bmm3106_pemulihan dan pengayaan

Download Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

Post on 14-Apr-2018

241 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  1/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 1

  1.0 PENDAHULUAN

  Seringkali kita beranggapan bahawa aktiviti pengayaan untuk kumpulan

  pelajar yang cerdas manakala aktiviti pemulihan untuk kumpulan pelajar yanglemah. Sedangkan kedua-dua jenis aktiviti tersebut adalah sesuai dan boleh

  dirancang untuk kedua-dua jenis kumpulan pelajar, sama ada yang cerdas atau

  lemah. Aktiviti pengayaan dan pemulihan merupakan kompenon yang penting dalam

  kurikulum pendidikan Bahasa Melayu KBSR dan KBSM (PPK, 1989). Aktiviti

  pemulihan merupakan aktiviti pengajaran yang berusaha menolong murid-murid

  untuk mengatasi masalah pembelajaran. Manakala aktiviti pengayaan ialah sejenis

  aktiviti tambahan yang lebih kompleks tetapi menarik dan mencabar. Aktiviti

  pengayaan juga sering digunakan untuk mengesan pelajar pintar di samping dapat

  mengasah bakat dan kreativiti. Kedua-dua aktiviti tersebut perlu dirancang dan

  dilaksanakan dengan teliti supaya ianya tidak membeban dan membazirkan masa

  pelajar.

  Pendidikan peringkat rendah ialah pendidikan yang bertujuan untuk

  melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan

  bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan FalsafahPendidikan Negara. Penguasaan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira

  (3M) perlu dikuasai di peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi

  dan menimba ilmu pengetahuan. Perbezaan minat, pengalaman, bakat dan gaya

  belajar individu murid mengakibatkan segolongan mereka lebih lambat atau

  terkebelakang menguasai sesuatu kemahiran berbanding rakan sebayanya.

  Sekiranya mereka tidak diberi pengajaran pemulihan, mereka mungkin gagal

  memperoleh pendidikan yang perlu dan potensi mereka akan terbenam. Begitu juga

  bagi golongan murid yang cerdas. Sekiranya bakat, kreativiti dan sikap kepimpinan

  mereka tidak diasah dengan sepatutnya, kemungkinan besar prestasi pembelajaran

  mereka akan menurun dan kurang motivasi untuk belajar.

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  2/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2

  2.0 AKTIVITI PENGAJARAN PEMULIHAN DALAM BILIK DARJAH

  Rajah 1Asas Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran KBSR

  Aktiviti pemulihan merupakan aktiviti yang dirancang untuk membantu murid

  yang belum melepasi aras masteri. Pemulihan dijalankan untuk memperbaiki

  kelemahan pembelajaran yang telah dikenal pasti. Pengajaran dan pembelajaran

  diubah suai dan dipelbagaikan mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid.

  Contoh aktiviti pemulihan yang boleh dijalankan :

  i. Mengajar semula mengguna kaedah atau bahan yang lain.

  ii. Membetulkan perlakuan yang salah.

  iii. Mengajar cara yang memudahkan untuk mengingat semula.

  iv. Menggunakan bahan visual.

  v. Mempermudah dan mempelbagaikan latihan.

  vi. Menjalankan latih tubi.

  vii. Menggalakkan pembelajaran melalui rakan sebaya.

  viii. Memotivasikan murid untuk belajar lebih bersuungguh-sungguh,

  ix. Membimbing murid menyusun maklumat dalam bentuk ringkas seperti

  rajah, carta atau peta minda.

  x. Melatih murid mengenal pasti idea utama.

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  3/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3

  Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai hasil

  pembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti ini dilaksanakan mengikut kadar

  kemampuan murid. Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid

  berbeza tahap kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid yang menguasai

  hasil pembelajaran lebih awal atau dalam jangka masa yang ditetapkan boleh

  diberikan aktiviti yang lebih mencabar untuk dilaksanakan secara bersendirian atau

  dengan bimbingan guru. Murid murid berbeza dari segi kesediaan belajar dan

  keupayaan menerima pelajaran. Oleh itu, untuk memenuhi hasrat menyediakan

  kemudahan kemudahan yang cukup serta memberi peluang menerima pelajaran

  yang sama untuk semua,

  Rancangan Kurikulum Rendah mengandungi program pemulihan dan

  pengayaan. Berasaskan prestai murid yang dikesan melalui sistem penilaian, murid-

  murid yang mencapai taraf yang ditentukan diberi peluang mengikuti program

  pengayaan. Murid-murid yang tidak mencapai taraf tersebut diberi kegiatan

  pemulihan. Sungguhpun demikian, mereka juga akan mendapat peluang mengikuti

  aktiviti aktiviti pengayaan berdasarkan kebolehan dan keupayaan mereka.

  Langkah-langkah Khusus Dalam Pengelolaan Pengajaran Pemulihan ialah :i. Mengenal pasti murid-murid

  ii. Penganalisisan Masalah

  iii. Perancangan dan penyedian bahan

  iv. Pengajaran dan pembelajaran

  v. Ujian dan penilaian

  vi. Tindakan susulan

  (i) Mengenal Pasti Murid

  Memerhatikan murid belajar

  Temu ramah interaksi dengan murid

  Menganalisis hasil kerja bertulis

  Menggunakan ujian saringan untuk mengasingkan kumpulan murid lambat

  daripada kumpulan sederhana dan kumpulan cerdas.

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  4/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 4

  ii. Menganalisis Masalah

  Menganalisis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid tertentu

  Ujian diagnostik biasanya digunakan untuk menentukan punca kelemahan

  murid selepas sesuatu kemahiran dijalankan.

  Guru hanya memulihkan masalah pembelajaran sahaja. Masalah lain dirujuk

  kepada pihak tertentu.

  iii. Perancangan dan Penyediaan Bahan (Membuat perancangan)

  Membuat rancangan program pemulihan berdasarkan punca kelemahan

  pembelajaran murid yang berkenaan.

  Guru harus mematuhi beberapa prinsip asas pengajaran pemulihan.

  Rajah 2 Prinsip Asas Pengajaran Pemulihan

  Aktiviti P&P harus ditumpukan kepada bidang kelemahan yang dikesan

  Langkah penyampaian harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak

  dan daripada mudah kepada susah mengikut kebolehan dan pengalaman

  murid.

  Di peringkat permulaan, pelbagai jenis ABM perlu digunakan untuk membantu

  murid-murid memahami konsep yang diperlukan dalam menguasai

  kemahiran.

  Semua simbol dan istilah harus dikaitkan dengan pengalaman murid atau alat

  bantu mengajar supaya murid itu dapat mengenal pasti kesilapan yang telah

  dilakukan dahulu.

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  5/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 5

  Latihan congak dan latihan bertulis harus diadakan selepas aktiviti

  pengajaran guru. (utk matematik). Soalan-soalan yg diberikan haruslah

  daripada mudah kepada susah, demi membina keyakinan murid terhadap

  kebolehan mempelajarinya.

  Aktiviti penilaian harus diberikan kepada murid selepas aktiviti latihan bertulis

  di dalam kelas. Oleh itu, guru perlu merancang dan menyediakan soalan

  secara bertulis. Penilaian ini akan menentukan sama ada objektif pengajaran

  itu tercapai atau tidak.

  iv. Pengajaran Dan Pembelajaran

  Melaksanakan pengajaran pemulihan yang telah dirancang

  Pengajaran pemulihan dalam kelas biasa dijalankan semasa murid2 lain

  membuat latihan atau menjalani aktiviti pengayaan.

  Semua aktiviti pemulhan hendaklah ditumpukan kepada pengajaran satu

  kemahiran tertentu

  Masa yang digunakan biasanya di antara 10-15 minit.

  Aktiviti ujian/penilaian harus diadakan selepas pengajaran pemulihan.

  Keputusan penilaian haruslah dimasukkan dalam profil murid. Rekod ini akan

  menjadi rujukan untuk merancang aktiviti p&p seterusnya.

  v. Ujian dan Penilaian

  Aktiviti ujian /penilaian harus diadakan selepas pengajaran pemulihan.

  Keputusan penilaian haruslah dimasukkan dalam profil murid. Rekod ini akan

  menjadi rujukan untuk merancang aktiviti p&p seterusnya.

  vi. Tindakan Susulan

  Murid pemulihan / bermasalah telah berjaya dalam program pemulihan itu,

  mereka boleh mengikuti pelajaran baru dengan murid sekelas yang lain.

  Jika murid pemulihan masih gagal, guru harus menggunakan senarai semak

  untuk mengkaji punca kegagalan program pemulihan yang dijalankan.

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  6/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 6

  3.0 AKTIVITI PENGAJARAN PENGAYAAN DALAM BILIK DARJAH

  Aktiviti pengayaan dijalankan untuk murid yang telah menguasai aras masteri.

  Aktiviti pengayaan dirancang bagi :

  i. Memberi peluang kepada murid menjalani aktiviti pembelajaran yang

  lebih mencabar dan menarik.

  ii. Memperluas pengalaman dan memperkukuh kefahaman murid.

  iii. Menambahkan sifat ingin tahu dan meningkatkan kemahiran berfikir

  iv. Meningkatkan semangat berdikari dalam pembelajaran. Terdapat dua

  aktiviti pengayaan iaitu, pengukuhan dan pengembangan.

  Aktiviti Pengukuhan

  Aktiviti Pengukuhan bertujuan untuk memantapkan pengetahuan dan

  kemahiran yang telah dikuasai oleh murid dalam unit pembelajaran yang sama.

  Contoh aktiviti pengukuhan yang boleh dijalankan adalah seperti yang berikut :

  i. Memberi latihan yang lebih mencabar.

  ii. Memberi banyak latihan dalam pelbagai bentuk.

  iii. Melatih murid menyampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk grafik

  seperti peta minda, carta organisasi dan rajah

  iv. Melatih murid membuat nota.

  v. Menjalankan latih tubi. vi.Melatih murid mengenal pasti idea utama.

  vii. Mengakses maklumat dari laman web.

  Aktiviti Pengembangan

  Aktiviti pengembangan bertujuan untuk mempertingkatkan pengetahuan dan

  kemahiran murid dalam unit pembelajaran yang sama. Aktiviti pengembangan ini

  boleh dijalankan oleh murid secara terarah kendiri. Contoh aktiviti pengembangan

  adalah :

  i. Membuat projek.

  ii. Membuat tugasan

  iii. Membuat kajian

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  7/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 7

  Pengayaan adalah suatu bentuk aktiviti pembelajaran yang menarik dan

  mencabar untuk member peluang kepada murid mengembangkan lagi sifat ingin

  tahu, semangat berdikari, daya cipta dan bakat kepimpinan. Aktiviti pengayaan

  dalam bacaan boleh diperolehi melalui sumber-sumber bacaan yang terdiri daripada

  kad-kad bacaan, buku-buku cerita, majalah-majalah berunsurkan pendidikan. Kad-

  kad bacaan boleh diperolehi daripada pasaran atau disediakan oleh guru sendiri.

  Biasanya kad-kad bacaan mengandungi tema atau tajuk. Antara bentuk bahan

  bacaan yang sesuai digunakan adalah bentuk rencana, pantun, teka-teki, dialog,

  cerita, iklan dan berita.

  Melalui aktiviti pengayaan, murid-murid akan dapat disemai sikap berdikari

  dan minat dalam aktiviti pembelajaran dan seterusnya membolehkan mereka terus

  mencari ilmu pengetahuan sendiri dalam seumur hidup. Selain itu, murid akan

  menggunakan kemahiran-kemahiran yang dikuasai untuk memperluaskan

  pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pelajaran-pelajaran tertentu. Pada

  masa yang sama, ia dapat memperkembangkan bakat serta keupayaan menilai

  sesuatu hasil kerja melalui aktiviti pengayaan serta menyerlahkan bakat kepimpinan

  kepada peringkat yang lebih tinggi mengikut kebolehan masing-masing.

  Aktiviti pengayaan disediakan untuk semua murid dalam kelas sama ada di

  peringkat sekolah atau menengah, sama ada dalam kumpulan cerdas, sederhana

  atau lambat. Murid-murid di dalam sesebuah kelas kebiasaannya dibahagikan

  kepada 3 kumpulan iaitu kumpulan cerdas, kumpulan sederhana dan kumpulan

  lambat. Justeru adalah wajar guru menyediakan program pengayaan yang sesuai

  mengikut kumpulan tersebut bagi mengelakkan murid yang pandai merasa bosan

  apabila dipaksa menjalani aktiviti pembelajaran murid lambat. Ini tidak setimpal

  dengan minat dan perkembangan mental murid.

  Penekanan pengajaran ini adalah untuk memberi aktiviti-aktiviti tambahan

  kepada murid-murid yang dapat menguasai satu-satu kemahiran dalam jangka masa

  yang ditetapkan atau lebih awal dari itu. Dalam program pengayaan, murid-murid

  akan dapat meluaskan pengetahuan berhubung dengan perkara perkara yang

  berkaitan dengan unit pembelajaran berkenaan secara mendatar. Sementara itu,

  muridmurid yang diberi kegiatan pemulihan berpeluang mengatasi kelemahan dan

  masalah yang dihadapi di dalam unit pembelajaran berkenaan. Dengan cara ini,

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  8/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 8

  semua murid dapat memulakan sesuatu unit pembelajaran bersama sama. Walau

  bagaimanapun, murid murid yang mengikuti kegiatan pemulihan berpeluang juga

  membuat kegiatan pengayaan

  Aktiviti-aktiviti pengayaan dibahagikan kepada dua kategori:

  (i) Pilihan murid tidak formal

  (ii) Pilihan guru formal

  3.1 Konsep Pendidikan Pengayaan

  Pengayaan ialah aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktiviti-aktiviti asas

  pembelajaran yang djalankan sam ada di dalam atau di luar waktu sekolah. Ia

  mengandungi unsur-unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta

  mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari Melalui aktiviti-aktiviti ini murid

  akan mendapat peluang tambahan untuk mengembangkan minat murid, daya

  kreativiti, sifat ingin tahu, sikap berdikari, bakat kepimpinan serta melibatkan diri

  dalam membuat satu keputusan untuk diri sendiri, kumpulan dan masyarakat.

  Rajah 3Objektif Pengajaran Pengayaan

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  9/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 9

  Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

  Tahun : 4 Gemilang

  Tarikh : 28 September 2010

  Masa : 7.00 8.00 pagi (60 minit)

  Bilangan murid : 30 orang

  Tajuk : Mari Berpantun

  Hasil Pembelajaran Utama :

  5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan

  yang sesuai.

  6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks.

  Hasil Pembelajaran Khusus :

  6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

  Aras : 2 (i)Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong

  fakta.

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul

  dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

  Aras : 2 (i)Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan

  gaya penyampaian yang betul.

  Objektif :

  Pada akhir pelajaran, murid akan dapat

  i. Melafazkan pantun dengan intonasi dan sebutan yang betul.

  ii. Mengenal pasti isi penting dan menyusun isi penting berdasarkan bahan

  rangsangan.

  iii. Menyenaraikan kata kerja yang terdapat dalam pantun .

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  10/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 10

  SISTEM BAHASA

  Tatabahasa : Kata Kerja

  Kosa kata : berlari, menjual, menanam.

  Penekanan 5P :

  i. Penggabungjalinan - mendengar, bertutur, membaca, menulis

  ii. Penyerapan - Kajian Tempatan

  iii. Pemulihan - Melengkapkan ayat

  iv. Pengayaan - Membina ayat

  v. Penilaian - Penilaian guru dan rakan sebaya

  Pengetahuan : (i) Membina ayat.

  Sedia ada (ii) Mengetahui serba sedikit mengenai budaya yang

  ada di Malaysia.

  Penerapan Nilai : Kerajinan, Patriotisme dan semangat bekerjasama.

  Kemahiran B erni lai Tambah

  KBKK : Menganalisis

  Kecerdasan : Verbal linguistik dan intrapersonalPelbagai

  Bahan Sumber : (i) Hamparan grafik Pantun

  P&P (ii) Komputer riba

  (iii) LCD

  (iv) Lembaran kerja

  (v) Kad Perkataan

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  11/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 11

  LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN

  SETINDUKSI

  ( 3 Minit )

  Kad Perkataan:

  Contoh :

  Bunga telinga

  Tali guli

  Masak rosak

  i. Guru menunjukkan beberapakeping kad perkataan. Murid

  menyebut perkataan-perkataan.

  ii. Kemudian guru menyuruh

  murid memilih dua perkataan

  yang mempunyai sebutan suku

  kata akhir yang sama.

  iii. Guru menyatakan tajuk

  pelajaran pada hari ini iaitu

  Pantun.

  BBM :Kad

  Perkataan

  Gabungjal in :

  Membaca dan

  Mendengar

  LANGKAH

  1

  ( 10 minit )

  Rima Pantun :

  baris pertama

  dan baris ketiga

  pantun mempunyai

  sebutan suku kata

  akhir yang sama

  atau seakan-akan

  sama .

  i. Guru mempamerkan sebuah

  rangkap pantun kepada murid.

  ii. Murid membaca mengikut

  rima dan intonasi yang betul.

  iii. Guru menerangkan rima pada

  pantun dan menerangkan sedikit

  berkaitan budaya di Malaysia.

  BBM:

  Hamparan

  Grafik

  PSA :

  Mengetahui

  budaya di

  Malaysia

  LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  12/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 12

  Contoh :

  Puas sudah kutanam padi,

  Nenas juga ditanam orang;

  Puas sudah kutanam budi,

  Emas juga dipandang orang

  iv. Guru menunjukkan beberapa

  contoh rangkap pantun lagi.

  v. Murid membaca pantunberamai-ramai.

  Nilai :

  Patriotisme

  LANGKAH

  2

  ( 15 minit )

  Lembaran

  Pengayaan :

  Membina ayat

  mudah untuk

  melengkapkan

  pantun.

  Lembaran

  Pemulihan :

  Melengkapkan

  ayat dengan

  mengisi tempat

  kosong

  menggunakan

  perkataan yang

  sesuai.

  i. Murid dibahagikan kepada 6

  kumpulan yang terdiri daripada 4

  kumpulan Pengayaan dan 2

  kumpulan Pemulihan.

  Kum pulan Pengayaan :

  (a) Setiap kumpulan diberikan

  satu rangkap pantun yang tidak

  lengkap dalam lembaran kerja.

  (b) Murid-murid dikehendaki

  melengkapkan baris 1 dan 2.

  (c) Murid diarahkan berbincang

  membina ayat yang sesuai

  berdasarkan contoh pantun

  empat kerat yang menggunakan

  contoh kosa kata akhir yang

  sama.

  (d) Setiap kumpulan dikehendakimenulis jawapan dalam

  lembaran yang disediakan.

  Kum pulan Pemu lihan :

  (a) Setiap kumpulan diberikan

  satu rangkap pantun yang tidak

  lengkap dalam lembaran kerja.

  BBM :

  Lembaran

  Kerja

  Nilai :

  Semangat

  Kerjasama

  Kecerdasan

  Pelbagai :

  Verbal-

  Linguistik dan

  Intrapersonal

  Kon sep 5P :

  Pengayaan

  dan

  Pemulihan

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  13/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 13

  (b) Ahli kumpulan dikehendaki

  berbincang jawapan bagi

  mengisi tempat kosong dengan

  perkataan yang sesuai.

  (c) Guru membimbing murid

  bagaimana hendak memilih

  perkataan yang sesuai.

  (d) Murid dikehendaki menulis

  jawapan dalam lembaran yang

  disediakan.

  KBKK :

  Menganalisis

  LANGKAH

  3

  ( 15 minit )

  Pembentangan

  Hasil Kerja.

  Kumpulan

  Pengayaan :

  Bacaan pantundari setiap

  kumpulan diikuti

  oleh semua murid.

  Kumpulan

  Pemulihan :

  Semua muridmembaca

  beramai-ramai

  bersama-sama

  dengan kumpulan

  pembentang.

  i. Guru mengarahkan setiap

  kumpulan untuk membentang

  dan membaca rangkap pantun

  diikuti dengan semua murid di

  hadapan kelas.

  ii. Kemudian, guru menyuruh

  murid lain untuk melihat atau

  menegur kesalahan berkaitan

  ejaan dan kesesuaian

  perkataan.

  iii. Bagi kumpulan pemulihan,

  mereka membentangkan hasildan guru menyuruh semua

  murid membaca beramai-ramai

  rangkap pantun yang mereka

  lengkapkan.(Sebelum dibentang,

  jawapan diperiksa oleh guru

  terlebih dahulu)

  Nilai :

  Semangat

  Kerjasama

  Kecerdasan

  Pelbagai :

  Verbal-

  Linguistik

  Kon sep 5P :

  Penilaian

  guru dan

  rakan sebaya

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  14/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 14

  LANGKAH

  4

  ( 15 minit )

  Kata Kerja:

  Perkataan yang

  menjadi inti dalambinaan frasa kerja.

  Contoh :

  - menjual

  - menanam

  - berlari

  - menangkap

  Memadankan kata

  kerja :

  i. Guru menerangkan maksud

  kata kerja di hadapan kelas.

  ii. Kemudian, guru memintamurid menyenaraikan beberapa

  perkataan yang mengandungi

  kata kerja dalam rangkap pantun

  pertama. (contoh pantun)

  iii. Guru memberikan contoh

  ayat yang boleh dibina

  berdasarkan perkataan kata

  kerja tersebut pada skrin putih.

  Kum pulan Pengayaan :

  iv. Murid diminta untuk membina

  ayat berdasarkan kata kerja

  yang diberikan ke dalam buku

  latihan.

  Kum pulan Pemu lihan :

  Murid diminta untuk

  memadankan kata kerja dengan

  aktiviti yang sesuai dalam

  lembaran kerja.

  BBM :

  Hamparan

  Grafik Pantun

  dan contoh

  ayat.

  Nilai :

  Kerajinan

  Kercerdasan

  Pelbagai :

  Verbal-

  Intrapersonal

  PENUTUP

  ( 3 minit )

  Membaca pantun

  hasil kerja murid.

  i. Guru meminta murid membaca

  semula pantun yang dipilih

  sebagai terbaik beramai-ramai.

  ii. Guru merumuskan isi

  pelajaran.

  BBM :

  Hasil Kerja

  Murid

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  15/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 15

  4.0 LAPORAN / JURNAL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN

  DAN PENGAYAAN

  4.1 Sebelum Sesi Pengajaran Dan Pembelajaran

  Sebelum saya memulakan pengajaran, saya pastikan murid-murid sudah

  bersedia untuk membincangkan tajuk pelajaran pada hari tersebut. Murid-murid

  nampak teruja dan gembira melihat komputer (laptop) yang dibawa dengan penuh

  minat. Ada yang sudah mula memberi andaian bahawa mereka akan ditayangkan

  sesuatu yang menarik seperti lagu, video dan kartun. Saya berpendapat, sikap

  inkuiri mereka akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran pada hari

  tersebut akan menjadi menarik dan berkesan. Murid-murid diarahkan untuk duduk di

  tempat masing-masing agar proses pengajaran lebih bertumpu kepada guru. Apa

  yang dapat saya perhatikan, murid-murid yang mempunyai kecerdasan yang tinggi

  lebih bersungguh-sungguh untuk mengetahui isi pelajaran tersebut berbanding

  murid pemulihan. Sebab dan keberkesanan pengajaran hanya akan dapat diketahui

  semasa sesi pengajaran pembelajaran berlangsung.

  4.2 Semasa Pengajaran Dan Pembelajaran

  Semasa penayangan grafik Pantun di skrin putih, saya dapati semua murid

  menumpukan perhatian terhadap isi kandungannya iaitu rangkap pantun. Ada yang

  mula membaca dengan kuat, ada juga yang membaca tersekat-sekat. Namun, itu

  semua adalah murid yang berprestasi tinggi manakala murid pemulihan hanya

  melihat rakan-rakan mereka membaca dan membunyikan rima pantun.

  Kebanyakan murid yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan

  pendengaran. Kelemahan ini dapat diatasi sedikit demi sedikit melalui aktiviti

  kumpulan yang dirancangkan. Jika tiada langkah yang diambil untuk mengatasi

  kelemahan ini, murid berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi, huruf,

  membunyikan suku kata dan perkataan. Selepas sesuatu pengajaran, gerak kerja

  pengukuhan pula diadakan. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin

  membosankan murid. Oleh yang demikian, pembentangan hasil kerja selepas

  perbincangan adalah sebagai penghargaan terhadap usaha mereka.

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  16/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 16

  Untuk langkah kedua dan ketiga pengajaran, saya membahagikan murid-

  murid kepada 6 kumpulan iaitu 4 kumpulan pengayaan dan 2 kumpulan pemulihan.

  Sesetengah murid pemulihan mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga

  yang pendiam atau tidak begitu ramah. Namun demikian, mereka perlu dilibatkan

  sama supaya perasaan negatif yang menguasai diri mereka itu dapat dihapuskan.

  Sebagai aktiviti pengayaan, murid yang lemah boleh digalakkan mengambil

  bahagian bersama-sama dengan murid yang cergas melalui permainan yang

  dijalankan. Namun, mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian

  dengan kebolehan dan kemampuan mereka. Bagi murid yang cergas pula,

  permainan dalam aktivitki pengayaan akan menambahkan kemahiran, pengetahuan

  dan pengalaman mereka.

  (a) Motiv asi Sepanjang Ak tivit i Pengajaran Pembelajaran

  Motivasi adalah satu insentif atau rangsangan sesuatu aksi. Murid-murid

  bekerja secara aktif mengikut kumpulan dan tidak hanya bertindak sebagai penonton

  sahaja. Motivasi murid dipertingkatkan dengan memastikan mereka dapat melihat

  potensi kemahiran yang dipelajari di dalam bilik darjah dapat dihubungkaitkan

  dengan kegunaannya di luar bilik darjah. Oleh sebab terdapat beberapa masalahdalam pembelajaran bahasa, beberapa orang murid menjadi pasif. Ini kerana di

  dalam bilik darjah, murid dikehendaki melakukan terlalu banyak aktiviti mendengar,

  membaca dan latihan menulis. Mereka juga tidak dapat melihat kepentingan aktiviti

  ini dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan mereka seharian. Ini menjadikan

  pelajaran bahasa sungguh membosankan, belajar untuk sementara waktu sahaja

  dan tanpa kesungguhan serta keinginan yang mendalam.

  (b) Interaksi Dalam Kump ulan

  Murid-murid amat gemar bertutur dan mereka juga mudah untuk

  bersosialisasi. Keadaan ini boleh dieksploitasi untuk meningkatkan interaksi sesama

  mereka. Peluang menggunakan sepenuhnya tenaga dan kebolehan untuk

  berkomunikasi sebenarnya berkait rapat dengan pengalaman berbahasa. Interaksi

  sepanjang pembelajaran sangat berkesan sebagai interaksi rakan sebaya. Mereka

  lebih banyak belajar melalui rakan sebaya daripada guru mereka sendiri. Walaubagaimanapun, beberapa interaksi dalam kumpulan pengayaan sedikit mengganggu

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  17/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 17

  kumpulan lain kerana mereka mempunyai idea yang banyak tetapi tidak dapat

  memilih idea yang terbaik untuk menulis jawapan. Apa yang saya perhatikan,

  kumpulan Pemulihan mempunyai interaksi yang baik (bagi yang pandai membaca).

  Ahli yang kurang pandai membaca hanya bertindak pasif dan menerima semua

  cadangan yang diberikan ahli kumpulannya.

  (c) Bentu k Interaksi

  Peranan guru dalam semua aktiviti bahasa adalah sebagai perunding,

  mentor, pembetul kesalahan dan pengadil. Guru juga turut bertindak sebagai

  fasilitator dan merancang pembahagian murid. Jenis interaksi yang digunakan

  adalah guru sebagai penyelia bagi semua kumpulan perbincangan.

  Rajah 4 Guru menyelia aktiviti kumpulan. Murid melakukan aktiviti dalamkumpulan masing-masing.

  Semasa aktiviti mencipta ayat pantun, setiap murid dalam kumpulan pengayaan

  terlalu bergantung kepada guru untuk bertanya sama ada jawapan mereka betul

  atau tidak. Setiap murid mengemukakan cadangan jawapan kepada guru

  menyebabkan pertelingkahan kecil sesekali berlaku antara mereka. Ini menunjukkan

  interaksi dan kerjasama dalam kumpulan bergerak aktif tetapi perlu kawalan

  daripada guru. Guru sentiasa menyelia kumpulan terutama kumpulan pemulihan

  untuk memberi bimbingan berterusan.

  (d) Kerjasama

  Bekerjasama adalah satu unsur yang kukuh bagi setiap aktiviti yang penuh

  pertandingan. Semasa aktiviti perbincangan, ahli-ahli kumpulan bekerjasama antara

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  18/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 18

  satu sama lain untuk memastikan kemenangan bagi kumpulan mereka. Semangat

  bekerjasama yang dipupuk melalui aktiviti perbincangan ini juga dapat digunakan

  dalam perkara-perkara lain sama ada di luar dan di dalam bilik darjah. Guru sangat

  berpuas hati terhadap kerjasama murid tetapi sedikit terkilan apabila ada murid yang

  memperlekehkan aktiviti membina pantun adalah sesuatu yang sangat mudah dan

  sesuai untuk murid pemulihan sahaja. Namun, guru mempertahankan objektif

  pengajaran adalah untuk membina semangat kerjasama kumpulan dan untuk

  meningkatkan daya kreativiti murid untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

  Kerjasama daripada kumpulan pemulihan sangat baik kerana mereka berusaha

  untuk mengeja dan menulis perkataan yang betul dan sentiasa memperbaiki ejaan

  yang diragui salah.

  (e) Secara Berkumpu lan

  Aktiviti mencipta ayat pantun dilaksanakan dalam kumpulan-kumpulan kecil.

  Bilangan 5 orang dalam satu kumpulan adalah sesuai kerana murid berinteraksi

  sesama mereka dengan bersungguh-sungguh. Namun, ada kumpulan yang

  berbincang dengan suara kuat memandangkan ahli kumpulan terdiri daripada murid

  yang pandai. Keadaan ini menyebabkan bising, namun guru dapat menanganinyaagar tidak mengganggu kumpulan lain.

  4.3 Selepas Pengajaran Dan Pembelajaran

  Selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan, didapati murid

  pengayaan dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti

  penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis dan penguasaan

  elemen tatabahasa. Manakala bagi murid pemulihan, aktiviti membaca pantun dan

  melengkapkan ayat dapat member peluang mereka memperbaiki sebutan bacaan

  dan membina perkataan baru yang baru mereka pelajari. Walaupun masih kurang

  penguasaan elemen tatabahasa namun mereka dapat memahami apa yang

  dikatakan kata kerjadalam suatu ayat.

  Guru dapat menjadikan bahan bantu mengajar yang digunakan sangat berkesandan berjaya kerana mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik, sesuai

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  19/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 19

  dengan peringkat penguasaan bahasa murid. Murid yang cergas menunjukkan sikap

  yang kreatif dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang

  menarik dan sempurna. Manakala bagi murid pemulihan, penggunaan Pantun dalam

  mengeja dan menulis perkataan dapat menggembirakan hati mereka dan tidak

  berasa ketinggalan dalam pelajaran. Dalam hal ini, pengajaran pemulihan ke atas

  murid-murid tersebut dijangkakan berkesan untuk merapatkan jurang perbezaan

  pencapaian dengan rakan-rakan sebayanya. Pengelompokan pelajar yang kurang

  beruntung ini dalam satu kelas atau kumpulan kecil dengan pemilihan kaedah

  pengajaran yang jitu, penggunaan peralatan mengajar yang berkesan, pendekatan

  pengajaran yang tepat, alat komunikasi yang sesuai untuk mempercepatkan

  pemerolehan ilmu dan lain-lain dapat membantu guru membuat pemulihan.

  Aktiviti perbincangan kumpulan memberikan peluang kepada semua murid

  untuk berinteraksi antara murid dengan murid, murid dengan guru dan tindak balas

  murid terhadap bahan. Manakala bahan yang digunakan seperti persembahan

  Powerpointdan lembaran kerja dapat merangsangkan murid untuk bertindak balas

  secara aktif dan positif serta dapat mengekalkan minat mereka. Ini secara tidak

  langsung guru berjaya melibatkan murid secara aktif sama ada dalam kumpulan

  atau kelas yang dapat dilihat dalam sesi pembentangan hasil kerja kumpulan.

  Dengan keputusan dan hasil yang dibuat oleh murid, guru dapat membuat

  kesimpulan bahawa guru mempunyai arahan dan peraturan yang jelas dan mudah

  difahami oleh murid cergas dan murid lemah. Murid akan lebih bersemangat dan

  gembira menyiapkan suatu tugasan apabila arahan dan peraturan yang diberi

  secara lisan dapat difahami mengikut tahap kefahaman mereka. Tumpuan dan

  bimbingan berterusan daripada guru terhadap kumpulan pemulihan menyebabkan

  interaksi dan arahan dapat diterima dengan jelas dan memberikan keyakinan

  kepada murid-murid tersebut.

  Akhir sekali, aktiviti membaca, menulis dan mencipta pantun atau ayat sangat

  sesuai dijalankan di dalam bilik darjah kerana suasana yang tenteram, selesa dan

  memudahkan tayangan skrin. Pengajaran dan pembelajaran pemulihan dan

  pengayaan dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai untuk

  mencapai objektif pembelajaran.

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  20/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 20

  4.4 REFLEKSI

  Saya dapati pengajaran pada hari ini berlaku seperti yang dirancang.

  Penggunaan hamparan grafik(powerpoint) nampaknya tidak menghadapi masalah

  seperti yang pernah terjadi malah menjadi tarikan topik pelajaran pada hari ini.

  Murid-murid sangat gembira untuk melafazkan puisi pantun beramai-ramai.

  Walaubagaimanapun, saya dapati murid pemulihan tidak dapat membaca bersama-

  sama kerana mempunyai masalah membaca. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986)

  menyarankan pengesanan dalam kemahiran membaca ialah dengan memerhatikan

  murid yang sedang membaca. Saya sepatutnya membacakan pantun diikuti oleh

  semua murid agar mereka dapat bersama-sama melafazkan pantun dengan sebutan

  dan rima yang betul. Saya dapati murid pemulihan hanya mendengar rakan-rakan

  mereka membaca pantun dan ada diantara yang berusaha cuba bersama-sama

  membaca. Mungkin saya perlu memberi peluang kepada murid pemulihan untuk

  membaca pantun sebelum ke langkah seterusnya.

  Semasa aktiviti mencipta pantun, saya lebih tertumpu kepada kumpulan

  pemulihan menyebabkan kumpulan pengayaan bertelingkah sesama ahli untukmenerima cadangan masing-masing. Walau bagaimanapun, keadaan dapat dikawal

  apabila saya memberitahu kumpulan yang membuat kerja dalam keadaan yang

  tidak bising akan mendapat markah lebih. Secara keseluruhannya, saya berasa

  puas hati kerana pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan aktiviti pengayaan

  dan pemulihan berjalan seperti dirancang. Untuk pengajaran dan pembelajaran akan

  datang, saya berpendapat agar dapat memainkan video yang menunjukkan cara

  dan adab sebenar berpantun. Mungkin itu akan lebih menambahkan minat murid

  untuk menjiwai dan seterusnya menghargai seni warisan negara sendiri.

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  21/22

  BMM3106 Pemulihan Dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 21

  5.0 KESIMPULAN

  Penguasaan bahasa seseorang murid merupakan asas perkembangan

  kognitif atau kegiatan memperoleh pengetahuan dan mengenali sesuatu melalui

  pengalaman sendiri. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran dalam pengajaran mata

  pelajaran Bahasa Melayu yang dirancang dengan teliti, lengkap serta tepat

  membantu mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat muridmurid

  terhadap guru sekaligus membantu membina disiplin yang positif. Ini kerana guru

  dapat melaksanakan pengajarannya dengan lancar dan menarik serta tidak

  membazir masa dan tidak bertindak dalam keadaan kelam kabut. Tanpa

  perancangan yang lengkap dan sistematik, seseorang guru tidak dapat mencapai

  kompetensi dalam pengajarannya. Sebelum melaksanakan strategi pengajaran dan

  pembelajaran, guru harus memahami tugas-tugas yang sebenar semasa merancang

  persediaan mengajar dan melaksanakannya di dalam bilik darjah. Dalam pada itu,

  guru hendaklah memilih sumber pelajaran serta isi pelajaran yang sesuai antara

  murid-murid yang memerlukan pengayaan dan murid-murid yang memerlukan

  pemulihan. Dengan ada rancangan pengajaran yang sesuai dan berkesan, objektif

  pengajaran yang berkesan akan tercapai. Bagi menentukan objektif pengajarantercapai, guru boleh menentukan jenis penilaian yang akan digunakan untuk

  mengukur pencapaian murid diakhir proses pengajaran dan pembelajaran hari

  tersebut.

 • 7/29/2019 Bmm3106_pemulihan Dan Pengayaan

  22/22

  RUJUKAN

  Khatijah Abd Hamid. (1985) . Tatabahasa Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa

  Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka

  Koh Boh Boon.(1979). Pengesanan Awal Dan Pemulihan Dalam Bidang Bacaan.

  Kuala Lumpur; DBP

  Mohd Junit b Mohd Johari.(1987). Pengajaran Pemulihan Bahasa Malaysia Melalui

  Pendekatan Kerja Kelompok: Satu Pandangan.Kuala Lumpuur : Jurnal

  Dewan Bahasa

  PPK (1982). Buku Panduan Khas: Program Pemulihan. KPM

  PPK (1982). Buku Panduan Khas: Program Pengayaan. KPM

  Sharifah Alwiah Al-sagoff. (1986) . Ilmu Pendidikan: Pedagogi, Kuala

  Lumpur; Heinemann

  http://www.scridb.com/doc/5572516/KONSEP-5P-DALAM-KBSR

  http://mohdnorizwansulaiman.blogspot.com/2009/05/aktiviti-pemulihan-tulisan.html

  http://www.scridb.com/doc/5572516/KONSEP-5P-DALAM-KBSRhttp://www.scridb.com/doc/5572516/KONSEP-5P-DALAM-KBSRhttp://mohdnorizwansulaiman.blogspot.com/2009/05/aktiviti-pemulihan-tulisan.htmlhttp://mohdnorizwansulaiman.blogspot.com/2009/05/aktiviti-pemulihan-tulisan.htmlhttp://mohdnorizwansulaiman.blogspot.com/2009/05/aktiviti-pemulihan-tulisan.htmlhttp://www.scridb.com/doc/5572516/KONSEP-5P-DALAM-KBSR