pengertian dan konsep pengayaan

Download Pengertian dan Konsep Pengayaan

If you can't read please download the document

Post on 09-Feb-2016

56 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengertian dan Konsep Pengayaan

TRANSCRIPT

 • Pengertian dan Konsep Pengayaan

  1. Memberi peluang kepada murid-murid untuk mengembangkan lagi sifat ingin tahu, semangat berdikari, daya cipta, sahsiah, bakat kepimpinan mereka.2.Aktiviti pengayaan disediakan kepada semua pihak, sama ada di peringkat sekolah rendah dan menengah, dalam kumpulan cerdas, sederhana dan lambat. 3. Aktiviti pengayaan diberikan kepada murid-murid selepas murid-murid mereka telah berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran.

  4.Murid-murid menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai , memperluas pengalaman dan penguasaan sejajar dengan minat dan kebolehan mereka.

 • Rasional Pengayaan

  1.Murid-murid dalam kumpulan cerdas dan sederhana akan bosan terhadap pelajaran mereka sekiranya mereka dipaksa menjalani pembelajaran yang sama dengan kumpulan lambat.

  2. Bagi memenuhi keperluan murid-murid cerdas dan sederhana, aktiviti-aktiviti menarik dan mencabar diadakan.

 • Objektif-Objektif Pengayaan Ia akan mempertingkatkan minat dan pencapaian mereka. Ia akan memperluas kemahiran dan pencapaian mereka.Ia akan menggunakan masa lapang untuk kembangkan minat dan bakat mereka. Pelajar akan memperoleh ilmu pengetahuan. Memperkembang bakat bakat ciptaan dan keupayaan melalui aktiviti-aktiviti pengayaan.

 • Pengayaan Mendatar dan Menegak Pengayaan Mendatar :- Aktiviti pengayaan akan dirancang berdasarkan kebolehan murid dalam sesuatu kumpulan. Pengayaan Menegak :- Merupakan pengayaan berdasarkan minat dan bakat dalam kumpulan cerdas. Aktiviti perlu dijalankan dalam bentuk kompleks.

 • Perbezaan Antara Pengayaan Mendatar dan Menegak MENDATARyang sama. Kumpulan mengikut kebolehan. Kadar kesukaran aktiviti pengayaan berlainan. Jenis aktiviti adalah lembaran kerja.Aktiviti diberikan mengikut unit kemahiran. Tujuannya untuk memperkukuh kemahiran yang tekah dikuasai, timbulkan minat murid dalam aktiviti pembelajaran. 6. Setiap kumpulan akan menjalankan aktiviti pengayaan dengan menggunakan kemahiran MENEGAKDi rancang untuk kumpulan cerdas sahaja. Kadar kesukaran aktiviti pengayaan adalah sama bagi kumpulan cerdas.jenis aktiviti terdiri daripada kerja projek. Aktiviti diberikan lebih daripada unit kemahiran yang diajarkan.Tujuannya untuk mewujudkan kegembiraan dalam aktiviti pembelajaran, mencungkil bakat serta memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan. 6. Kumpulan cerdas menjalankan aktiviti pengayaan yang lebih berdasarkan kumpulan yang sama .

 • AKTIVITI PENGAYAAN

  merupakan suatu rancangan pembelajaran yang dibentuk untuk pelajar memperoleh pelbagai pengalaman serta pengetahuan berdasarkan aktiviti-aktiviti yang sejajar dengan kebolehan mereka

 • RASIONAL PROGRAM PENGAYAANbagi pelajar-pelajar cerdas dan sederhanamenjalaini aktiviti yang mencabarmemperluaskan pengalaman dan pengetahuanmenggunakan masa lapang dengan bijaksana

 • PRINSIP MENJALANKAN AKTIVITI PENGAYAANbercorak belajar sendiri bersama arahan jelasmenarik dan mencabarterdiri dari aktiviti berkaitan dengan kemahiran

 • PEMULIHANIndividu berbeza daripada segi minat, kebolehan,keupayaan, budaya, latar belakang keluarga, sosioekonomi dan persekitaran.Pelajar cerdas diberi pengayaan Pelajar yang lembab diberi bantuan pemulihan.

 • PEMULIHANProgram pemulihan adalah satu rancangan pembelajaran yang disediakan untuk membantu murid-murid yang menghadapi masalah atau kesukaran pembelajaran dalam menguasai sesuatu kemahiran.Program pemulihan merupakan langkah-langkah khusus yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam kemahiran 3M.Mereka patut dipulihkan sebaik sahaja masalah yang dihadapi itu dapat dikesan.

 • MATLAMAT PROGRAM PEMULIHAN

  Membantu murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran untuk menguasai kemahiran tertentu.Membantu murid-murid membetulkan sikap yang negatif dan tingkah laku yang menjejaskan pembelajaran.Memupuk serta mengembangkan keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran.

 • OBJEKTIF PENDIDIKAN PEMULIHAN

  Untuk membolehkan murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran supaya:1.Dapat menguasai kemahiran-kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang khas berdasarkan kebolehan murid.2.Mendapat layanan yang bersesuaian dengan kebolehan

 • MASALAH PENGUASAAN PEMBELAJARANFaktor Pembelajaran

  Kurikulum kurang sesuai dengan perkembangan kognitif kanak-kanak.Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan kurang sesuai diterima oleh murid-murid.Bahan pelajaran yang disediakan kurang menarik minat murid-murid.

 • Faktor Peribadi

  Kemiskinan keluarga dan Persekitaran sosial yang rendah.Tidak mendapat galakan daripada ibu bapa.Pengaruh kawan yang tidak mempunyai motivasi

 • Faktor Kurang KecerdasanWarisan keturunan ibu bapaKelahiran secara tidak normalKecerdasan otak kerana penyakit atau kemalangan.Kekerangan makanan yang berzat.

 • Faktor Fizikal

  Kekurangan makan berzat akan merosakkan kesihatan murid.Kekurangantenaga keran amurid terpaksa membuat kerja sambilan.Murid yang kurang sihat mudah diserang pelbagai jenis penyakit.Masalah kurang pendengaran, penglihatan kurang jelas dan sebagainya.

 • Faktor Psikologi

  Masalah emosi.Rasa rendah diri.Perasaan takut dan malu.Tiada keyakinan diri.

 • PENDIDIKAN INKLUSIF KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF 1. Pendidikan Inklusif boleh diertikan sebagai pendidikan umum, iaitu setiap orang individu sama ada normal,pintar-cerdas atau cacat, adalah berhak diberi peluang pendidikan umum.

  2. Setiap individu mempunyai peluang pendidikan untuk memperkembangkan potensinya secara menyeluruh dari segi Intelek, Rohani, Emosi, Sosial, dan Jasmani supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, berterampilan, berakhlak mulia dan berupaya memberi sumbangan kepada masyarakat.

 • PENDIDIKAN INKLUSIF KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF3. Setiap orang termasuk normal, pintar-cerdas, atau cacat mempunyai potensi yang tersendiri. Potensi ini boleh diperkembangkan melalui proses pendidikan. 4. Di samping kanak-kanak normal dan pintar-cerdas, kanak- kanak cacat juga mempunyai potensi tersendiri. Kanak- kanak cacat juga boleh dididik dan diperkembangkan potensi serta bakat mereka menjadi rakyat yang berguna. Oleh itu, kanak-kanak cacat harus juga diberi peluangmenerima pendidikan di bawah satu program khas.

 • PENDIDIKAN INKLUSIF KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF 5. Berdasarkan, FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA, Pendidikan Inklusif, merupakan peluang pendidikan umum yang diberikan pada kanak-kanak cacat. Kanak- kanak ini akan ditempatkan dalam kelas biasa di bawah bimbingan seorang guru Resos ( guru terlatih khas ) 6. Kanak-kanak cacat yang tidak dapat mengikuti kurikulum biasa pada permulaan akan ditempatkan dalam Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran ( KKBP ). Sehingga tahun 2000, terdapat kira-kira 300 buah Sekolah Pendidikan Khas di Malaysia.

 • KONSEP PENDIDIKAN KHAS 1.Pendidikan Khas ialah program yang dirancang khas untuk Kanak-Kanak Istimewa, iaitu ( kanak-kanak cacat dan pintar- cerdas ). 2. Pendidikan Khas merujuk kepada satu pendekatan, rancangan pendidikan, strategi, kaedah dan teknik mengajar untuk kanak-kanak abnormal kerana mereka tidak akan mendapat faedah dan pencapaian daripada sekolah biasa.

 • 3. Kanak-kanak biasa yang memerlukan Pendidikan Khas boleh digolongkan dalam 7 kategori seperti berikut : a.Kanak-kanak kerencatan akal ( mentally retarded ).b.Kanak-kanak bermasalah pembelajaran (learning disabilities ). c.Kanak-kanak kecelaruan tingkah-laku ( behavioral disorders ).d.Kanak-kanak cacat pendengaran dan bermasalah komunikasi. e.Kanak-kanak cacat fizikal ( psikomotor atau neurosis ).f.Kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat istimewa.

 • 4. Kementerian Pendidikan Malaysia mengisytiharkan Falsafah Pendidikan Khas yang berbunyi : Falsafah Pendidikan Khas ialah untuk menyediakan peluang yang sama kepada kanak- kanak khas seperti yang diberi kepada kanak- kanak biasa untukperkembangan psikososial yang seimbang. Falsafah ini diselaraskan dengan objektif untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat...dan...untuk memastikan bahawa sistem pendidikan itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih.

 • 5. Kementerian Pendidikan telah menggariskan lapan strategi berikut untuk melaksanakan program pendidikan khas bagi kanak-kanak istimewa di negara ini.

 • a) Menyediakan peluang persekolahan dengan membina sekolah-sekolah khas dan kelas khas bermasalah pembelajaran untuk kanak-kanak cacat. b) Melatih kanak-kanak cacat dengan kemahiran danvokasional yang membolehkan mereka menjadi warganegara berguna.

 • Menyediakan perkhidmatan Bimbingan danKaunseling bagi kanak-kanak cacat dengan tujuan meningkatkan konsep kendiri serta menyesuaikan diri dalam persekitaran hidup sebenar. Melatih tenaga pengajar untuk melaksanakan program pendidikan khas dengan berkesan.

 • e) Menyediakan kemudahan perubatan dan penyelidikan untuk merawat atau memulihkan kecacatan fizikal, mental, atau emosi kanak-kanak cacat. f) Bekerjasama dengan agensi persendirian atau pertubuhan sukarela untuk membantu mereka dari segi kewangan atau latihan.

 • g) Menyedarkan masyarakat peri pentingnya sekolah khas bagi kepentingan kanak-kanak Istimewa ( special children ).

  h) Ibubapa yang mempunyai kanak-kanak Istimewa dimohon untu