pemulihan dan pengayaan

of 88 /88
PEMULIHAN,PENGAYAAN PEMULIHAN,PENGAYAAN & & PENDIDIKAN INKLUSIF PENDIDIKAN INKLUSIF dan pendidikan khas dan pendidikan khas

Upload: kitty-chin

Post on 04-Jul-2015

2.016 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Pemulihan Dan Pengayaan

PEMULIHAN,PENGAYAANPEMULIHAN,PENGAYAAN&&

PENDIDIKAN INKLUSIFPENDIDIKAN INKLUSIFdan pendidikan khasdan pendidikan khas

Page 2: Pemulihan Dan Pengayaan

Pemulihan dan Pemulihan dan pengayaanpengayaan

•demi mencapai tujuan pengajaran dan demi mencapai tujuan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.pembelajaran yang berkesan.•belum berjaya menguasai kemahiran belum berjaya menguasai kemahiran selepas proses pengajaran guru dalam selepas proses pengajaran guru dalam kelas kelas

kelas biasa

kelas khas

Page 3: Pemulihan Dan Pengayaan

Konsep pendidikan pemulihanKonsep pendidikan pemulihan

• 3M

Peringkat pertama Peringkat kedua

•Kelas biasa

Kaedah :~aktiviti penilaian~ ujian bulanan~ latihan kerja rumah

•Selepas sesuatu kemahiran telah diajar

•gagal menguasai kemahiran

•dirujuk kepada guru pemulihan yang lebih professional

•kelas kecil

Page 4: Pemulihan Dan Pengayaan

Rasional pendidikan pemulihanRasional pendidikan pemulihan

• kadar keupayaan belajar mereka adalah berbeza

• kaedah secara tahap penerimaan pesanan yang keseluruhan

• ketinggalan semakin hari semakin jauh

• Ciri-ciri pelajar:tidak bermotivasi untuk belajar tidak beridea tentang cara belajar dan cara

menyelesaikan masalah

Page 5: Pemulihan Dan Pengayaan

• lebih mudah berputus asa

• lebih mudah terganggu oleh persekitaran

• kurang cerdas dalam pemikiran

• ragu-ragu untuk bertindak

• cepat lupa akan kemahiran yang baru sahaja diajar ataupun fakta-fakta

Page 6: Pemulihan Dan Pengayaan

Objektif-objektif pendidikan Objektif-objektif pendidikan pemulihanpemulihan

• Tujuan:menguasai kemahiran-kemahiran tertentu Mendapat layanan yang bersesuaian dengan

kebolehan dan perkembangan kognitif mereka

Mengurangkan masalah-masalah pembelajaran

Mengembangkan potensi minat Memberi peluang yang sama dalam aktiviti-

aktiviti sosial

Page 7: Pemulihan Dan Pengayaan

mengamalkan sikap positif meneruskan pelajaran dalam sistem

persekolah biasa (mengurangkan masalah keciciran )

Page 8: Pemulihan Dan Pengayaan

Faktor-faktor masalah Faktor-faktor masalah pembelajaranpembelajaran

• Faktor peribadi

• Faktor kurang kecerdasan

• Faktor fizikal

• Faktor psikologi

• Kurikulum di sekolah tidak sesuai dengan perkembangan kognitif kanak-kanak.

Page 9: Pemulihan Dan Pengayaan

• Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan kurang sesuai diterima oleh pelajar.

• Bahan pelajaran yang disediakan kurang menarik minat .

Page 10: Pemulihan Dan Pengayaan

Faktor peribadiFaktor peribadi

• keadaan ekonomi keluarga :kerja rumah menjaga adik-adik membuat kerja sambilan

• masalah sosial

• segan dan malu

Page 11: Pemulihan Dan Pengayaan

Faktor kurang kecerdasanFaktor kurang kecerdasan

• berkait rapat dengan masalah mental

• Ciri-ciri: lebih lambat berfikir, cepat lupa, sukar memahami sesuatu, lemah pengamatan

Page 12: Pemulihan Dan Pengayaan

Faktor fizikalFaktor fizikal

• Kekurangan makanan yang berzat akan merosakkan kesihatan pelajar:cepat berasa letih, tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya

• Kekurangan tenaga dan semangat

• kurang sihat :mengambil cuti sakit

• Masalah kecacatan fizikal

Page 13: Pemulihan Dan Pengayaan

Faktor psikologiFaktor psikologi

• berkait rapat dengan masalah emosi

• lebih mudah berperasaan takut, benci, diam, malu, tidak berkeyakinan, rendah diri

Page 14: Pemulihan Dan Pengayaan

Cara-cara mengesan kesukaran Cara-cara mengesan kesukaran pembelajaranpembelajaran

Mengenal pasti masalah pembelajaran pelajar dalam penguasaan kemahiran asas

1. Pemerhatian

2. Pentafsiran Rekod Prestasi

3. Profil

4. Ujian kertas dan pensel

5. Latihan harian

6. Soal jawab/ kuiz

Page 15: Pemulihan Dan Pengayaan

• Senaraikan semua masalah pembelajaran

• Mengesan punca masalah dengan ujian diagnostik

• tanda-tanda bermasalah dalam kemahiran membaca

• tanda-tanda bermasalah dalam kemahiran menulis

• tanda-tanda bermasalah dalam kemahiran mengira

Page 16: Pemulihan Dan Pengayaan

• Senaraikan semua masalah pembelajaran yang dikenalpasti

• Mengesan punca masalah dengan menggunakan ujian diagnostik.

Page 17: Pemulihan Dan Pengayaan

Pentafsiran rekod prestasiPentafsiran rekod prestasi

• sejenis bentuk senarai semak

• mengesan kemajuan prestasi pelajar dalam sesuatu unit pembelajaran

• dapat menguasai sesuatu kemahiran, guru akan menandakan √

Page 18: Pemulihan Dan Pengayaan

ProfilProfil

• satu dokumen yang mengandungi rekod keputusan pelajar

• berdasarkan sesuatu penilaian sumatif

Ujian dan latihan harian• Kualiti kerja rumah dan keputusan ujian boleh

memberi satu gambaran • memudahkan guru • mencerminkan prestasi pelajar • Panduan ibu bapa

Page 19: Pemulihan Dan Pengayaan

Soal jawab/ kuizSoal jawab/ kuiz

• cara yang tercepat untuk mengesan masalah pembelajaran

• sejenis aktiviti penilaian formatif

Page 20: Pemulihan Dan Pengayaan

Peranan guru kelas biasa dalam Peranan guru kelas biasa dalam pelaksanaan pemulihanpelaksanaan pemulihan

• mengatur langkah-langkah yang sesuai dalam pengelolaan sesi pemulihan

• menguruskan aktiviti pengajaran pemulihan • menentukan strategi pengajaran dan

pembelajaran • menyediakan bahan dalam sesi pemulihan• menjalankan aktiviti penilaian untuk sesi

pemulihan • mengambil tindakan susulan yang sewajarnya

Page 21: Pemulihan Dan Pengayaan

Langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi Langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan kelas biasapemulihan kelas biasa

Pengenalpastian murid

Penganalisian masalah

Perancangan dan penyediaan

bahan

Pengajaran dan pembelajaran

Ujian dan penilaian

Tindakan susulan

Proses pengelolaan sesi pemulihan

Page 22: Pemulihan Dan Pengayaan

• Langkah-langkah proses pengelolaan sesi pemulihan kelas biasa

Pengajaran guru Pembelajaran

murid

Latihan lisan/

bertulis

Ujian dan penilaian

Langkah-langkah pengajaran pemulihan

Page 23: Pemulihan Dan Pengayaan

Pengelolaan pengajaran program Pengelolaan pengajaran program pemulihanpemulihan

• diuruskan selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas dijalankan

• masa khas tidak diperuntukkan • pelajar yang lain akan menjalankan aktiviti

pengayaan • mereka yang lebih cerdas dan berkebolehan

atau telah menguasai kemahiran sepenuhnya didorong untuk membantu, membimbing mereka yang menghadapi masalah dengan aktiviti pengukuhan

Page 24: Pemulihan Dan Pengayaan

Aktiviti penilaian program Aktiviti penilaian program pemulihanpemulihan

• tiga cara:1. pemerhatian semasa aktiviti

pembelajaran pelajar.2. soal jawab selepas aktiviti pengajaran

guru.3. pemeriksaan hasil kerja pelajar selepas

aktiviti pengukuhan. Semua keputusan penilaian ini harus direkodkan secara individu dalam satu boring rujukan.

Page 25: Pemulihan Dan Pengayaan

Strategi pengajaran- Strategi pengajaran- pembelajaran pemulihanpembelajaran pemulihan

• Boleh dibahagikan kepada 2 strategi:

Secara kumpulan

Secara individu

Page 26: Pemulihan Dan Pengayaan

Penyediaan bahan sesi Penyediaan bahan sesi pemulihanpemulihan

1. aspek pendengaran• Sebutan guru hendaklah jelas dan lantang

dengan kedar yang berpatutan supaya semua pelajar dapat mendengar dengan jelas dan tepat.

• Hanya sebutan bunyi hendak dipelajari sahaja diajarkan. Sebutan bunyi yang lain tidak harus dicampurkan dalam sesi pemulihan. Ini adalah kerana untuk mengelakkan gangguan pendengaran pelajar.

Page 27: Pemulihan Dan Pengayaan

2.2. aspek penglihatanaspek penglihatan

• Bahan pengajaran yang akan ditunjukkan hendaklah besar, ringkas dan menarik supaya pelajar boleh melihatnya dengan jelas dan tepat.

• Gunakan warna untuk menunjukkan perkara yang penting. Untuk menunjukkan perbezaan huruf atau suku kata, warna-warna yang berbeza harus digunakan.

• Bagi pelajaran konsep, benda-benda maujud hendaklah digunakan.

Page 28: Pemulihan Dan Pengayaan

3.3. Aspek psikomotorAspek psikomotor

• Guru harus menggunakan benda maujud yang boleh dipegang, disentuh atau dimainkan oleh pelajar.

• Bentuk huruf, nombor atau perkataan yang akan diajar lebih baik “timbul” supaya pelajar boleh mengesan dengan sentuhan mereka.

• Bagi pengajaran kemahiran menulis, huruf atau symbol harus ditulis dengan saiz yang sederhana besar. Untuk menarik minat pelajar, penggunaan pensel warna atau krayon adlah digalakkan untuk aktiviti menulis.

Page 29: Pemulihan Dan Pengayaan

Penilaian sesi pemulihanPenilaian sesi pemulihan

Penilaian aktiviti

pembelajaran murid

Sesi pemulihan

Memeriksa kerja latihan pemulihan

pelajar

Rekod

keputusan

Kes berjaya

Kes gagal

Kes ringan:Ulang aktiviti

pemulihan

Kes berat:Rujuk kes kepada guru pemulihan

Tempatkan dalam

kumpulan sesuai

Proses penilaian untuk sesi pemulihan

Page 30: Pemulihan Dan Pengayaan

Konsep pengayaanKonsep pengayaan

• sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar

• memberi peluang kepada pelajar mengembangkan lagi sifat ingin tahu, semangat berdikari, daya cipta serta bakat kepimpinan mereka.

• selepas mereka telah berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran asas tertentu

Page 31: Pemulihan Dan Pengayaan

Rasional pengayaanRasional pengayaan

• guru akan mengelaskan murid mereka dengan kumpulan-kumpulan sama ada secara diketahui umum ataupun hanya diketahui oleh guru sendiri sahaja.

• dibahagikan ialah kumpulan cerdas, kumpulan sederhana dan kumpulan lambat.

• kumpulan cerdas dan kumpulan sederhana akan bosan terhadap pelajaran kerana aktiviti pembelajaran tidak sejajar dengan minat dan perkembangan mental mereka

Page 32: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan………Sambungan………

• berpeluang menikmati pelbagi pengalaman, seterusnya menimbulkan minat mereka dalam proses pembelajaran.

Page 33: Pemulihan Dan Pengayaan

Objektif-objektif pengayaanObjektif-objektif pengayaan

1. menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai dalam pelajaran biasa untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pelajaran-pelajaran tertentu.

2. menjalani aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk mempertingkatkan pencapaian mereka.

3. menggunakan masa lapang untuk memperkembangkan minat dan bakat mereka.

Page 34: Pemulihan Dan Pengayaan

4. memupuk tabiat membaca malalui suatu program membaca dalam bentuk pengayaan dengan tujuan memperolehi ilmu pengetahuan.

5. menyemai sifat berdikari dan minat belajar dalam aktiviti pembelajaran dan seterusnya membolehkan merekan terus mencari ilmu pengetahuan sendiri dalam seumur hidup.

6. memperkembangkan bakat-bakat ciptaan serta keupayaan menilai sesuatu hasil kerja mereka melalui aktiviti-aktiviti pengayaan seperti kerja projek, lukisan, ukiran, binaan dan sebagainya.

7. memperkembangkan bakat kepimpinan kepada peringkat yang lebih tinggi melalui cara kumpulan mengikut pelbagai kebolehan.

Page 35: Pemulihan Dan Pengayaan

Contoh-contoh Aktiviti Contoh-contoh Aktiviti PengayaanPengayaan

• Di dalam konteks KBSR dan KBSM, aktiviti pengayaan biasanya ditumpukan kepada:

bacaan (membaca)

tulisan (menulis)

kiraan (mengira)

Page 36: Pemulihan Dan Pengayaan

Aktiviti Pengayaan Bacaan Aktiviti Pengayaan Bacaan (Membaca)(Membaca)

• Sumber bahan bacaan terdiri daripada kad-kad bacaan, buku-buku cerita, majalah-majalah berunsur pendidikan.

• Kad-kad bacaan mengandungi unsur-unsur Sains, Pendidikan Moral, Hal-Ehwal Tempatan, Geografi dan Kesihatan.

• Bahan bacaan yang sesuai digunakan ialah bentuk penerangan, pantun, teka-teki, dialog, cerita dan berita.

Page 37: Pemulihan Dan Pengayaan

Aktiviti Pengayaan Tulisan Aktiviti Pengayaan Tulisan (Menulis)(Menulis)

• Biasanya disediakan dalam bentuk lembaran kerja.

• Untuk menarik minat murid-murid mengeja dan menulis perkataan, biasanya disediakan dalam bentuk silang kata atau gambar-gambar yang menarik.

Page 38: Pemulihan Dan Pengayaan

Aktiviti Pengayaan Matematik Aktiviti Pengayaan Matematik (Mengira)(Mengira)

1. Permainan - Ular dan tangga, domino, cantuman nombor dengan

bilangan benda, aktiviti juaI beli. 2. Teka-teki - Meneka nombor, waktu, operasi. 3. Projek - Melukis corak dan pola berdasarkan bentuk geometri membina objek daripada tiga matra, melukis graf gambar, graf turus dan graf melintang.

Page 39: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan…..Sambungan…..

4. Pertandingan - Kuiz matematik, petak ajaib.

5. Ujikaji - Mencari rumus matematik melalui inkuri dan penemuan.

6. Lembaran kerja - Menyelesaikan masalah yang menarik serta mencabar.

Page 40: Pemulihan Dan Pengayaan

Penyediaan Bahan Aktiviti Penyediaan Bahan Aktiviti PengayaanPengayaan

1. Isi kandungan hendaklah sesuai dengan kemahiran-kemahiran yang baru dikuasai oleh murid-murid.

2. Peringkat kesukaran hendaklah sesuari dengan kebolehan kumpulan masing-masing, tanpa memerlukan banyak bimbingan daripada guru.

3. Bentuk aktiviti pengayaan haruslah menarik dan mencabar.

Page 41: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……4. Masa untuk menjalankan aktiviti pengayaan

haruslah bersesuaian dengan bilangan

soalan yang diberikan.

5. Arahan yang diberikan hendaklah tepat,

ringkas dan jelas.

6. Bahasa yang digunakan hendaklah sejajar

dengan peringkat pencapaian pelajar.

Page 42: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……7. Bentuk tulisan yang digunakan hendaklah jelas, terang dan tidak terlalu kecil.

8. Ilustrasi seelok-eloknya berwarna-warni dan bersesuaian dengan konsep dan maksud

kandungan.Guru boleh melukis gambar sendiri atau menggunting gambar- gambar daripada majalah, komik atau suratkhabar.

9.Bagi kad bacaan, selain ilustrasi, soalan-soalan hendaklah dibina untuk menguji kefahaman.

Page 43: Pemulihan Dan Pengayaan

Strategi Pelaksanaan Aktiviti Strategi Pelaksanaan Aktiviti PengayaanPengayaan

• Mengikut rancangan KBSR dan KBSM, aktiviti pengayaan boleh dilaksanakan dengan tiga cara:

1. Aktiviti pengayaan untuk semua murid melalui

kumpulan mengikut kebolehan.2. Aktiviti kumpulan menjalankan aktiviti

pengayaan bersama masa dengan kumpulan menjalankan aktiviti pemulihan. 3. Aktiviti pengayaan untuk semua melalui kumpulan pelbagai kebolehan.

Page 44: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

Kumpulan cerdas Kumpulan sederhana Kumpulan lambat

Aktiviti pengayaan Aktiviti pemulihan

Aktiviti pengayaan dilaksanakan serentak dengan aktiviti pemulihan

Page 45: Pemulihan Dan Pengayaan

Pendidikan InklusifPendidikan Inklusif

• Pendidikan inklusif boleh diertikan sebagai pendidikan umum, iaitu setiap orang individu, sama ada normal, pintar-cerdas atau cacat, adalah berhak diberi peluang pendidikan umum.

• Setiap orang sama ada normal, pintar-cerdas atau cacat, mempunyai potensi yang tersendiri. Potensi ini adalah dimiliki oleh manusia sejak dilahir.

Page 46: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

• Potensi kanak-kanak normal dan pintar-cerdas, kanak-kanak cacat boleh dididik dan dikembangkan supaya menjadi rakyat yang berguna.

• Oleh itu, kanak-kanak cacat harus juga diberi peluang menerima pendidikan di bawah satu program khas sesuai dengan potensi atau kebolehan mereka.

Page 47: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambung……Sambung……

• Di bawah program Pendidikan Inklusif ini, kanak-kanak cacat khasnya, yang mempunyai potensi belajar, adalah ditempatkan dalam kelas biasa di bawah bimbingan seorang guru resos (guru terlatih khas) yang bekerjasama dengan guru-guru biasa.

• Bagi kanak-kanak cacat yang tidak dapat mengikuti kurikulum biasa pada peringkat permulaan, mereka akan ditempatkan di dalam Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP).

Page 48: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

• Selain daripada pelajaran Bahasa Melayu, Matematik dan Bahasa Inggeris, mereka akan diajarkan kemahiran menipulatif seperti berkebun, membasuh, menggosok dan memasak.

• Apabila kanak-kanak cacat mencapai kemajuan yang memuaskan, mereka yang berkenaan akan ditempatkan dalam kelas biasa sesuai dengan taraf pencapaian mereka.

Page 49: Pemulihan Dan Pengayaan

Konsep Pendidikan KhasKonsep Pendidikan Khas

• Pendidikan Khas ialah program pendidikan dirancang khusus untuk kanak-kanak istimewa, iaitu kanak-kanak cacat dan juga kanak-kanak pintar-cerdas.

• Pendidikan Khas merujuk kepada satu pendekatan, rancangan pendidikan, strategi, kaedah dan teknik mengajar, untuk kanak-kanak bukan normal tetapi luar biasa kerana mereka tidak sanggup dapat faedah dan pencapaian yang sepatutnya daripada sekolah biasa.

Page 50: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan…….Sambungan…….• Mengikut Dr. Chua Tee Tee (1982) , pendidikan

khas ini adalah satu program pendidikan dirancangkan khas untuk kanak-kanak istimewa atau luar biasa dari segi intelek, jasmani, sosial atau emosi.

• Kanak-kanak istimewa ini hendaklah diberi peluang mengikuti satu program pendidikan khas yang sesuai dengan potensi mereka. Program pendidikan ini akan dapat mengembangkan potensi mereka secara optimum dan seterusnya menjadi rakyat yang berguna, berupaya memberi sumbangan dan perkhidmatan kepada negara.

Page 51: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

• Kementerian Pendidikan telah menentukan lapan strategi berikut supaya melaksanakan program pendidikan khas bagi kanak-kanak istimewa di negara kita.

1. Menyediakan peluang persekolahan dengan

membina sekolah-sekolah khas dan kelas

khas bermasalah pembelajaran untuk kanak-

kanak cacat.

Page 52: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

2. Melatih kanak-kanak cacat dengan kemahiran dan vokasional yang membolehkan mereka menjadi warganegara yang berguna.

3. Malalui Bimbingan dan Kaunseling untuk pihak yang berkenaan agar mengikis pandangan atau sikap negatif terhadap ketidakupayaan kanak-kanak cacat menjalankan aktiviti pembelajaran di sekolah.

Page 53: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

4. Menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling bagi kanak-kanak cacat dengan tujuan meningkatkan konsep kendiri dan membantu mereka menyesuaikan diri dalam persekitaran hidup yang sebenar.

5. Melatih tenaga pengajar untuk melaksanakan program pendidikan khas dengan berkesan.

Page 54: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

6. Menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk ibubapa yang mempunyai kanak-kanak cacat supaya mereka dapat bekerjasama dengan pihak sekolah, demi mempertingkatkan peluang menjayakan program pendidikan khas dan mencapai tujuannya dengan berkesan.

Page 55: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

7. Menyediakan kemudahan perubatan dan

penyelidikan untuk merawat atau memulihkan

kecacatan fizikal, mental atau emosi kanak-

kanak cacat.

8. Bekerjasama dengan agensi persendirian

atau pertubuhan sukarela untuk membantu

mereka dari segi kewangan atau latihan untuk

orang cacat.

Page 56: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

• Di Malaysia, program pendidikan khas adalah dilaksanakan mengikut dua model berikut:

1. Program pendidikan khas diintegrasikan dengan program pendidikan biasa dalam institusi pendidikan yang sama.

2. Program pendidikan khas dilaksanakan dalam institusi khas, misalnya sekolah kanak-kanak buta dan sekolah kanak-kanak bisu dan tuli.

Page 57: Pemulihan Dan Pengayaan

Jenis Kanak-Kanak IstimewaJenis Kanak-Kanak Istimewa• Kanak-kanak istimewa adalah diklasifikasikan

dalam tujuh kategori, iaitu:

1.kanak-kanak kerencatan akal, 2.kanak-kanak bermasalah pembelajaran, 3.kanak-kanak kecelaruan tingkah laku, 4.kanak-kanak cacat pendengaran, 5.kanak-kanak cacat penglihatan, 6.kanak-kanak cacat fizikal dan 7.kanak-kanak pintar-cerdas.

Page 58: Pemulihan Dan Pengayaan

1. Kanak-Kanak Kerencatan Akal 1. Kanak-Kanak Kerencatan Akal ((Mentally RetardedMentally Retarded))

• Kanak-kanak kerencatan akal adalah kanak-kanak yang mempunyai Darjah Kecerdasan (Intelligent Quotient, IQ) di antara 35 hingga 85.

• Kanak-kanak ini biasanya menghadapi kerosakan sistem saraf akibat masalah kelahiran, kecederaan, warisan baka keluarga, kekurangan zat makanan atau gangguan hormon dan sebagainya.

Page 59: Pemulihan Dan Pengayaan

Mengenal pasti Kanak-kanak Mengenal pasti Kanak-kanak Kerencatan AkalKerencatan Akal

• Kita boleh gunakan Ujian Darjah Kecerdasan yang disarankan oleh Binat dan Terman dengan mengaitkan umur akal kanak-kanak kepada umur masanya.

• Selain itu, kanak-kanak kerencatan akal juga boleh dikenal pasti melalui pemerhatian atau ujian saringan.

Page 60: Pemulihan Dan Pengayaan

2. Kanak-kanak Bermasalah 2. Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran Pembelajaran

(Learning Diabilities)(Learning Diabilities)

• Kanak-kanak yang tidak berupaya mengikuti pelajaran dalam kelas biasa.

• Punca kanak-kanak sering menghadapi masalah pembelajaran biasanya disebabkan masalah keluarga atau peribadi atau kedua-duanya.

Page 61: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

• Golongan kanak ini biasanya mempunyai konsep kendiri negatif , motivasi rendah, sifat introvert, tabiat malas berusaha, kekurangan minat dan kecenderungan dalam kanak-kanak ataupun sering sakit.

• Keadaan kanak dirujuk sebagai halangan psikologikal atau neurological terhadap gerakbalas bahasa, sama ada lisan atau tulisan, persepsi kognitif atau aktiviti psikomotor.

Page 62: Pemulihan Dan Pengayaan

Mengenal pasti Kanak-kanak Mengenal pasti Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran: Bermasalah Pembelajaran:

Satu RumusanSatu Rumusan

• Kanak-kanak bermasalah pembelajaran dapat dikenal pasti dengan ciri-ciri yang dirumuskan berikut:

1. Pencapaian akademik keseluruhannya tidak sampai tahap memuaskan.

2. Lemah pencapaian dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa.

Page 63: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan…… 3. Sering mengantuk dalam kelas.

4. Sentiasa menjauhkan diri daripada rakan-rakan sedarjah atau guru.

5. Hanya berupaya memberi perhatian atau tumpuan singkat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

6. Sering meniru atau menyalin kerja rumah rakan sedarjah atau tidak membuat kerja rumah langsung.

Page 64: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan…… 7. Ingatan lemah, mudah lupa.

8. Bersifat pemalu dan introvert.

9. Bersifat pendiam dan tidak berani bertanya.

10.Sering ponteng sekolah.

11.Masalahnya tidak dipedulikan atau tidak dapat dibantu mengatasinya oleh anggota keluarga.

Page 65: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan…… 12.Mempunyai konsep kendiri rendah.

13.Tidak menghargai sahsiah diri sendiri.

14.Mereka bukan kanak-kanak lembam yang gagal sama sekali di sekolah. Mereka mungkin menghadapi masalah dalam matematik, tetapi boleh mencapai peringkat lulus dalam Bahasa dan dapat prestasi baik dalam Senilukis, Kemahiran Manipulatif atau mata pelajaran yang lain.

Page 66: Pemulihan Dan Pengayaan

3. Kanak-kanak Kecelaruan 3. Kanak-kanak Kecelaruan Tingkah lakuTingkah laku

(Behavorial Disorders) (Behavorial Disorders)

1. Tingkah laku terbias: Mempunyai tingkah laku yang menentang autoriti, tidak mematuhi peraturan atau undang-undang, kurang bertimbang rasa dan suka menyerang orang. Kanak-kanak golongan ini adalah hiperaktif atau hiperkinetik.

Page 67: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

2. Sifat pengongkongan dalaman: Kanak-kanak yang bersifat pemalu, pendiam, sensitif, pasif, tidak suka berkawan dan mudah tersinggung. Mereka sering melakukan tindakan di luar dugaan.

3. Tingkah Laku ketidakmatangan: Kanak-kanak yang kurang berupaya menumpukan perhatian dalam pelajaran. Mereka tidak berminat belajar, sering berkhayal dan tidak mengendahkan nilai kendiri sendiri.

Page 68: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

4. Tingkah laku antisosial: Kanak-kanak sering bertindak liar dan kerap menimbulkan masalah disiplin sekolah seperti memeras, mengugut, mencuri, ponteng kelas dan ponteng sekolah.

Page 69: Pemulihan Dan Pengayaan

4. Kanak-kanak Cacat 4. Kanak-kanak Cacat Pendengaran dan Pendengaran dan

Bermasalah KomunikasiBermasalah Komunikasi• Mereka sering menghadapi masalah komunikasi

dan sukar mempelajari sebutan perkataan-perkataan dengan jelas dan tepat.

• Kanak-kanak cacat pendengaran biasanya digolongkan dalam dua kumpulan, iaitu

kanak-kanak cacat pendengaran pretutur (prelingual) dan kanak-kanak cacat pendengaran postutur (postlingual)

Page 70: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……• Kanak-kanak cacat pendengaran pretutur

adalah kanak-kanak pekak dari sejak lahir.

• Kanak-kanak cacat pendengaran postutur adalah cacat pendengaran separa atau sepenuhnya, yang biasanya berlaku selepas telah mempunyai pengalaman bercakap.

• Punca-punca cacat pendengaran biasanya disebabkan kerosakan gegendang telinga, saraf pendengaran ataupun warisan baka.

Page 71: Pemulihan Dan Pengayaan

5. Kanak-kanak Cacat Penglihatan5. Kanak-kanak Cacat Penglihatan

• Kanak-kanak buta atau mempunyai kadar kecekapan penglihatan di antara 20/200 hingga 20/70 selepas pembetulan, berbanding dengan kanak-kanak penglihatan normal yang mempunyai kadar kecekapan penglihatan 20/20.

• Kanak-kanak cacat penglihatan boleh digolongkan dalam beberapa jenis, iaitu

kanak-kanak rabun dekat, rabun jauh, rabun malam, rabun warna, astigimatisme, katarak, glaucoma dan juling.

Page 72: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

• Punca-punca cacat penglihatan ialah kesakitan mata, kekurangan zat makanan ataupun kerosakan saraf optic atau menghidap penyakit seperti hypermetropia, myopia, dyslexia dan sebagainya.

• Kecacatan penglihatan merupakan kecacatan deria yang buruk sekali. Kanak-kanak cacat penglihatan tentunya akan menghadapi masalah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, khasnya dalam proses persepsi dan penangkapan konsep dengan tepat.

Page 73: Pemulihan Dan Pengayaan

6. Kanak-kanak Cacat Fizikal6. Kanak-kanak Cacat Fizikal

• Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan ortopedik atau anggotanya.

• Kecacatan ortopedik mempengaruhi fungsi tulang sendi atau otot, menyebabkan pergerakan leher, pinggang, tangan atau kakinya hingga menjadi lemah dan kurang berdaya.

• Punca-punca utama kanak-kanak kecacatan fizikal ialah kekurangan zat makanan atau kecederaan disebabkan kemalangan.

Page 74: Pemulihan Dan Pengayaan

7. Kanak-kanak Pintar-Cerdas 7. Kanak-kanak Pintar-Cerdas dan Berbakatdan Berbakat

• Kanak-kanak yang ada Darjah Kecerdasan melebihi 120.

• Mereka biasanya digolongkan dalam tiga kategori, iaitu:

1.Kanak-kanak yang mempunyai intelek yang tinggi. 2.Kanak-kanak yang mempunyai bakat mencipta. 3.Kanak-kanak yang berbakat khas dalam senilukis, penulisan, drama, muzik, kraftangan, sukan dan sebagainya.

Page 75: Pemulihan Dan Pengayaan

Mengenal Pasti Kanak-kanak Mengenal Pasti Kanak-kanak Pintar-Cerdas dan BerbakatPintar-Cerdas dan Berbakat

• Ciri-ciri am kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat

1.Mempunyai kemahiran kognitif yang tinggi.

2.Mempunyai sifat ingin tahu yang amat kuat

dan ketara.

3.Mempunyai potensi kreativiti dan sensitiviti.

4.Menunjukkan motivasi yang kuat.

5.Mempunyai perasaan afektif yang tinggi.

Page 76: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

• Ciri-ciri spesifik kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat

• Ciri-ciri spesifik yang dimanifestikan oleh kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat boleh ditinjau daripada dua aspeks, iaitu:

a. Ciri-ciri aspeks positif

b. Ciri-ciri aspeks negatif

Page 77: Pemulihan Dan Pengayaan

Mengenal Pasti Kanak-kanak Mengenal Pasti Kanak-kanak Istimewa Melalui Ujian Istimewa Melalui Ujian

KecerdasanKecerdasan

• Kita boleh gunakan Ujian Mengukur Darjah Kecerdasan yang disarankan oleh Binet dan Terman dengan mengaitkan umur akal kanak-kanak kepada umur masanya.

• Kanak-kanak istimewa juga boleh dikenal pasti melalui pemerhatian atau ujian saringan.

Page 78: Pemulihan Dan Pengayaan

Mengenal Pasti Kanak-kanak Mengenal Pasti Kanak-kanak Istimewa Melalui Ujian Istimewa Melalui Ujian

Saringan(Screening Test)Saringan(Screening Test)

• Kanak-kanak istimewa boleh dikenal pasti dengan cara memerhati ciri-ciri tingkah laku mereka. Tetapi cara pemerhatian ini adalah kurang objektif dan kurang jitu.

• Cara yang sah dan boleh dipercayai ialah penggunaan Ujian Kecerdasan (Intelligent Test). Bagaimanapun, menyediakan inventori ujian kecerdasan ini adalah sukar dan rumit, malah memerlukan kepakaran untuk menggubal soalan-soalan yang bermutu tinggi.

Page 79: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

• Cara yang lebih praktik dan boleh dijalankan ialah penggunaan pemerhatian bersama dengan ujian saringan untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa.

• Ujian saringan disediakan khas untuk menentukan peringkat pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa dan Matematik sahaja.

• Ujian saringan ini juga mengukur tahap pengamatan kanak-kanak, iaitu kuasa penglihatan, pendengaran dan psikomotor.

Page 80: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

• Ujian saringan banyak menumpukan usaha mengukur peringkat pencapaian berbentuk ilmiah dan jarang sekali melibatkan ukuran penguasaan bidang kemahiran yang lain, seperti kemahiran psikomotor, penulisan, kesenian ataupun bakat kepimpinan.

• Untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa secara menyeluruh dan jitu, ujian aptitud khas dan minat mereka hendaklah juga diadakan bersama dengan ujian saringan.

Page 81: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

• Hasil penilaian daripada pemerhatian, ujian saringan dan ujian aptitud khas dapat membantu pendidik mengenal pasti kanak-kanak istimewa dengan lebih tepat dan lebih objektif.

• Pendidik akan dapat menyediakan ujian diagnostik yang sesuai, dan selepas itu merancang satu kurikulum pendidikan khas bagi kanak-kanak istimewa dengan lebih berkesan.

Page 82: Pemulihan Dan Pengayaan

Peranan Guru Resos dan Guru Peranan Guru Resos dan Guru Biasa: Pengajaran Kanak-kanak Biasa: Pengajaran Kanak-kanak Istimewa secara Kolaboratif dan Istimewa secara Kolaboratif dan

KoperatifKoperatif

• Mengikut Program Pendidikan Inklusif, kanak-kanak istimewa sama ada cacat atau pintar-cerdas adalah ditempatkan dalam kelas biasa mengikut umur seperti kanak-kanak normal.

Page 83: Pemulihan Dan Pengayaan

• Bagi sekolah yang belum melaksanakan program Pendidikan Khas, guru biasanya gunakan kaedah kumpulan untuk menguruskan aktiviti pemulihan bagi kanak-kanak lambat (slow learners) kerana kecacatan bidang tertentu dan menguruskan aktiviti pengayaan bagi kanak-kanak pintar-cerdas.

• Bagi sekolah yang dapat melaksanakan program Pendidikan Khas kerana diperuntukkan guru pendidikan khas atau guru resos serta kemudahan-kemudahan yang sesuai dan lengkap, guru biasa akan bekerjasama dengan guru resos menjalankan aktiviti pengajaran khas untuk kanak-kanak istimewa mereka.

Page 84: Pemulihan Dan Pengayaan

• Untuk menjayakan program pendidikan khas, guru biasa hendaklah mengajar secara kolaboratif dan koperatif dengan guru resos, berusaha bersama-sama menyediakan inventori untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa, merancang program pengajaran, menyediakan alat-alat bantu mengajar, menentukan strategi, kaedah dan teknik mengajar serta isi pelajaran dan penilaian.

• Melalui usaha ini, program pendidikan khas yang dirancangkan untuk kanak-kanak istimewa dapat dilaksanakan dengan licin dan sempurna dan matlamat mengembangkan potensi dan bakat mereka secara sepenuhnya dapat dicapai dengan jayanya.

Page 85: Pemulihan Dan Pengayaan

KesimpulanKesimpulan

• Mahu tidak mahu guru akan berhadapan dengan kanak-kanak luar biasa, guru mempunyai tugas utama untuk mengatasinya.

• Dalam banyak kes, guru dapat mengelakkan kecacatan kanak-kanak dari menjadi bertambah serius.

Page 86: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……

• Guru harus mengambil iktibar bahawa murid yang tidak dapat mengikuti pelajaran yang diajar mungkin menghadapi masalah kecacatan dan mengambil langkah awal.

• Guru patut berpegang kepada ‘tidak menghukum adalah lebih baik daripada salah hukuman.’

Page 87: Pemulihan Dan Pengayaan

Sambungan……Sambungan……• Guru juga harus sedar dan mengamalkan

diktum: ‘ tiada siapa yang diminta dilahirkan cacat ’.

• Guru mestilah tidak membeza-bezakan murid mereka. Label akan membawa kepada pemusnahan masa hadapan pelajar itu.

• Guru harus peka dengan perkembangan semasa dan menguasai kemahiran asas untuk berhadapan dengan kanak-kanak istimewa.

Page 88: Pemulihan Dan Pengayaan