59049376 ip pemulihan amp pengayaan

Upload: huong-suiai

Post on 05-Apr-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  1/61

  Pemulihan & Pengayaan

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  2/61

  Konsep Pendidikan Pemulihan

  Pendidikan pemulihan merupakan aktiviti P & P yangdisediakan untuk menolong murid yang menhadapimasalah pembelajaran dalam menguasai sesuatukemahiran dengan pendekatan, bahan pelajaran serta

  aktiviti yang alternatif.Di peringkat permulaan, murid di beri pendidikanpemulihan di dalam kelas biasa.

  Setelah berjaya menguasai kemahiran tertentu merekadibenarkan menjalani aktiviti pengayaan.

  Jika didapati masih gagal dalam aktiviti pemulihan,mereka akan dihantar ke kelas pumulihan khas yangdikendalikan oleh guru pemulihan khas.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  3/61

  Rasional Pendidikan Pemulihan

  1. Dalam kelas KBSR terdapat ramai pelajar. Mereka

  berbeza dari segi kebolehan & minat.

  Ada yang cepat belajar, ada yang lambat belajar.

  Jika murid lambat belajar dibiarkan, masalah

  pembelajaran mereka akan terus berhimpun.Oleh yang demikian pendidikan pemulihan perludi sediakan di peringkat awal lagi.

  2. Murid lambat biasanya lemah dari segi mental.

  Mereka perlu bimbingan dan tunjuk ajar gurusecara individu atau kumpulan kecil.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  4/61

  3. Murid bermasalah pembelajaran mempunyairendah keyakinan dirinya.

  Pendidikan pemulihan dapat membantu merekamengatasi masalah pembelajaran dan seterusnyameningkatkan harga diri & keyakinan diri mereka

  4. Murid lambat belajar lazimnya cepat kehilangandorongan untuk datang ke sekolah.

  Mereka mungkin disindir atau disingkir oleh

  murid lain.Pendidikan pemulihan dapat mengurangkankadar keciciran di kalangan murid yang lambat.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  5/61

  Objektif Pendidikan Pemulihan

  Menguasai kemahiran tertentu dengan kaedah,

  bahan pelajaran serta aktiviti alternatif yang

  sejajar dengan kebolehan serta minat mereka.

  Menerima layanan individu mengikut kadar

  perkembangan mental.

  Mengatasi masalah akademik yang dihadapi

  mereka.Memperkembangkan potensi dan bakat mereka.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  6/61

  Menyertai aktiviti sosial di dalam dan di luar bilikdarjah.

  Membina sifat keyakinan diri supaya merekadapat berinterkasi secara berkesan dalammasyarakat.

  Meneruskan pelajaran mereka dalam sistem

  persekolahan biasa atau sekolah khas jika perlu.Menerima bahan pembelajaran yang lebihbermakna, iaitu lebih seimbang dengankebolehan mereka.

  Menikmati pengalaman berjaya di alampersekolahan.

  Membina perhubungan yang sihat dengan gurukelas, guru pemulihan dan rakan sedarjahnya.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  7/61

  Masalah Penguasan Pembelajaran

  Faktor-faktor yang Menyebabkan Masalah

  Pembelajaran:

  Masalah Pembelajaran

  Masalah Fizikal & Deria

  Masalah Kesihatan

  Masalah MentalMasalah Emosi

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  8/61

  Faktor Pengajaran & Pembelajaran

  Mungkin kaedah atau kandungan P & P tidak sesuaidengan sebilangan kecil murid.

  Kaedah menbosan mereka.

  Bahan P & P tidak difahami

  Bila pembelajaran tidak bermakna, murid akan mulabenci guru & sekolah.

  Murid akan mula ponteng sekolah & ketinggalandalam pelajaran mereka.

  Ini akan membawa kegagalan berhimpun.Lama-kelamaan murid tersebut akan tercicir dari

  sekolah.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  9/61

  Faktor Fizikal & Deria

  Masalah pembelajaran disebabkan oleh

  keadaan fizikal yang buruk, kekurangan

  makanan, & penyakit.

  Menyebabkan penumpuan kurang,

  kegelisahan, keletihan.

  Kawalan motor yang lemah, penglihatan atau

  pendengaran yang kurang baik.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  10/61

  Tanda murid menghadapi masalah

  penglihatan

  Bahagian tepi mata bertambah merah

  Tahi mata yang berlebihan

  Mata yang berair

  Mata yang bengkak

  Tingkah laku murid yang menjenguk ke hadapan

  Sentiasa menggosok mata

  Pergerakan yang terlalu kerap semasa membaca.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  11/61

  Tanda murid yang mengalami masalah

  pendengaran

  Bacaan yang mendatar; tidak berubahintonasinya.

  Sebutan yang salah

  Cubaan untuk menghalakan telinga ke arah guruEjaan yang lemah

  Kurang memberi perhatian

  Permintaan yang kerap untuk guru mengulangisesuatu

  Sakit telinga

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  12/61

  Masalah Pertuturan

  Masalah pertuturan aka menjejaskanperkembangan bahasa seseorang murid dari segilisan.

  Kecacatan mana-mana bahagian artikulator (

  bibir, gigi, lidah, anak tekak, pita suara) akanmenyebabkan murid kurang berupayamelafazkan bunyi dengan tepat.

  Masalah seperti ini menyebabkan murid gagalmenyebut perkataan dengan tepat & bacaanmereka akan kurang sempurna.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  13/61

  Faktor Kesihatan

  Masalah yang berkaitan dengan kesihatan adalahseperti berikut:

  Kekurangan makanan berzat akan menyebabkankeletihan dan kurang tumpuan terhadap

  pelajaran mereka.Keletihan kerana aktiviti fizikal: menolong ibubapa di ladang, memasak, membasuh. Muridmudah hilang tumpuan di bilik darjah.

  Keadaan fizikal murid lemah menyebabkanmurid mudah diserang penyakit lalu sentiasatidak hadir ke sekolah.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  14/61

  Faktor Mental

  Masalah mental mungkin disebabkan faktorberikut:

  Kesulitan yang dihadapi semasa lahir seperti

  kelahiran awal, penggunaan forsep, anoxiaatau hypoxia (kekurangan oksigen).

  Kecederaan akal disebabkan kemalangan/

  terjatuh dari tempat yang tinggi.Penyakit yang serang otak atau demam panasbagi tempoh yang lama.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  15/61

  Tanda murid mengalami masalah

  mental

  Koordinasi fizikal yang kurang baik cara

  berjalan, berlari & menulis yang agak ganjil.

  Lampau aktif murid tidak dapat tumpukan

  perhatian pada sesuatu, ganggu kawan, tidak

  siapkan kerja sekolah.

  Sakit/ pening kepala

  Pertuturan kurang jelas

  Koordinasi penglihatan yang kurang baik.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  16/61

  Tanda Masalah Pembelajaran yang

  Disebabkan Masalah Kecacatan Mental

  Tidak terdaya menyatukan bunyi supaya menjadiperkataan yang bermakna.

  Tidak terdaya menggunakan perkataan yangdiketahui dalam pembentukan ayat.

  Kadar bacaan yang lambat

  Diskriminasi pendengaran yang lemah sukarmembezakan sebutan perkataan

  Penumpuan yang kurang baik.Kebolehan mengingati turutan atau sekuensadalah terhad.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  17/61

  Faktor Emosi

  Mungkin timbul akhibat darpada keadaan keluargayang kurang harmonis, ketibaan seorang bayi yangbaru, kes dibuli/disingkir di kelas.

  Perkara seperti ini boleh menyebabkan perasaankecewa kerana mendapat perhatian yang kurang.

  Murid yang dibuli/disingkirkan oleh rakan akan berasakurang selamat.

  Mereka akan mula menarik diri daripada aktivitikumpulan.

  Murid introvert, pendiam tidak yakin mengemukakansoalan.

  Semua ini akan menambahkan masalah pembelajaranmereka.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  18/61

  Masalah Penguasaan Kemahiran 3M

  Pendidikan pemulihan bertujuan untuk

  mengatasi masalah dalam pengurusan

  kemahiran membaca, menulis dan mengira.

  Masalah tersebut hendaklah dikenal pasti oleh

  guru yang hendak merancang dan

  melaksanakan satu program pendidikan

  pemulihan.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  19/61

  Contoh Masalah Membaca

  1. Keliru dengan bentuk huruf yang seakan-akan sama.

  Contoh: h-n, c-e, f-t, g-q

  2. Keliru dengan bentuk huruf yang terbalik.

  Contoh: w-m, h-y, u-n

  3. Keliru dengan bunyi huruf yang seakan-akan sama

  Contoh: b-p. d-t, m-n

  4. Tidak berupaya menyebut bunyi konsonan berganding awalyang bermula dengan sy, ng, dan ny.

  Contoh: Syak disebut sak

  5. Keliru ketika menyebut perkataan yang seakan-akan sama

  rupa.Contoh: rumput disebut rambut

  kelapa disebut kepala

  Boleh kah anda memberi contoh Masalah Membaca yanglain?

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  20/61

  Cara Mengatasi

  1. Guru menunjukkan kad gambar. Muriddikehendaki menyebut nama benda yang dilihat.

  2. Guru menunjukkan dan membaca kad-kadperkataan dan murid mengikuti guru.

  3. Murid dikehendaki memadankan kad-kadperkataan dengan gambar. Selepas itu muridmembaca kad-perkataan beberapa kali denganbimbingan guru.

  4. Murid cuba membaca tanpa dibimbing.

  5. Setelah mahir membaca, murid akan menulisayat di buku.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  21/61

  Contoh Masalah Lisan

  Secara membunyi huruf yang seakan-akan sama.

  Contoh: c-e, g-q

  Keliru membunyi nama huruf yang seakan-akan

  sama bentuk.

  Contoh m-n, b-p

  Tidak boleh melakukan arahan yang didengar.

  Salah sususan ayat.

  Contoh: Ali pasar pergi Ali pergi ke pasar

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  22/61

  Cara Mengatasi

  1. Guru memberi arahan.2. Guru memainkan pita rakaman yangmengandungi arahan yang sama beberapa kali.

  3. Guru menerangkan makna arahan ini.

  Contoh: Sila buka tingkap.Kemudian guru menyoal murid tentang apa yang

  dia harus lakukan. Sekiranya tepat jawapannya,barulah dia diminta melakukan arahan itu.

  4. Murid memberitahu apa yang dilakukannya.5. Perbuatan tersebut diulangi untuk mengukuhkan

  pembelajaran.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  23/61

  Contoh Masalah Dalam Kemahiran Menulis

  1. Perkataan yang ditulis tidak seimbang.

  2. Huruf ditulis terlalu condong arah ke atas atauke bawah.

  3. Jarak huruf tidak seragam.4. Mencampuradukkan huruf besar dan huruf

  kecil.

  5. Menonjolkan pembalikan huruf.6. Huruf yang bertindan tindih

  7. .. Dan lain-lain masalah

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  24/61

  Cara Mengatasi1. Guru menyediakan kad huruf yang berkenaan.

  2. Guru meminta murid menulis huruf pertama danmembunyikanya, musalnya c.

  3. Guru meminta murid menulis huruf yang menjadipasangan yang keliru dan membunyikannya, misalnya e

  4. Guru mengimbaskan kad huruf dan meminta muridmembunyikannya.

  5. Guru meminta murid menunjukkan sama ada huruf c ataue.

  6. Guru meminta murid menuliskan c atau e.

  7. Guru menyusun beberapa kad huruf dan diminta muridmenunjukkan c atau e.

  8. Aktiviti tersebut diulangi bagi huruf yang lain yangmenjadi masalah

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  25/61

  Beri contoh masalah matematik yang

  di alami murid.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  26/61

  Contoh Masalah Matematik

  Masalah 1: Keliru tentang nilai nombor

  Masalah 2: Keliru semasa menulis angka belas

  Masalah 3: Tidak boleh mengenal angka.

  Masalah 4: Tidak boleh menulis angka dengan betul

  Masalah 5: Tidak boleh melengkapkan nombor

  mengikut turutan menaik

  Masalah 6: Tidak boleh menyusun dua kumpulan

  nombor untuk menjadi ayat matematik

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  27/61

  Cuba jelaskan bagaimana anda akan

  menbantu murid anda mengatasimasalah-masalah tadi

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  28/61

  Cara-cara Pengesanan Kesukaran

  Pembelajaran

  Pemerhatian

  Pentafsiran rekod prestasi

  Rekod profil

  Ujian kertas dan pensil

  Latihan harian

  Soaljawab/ Kuiz

  Cara-cara lain: ujian fizikal, temubual denganguru kelas, ibu bapa.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  29/61

  Tanda-tanda Kesukaran PembelajaranSusah mengenal satu-satu huruf atau perkataan.

  Hiperaktif tidak berupaya untuk duduk diam.

  Mudah terpesong perhatian.

  Susah mengenal perkataan yang sama atau berbeza.

  Tidak berupaya melukis bentuk yang mudah

  Menunjukkan tulisan songsang.Lambat menyelesaikan kerjanya.

  Kebolehan penyusunan terhad.

  Pencapaian yang amat berbeza dalam mata pelajaran yang

  berlainan.Kurang berupaya mengikuti arahan lisan.

  Pengulangan kesilapan yang sama semasa cubamembetulkannya.

  Koordinasi yang kurang dalam penulisan.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  30/61

  Tanda keadaan emosi yang dapat diperhatikan

  1. Tanda ketegangan

  2. Konsep kendiri yang rendah

  3. Tingkah laku agresif, negatif, kebudak-budakan, kemuraman.

  4. Pendiam, suka berseorangan

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  31/61

  Pentafsiran Rekod Prestasi

  Bentuk senarai semak iaitu senarai kemahirankecil

  Contoh: Mata Pelajaran Matematik

  Unit Pelajaran Ukuran Panjang

  Kemahiran:

  menamakan unit piawai meter dan sentimeter,

  mengukur dalam unit sentimeter,

  mengukur dalam unit meter,

  menyatakan ukuran kepada sentimeter yanghampir

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  32/61

  Pentafsiran Rekod Profil

  Memberi gambaran tentang pencapaian

  murid secara keseluruhan.

  Disediakan pada penhujung penggal.

  Pencapaian murid dalam setiap mata

  pelajaran dicatatkan dalam bentuk gred.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  33/61

  Ujian Kertas & Pensil

  Ujian objektif atau ujian subjektif.

  Pelbagai jenis ujian akan memberikan

  gambaran pencapaian murid dalam mata

  pelajaran yang berlainan.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  34/61

  Latihan Harian

  Boleh berbentuk lisan atau bertulis.

  Kesilapan dalam jawapan lisan atau lenbaran

  kerja boleh memberi gambaran kepada guru

  tentang jenis kemahiran yang belum dikuasai

  oleh murid.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  35/61

  Soal Jawab/Kuiz

  Dapat memberikan petunjuk yang segera

  tentang kefahaman murid dalam topik yang

  disampaikan.

  Maklum balas yang segara penting bagi guru

  merancang aktiviti pemulihan.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  36/61

  Langkah-langkah Khusus dalm Pengelolaan Sesi

  Pemulihan Kelas Biasa

  Pengenalpastian Murid

  Penganalisisan Masalah

  Perancangan

  Pengajaran

  Penilaian

  Tindakan Susulan

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  37/61

  Pengenalpastian Murid

  Dengan menggunakan cara:

  Pemerhatian

  Pentafsiran rekod prestasi

  Rekod profil

  Ujian Kertas & Pensil

  Latihan Harian,

  Soal Jawab/Kuiz

  Temubual dengan guru kelas & ibu bapa

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  38/61

  Penganalisisan Masalah

  Dengan memerhati cara murid menjalankanaktiviti pembelajaran

  Perbualan diantara guru dengan murid

  Ujian bulanan dapat memberi maklum balasdengan meneliti kesilapan yang kerap berlaku.

  Arahan amali dapat memberi maklum balas

  tentang sejauh mana murid dapat mentafsirarahan guru dengan tepat.

  Ujian diagnostik.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  39/61

  Punca Faktor Masalah Pembelajaran:

  Suasana sekolahStrategi Pengajaran-Pembelajaran

  Masalah Pengamatan

  Masalah Memberi Perhatian

  Kesediaan Belajar

  Sikap Negatif

  Masalah Keluarga

  Gangguan Emosi

  Ketidakhadiran

  Lemah Ingatan

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  40/61

  Perancangan

  Perancangan program pemulihan hendaklah

  berasaskan keperluan murid, iaitu aktiviti

  pembelajaran hendaklah bertujuan untuk

  mengatasi masalah pembelajaran yang telahdikenal pasti.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  41/61

  Prinsip Perancangan Pengajaran Pemulihan

  1. Pengajaran pemulihan hendaklah seimbang dengankebolehan murid.

  2. Pengajaran pemulihan hendaklah menumpukankepada kelemahan pembelajaran yang telah dikenalpasti.

  3. Pengajaran pemulihan hendaklah selari dengan

  kesediaan belajar murid.4. Elakkan daripada menyampaikan aktiviti

  pembelajaran yang terlalu banyak.

  5. Aktiviti pemulihan hendaklah membolehkan murid

  memperoleh maklum balas dengan segera akan hasilkerja yang telah dibuatnya.

  6. Aktiviti pemulihan hendaklah mengikut langkah-langkah kecil untuk membolehkan murid menguasaisesuatu konsep atau kemahiran.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  42/61

  7. Aktiviti pemulihan hendaklah melibatkan penggunaanpelbagai deria agar meningkatkan kefahaman serta ingatanmurid.

  8. Bahan-bahan untuk aktiviti pemulihan hendaklah sesuaidari segi saiz dan rupa yang menarik.

  9. Pengajaran pemulihan hendaklah dirancang bagimemastikan adanya penggabungjalinan di antarakomponen berbahasa dengan komponen bukan berbahasa.

  10. Urutan pengajaran seharusnya bermula daripada yangsenang kepada yang susah.

  11. Latihan hendaklah disediakan di hujung pengajaran bagimemastikan sama ada satu pengajaran itu telah mencapaiobjektifnya.

  12. Strategi pengajaran hendaklah melibatkan murid secaraaktif.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  43/61

  Pengajaran

  Langkah selepas perancangan ialah pengajaran.

  Di kelas biasa, guru biasanya menjalankan pengajaranpemulihan ketika murid lain sedang menjalankanaktiviti pengayaan atau membuat lembaran kerja.

  Pengajaran pemulihan boleh dijalankan dengan

  menggunakan salah satu daripada teknik berikut:Pengajaran kumpulan kecil. Murid dalam kumpulan kecilmempunyai masalah yang sama.

  Pengajaran rakan sebaya. Seorang murid cerdas bolehdiminta membimbing seorang atau lebih rakannya yang

  menhadapi masalah menjalankan aktiviti P & P itu.Pengajaran individu. Perhatian & bimbingan diberi kepadaseorang murid tertentu untuk mengatasi masalah yangdihadapinya.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  44/61

  Penilaian

  Penilaian hendaklah dijalankan bagi

  memastikan sama ada objektif pengajaran

  pemulihan telah tercapai.

  Murid yang telah menguasai satu-satu

  kemahiran itu akan diberi pujian dengan

  tujuan meningkatkan keyakinan diri mereka.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  45/61

  Tindakan Susulan

  Murid yang telah mencapai kejayaan akan

  dipindahkan ke kumpulan yang sejajar dengan

  kebolehannya.

  Murid yang masig lagi belum menguasai

  kemahiran tertentu akan dirujuk kepada guru

  pemulihan untuk pendidikan pemulihan yang

  lebih lanjut lagi.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  46/61

  Pengayaan

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  47/61

  Konsep Pengayaan

  Program pengayaan merupakan suatu rancanganpembelajaran yang dibentuk untuk murid memperolegipelbagai pengalaman serta pengetahuan berdasarkanaktiviti yang sejajar dengan kebolehan mereka.

  Aktiviti haruslah menarik & mencabar supaya dapatmengenbangkan sikap berdikari, sifat ingin tahu, dayacipta, serta bakat kepimpinan murid-murid.

  Aktiviti pengayaan disediakan untuk SEMUA murid

  murid cerdas, sederhana & lambat.Aktiviti tersebut dijalankan setelah murid menguasai

  satu-satu kemahiran yang asas.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  48/61

  Rasional Program Pengayaan

  Di dalam kelas terdapat murid yang cerdas,sederhana dan lambat.

  Setelah murid cerdas dan sederhana selesaikankerja mereka, aktiviti pengayaan yang lebih

  menarik serta mencabar diberi kepada mereka.Murid lambat juga dapat mengalami aktivitipengayaan setelah mereka berjaya menguasaisatu-satu kemahiran tertentu.

  Aktiviti pengayaan yang disediakan hendaklahsejajar dengan aras kebolehan murid lambat ini.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  49/61

  Objektif Program Pengayaan

  1. Menjalani aktiviti pembelajaran yang lebihmencabar.

  2. Memperluaskan lagi pengalaman danpengetahuan mereka.

  3. Menggunakan masa lapang dengan bijaksana.

  4. Menaruh minat terhadap bacaan.

  5. Berminat untuk belajar sendiri.

  6. Memupuk daya cipta.7. Memupuk dan memperkembangkan sifat-sifat

  kepimpinan.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  50/61

  Prinsip Menjalankan Aktiviti Pengayaan

  1. Bercorak belajar sendiri serta mempunyai

  arahan yang jelas.

  2. Menarik, mencabar serta sejajar dengan

  kebolehan, minat dan bakat murid.

  3. Berbentuk projek yang mengambil masa satu

  hingga dua minggu atau program harian.

  4. Terdiri daripada aktiviti yang berkaitan

  dengan kemahiran murid.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  51/61

  Pengelolaan Aktiviti Pengayaan

  1. Bidang

  Di kelas KBSR pengayaan masih ditumpukan

  kepada bidang kemahiran asas. Iaitu

  membaca, menulis dan mengira.

  Dari segi aras kognitif, bahan pengayaan

  yang disediakan berlainan tarafnya.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  52/61

  2. Masa

  Program pengayaan boleh dijalankan dengan

  cara berikut:

  1. Dalam masa tertentu pada setiap hari.

  2. Setelah menguasai sesuatu kemahiran atau

  sekumpulan kemahiran.

  3. Setelah menguasai keseluruhan kemahiran di

  dalam satu unit pembelajaran.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  53/61

  Dengan cara (1), murid daripada kumpulan cerdas,sederhana dan lambat akan menjalankan aktivitipengayaan pada masa yang sama setiap hari.

  Dengan cara (2), murid yang telah menguasai suatukemahiran akan terus mempelajari kemahiranberikutnya mengikut kebolehan mereka. Murid yangbelum menguasai sesuatu kemahiran akan diberi

  aktiviti pemulihan.Dengan cara (3), murid yang telah menguasai taraf

  pencapaian yang ditentukan di dalam suatu unitpembelajaran dibenarkan meneruskan dengan aktiviti

  pengayaan. Bagi murid yang belum mencapai tahappencapaian tersebut, aktiviti pemulihan akandijalankan.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  54/61

  Aktiviti & Bahan1. Bercorak belajar sendiri. Ia harus mengandungi arahan

  yang jelas agar murid dapat menjalankan tanpa banyaktunjuk ajar dari guru.

  2. Boleh dijalankan secara individu atau kumpulan.

  3. Menarik, mencabar serta sesuai dengan kebolehan, minatdan bakat murid yang berbeza-beza.

  4. Boleh berbentuk aktiviti harian atau berbentuk projekyang mengambil masa satu atau dua minggu.

  5. Mengandungi bahan-bahan yang pelbagai jenis sama adadibuat sendiri atau dibeli.

  6. Berkaitan dengan kemahiran yang telah dipelajari samaada secara langsung atau tidak langsung.

  Jenis aktiviti pengayaan terdiri daripada: Bacaan Tambahan,Kerja Projek, Permainan, Rekreasi

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  55/61

  Bacaan Tambahan

  Tujuan: supaya murid dapat mempertingkatkan lagipengetahuan dalam bidang bahasa.

  Bahan bacaan boleh terdiri daripada kad bacaan, bukucerita, karangan murid, majalah kanak-kanak, potongan

  akhbar, risalah.Bacaan tambahan boleh dijalankan di dalam kelas atauperpustakaan. Guru berperanan sebagai pembantukepada murid dengan memilih bahan yang sejajardengan minat dan kebolehan murid.

  Murid digalakkan menyimpan rekod kemajuanmembaca. Guru boleh mengemukakan beberapasoalan tentang bahan yang dibaca untuk mengetahuikebenaran rekod.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  56/61

  Garis Panduan Menyediakan Kad Bacaan

  Tambahan

  1. Bahan bacaan bolehlah berbentuk puisi, penerangan,dialog, teka-teki, cerita, iklan, dan berita.

  2. Illustrasi yang digunakan hendaklah berwarna-warni sertamenarik. Ia boleh mengikut bentuk benda sebenar ataukartun.

  3. Saiz tulisan hendaklah cukup besar, terang jelas sertamudah dibaca.

  4. Bahasa yang digunakan hendaklah sejajar dengankebolehan murid.

  5. Tajuk yang dipilih hendaklah sejajar dengan peringkatpembelajaran murid.

  6. Dalam satu mata pelajaran, unsur mata pelajaran lainhendaklah diserapkan.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  57/61

  Kerja Projek

  Projek merupakan suatu rancangan kerja yangmelibatkan murid dalam suatu kajianterhadap sesuatu perkara yang dipelajari ataudiminati.

  Kerja projek menggalakkan murid bertambahaktif, kreatif serta berinisiatif.

  Sifat bekerjasama dan bertukar-tukar

  pendapat juga dapat dikembangkan.Tempoh yang digunakan berbeza dari empatpuluh minit hingga seminggu atau lebih.

  Contoh Projek

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  58/61

  Contoh ProjekMenyediakan carta cuaca.

  Mengumpul setem

  mengumpul poskad pelbagai ibu kota dan tempatbersejarah.

  mengumpul berbagai jenis daun kering.

  Menyiapkan zoo mini.

  Menyediakan akuarium yang mengandungi pelbagaiikan.

  Melabelkan barang di dalam kelas.

  Menghias kelas.

  Menyediakan buku skrap yang mengandungi gambarperdana menteri, raja & tokoh dari pelbagai negeridsbnya.

  Melengkapkan setiap sudut pembelajaran seperti

  Sudut Bahasa, Sudut Sains, & Sudut Matematik.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  59/61

  Mengadakan lakonan berdasarkan petikan

  yang dibaca.

  Membersihkan dan menanam berbagai jenistanaman di kebun sains.

  Membaut lawatan ke stesem memproses,

  kilang dsbnya yang berkaitan dengan topikpelajaran.

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  60/61

  Permainan & Rekreasi

  Kedua-dua aktiviti ini bertujuan untuk mewujudkansuasana pembelajaran yang menyeronokkan.

  Aktiviti terdiri daripada permainan pendidikan danpermainan untuk rekreasi.

  Permainan yang boleh diadakan adalah seperti catur,sahibba, ular & tangga, jigsaw puzzle, congkak, dam,bermain dengan blok, bentuk bulat, segiempat,segitega, menyambung titik-titik supaya membentu

  suatu gambar, teka-teki, teka silang kata.Dalam persediaan permainan, ia harus cantik,berupaya menarik minat, mencabar & menyeronokkan.

  k i i i

 • 8/2/2019 59049376 IP Pemulihan Amp Pengayaan

  61/61

  AktivitiKumpulan 1:

  Rancangan satu aktiviti pemulihan bagi matapelajaran Bahasa Malaysia.

  Kumpulan 2:

  Rancangan satu aktiviti pemulihan bagi mata

  pelajaran Matematik.Kumpulan 3:

  Rancangan satu aktiviti pengayaan bagi matapelajaran Bahasa Malaysia.

  Kumpulan 4:

  Rancangan satu aktiviti pengayaan bagi matapelajaran Matematik.