aspek kodikologi dan...

Click here to load reader

Post on 19-Jan-2020

16 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JILID 20, 2013

  PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

  ISSN 0128-6048

  ~ ~ KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN

  DAN WARISAN MALAYSIA

  JILID 20, 2013

  PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

  ISSN 0128-6048

  ~ ~ KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN

  DAN WARISAN MALAYSIA

 • JURNAL FILOLOGI MELAYU

  Jilid 20

  KUALA LUMPUR PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

  20 13

  JURNAL FILOLOGI MELAYU

  Jilid 20

  KUALA LUMPUR PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

  2013

 • SIOANG REOAKSI

  Penasihat YBhg. Oato' Raslin bin Abu Bakar

  Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia

  Editor Salbiah binti Mohammad Yusof

  Timbalan Editor Nasimah binti Badaruddin

  Penolong Editor Mastura binti Hussin

  Effah Imtiaz binti Zaino I

  Editor Bersekutu Dr. Jelani bin Harun

  Dr. Hashim bin Musa Dr. Harun Ngah bin Mad Piah

  Diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia

  Pusat Manuskrip Me\ayu 232, Jalan Tun Razak 50572 Kuala Lumpur

  Harga Jurnal Filologi Melayu Jil. 20, 2013 Malaysia RM 15.00

  SIDANG REDAKSI

  Penasihat YBhg. Dato' Raslin bin Abu Bakar

  Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia

  Editor Salbiah binti Mohammad Yusof

  Timbalan Editor Nasimah binti Badaruddin

  Penolong Editor Mastura binti Hussin

  Effah Imtiaz binti Zaino I

  Editor Bersekutu Dr. lelani bin Harun

  Dr. Hashim bin Musa Dr. Harun Ngah bin Mad Piah

  Diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia

  Pusat Manuskrip Melayu 232, Jalan Tun Razak 50572 Kuala Lumpur

  Harga Jurnal Filologi Melayu Jil. 20,2013 Malaysia RM 15.00

 • Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Pencrbitan

  Jurnal Filologi Melayu/Perpustakaan Negara Malays ia, 1992 - Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 1992-.

  Jil. : 26 cm Tahunan ISS N 01 28-6048

  I. Malay philology - Periodicals. II. Judul : +.!u.. ~+'~jj)~ 899.2305

  Hak cipta Perpustakaan Negara Malays ia 2012

  I. Perpustakaan Ncgara Malaysia . = Jurnal Filologi Melayu.

  * Para penuli s makalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pendapat-pcndapat yang terdapat dalalll makalah masing-Illasing.

  Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Pencrbitan

  Jurnal Filologi Melayu/Perpustakaan Negara Malays ia , 1992 - Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia , 1992-.

  Jil. : 26 cm Tahunan ISSN 0128-6048

  I. Malay philology - Periodicals. II. Judul: ~u.. ~+I~j:o,~ 899.2305

  Hak cipta Perpustakaan Negara Malaysia 2012

  I. Perpustakaan Ncgara Malaysia. = Jurnal Filologi Mclayu.

  * Para penulis makalah bertanggungjawab sepcnuhnya lcrhadap pcndapal-pcndapal yang lcrdapal dalam makalah masing-masing .

 • KANDUNGAN

  Dari Meja Editor

  Kearifan Tempatan dalam Itqan AI-Muluk Bi Ta'dil AI-Suluk: Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu Adi Yasran Abdul Aziz & Emyliza Sharida Asari

  Warkah-Warkah Sultan Pontianak Abad Ke-18 - Abad Ke-19: Keunikan Binaan Warkah Agus Syahrani

  Syair Siti Zubaidah Perang China: Sebuah Romans Membunga @ Siti Meriam Binti Yaacob

  Manuskrip-Manuskrip Melayu: Pemancar Gemerlapan Tamadun Kota Aceh dan Buton Ab. Razak Ab. Karim

  An Endearing Letter from A Dutch Colonial Governor to A Malay Ruler of Sam bas in The 191h Century Hasyim Musa

  Model Penyelamatan Naskhah-Naskhah Koleksi Masyarakat di Sumatera Pramollo Herry NIlr Hidayat Eka MeigaLia

  Manuskrip AI-Quran Koleksi Universiti Sains Islam Malaysia (USIM): Kajian Dari Aspek Kodikologi Dan I1mu Rasm AI-Quran Muhamm.ad Mustaqim Mohd Zarij

  Sistem Ejaan Jawi Lama dan Baru Serta Isu-Isu Berkaitan Transliterasi: Kajian Kes Terhadap Kitab Hidayah AI-Salikin Khairuddill Omar Che Wan ShamslI{ Bahri Che Wall Ahmad

  Mohammad Faidzul Nasrudill Mohd Zamri MIlrcdl Mohd Sanllsi Azmi

  Paleografi Jawi Digital Wadah Baru Kajian Tempat Asal Manuskrip Melayu Lama Khairuddin bin Omar Mohd Sallilsi bill Azmi Mohammad Faidzul bill Nasrudill

  Azizi Abdill/aall Che Wan Shamslll Bahri Che Wall Ahmad

  Muka Surat

  9-20

  21-37

  39-58

  59-71

  73-85

  87-101

  103-115

  117-133

  135-150

  KANDUNGAN

  Dari Meja Editor

  Kearifan Tempatan dalam Jtqan AI-Muluk Bi Ta'dil AI-Suluk: Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu Adi Yasran Abdul Aziz & Emyliza Sharida Asari

  Warkah-Warkah Sultan Pontianak Abad Ke-18 - Abad Ke-19: Keunikan Binaan Warkah Agus Syahrani

  Syair Siti Zubaidah Perang China: Sebuah Romans Membunga @ Siti Meriam Binti Yaacob

  Manuskrip-Manuskrip Melayu: Pemancar Gemerlapan Tamadun KotaAceh dan Buton Ab. Razak Ab. Karim

  An Endearing Letter from A Dutch Colonial Governor to A Malay Ruler of Sam bas in The 191h Century Hasyim Musa

  Model Penyelamatan Naskhah-Naskhah Koleksi Masyarakat di Sumatera Pramono Herry NIlr Hidayat Eka Meigalia

  Manuskrip AI-Quran Koleksi Universiti Sains Islam Malaysia (USIM): Kajian Dari Aspek Kodikologi Dan I1mu Rasm AI-Quran Milhamm.ad MIIstaqim Mohd Zarij

  Sistcm Ejaan Jawi Lama dan Baru Serta Isu-Isu Berkaitan Transliterasi: Kajian Kes Terhadap Kitab Hidayah AI-Salikin Khaimddin Omar Che Wan ShamslI( Bahri Che Wan Ahmad Mohammad Faidzu! Nasmdin Mohd Zamri Milrah Mohd Sallllsi Azmi

  Paleografi Jawi Digital Wadah Baru Kajian Tempat Asal Manuskrip Melayu Lama Khaimddin bin Omar Mohd Sallilsi bill Azmi Mohammad Faidzu! bill Nasrudill Azizi Abdlll/aall Che Wan ShamslI! Bahri Che Wall Ahmad

  Muka Surat

  9-20

  21-37

  39-58

  59-71

  73-85

  87-101

  \03-115

  117-133

  135-\50

 • DARI MEJA EDITOR

  Syukur alhamdulillah kerana dengan izin-Nya, penerbitan Jurnal Filologi Melayu, Jilid 20 , 2013 ini merupakan satu lagi kejayaan Perpustakaan Negara Malaysia dalam usahanya menjadi penggerak utama memupuk budaya membaca dikalangan rakyat Malaysia. Penerbitan Jurnal Filo logi Melayu ini merupakan hasil buah fikiran para sarjana yang tidak pernah putus asa meneroka susur galur warisan kebijaksanaan bangs a Melayu. Penerbitan ini sedikit sebanyak menzahirkan pendekatan mengangkat disiplin ilmu melalui metodologi yang kukuh. Hujah akademik yang dibicarakan digarap dengan evolusi budaya yang telah terakam. Melalui pertimbangan yang teliti terhadap kebijaksanaan bangsa Melayu, penerbitan jurnal ini perlu diserlahkan kepada semua peringkat umur dan masyarakat umum.

  Jurnal Fi lologi Melayu inijuga memaparkan hasil tinjauan pakar manuskrip melayu dari sub-bidang yang berbeza. Justenl terhasillah satu pengalaman keilmuan yang terakam melalui karya pena dan diteljemahkan dalam bentuk penerbitan ini. Sudut pandangan yang begitu luas dan diPlIPuk dengan penuh ketelitian memberi impak bermakna terhadap penghasi Ian naskhah ini , Segala bidang kaj ian manuskrip Melayu digarap dalam sebuah jurnal yang wajar menjadi milik bersama.

  Sehllbungan itu , Perpustakaan Negara Malaysia ingin mengllcapkan tahniah dan syabas kepada semua penyelidik yang menyumbang dalam penulisanjurnal ini, sekali glls melambangkan bidang professional kepustakawanan menekankan penyelidikan dan pembangllnan minda dalam sejarah dan budaya bangsa dan negara.

  Jurnal Filologi Melayu Jilid 20 , 20 13 ini juga menandakan iltizam Perpustakaan Negara Malaysia untuk menekankan kepentingan bidang penyelidikan dan mengilhamkan pendekatan baru untuk pengkajian manuskrip Melayu dalam pelbagai menifestasinya. Semoga semua pihak dapat memanfaatkan penerbitan jurnal yang sangat bernilai ini.

  BANGSA MEMBACA , BANGSA BERJAYA

  DARI MEJA EDITOR

  Syukur alhamdulillah kerana dengan izin-Nya, penerbitan Jurnal Filologi Melayu, Jilid 20 , 2013 ini merupakan satu lagi kejayaan Perpustakaan Negara Malaysia dalam usahanya menjadi penggerak utama memupuk budaya membaca dikalangan rakyat Malaysia. Penerbitan Jurnal Filologi Melayu ini merupakan hasil buah fikiran para sarjana yang tidak pernah putus asa meneroka susur galur warisan kebijaksanaan bangsa Melayu. Penerbitan ini sedikit sebanyak menzahirkan pendekatan mengangkat disiplin ilmu melalui metodologi yang kukuh. Hujah akademik yang dibicarakan digarap dengan evolusi budaya yang telah terakam. Melalui pertimbangan yang teliti terhadap kebijaksanaan bangsa Melayu, penerbitan jurnal ini perIu diserIahkan kepada semua peringkat umur dan masyarakat umum.

  Jurnal Filologi Melayu ini juga memaparkan hasil tinjauan pakar manuskrip melayu dari sub-bidang yang berbeza. Justenl terhasillah satu pengalaman keilmuan yang terakam melalui karya pena dan diterjemahkan dalam bentuk penerbitan ini. Sudut pandangan yang begitu luas dan dipupuk dengan penuh ketelitian memberi impak bermakna terhadap penghasi Ian naskhah ini, Segala bidang kaj ian manuskrip Melayu digarap dalam sebuah jurnal yang wajar menjadi milik bersama.

  Sehubungan itu, Perpustakaan Negara Malaysia ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua penyelidik yang menyumbangdalam penulisanjurnal ini , sekaligus melambangkan bidang professional kepustakawanan menekankan penyelidikan dan pembangunan minda dalam sejarah dan budaya bangsa dan negara.

  Jurnal Filologi Melayu Jilid 20 , 2013 ini juga menandakan iltizam Perpustakaan Negara Malaysia untuk menekankan kepentingan bidang penyelidikan dan mengilhamkan pendekatan baru untuk pengkajian manuskrip Melayu dalam pelbagai menifestasinya