pengayaan dan pemulihan(bmm3101)

Click here to load reader

Post on 24-Jun-2015

6.017 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PENGAJIAN SUKATANPELAJARAN BAHASA MELAYUSEKOLAH RENDAH (BMM3101)PENGAYAAN DAN PEMULIHANPENSYARAH PEMBIMBING : PN.SAKILA DOLLAHAHLI KUMPULAN : YUVARANI A/P SUBRAMANIAM NUR IZZATI BINTI MOHAMED RIFIN LORSHINI A/P GUNENTHIRAN

2. Aktiviti tambahan kepadaaktiviti asas pembelajaran yang dilakukan sama adasemasa sesi persekolahan ataudi luar waktu persekolahan 3. Menurut Mok Soon Sang : Aktiviti pengayaan disediakan untuk semua murid didalam kelas, sama ada di peringat sekolah rendah,menengah sama ada dalam kumpulan cerdas, sederhanaatau lambat.Pembelajaran yang menarik dan mencabar untukmemberi peluang kepada murid-murid mengembangkanlagi sifat ingin tahu, semangat berdikari, daya cipta sertabakat kepimpinan mereka.Satu proses di mana aktiviti-aktiviti tambahan yangmempunyai aras kesukaran yang lebih tinggi daripadaaras aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dijalankan didalam bilik darjah. 4. Menggunakan kemahiran-kemahiranyang dikuasai dalam kelas biasa. Menjalani aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar.Menggunakan masa lapang untukmemperkembangkan minat dan bakatmereka.Menyemai sifat berdikari dan minatuntuk belajar.Memperkembangkan bakat kepimpinankepada peringkat yang lebih tinggi. 5. Memberi penekanan kepada aktiviti yang bersifat kreatif daneksperimental. Membuat kerja sendiri dan hasilan kendiri.Menggunakan daya usaha sendiri. 6. Memberi peluang untuk mengembangkan sifat kepimpinan sosial. Menggunakan kaedah dan organisasi yang mudah ubah.Melibatkan pembacaan luas. 7. Aktiviti pengayaanberjalan serentak dengan aktiviti pemulihan AktivitiKumpulan pengayaanmengikutmelalui kumpulankebolehan pelbagai kebolehan Strategi Pelaksanaan AktivitiPengayaan 8. BukuKad-kad pengetahuan bacaandan ceritamengikut tajukkanak-kanakdan temaRisalah-Bacaanrisalah Tambahan Majalah pelajar Surat khabar/keratan 9. Melapor Lawatan peristiwaMingguKerja- MenulisBahasa kerjaceritaProjekMengumpul Mengadakan setem pameran bilikdarjah 10. Tekasilang kataTeka CaturbendaPermainan dan Rekreasi Ular MencaridanjalantanggakeluarTekateki Dam 11. SOALAN : Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topikyang diberi.CADANGAN P&P :1. Guru membahagikan murid kepada empat kumpulan.2. Guru mengadakan kuiz kumpulan.3. Murid diminta menyenaraikan seberapa banyak perkataan daripada perkataan PELAJARAN.4. Kumpulan yang mendapat markah paling banyak dikira dikira menang.5. Murid diminta menyenaraikan kata-kata yang mempunyai banyak makna.6. Murid meneliti perkataan dalam kamus dan mencari makna lain bagi perkataan tersebut.7. Murid membina ayat dengan perkataan tersebut di dalam buku tulis mereka.8. Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai murni. 12. CADANGAN JAWAPAN :Perkataan yang dapat dibina daripada perkataanPELAJARAN ialah :ElaEraEpalLanarLelapEjaLenaLaparApaArenaajar 13. SOALAN : Senaraikan makanan yang dimakan oleh haiwan-haiwandi bawah.1.2. 14. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat : Pulih bermaksud kembali seperti biasa (keadaan semula).Pemulihan bermaksud perbuatan memulihkan,pengembalian kepada keadaan semula.Dalam konteks ini konsep pemulihan merujuk kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah dalam pembelajaran.Pembelajaran pemulihan biasanya dikaitkan dengan usahauntuk memperbaiki sesuatu kekurangan atau memperbetulsesuatu. 15. Syarifah Alawiah Alsagoff(1983) Satu tindakan yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalamikesusahan dari segi pembelajaran dalam darjahkhas di sekolah biasa, di pusat khusus yang diasingkan daripada sekolah biasa dan dalamdarjah untuk pengajaran dan pembelajaran biasa. 16. Ishak Harun dan Koh Boh Boon (1983) Pemulihan merupakan perkhidmatan khas untukmemenuhi keperluan kanak-kanak yang menghadapi pembelajaran di sekolah biasa. Blair (1956)Pemulihan ialah program khas berbentuk tambahanbagi memenuhi keperluan kanak-kanak yangmenghadapi masalah pembelajaran agarketidakupayaan yang menghalangnya dapat diatasi. 17. Menguasai kemahiran tertentudengan mengikut aktiviti yang sesuaidengan mereka.Mendapat layanan dan kemudahanbelajar yang seuai dengankemampuan dan perkembanganmental individu.Mengembangkan potensi dan minatmereka dalam pelajaran ke tarafyang lebih maju.Mengurangkan masalah yangdihadapi melalui bantuan guru. 18. Mendapat peluang yang samadengan melibatkan diri dalamaktiviti sosial sama ada didalam atau di luar bilik darjah.Membina, memperoleh, danmengembangkan sikappercayakan diri sendiri danberdikari.Meneruskan pelajaran merekadalam sistem persekolahanbiasa yang bersesuaian dengankeperluan masing-masing. 19. Membantu murid-murid dalam mengembangkan diri dan menunjukkan potensi mereka.Program pemulihan disediakan agarmasalah-masalah pembelajaran tidakberhimpun hingga ke peringkat yangtidak dapat dupulihkan lagi. Dapat memberi banyak perhatian dan bimbingan guru, sama adasecara kumpulan atau individu. 20. Pemerhatian Melihat Latihanpada rekod harian prestasiProfilUjian kertas peribadidan panel 21. KUMPULANBerlaku apabila sekumpulan kecil murid menghadapimasalah pembelajaran yang sama. Murid yang lainpula menjalankan aktiviti pengayaan. INDIVIDUApabila sekumpulan kecil murid menghadapi masalahpembelajaran yang berlainan. Guru akan bergilir-gilirmembetulkan kesalahan secara individu. 22. Sebutan guru jelas, hanya sebutan Aspek bunyi yang hendak dipelajari sahajapendengaranyang diajarkan.Bahan bantu megajar (BBM) besar,Aspek ringkas, menarik dan haruslahpenglihatan menggunakan warna untuk perkara penting sahaja. Benda maujud, bentuk huruf atauAspek psikomotor nombor hendaklah timbul agar murid dapat menyentuhnya, gunakan warnauntuk aktiviti menulis.