kkp rasm uthamani ppismp

Download KKP Rasm Uthamani PPISMP

Post on 04-Jun-2018

333 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 KKP Rasm Uthamani PPISMP

  1/31

  1

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah,inayah dan

  kurnianya, akhirnya dapat juga kami berdua menyiapkan Tugasan Kerja Kursus Pendek

  bagi subjek Pendidikan Islam 2 (Rasm Uthmani) yang diberikan ini dalam tempoh masa

  yang telah diberikan dengan jayanya.

  Pertama kalinya saya ingin merakamkan setinggi tinggi penghargaan kepada

  pensyarah yang amat kami hormati iaitu Ustaz Dr Saidi Bin Mohd yang memberi

  seberapa banyak maklumat yang berguna kepada kami sepanjang menyiapkan

  tugasan ini. Kami juga banyak mendapat bimbingan dan tunjuk ajar yang sangat

  berharga daripada beliau sepanjang menyiapkan kerja kursus pendek ini. Selain itu

  juga , nasihat serta sokongan beliau amat berguna sepanjang menyiapkan kerja kursus

  ini.

  Jutaan terima kasih juga ditujukan kepada ibubapa kami yang turut serta

  membantu dalam aspek kewangan dan motivasi sepanjang kami melaksanakan

  tugasan ini. Dan tidak lupa juga kepada semua rakan-rakan yang sama-sama

  memberikan kerjasama kepada kami dalam menyiapkan tugasan ini, terima kasih

  diucapkan.

  Sehubungan itu, kami berharap dengan menyiapkan tugasan ini, dapatlah kamimempertingkatkan kualiti dan kredibiliti diri kami dalam memperkasakan ilmu

  pengetahuan bersandarkan ilmu pendidikan agama islam yang ada serta dapat

  mengaplikasikan kepada pelajar-pelajar yang akan datang agar dapat menjadi modal

  insan yang cemerlang dari semua aspek.

  Akhir kata, kami begitu berbesar hati kepada pembaca yang turut bersama untuk

  mendapatkan ilmu berkaitan pendidikan agama islam ini walaupun hanya sedikit untuk

  dijadikan petunjuk pada masa hadapan dan sekarang demi membina suasana dan

  methodologi pembelajaran yang efektif dan sistematik. Sekian, terima kasih.

 • 8/13/2019 KKP Rasm Uthamani PPISMP

  2/31

  2

  PENDAHULUAN

  Al-Quranul Karim boleh ditakrifkan sebagai Kalamullah yang diturunkan kepada

  junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W melalui malaikat Jibril a.s. dan melalui Nabi

  Muhammad S.A.W. disampaikan kepada umat manusia. Al-Quran adalah kitab suci

  yang terakhir diturunkan sebagai pembimbing manusia ke jalan yang benar.

  Firman Allah Taala :

  (Surah Al-Isra: 9)

  Maksudnya: Sesungguhnya al-Quran ini menunjukkan ke jalan yang paling lurus dan

  memberi berita gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahawa

  bagi mereka ganjaran yang besar.

  Selain daripada itu, Nabi Muhammad bersabda yang bermaksud:

  Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Taala, maka baginya satu

  kebajikan, dan satu kebajikan itu digandakan dengan sepuluh kali ganda. Aku tidak

  mengatakan Alif, Lam, Mim itu satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim

  satu huruf.

  (Riwayat Ibnu Masud)

 • 8/13/2019 KKP Rasm Uthamani PPISMP

  3/31

  3

  1.0 Pengertian Rasm

  Rasm ialah pembentukan lafaz atau perkataan melalui penggabungan huruf-

  huruf hijaiyah atau gambaran-gambaran kalimah yang seterusnya dapat dituturkan. Ia

  juga boleh diertikan sebagai apa sahaja yang berkaitan dengan apa-apa jenis khat.

  1.1 Pengertian Rasm Uthmani (Istilahi)

  Rasm Uthmani ialah suatu ilmu yang membincangkan kaedah penulisan

  kalimah-kalimah ayat Al-Quran yang digunakan dan telah dipersetujui oleh Saidina

  Uthman ketika penyalinan dan penulisan Al-Quran. Ia juga ditakrifkan sebagai satu ilmu

  untuk mengetahui perbezaan antara mashaf-mashaf Rasm Uthmani dengan Rasm

  Qiyasi. Dr. Syaban Muhammad Ismail mendefinisikan dengan lebih terperinci sebagai

  satu keterangan yang membicarakan mengenai mashaf-mashaf yang ditulis pada

  zaman Sayyidina Uthman r.a dan diutus ke kota-kota Islam ketika itu. Rasm Uthmani

  juga dikenali sebagai Rasm Istilahi kerana dinisbahkan kepada para sahabat yang

  bertanggungjawab untuk menulis mashaf-mashaf dengan menggunakan rasm tersebut.

  Di samping itu, ia juga dinamakan dengan Rasm Tauqifi kerana kebanyakan

  ulama berpendapat bahawa rasm tersebut merupakan kaedah yang diajarkan oleh

  Rasulullah S.A.W dan bagindalah yang memerintahkan supaya ia digunakan dalam

  penulisan al-Quran pada ketika itu.

  1.2 Pengertian Rasm Imlai (Qiasi)

  Rasm Qiyasi ialah membentuk atau menggambarkan satu kalimah dengan huruf

  ejaannya, dengan mengambil kira cara untuk memulakan dan berhenti pada kalimahtersebut. Ia juga ditakrifkan dengan membentuk atau menggambarkan satu kalimah

  berpandukan huruf-huruf ejaannya, supaya bersesuaian antara tulisan kalimah tersebut

  dengan sebutannya. Rasm ini juga dinamakan sebagai Rasm ImlaI iaitu penulisan

  yang berpandukan kepada huruf-huruf ejaannya. Oleh sebab itu, cara penulisannya

  tidak dikaitkan dengan ziyadah, hadhaf, ibdal dan sebagainya.

 • 8/13/2019 KKP Rasm Uthamani PPISMP

  4/31

  4

  Kesimpulannya, Rasm Uthmani ialah tulisan asal al-Quran yang diwahyukan

  oleh Allah s.w.t. kepada Rasullullah s.a.w. dan rasm inilah yang digunakan oleh para

  sahabat untuk menulis ayat-ayat al-Quran, dan dinisbahkan kepada Saidina Uthman

  pula adalah kerana beliaulah yang mengarahkan supaya al-Quran disalin semula

  kepada beberapa buah mashaf dngan menggunakan rasm tersebut.

  2.0 Sejarah Penulisan & Perkembangan Rasm Uthmani

  TAHAP PERTAMA

  Zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Pada tahap ini penyandaran pada

  hafalan lebih banyak daripada penyandaran pada tulisan kerana hafalan para Sahabat

  Radhiyallahu anhum sangat kuat dan cepat disamping sedikitnyaorang yang mampu

  membaca dan menulis Bahkan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk menulis juga tidak

  begitu banyak. Oleh kerana itu siapa saja dari kalangan mereka yang mendengar satu ayat, dia

  akan terus menghafalnya atau menuliskannya dengan kelengkapan seadanya di pelepah

  kurma, potongan kulit, permukaan batu atau tulang belikat unta. Jumlah para penghafal Al-

  Quran sangat banyak.

  Dalam kitab Shahih Bukhari [1] dari Anas Ibn Malik Radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi

  Sallallahu alaihi wa sallam mengutus tujuh puluh orang yang disebut Al-Qurra. Mereka

  dihadang dan dibunuh oleh penduduk dua desa dari suku Bani Sulaim ; Ril dan Dzakwan

  berdekatan sumur Maunah. Namun dikalangan para sahabat selain mereka masih banyak para

  penghafal Al-Quran, seperti Khulafa' Ar Rasyidin, Abdullah Ibn Masud, Salim yang pernah

  menjadi hamba Abu Hudzaifah, Ubay Ibn Kaab, Muadz Ibn Jabal, Zaid Ibn Tsabit dan Abu

  Darda Radhiyallahu anhum.

  TAHAP KEDUA

  Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu anhupada tahun 12 Hijriyah.

  Penyebabnya adalah : Pada perang Yamamah banyak dari kalangan Al-Qurra yang terbunuh,

  di antaranya Salim bekas hamba Abu Hudzaifah ; salah seorang yang Rasulullah Shallallahu

  alaihi wa sallam memerintahkan untuk mengambil pelajaranAl-Quran darinya.

 • 8/13/2019 KKP Rasm Uthamani PPISMP

  5/31

  5

  Maka Abu Bakar Radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar

  tidak hilang. Dalam kitab Shahih Bukahri [2] disebutkan, bahwa Umar Ibn Khattab

  mengemukakan pandangan tersebut kepada Abu Bakar Radhiyallahu anhu setelah selesainya

  perang Yamamah. Abu Bakar tidak mahu melakukannya kerana takut dosa, sehingga Umar

  terus-menerus mengemukakan pandangannya sampai Allah Subhanahu wa Taala

  membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu, dia lalu memanggil Zaid Ibn Tsabit

  Radhiyallahu anhu. Di samping Abu Bakar bediri Umar, Abu Bakar mengatakan kepada Zaid :

  Sesunguhnya engkau adalah seorang yang masih muda dan cerdik akalnya, kami tidak

  meragukannmu, engkau dulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wa

  sallam, maka sekarang carilah Al-Quran dan kumpulkanlah!, Zaid berkata : Maka akupun

  mencari dan mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, permukaan batu dan dari hafalan

  orang-orang lain.Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat, kemudian

  dipegang oleh Umar hingga wafatnya, dan kemudian di pegang oleh Hafsah Binti Umar

  Radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Bukhari secara panjang lebar.

  Kaum muslimin pada waktu itu seluruhnya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abu

  Bakar. Mereka menganggap perbuatannya itu sebagai nilai positif dan keutamaan bagi Abu

  Bakar, sehingga Ali Ibn Abi Thalib Radhiyallahu anhu mengatakan : Orang yang paling besar

  pahalanya pada mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar, semoga Allah Subhanahu wa Taala

  memberi rahmat kepada Abu Bakar kerana, dialah orang yang pertama kali mengumpulkan

  Kitab Allah Subhanahu wa Taala.

  TAHAP KETIGA

  Pada zaman Amirul Mukminin Uthman Ibn Affan Radhiyallahu anhu, iaitu pada tahun 25

  Hijriyah. Sebabnya adalah perbezaan kaum muslimin pada dialek bacaan Al-Quran sesuai

  dengan perbezaan mushaf-mushaf yang berada di tangan para sahabat Radhiyallahu anhum.

  Hal itu dikhuatirkan akan menjadi fitnah, maka Uthman Radhiyallahu anhu memerintahkan

  untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf sehingga kaum muslimin

  tidak berbeza bacaannya kemudian bertengkar pada Kitab Allah Subhanahu wa Taala dan

  akhirnya berpecah belah.

  Dalam kitab Sahih Bukhari [3] disebutkan, bahwasanya Hudzaifah Ibnu Yaman

 • 8/13/2019 KKP Rasm Uthamani PPISMP

  6/31

  6

  Radhiyallahu anhu datang menghadap Uthman Ibn Affan Radhiyallahu anhu dari perang

  pembebasan Armenia dan Azerbaijan. Dia khuatir melihat perbezaan mereka pada dialek

  bacaan Al-Quran, dia katakan : Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah um