cth research merokok

Upload: jevonyap

Post on 06-Apr-2018

250 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  1/49

  BAB 1: PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Merokok adalah merupakan gejala yang menjadi ancaman kepada kesihatan

  bukan sahaja kepada perokok aktif itu sendiri tetapi juga ancaman terhadap

  kesihatan orang lain yang menjadi perokok pasif. Ini kerana, merokok adalah

  penyebab utama penyakit dan membawa kepada kematian awal. Ia

  bertanggungjawab ke atas 90% barah paruparu dan beberapa barah lain, 75%

  penyakit pernafasan, 25% penyakit jantung koronari, komplikasi semasa

  mengandung dan penyakit pernafasan di kalangan kanak-kanak (Sila rujuk

  lampiran 1).

  Secara global , merokok meragut nyawa 3 juta orang setiap tahun meskipun ia

  adalah merupakan penyebab kematian yang boleh dicegah. Berdasarkan trenda

  semasa , angka kematian akan meningkat kepada 10 juta orang setahun untuk

  selama tiga puluh tahun di mana 70% kematian tersebut berlaku di negara-

  negara sedang membangun (1).

  Kajian-kajian terdahulu telah menunjukkan bahawa sekitar 90% perokok

  memulakan tabiat ini semasa mereka berumur belasan tahun lagi. Berpandu

  1

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  2/49

  kepada petunjuk tersebut, ini juga bermakna bahawa Pembantu Perubatan

  Pelatih adalah tidak terkecuali dari gejala yang tidak sihat ini.

  Meskipun jumlah sebenar belum diketahui, tetapi dari pemerhatian secara kasar

  menampakkan ramai juga Pembantu Perubatan Pelatih yang merokok.

  Memandangkan perkembangan yang tidak sihat ini melibatkan pelatih personel

  kesihatan yang bakal memikul tanggungjawab sebagai agen mempromosi cara

  hidup sihat, satu kajian perlu dibuat untuk mengenalpasti faktor-faktor yang

  mendorong mereka merokok.

  1.2 Rasional

  Di Kolej Pembantu Perubatan belum ada kajian yang dibuat tentang merokok

  yang melibatkan Pembantu Perubatan pelatih. Tujuan projek ini dipilih ialah

  untuk mengenalpasti kenapa pelatih merokok walaupun tindakan tatatertib boleh

  dikenakan ke atas mereka.

  Apa yang lebih penting ialah mereka adalah bakal personel kesihatan yang

  diharap dan dipertanggungjawabkan untuk mempromosi cara hidup sihat di

  kalangan masyarakat. Apabila mereka sendiri tidak merokok dan mengamalkan

  2

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  3/49

  cara hidup sihat sepanjang perkhidmatan nanti, sudah pasti mereka akan dapat

  menjalankan tanggungjawab sebagai agen anti-merokok dengan berkesan.

  Hasil kajian yang diperolehi dari projek ini diharap dapat membantu pihak kolej

  untuk merangka strategi serta mengambil langkah awal yang lebih bersepadu

  dalam usaha mengurangkan (kalaupun tidak dapat membasmi) masalah

  merokok di kalangan Pembantu Perubatan Pelatih khasnya di Kolej Pembantu

  Perubatan Kuching.

  1.3 Objektif projek

  Objektif projek ini dilakukan di Kolej Pembantu Perubatan ialah untuk

  menentukan nisbah pelatih yang merokok dengan yang tidak merokok, untuk

  mengetahui usia bilakah pelatih mula merokok serta untuk mengetahui jumlah

  batang rokok dihisap sehari. Objektif seterusnya ialah untuk mengenalpasti

  faktor-faktor yang mendorong para pelatih merokok dan juga untuk menentukan

  faktor-faktor yang menyebabkan pelatih yang terdahulunya merokok, tetapi telah

  berjaya berhenti.

  1.4 Skop projek

  Projek ini akan tertumpu hanya kepada Pembantu Perubatan Pelatih semester 3

  di Kolej Pembantu Perubatan Kuching. Ini adalah kerana mereka masih berada

  3

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  4/49

  di kolej dan sedang mengikuti sesi kuliah. Ini akan memudahkan pengambilan

  data dalam masa yang singkat dan menjimatkan kos penghantaran borang soal

  selidik.

  Kajian yang akan dibuat ke atas para pelatih ialah nisbah mereka yang merokok

  dengan yang tidak merokok, usia bilakah mereka mula merokok, jumlah batang

  rokok dihisap sehari, faktor-faktor yang mendorong mereka merokok, bilangan

  yang cuba berhenti merokok, sebab-sebab mereka gagal berhenti dan faktor-

  faktor yang menyebabkan mereka yang terdahulunya merokok, tetapi telah

  berjaya berhenti.

  1.5 Definisi konsep / istilah

  Bermula dari tahun 1992 di Amerika, mereka yang masih merokok didefinisikan

  sebagai orang yang pernah merokok dan menyatakan bahawa mereka kini

  masih merokok setiap hari atau sebarang hari. Bekas perokok didefinisikan

  sebagai orang yang pernah merokok dan menyatakan bahawa mereka kini tidak

  lagi merokok. Mereka yang pernah merokok pula didefinisikan sebagai orang

  yang menyatakan bahawa mereka pernah menghisap sekurang-kurangnya 100

  batang rokok (2).

  Supramaniam, dalam kajiannya ke atas doktor tentera, mendefinisikan mereka

  yang tidak pernah merokok sebagai orang yang langsung tidak merokok atau

  merokok kurang dari 100 batang rokok sepanjang hayatnya. Mereka yang kini

  4

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  5/49

  masih merokok didefinisikan sebagai orang yang merokok lebih dari 100 batang

  rokok dan masih merokok ketika survei dijalankan. Heavy smoker didefinisikan

  sebagai orang yang merokok 20 atau lebih 20 batang rokok sehari, moderate

  smoker 10 19 batang rokok sehari dan light smoker kurang dari 10 batang

  rokok sehari (3). Walau bagaimanapun, untuk tujuan kajian ini, klasifikasi

  perokok adala seperti di bawah :

  Perokok aktif - seorang yang menyedut asap rokok secara tidak langsung

  iaitu

  melalui penapis yang ada pada pangkal rokok tersebut.

  Perokok pasif - seorang yang menyedut asap rokok secara langsung iaitu

  tanpa

  sebarang penapis.

  Pernah merokok - telah merokok sekurang-kurangnya sekali sepanjang

  hayat.

  Light smoker - seorang yang merokok kurang daripada 10 batang rokok

  sehari.

  Moderate smoker - seorang yang merokok di antara 10 hingga 20 batang rokok

  sehari.

  5

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  6/49

  Heavy smoker - seorang yang merokok lebih daripada 20 batang rokok

  sehari.

  BAB 2: TINJAUAN KARYA

  Kelaziman tabiat merokok di kalangan orang dewasa di Amerika ialah 42% pada

  tahun 1965 dan 25% pada tahun 1993. Pada tahun 1993, kira-kira 46 juta orang

  dewasa di Amerika Syarikat merokok. Walau bagaimanapun, kira-kira 18% dari

  angka tersebut tidaklah merokok setiap hari (4). Di New Zealand, merokok di

  kalangan lelaki dan perempuan yang berumur 15 tahun ke atas menunjukkan

  penurunan dari tahun 1976 hingga 1992 (5). Sebaliknya, kajian yang dijalankan

  pada tahun 1980an menunjukkan bahawa merokok di Asia Tenggara mengalami

  peningkatan (6).

  Kajian di Malaysia pada tahun 1986, melaporkan bahawa seramai 1.7 juta orang

  di Semenanjung Malaysia adalah perokok. Ini bermakna bahawa seorang dalam

  5 orang dewasa (berumur 15 tahun ke atas) adalah perokok. Kelaziman merokok

  adalah lebih tinggi di kalangan lelaki (41%) jika dibandingkan dengan perempuan

  (4%). Kajian pada tahun 1996 pula, menunjukkan kelaziman bagi mereka yang

  pernah merokok ialah 30.6% dan yang masih merokok ialah 24.8% (1) .

  Dari segi pola merokok, kebanyakan penduduk Amerika Syarikat telah mula

  merokok ketika mereka di peringkat remaja lagi. Sebagai contoh, di kalangan

  orang dewasa berumur 30 hingga 39 tahun pada tahun 1991 yang pernah

  merokok, 89% mencuba merokok buat kali pertama dan 79% merokok tiap-tiap

  6

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  7/49

  hari memulakannya pada atau sebelum mereka berusia 18 tahun (7). Bagi

  Malaysia, min umur mula merokok ialah 19.9 tahun (1).

  Berapa kajian telah dijalankan untuk mengetahui kenapa orang merokok. Adalah

  didapati orang dewasa yang kerap mengalami keresahan dan kemurungan

  adalah dua kali ganda akan menjadi perokok dibandingkan dengan mereka yang

  bukan perokok. Pada umumnya, perokok menyatakan bahawa merokok

  memberi nikmat, melegakan stres dan meningkatkan keyakinan diri (8).

  Kajian ke atas para pelajar di institut-institut perubatan di Bandaraya Riyadh

  mendapati sebab-sebab mereka merokok termasuklah perasaan telah matang

  dan boleh berdikari, melegakan stres, meniru orang lain, tekanan sosial daripada

  rakan dan saudara mara (9).

  Antara faktor risiko yang berkait rapat dengan tabiat merokok ialah

  berpendapatan rendah, kurang berpendidikan, mengalami kemurungan dan

  kelas sosial yang rendah(10).

  Tabiat merokok di Malaysia menunjukkan bahawa ia berkait rapat dengan

  keadaan sosio-ekonomi yang rendah. Ini boleh dilihat berdasarkan

  kelazimannya yang lebih tinggi di luar bandar, di kalangan kumpulan etnik dari

  kelas sosio-ekonomi yang rendah, di kalangan mereka yang hanya setakat

  menerima pendidikan di peringkat sekolah rendah dan mereka yang di sektor

  pertanian (1).

  7

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  8/49

  Apabila merokok sudah berakar umbi, agak sukar bagi perokok menghindari

  tabiat tersebut. Ini kerana merokok adalah merupakan suatu ketagihan. Di

  Amerika, bilangan mereka yang berhenti merokok meningkat dari 24% dalam

  tahun 1965 kepada 50% dalam tahun 1993. Tabiat merokok yang semakin

  berkurangan di kalangan lelaki dan wanita Amerika adalah kesan dari kempen

  anti-merokok yang telah dilancarkan secara besar-besaran di negara tersebut

  (11). Tetapi, masih banyak yang perlu dilakukan. Meskipun 70% para perokok

  berniat hendak berhenti dan 34% pernah mencuba untuk meninggalkan tabiattersebut setiap tahun, hanya 2.5% sahaja yang berjaya berhenti merokok (12).

  Di Malaysia, bilangan mereka yang pernah mencuba untuk meninggalkan tabiat

  merokok sepanjang tahun 1995 ialah 43.5%. Walau bagaimanapun, hanya

  18.3% sahaja berjaya berhenti merokok sepanjang tahun tersebut. Beberapa

  program promosi dan polisi nasional berkenaan anti-merokok telah dijalankan

  oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama Badan-badan Bukan

  Kerajaan. Adalah didapati bahawa kempen dan aktiviti-aktiviti mempromosi

  kesihatan tersebut telah berjaya memberi pengetahuan tentang bahaya merokok

  dan manfaat jika berhenti merokok (1).

  Terdapat dua kaedah untuk berhenti merokok, farmalogikal dan bukan

  farmalogikal. Kaedah farmalogikal melibatkan preskripsi dan pembelian produk

  atau ubat-ubatan, sementara kaedah bukan farmalogikal termasuklah

  8

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  9/49

  pendekatan-pendekatan psikologikal seperti penggunaan akupunktur, hipnosis,

  kurangkan merokok secara beransur-ansur dan

  sokongan kumpulan. Apa jua cara sekalipun, perokok itu sendiri mesti ada

  keinginan untuk berhenti merokok serta mesti mengubah tabiat dan perangai (1).

  Seperti mana yang dinyatakan oleh bekas-bekas perokok, faktor yang paling

  penting untuk berhenti nerokok ialah daya keinginan.( wiillpower ). Di kalangan

  mereka yang masih merokok, mereka menyatakan kurang daya kinginan,

  ketagihan, merokok melegakan tekanan dan nikmat merokok sebagai alasanmereka untuk terus merokok (4). Walau bagaimanapun, berhenti merokok

  banyak faedahnya. Ini kerana berhenti merokok antara lain ialah ia

  mengurangkan risiko kemasukan ke hospital dan kematian akibat penyakit

  kronok. Bagi bekas-bekas perokok yang telah meninggakan tabiat tersebut,

  risiko menghidapi kanser paru-paru adalah 30 50% kurang dibandingkan

  dengan mereka yang masih meneruskannya (13).

  Pada tahun 1995, seramai 514,000 orang mati akibat kanser paru-paru dan

  625,000 orang mati akibat penyakit kardiovaskular di negara-negara maju adalah

  disebabkan oleh tabiat merokok. Wabak ini baru berrmula di negara-negara

  sedang membangun dengan negara China dan India telah menunjukkan

  peningkatan yang ketara dan mendadak kesan dari peningkatan penduduknya

  yang merokok (1).

  9

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  10/49

  Kajian di United Kingdom telah menunjukkan bahawa perokok yang dalam

  lingkungan umur tiga puluhan dan empat puluhan adalah lima kali lebih mudah

  mendapat serangan penyakit jantung jika dibandingkan dengan mereka yang

  tidak merokok (1). Ini adalah kerana merokok merendahkan tahap lipoprotein

  berkepadatan tinggi ( lemak yang baik ) di dalam darah (Sila rujuk lampiran 2 ).

  Kerana bebanan daripada penyakit dan masalah global kesan dari merokok,

  kebanyakan negara di seluruh dunia telah melaksanakan beberapa dasar untu

  memerangi amalan merokok. Di Malaysia, beberapa dasar anti-merokok telahdiperkenalkan di bawah seksyen 34 dan 36 Akta Makanan 1983. Ia termasuklah

  larangan pengiklanan secara langsung produk tembakau di semua jenis media

  dan larangan pembiayaan promosi secara langsung produk tembakau. Akta

  deskripsi Perdagangan pula menghendaki semua kotak rokok dilabel dengan

  tanda amaran Merokok Membahayakan Kesihatan (1).

  BAB 3: METODOLOGI

  3.1 Nama kajian

  Masalah merokok di kalangan Pembantu Perubatan Pelatih.

  3.2 Lokasi kajian : Kolej Pembantu Perubatan Kuching.

  10

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  11/49

  Kolej Pembantu Perubatan Kuching adalah merupakan institusi latihan yang

  telah ditubuhkan pada tahun 1969. Objektif utama penubuhannya ialah untuk

  melatih dan seterusnya melahirkan para personel kesihatan yang cekap,

  berketrampilan, komited dan profesional sepanjang memberi perkhidmatan

  kesihatan kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Di awal

  penubuhannya, Kolej ini pada asalnya cuma melatih para personel tempatan

  sahaja. Tetapi semenjak tahun 1987, Kolej ini juga telah mula menerima

  pengambilan para pelatih dari negeri Sabah sehingglah sekarang. Kursus utama

  yang dikendalikan di kolej ini ialah kursus pembantu perubatan yang dianjurkanoleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Di samping itu, ia juga mengendalikan

  pelbagai kursus lain seperti kursus pos basik, kursus peningkatan perkhidmatan

  dan kursus induksi untuk para personel kesihatan dari negeri Sarawak dan

  Sabah.

  Setakat ini, pengambilan pelatih adalah pada bulan Julai setiap tahun. Sehingga

  Julai 2002, bilangan keseluruhan pelatih yang sedang mengikuti kursus

  pembantu perubatan ialah seramai 272 orang. Jangkamasa kursus tersebut

  ialah 3 tahun (6 semester) dan dibahagikan kepada dua fasa, iaitu; fasa pra-

  klinikal dan fasa klinikal. Fasa pra-klinikal diadakan pada 3 semester pertama

  yang merangkumi pembelajaran teori di bilik kuliah, sesi amali di makmal

  ketrampilan dan lain-lain aktiviti yang dijalankan di kolej. Fasa klinikal (semester

  4, 5 dan 6) merupakan fasa penempatan klinikal di hospital, pusat kesihatan dan

  klinik khas atau klinik pakar di mana mereka akan mempraktikkan apa yang telah

  11

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  12/49

  dipelajari di samping bertujuan mendedahkan mereka kepada suasana

  pekerjaan yang sebenarnya.

  Sepanjang menjalani kursus ini terutama fasa pra-klinikal, kesemua pelatih

  tinggal di hostel yang disediakan berhampiran kawasan hospital tetapi di luar

  kawasan kolej.

  3.3 Alat kajian

  Dalam kajian ini , satu set borang soal selidik telah disediakan sebagai alat untuk

  mengumpul data primer. Borang tersebut dipecahkan kepada 4 bahagian iaitu

  Bahagian A , B , C dan D. Keseluruhannya ia mengandungi sejumlah 15 soalan

  berbentuk objektif yang telah disusun untuk mendapat respon dari responden

  ( Sila lihat lampiran 3 ).

  3.4 Pengumpulan Data

  Pengumpulan data primer telah dilakukan dari 22hb. Julai 2002 hingga 05hb.

  Ogos 2002 iaitu selama 2 minggu. Sebanyak 94 set borang soal selidik telah

  dihantar melalui Pos laju ke Kolej Pembantu Perubatan Kuching. Dengan

  kerjasama Pengajar yang menjaga , borang tersebut telah diedarkan kepada

  12

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  13/49

  responden. Kerahsiaan respon adalah ditekankan di mana segala data yang

  dikumpul adalah semata-mata untuk tujuan kajian.

  Setelah tempoh 2 minggu untuk mengumpul data berakhir, borang soal selidik

  telah dihantar ke Kolej Pembantu Perubatan Ulu Kinta ( tempat praktikum ketika

  itu ) melalui Pos laju. Dari 94 responden yang telah dibekalkan dengan borang

  soal selidik, hanya 91 orang yang telah mengembalikan borang tersebut.

  Justeru, semua perkiraan dan keputusan data yang diperolehi adalah

  berdasarkan kepada bilangan 91 responden untuk mewakili 100% pencapaian.

  3.5 Sampel

  Untuk tujuan kajian ini, seramai 91 orang Pembantu Perubatan Pelatih semester

  3 dari Kolej Pembantu Perubatan Kuching, telah diambil sebagai sampel yang

  mewakili 33.5% dari kesemua 272 orang pelatih yang sedang mengikuti program

  Diploma Pembantu Perubatan sesi 2002 di kolej tersebut.

  BAB 4: KEPUTUSAN

  13

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  14/49

  Analisa data telah dilakukan dengan meneliti kesemua 91 set borang soal selidik

  yang telah dikembalikan. Berikut adalah keputusan-keputusan data yang telah

  diperolehi :

  BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI

  1. Umur

  67%

  33%

  18 22 tahun > 22 tahun

  Rajah 1: Carta pai menunjukkan peringkat umur responden

  Secara keseluruhannya responden adalah dalam lingkungan umur 19 hingga 27

  tahun. Seramai 60 responden bersamaan dengan 67% adalah dalam

  lingkungan umur 18 hingga 22 tahun dan 31 responden bersamaan dengan

  33% adalah dalam lingkungan umur 22 hingga 34 tahun.

  2. Suku kaum

  14

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  15/49

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  16/49

  Adalah didapati daripada kajian ini, seramai 64 daripada 91 responden

  menyatakan bahawa mereka pernah merokok . Manakala selebihnya yang

  seramai 27 orang menyatakan mereka tidak pernah merokok.

  2. Usia mula merokok

  2

  24

  36

  2

  0

  10

  20

  30

  40

  < 10 tahun 11 15 tahun 16 20 tahun 21 25 tahun

  Umur

  B i l

  . r e s p o n

  d e n

  Rajah 4: Carta turus menunjukkan umur responden mula merokok

  Seramai 36 (56.3%) responden mula merokok ketika dalam lingkungan umur 16

  20 tahun, 24 (37.5%) responden mula merokok semasa dalam lingkungan

  umur 11 15 tahun. Sementara itu, 2 (3.1%) responden menyatakan bahawa

  mereka mula merokok pada usia yang lebih muda iaitu sebelum berumur 10

  tahun. Hanya 2 (3.1%) responden sahaja yang mula merokok ketika dalam

  lingkungan umur 21 25 tahun.

  3. Faktor pendorong merokok

  16

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  17/49

  78.1%

  46.1%

  12.5% 9.4%

  54.7%

  0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

  1Faktor pendorong merokok

  P e r a

  t u s a n r e s p o n

  Ingin mencuba

  Terpengaruh oleh rakan

  Merokok menunjukkankematangan

  Terpengaruh oleh ibu / bapaStress

  Rajah 5: Carta turus menunjukkan faktor pendorong merokok

  Faktor utama yang mendorong pelatih merokok ialah ingin mencuba iaitu 78.1%

  respon. Ini dikuti oleh faktor stres 54.7% respon dan pengaruh rakan 46.1%

  respon. Faktor pendorong merokok yang lain,iaitu merokok menunjukkan

  kematangan 12.5% respon dan pengaruh ibu / bapa 9.4% respon.

  4. Bilangan batang rokok dihisap sehari

  70.3%

  29.7%

  0%10%20%30%40%50%60%70%80%

  Peratusresponden

  < 10 batang 10 20 batang

  Rokok dihisap sehari

  17

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  18/49

  Rajah 6: Carta silinder menunjukkan bilangan batang rokok dihisap

  sehari

  Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa daripada 64 orang pelatih yang pernah

  merokok, 45 orang menghisap kurang dari 10 batang rokok sehari manakala 19

  orang menghisap 10 20 batang rokok sehari .

  5. Pelatih yang masih merokok dan yang sudah berhenti

  62.5%

  37.5%

  Pelatih masih merokok Pelatih berhenti merokok

  Rajah 7: Carta pai menunjukkan peratusan pelatih yang masih merokok

  dan yang sudah berhenti

  Dapatan dari kajian ini menunjukkan bahawa seramai 24 daripada 64 responden

  yang terdahulunya merokok telah berjaya meninggalkan tabiat tersebut.

  Manakala 40 daripada 64 responden bersamaan dengan 62.5% masih lagi

  merokok.

  BAHAGIAN C

  18

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  19/49

  1. Cubaan berhenti merokok

  95%

  5%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  Peratusanresponden

  Pernah Tidak pernah

  Cuba berhenti mer okok

  Rajah 8: Carta silinder menunjukkan cubaan responden berhenti merokok

  Adalah didapati daripada kajian ini, seramai 38 atau 95% responden pernah

  mencuba berhenti merokok manakala seramai 2 atau 5% yang lain menyatakan

  bahawa mereka tidak pernah cuba berhenti merokok.2. Sebab gagal berhenti merokok

  52.5%

  75%

  57.5%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

  Peratusan respon

  Tidak menolaktawaran rokok

  Tidak selesa tanpamerokok

  Tidak dapat membuatkerja tanpa merokok.

  S e

  b a

  b

  19

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  20/49

  Rajah 9: Carta palang menunjukkan sebab-sebab pelatih gagal berhenti

  merokok

  Dapatan kajian menunjukkan sebab-sebab pelatih gagal berhenti ialah mereka

  tidak selesa tanpa merokok terutama selepas makan iaitu 75% respon, diikuti

  oleh sebab tidak dapat membuat kerja atau belajar tanpa merokok iaitu 57.5%

  dan seterusnya ialah sebab tidak menolak bila rakan memberi / menawarkan

  rokok dengan 52.5% respon.

  BAHAGIAN D

  1. Sebab berhenti merokok

  37.5%

  70.8%

  12.5%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

  Rokok semakin mahal

  Menjaga kes ihatan

  Menjimat w ang

  S e

  b a

  b

  Peratusan respon

  Rajah 10: Carta palang menunjukkan sebab-sebab pelatih berhenti

  merokok

  20

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  21/49

  Bagi pelatih yang berjaya berhenti merokok , kajian ini menunjukkan bahawa

  mereka berbuat sedemikian ialah kerana ingin menjaga kesihatan diri iaitu 70.8%

  respon , mahu menjimat wang iaitu 37.5% dan harga rokok yang semakin mahal

  iaitu 12.5%.

  BAB 5: PERBINCANGAN DAN CADANGAN

  5.1 Pendahuluan

  Samada di Malaysia mahupun di negara-negara lain di seluruh dunia, banyak

  yang telah diperkatakan tentang gejala merokok. Ini kerana, merokok

  meninggalkan kesan yang mendalam terhadap pembangunan dan sistem

  pentadbiran sesebuah negara meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk

  menanganinya. Impaknya kepada manusia sejagat amnya dan negara-negara

  sedang membangun khasnya, diberi gambaran yang jelas apabila Bank Dunia

  memberi peringatan kecualilah tabiat merokok berubah, tiga dekad dari

  sekarang, kematian pra-matang akibat merokok di negara sedang membangun

  akan melebihi gabungan kematian akibat AIDS,tuberculosis dan komplikasi

  melahirkan anak (1).

  Oleh kerana merokok secara beransur-ansur telah diterima sebagai budaya

  moden, memulakan tabiat ini ketika seseorang itu berumur belasan tahun bukan

  21

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  22/49

  lagi suatu perkara yang menghairankan dan akibatnya berlakulah kematian pra-

  matang. Mengikut anggaran Kementerian Kesihatan pada tahun 2000,

  sekurang-kuramgnya 3,000 kematian setiap tahun ( atau 8 kematian setiap hari )

  adalah disebabkan oleh merokok (Sila rujuk lampiran 4 ). Ini merupakan satu

  kerugian besar kepada negara dari segi sumber tenaga kerja kerana kematian

  tersebut kebanyakannya melibatkan mereka yang berada di peringkat umur yang

  produktif. Apa yang menyedihkan ialah apabila para personel kesihatan itu

  sendiri merokok sedangkan merekalah yang sepatutnya menjadi barisan

  hadapan dalam mempromosi cara hidup sihat di kalangan masyarakat sekeliling.

  5.2 Perbincangan

  Hasil daripada kajian yang dilakukan ke atas 91 orang Pembantu Perubatan

  Pelatih, adalah didapati 70.3% menyatakan bahawa mereka pernah merokok

  berbanding 29.7% yang menyatakan mereka tidak pernah merokok. Masyarakat

  sekeliling memang akan menjangka kadar merokok adalah rendah di kalangan

  mereka yang terpelajar, apatah lagi sudah diberi pengetahuan dan kefahaman

  dalam bidang perubatan. Walau bagaimanapun, dapatan dari kajian ini

  menunjukkan bahawa di kalangan para pelatih yang pernah merokok, 62.5%

  daripada mereka masih lagi meneruskan tabiat tersebut. Keadaan ini begitu

  membimbangkan kerana kalau tidak dibendung ia akan menular kepada pelatih-

  pelatih lain dan seterusnya akan menjejaskan imej Kolej . Jika tabiat merokok ini

  masih mereka ( pelatih yang masih merokok ) teruskan, kesan negatifnya tidak

  akan hanya berakhir di situ sahaja. Bila mereka sudah bertugas sebagai

  22

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  23/49

  Pembantu Perubatan dan masih lagi mengamalkan cara hidup yang tidak sihat

  ini, maka mereka sendiri sudah menjadi sebahagian daripada faktor pendorong

  merokok.

  Kajian ini mengenalpasti bahawa faktor utama yang mendorong pelatih merokok

  ialah perasaan ingin mencuba iaitu 78.1% respon. Faktor ini boleh dikaitkan

  dengan umur para pelatih yang secara keseluruhannya dalam lingkungan umur

  19 hingga 27 tahun di mana 67% adalah dalam lingkungan umur 18 22 tahun

  dan 33% adalah dalam lingkungan umur 22 34 tahun. Robert Havighurstmengkategorikan mereka yang dalam lingkungan umur 18 22 tahun sebagai

  golongan akhir remaja. Mengikut teori tugas perkembangan beliau, remaja pada

  peringkat ini akan cuba mendapat otonomi daripada ibu bapa dan mempunyai

  perasaan ingin mencuba. Selain berusaha membentuk identiti mereka juga akan

  membentuk kumpulan rakan sebaya (14). Peringkat ini juga dikenali sebagai

  peringkat stress and storm . Hasil kajian ini juga bertepatan dengan teori

  tersebut kerana didapati 56.3% pelatih yang pernah merokok memulakannya

  ketika mereka berusia antara 16 hingga 20 tahun lagi.

  Memandangkan sebelum mengikuti kursus ini pun majoriti dari mereka memang

  telah merokok, maka sebarang langkah untuk mencegah mereka memulakannya

  di peringkat sekolah rendah dan di peringkat sekolah menengah lagi amatlah

  penting. Ini adalah untuk menjadikannya sebagai sabahagian daripada strategi

  untuk menangani tabiat merokok di kalangan masyarakat keseluruhannya.

  23

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  24/49

  Faktor stres yang menunjukkan 54.7% respon boleh dikaitkan dengan jadual

  waktu kulaih yang ketat di samping mereka menyediakan diri untuk menduduki

  peperiksaan di akhir Semester 3 yang tidak berapa lama lagi. Pengaruh dan

  tekanan dari rakan sebaya adalah faktor yang memang telah dikenalpasti oleh

  pengkaji terdahulu sebagai pendorong merokok yang penting. Dapatan dari

  kajian ini juga memperlihatkan perkara serupa berlaku ke atas Pembantu

  Perubatan pelatih di mana pengaruh rakan menunjukkan 46.1% respon. Faktor

  pendorong merokok lain yang tidak kurang pentingnya ialah merokokmenunjukkan kematangan 12.5% respon dan pengaruh ibu bapa 9.4% respon.

  Di kalangan Pembantu Perubatan pelatih yang pernah merokok dapatan kajian

  ini menunjukkan bahawa tidak seorang pun yang termasuk dalam golongan

  heavy smoker . Kebanyakan mereka adalah light smoker iaitu 45 daripada 64

  orang pelatih yang pernah merokok, manakala selebihnya adalah moderate

  smoker . Justeru, jika tugas pemantauan ke atas hostel pelatih dilakukan dengan

  lebih kerap dan berterusan di samping penguatkuasaan peraturan kolej yang

  lebih ketat lagi dan disusuli dengan sesi kauseling serta nasihat, mungkin ramai

  di antara mereka yang akan meninggalkan tabiat tersebut. Ini adalah

  berdasarkan kajian ini yang mendapati ramai bilangan mereka cuba berhenti

  merokok. Apa yang menggembirakan ialah apabila kajian ini menunjukkan

  bahawa seramai 24 daripada 64 orang pelatih yang terdahulunya merokok telah

  berjaya meninggalkan tabiat tersebut. Walaupun 62.5% masih lagi merokok,

  24

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  25/49

  tetapi dari bilangan tersebut majoriti mereka pernah cuba berhenti merokok. Ini

  kerana, seramai 38 daripada 40 orang pelatih yang masih merokok pernah cuba

  berhenti meskipun tidak atau belum lagi berjaya untuk berbuat demikian.

  Persoalannya ialah, mengapakah mereka gagal berhenti merokok ?

  Dapatan kajian menunjukkan antara sebab-sebab pelatih gagal berhenti

  merokok ialah mereka tidak selesa tanpa merokok iaitu 75% respon, diikuti oleh

  sebab tidak dapat membuat kerja atau belajar tanpa merokok iaitu 57.5% dan

  seterusnya ialah sebab tidak menolak bila rakan memberi / menawarkan rokokdengan 52.5% respon.

  Bagi pelatih yang berjaya berhenti merokok , kajian ini menunjukkan bahawa

  mereka berbuat sedemikian ialah kerana ingin menjaga kesihatan diri iaitu 70.8%

  respon. Sepanjang menjalani fasa pra-klinikal untuk tempoh satu setengah

  tahun, pembelajaran teori tentang berbagai jenis penyakit terutama yang

  disebabkan oleh tabiat merokok telah membuka mata dan minda mereka

  bahawa merokok bukan sahaja tidak mendatangkan sebarang faedah tetapi

  sebenarnya ia mengundang maut. Malangnya, walaupun peratusan di atas

  nampak besar tetapi secara keseluruhan hanya satu pertiga ( 37.5%) sahaja

  daripada mereka telah berjaya meninggalkan tabiat merokok sedangkan mereka

  sedar tentang kesan buruk dan akibat akhir tabiat tersebut terhadap kesihatan

  dan nyawa mereka sendiri. Apa yang lebih penting ialah, mereka juga

  sepatutnya sedar bahawa tabiat tersebut bukan sahaja mengancam nyawa

  25

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  26/49

  mereka sendiri malah ancamannya terhadap kesihatan orang lain yang menjadi

  perokok pasif adalah lebih besar. Ini kerana, walaupun mereka menyedut asap

  secara langsung dari rokok yang dinyalakan, tetapi ia sudah melalui penapis

  sedangkan orang lain yang menjadi perokok pasif akan menyedut asap tersebut

  secara langsung tanpa melalui sebarang penapis.

  Sebab lain mereka berhenti merokok dan yang patut dicontohi oleh pelatih yang

  masih merokok ialah mahu menjimat wang iaitu 37.5% respon. Tindakan

  kerajaan menaikkan harga rokok juga sedikit sebanyak telah mulamenampakkan hasilnya. Ini kerana harga rokok yang semakin mahal adalah

  antara punca yang menyebabkan pelatih berhenti merokok iaitu 12.5% respon.

  Di peringkat kolej, sudah sampai masanya untuk semua pihak yang terlibat

  dengan disiplin pelatih duduk semeja dan menggembleng tenaga untuk

  merangka strategi serta mengambil tindakan yang lebih drastik supaya matlamat

  untuk mengurangkan masalah merokok di kalangan Pembantu Perubatan

  Pelatih khasnya di Kolej Pembantu Perubatan Kuching dapat direalisasikan.

  5.3 Kesimpulan

  Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa kelaziman tabiat merokok di kalangan

  Pembantu Perubatan Pelatih adalah tinggi dan begitu membimbangkan.

  Sebilangan besar mereka memulakannya di peringkat awal remaja kerana

  didorong oleh perasaan ingin mencuba dan pengaruh dari rakan sebaya. Di

  26

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  27/49

  kolej, mereka merokok adalah disebabkan oleh faktor stres yang mereka alami

  akibat jadual waktu kuliah ketat dan kerana tekanan hendak menghadapi

  peperiksaan yang merupakan penentu masa depan karier mereka dalam bidang

  perubatan. Majoriti pelatih yang merokok memang berhasrat hendak

  meninggalkan tabiat tersebut. Walaupun hanya satu pertiga telah berjaya

  berbuat demikian, hampir semua mereka yang masih merokok pernah cuba

  berhenti. Mereka berhenti merokok adalah kerana ingin menjaga kesihatan diri,

  mahu menjimat wang dan kerana harga rokok yang semakin mahal. Bagi

  mereka yang gagal berhenti merokok meskipun pernah cuba berbuat demikian,alasan yang diberi ialah mereka tidak selesa tanpa merokok terutama selepas

  makan , tidak dapat membuat kerja atau belajar tanpa merokok dan seterusnya

  ialah tidak menolak bila rakan memberi / menawarkan rokok.

  Berdasarkan dapatan dari kajian ini yang telah mengenalpasti faktor-faktor yang

  mendorong para pelatih merokok dan juga faktor-faktor yang menyebabkan

  pelatih yang terdahulunya merokok tetapi telah berjaya berhenti, maka dapatlah

  pihak kolej merangka strategi serta mengambil tindakan yang lebih drastik untuk

  menangani masalah merokok di kalangan Pembantu Perubatan Pelatih khasnya

  di Kolej Pembantu Perubatan Kuching.

  5.4 Cadangan

  27

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  28/49

  i) Pihak kolej tidak seharusnya bergantung harap kepada hanya seorang

  pengajar HEP sahaja untuk menjaga hal ehwal dan disiplin pelatih.

  Jawatankuasa berkenaan perkara tersebut harus diwujudkan supaya

  tugas pemantauan ke atas hostel pelatih dapat dilakukan dengan lebih

  kerap untuk memastikan pelatih benar-benar bebas daripada tabiat

  merokok.

  ii) Peraturan mengenai tabiat merokok seperti yang termaktub di dalam buku

  peraturan BTML untuk kolej-kolej sains kesihatan hendaklahdikuatkuasakan dengan lebih konsisten dan secara berterusan. Mana-

  mana pelatih yang ingkar dan melanggar peraturan tersebut hendaklah

  dikenakan tindakan tatatertib termasuk menamatkan latihan pelatih

  tersebut.

  iii) Peraturan mengenai tabiat merokok harus ditegaskan seawal hari

  pertama pelatih melangkah kaki ke kolej.

  iv) Ceramah pendidikan kesihatan tentang bahaya, kesan buruk dan akibat

  akhir tabiat tersebut terhadap kesihatan mereka sendiri dan juga

  kesihatan orang lain di sekeliling mereka haruslah dimasukkan sebagai

  sebahagian daripada aturcara Minggu Orientasi.

  28

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  29/49

  v) Memasukkan khidmat kauseling dan bimbingan ke dalam senarai tugas

  pengajar sebagai mentor. Mana-mana pelatih yang benar-benar

  menghadapi masalah dan memilih merokok sebagai jalan terakhir untuk

  menyelesaikan masalah tersebut,

  dia perlulah diberi peluang supaya menghadiri sesi khidmat kaunseling

  dan bimbingan.

  LIMITASI

  Sebagai seorang yang baru didedahkan dengan bidang ini, menyempurnakan

  satu kajian untuk pertama kali bukanlah satu perkara yang mudah. Di peringkat

  awal kajian ini, oleh kerana faktor masa, pengkaji hanya sempat berada di lokasi

  kajian semasa melakukan pemerhatian secara kasar ke atas sampel . Untuk

  mengumpul data , pengkaji hanya bergantung harap kepada rakan sekolej untuk

  melakukannya. Kajian ini terpaksa diketepikan sementara sepanjang tiga bulan

  sesi praktikum berlangsung. Oleh yang demikian, penulisan laporan kajian

  terpaksa dibuat dalam masa yang agak singkat.

  Keputusan kajian ini tidak boleh dianggap sebagai hasil kajian yang muktamad

  kerana tidak ada kajian yang seumpama ini dijalankan sebagai perbandingan

  atau rujukan yang dibuat sebelumnya. Hasil kajian pengkaji hanya berdasarkan

  kepada maklumat dan data-data melalui pemerhatian dan menggunakan borang

  soal selidik yang diisi oleh responden sendiri. Memang tidak dinafikan bahawa

  29

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  30/49

  responden mengenali pengkaji dan sedikit sebanyak memberi kesan bias dari

  segi kejujuran jawapan yang diberi atau diperolehi oleh pengkaji. Ini adalah

  limitasi yang dihadapi oleh pengkaji.

  Rujukan.

  1. Anon. (1996). National Health and Morbidity Survey, Kementerian

  Kesihatan Malaysia.

  2. Anon. (1992). Cigarette smoking among adult and changes I the definition

  of current cigarette smoking , United States.

  3. Supramaniam V. (1980). Habits and attitudes of Malaysian military

  doctors towards smoking . Med. Journal Malaysia, 34 : 205-10.

  30

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  31/49

  4 Anon. (1993). Health United States, USA.

  5. Hay D. (1993). The rise and fall of smoking in New Zealand. Journal of

  the Royal College of Phsicians of London, 27 : 315-9.

  6. Lee PH (1989). Smoking in developing countries: real cause for

  concern?. Medical Progress , 6:5

  7. Anon. (1994). Preventing tobacco use among young people: areport of the Surgeon General, Atlanta,GA: US Department of Health and

  Human Service, USA

  8. Patron GC, Hilbert M. (1996). Smoking Associated with Depression and

  Anxiety in Teenagers ?. American Journal of Public Health, 86:225-30.

  9. Abdalla Abdel Wahid Saeed (1993). Smoking Habit of Students in

  Secondary Health Institutes in Riyadh City, Arab Saudi. Journal of the

  Royal Society of Health.

  10. Thornton A., Lee P. and Fry J. (!994). Difference between smokers, Ex-

  smokers, Passive smokers and non-smokers. Journal of Clinicians , 1:

  1143-62.

  31

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  32/49

  11. Warner KE. (1989). Effect of anti-smoking campaign: an update.

  American Journal of Public Health , 79:144 -51.

  12. Anon. (1993). Smoking cessation during previous year among adults.

  MMWR, 42:504 7.

  13. Anon. ( 1990). A report of the surgeon general The Health Benefits of

  Smoking Cessation. Rockville, Maryland, USA.

  14. Ramlah J. & Mahani R. (2002). Psikologi Pendidikan: Pendekatan

  Kontemporari, Kuala Lumpur, Mc Graw Hill.

  Lampiran 1

  32

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  33/49

  33

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  34/49

  34

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  35/49

  Lampiran 2

  35

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  36/49

  36

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  37/49

  37

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  38/49

  38

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  39/49

  Lampiran 3

  BORANG SOAL SELIDIK

  TAJUK : MASALAH MEROKOK DI KALANGAN PEMBANTU PERUBATAN

  PELATIH

  Salam sejahtera,

  Adalah dimaklumkan bahawa borang soal selidik ini diedarkan adalah semata-

  mata bertujuan mengumpul maklumat yang akan digunakan dalam penyelidikan

  saya. Segala maklumat yang diterima adalah sulit dan akan dirahsiakan.

  Di atas kerjasama dan sokongan yang anda beri saya dahului dengan

  ucapan terima kasih.

  BAHAGIAN A

  Butir-butir peribadi pelatih

  1. Umur :_______ tahun

  39

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  40/49

  2. Suku kaum :___________________

  3. Agama :_______________________

  BAHAGIAN B

  1. Adakah anda pernah merokok ?

  Ya Tidak

  Jika Ya sila jawab soalan-soalan berikutnya.

  2. Berapakah usia anda mula merokok ?

  ___________ tahun.

  3. Adakah ibu / bapa / penjaga anda merokok ?

  Sila tanda [ / ] pada petak yang berkenaan sahaja.

  Ibu

  Bapa

  40

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  41/49

  Penjaga

  4. Apakah faktor yang mendorong anda merokok ?

  Sila tanda [ / ] pada petak yang berkenaan (boleh tanda lebih daripada satu

  petak).

  Ingin mencuba

  Terpengaruh oleh rakan

  Merokok menunjukkan kematangan

  Terpengaruh oleh ibu / bapa / penjaga yang merokok

  Stress

  5. Berapa batang rokok anda habiskan dalam sehari ?

  _____________________________________

  6. Adakah anda sekarang masih merokok ?

  41

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  42/49

  Ya Tidak

  Jika anda masih merokok, sila jawab soalan-soalan di Bahagian C sahaja .

  Jika anda pernah merokok tetapi sekarang sudah berhenti, sila jawab soalan-

  soalan di

  Bahagian D sahaja.

  BAHAGIAN C ( Untuk dijawab oleh mereka yang masih merokok )

  1. Jika anda sekarang masih merokok, pernahkah anda cuba berhenti merokok?

  Ya Tidak

  2. Apakah sebab-sebab anda gagal berhenti merokok ?

  Sila tanda [ / ] pada petak yang berkenaan (boleh tanda lebih daripada satu

  petak).

  42

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  43/49

  Tidak menolak bila rakan memberi / menawarkan rokok

  Tidak selesa tanpa merokok selepas makan

  Tidak dapat membuat kerja / belajar tanpa merokok

  3. Pernahkah anda diberi amaran oleh pihak kolej supaya berhenti merokok ?

  Ya Tidak

  4. Adakah anda pernah dikenakan tindakan tatatertib oleh pihak kolej kerana

  merokok ?

  Ya Tidak

  BAHAGIAN D ( Untuk dijawab oleh mereka yang merokok tetapi sudah

  berhenti ).

  1. Apakah sebab-sebab anda berhenti merokok ?

  Sila tanda [ / ] pada petak yang berkenaan (boleh tanda lebih daripada satu

  petak).

  Harga rokok yang semakin mahal

  43

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  44/49

  Menjaga kesihatan diri

  Mahu menjimat wang

  Pernah diberi amaran oleh pihak kolej

  Pernah dikenakan tindakan tatatertib oleh pihak kolej

  Lain-lain sebab ( Sila nyatakan )

  __________________________________________________________

  __

  __________________________________________________________

  __

  Lampiran

  4

  44

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  45/49

  45

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  46/49

  46

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  47/49

  Lampiran 5

  Jangka masa mengumpul data.

  Jangkamasa yang diambil untuk mengumpul data untuk projek ini bermula pada 22/7/2002 hingga 05/8/2002.

  JADUAL PERLAKSANAAN

  Tarikh Aktiviti Tempat Masa Catatan19/6/200

  2

  Berjumpa dan menemubual Penyelia

  hostel & Pengetua Kolej

  Kolej Pembantu

  Perubatan Kuching.

  8.00 11.00

  pagi

  Meminta keizinan untuk

  membuat kajian.

  20/6/200

  2

  Membuat pemerhatian secara kasar

  ke atas sampel

  Hostel KPP

  Kuching

  8.30 11.00

  pagi

  6.00 7.30 ptg

  Mendapatkan maklumat

  21/6/200

  2

  Menelefon Pengajar yang menjaga

  Pelatih Sem.3 KPP Kuching.

  KPP Ulu Kinta,

  Perak D.R.

  8.00 10.00

  pagi

  Memberitahu tentang

  penghantaran borang soal

  selidik22/6/200

  2

  Menghantar borang soal selidik

  melalui pos laju.KPP Kuching 10.00pagi Mendapatkan maklumat

  05/6/200 Menerima borang soal selidik KPP Ulu Kinta, 10.00 pagi 91 borang soal selidik telah

  47

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  48/49

  2 Perak D.R.dikembalikan dengan

  lengkap.

  48

 • 8/3/2019 Cth Research Merokok

  49/49

  Lampiran 6