kk projek pengayaan

Upload: angah6327

Post on 04-Apr-2018

249 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  1/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  1

  1.0 PENDAHULUAN

  GURU merupakan agen kepada keberkesanan pendidikan. Betapa baiknya sistem

  pendidikan sekalipun, kalau agen yang menyampaikan itu tidak efektif , ia tidak akan mencapai

  matlamat kesempurnaan insan. (Aminudin Mansor Majalah Pendidik 2005). Menurut Syarifah Alawiyah ,

  pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang membawa murid ke hasil pembelajaran yang

  dimahukan.

  Kajian ahli psikologi Barat S.L.Pressey, jelas menerangkan satu daripada masalah

  pendidikan yang utama ialah mangsa pendidikan. Kejayaan dan keberkesanan pendidikan

  adalah berhubung rapat dengan kesedaran, keinsafan dan tanggungjawab sebagai pendidik,

  di samping mempunyai kelengkapan keilmuan yang cukup dan mempunyai sahsiah yang

  luhur. Oleh itu, guru seharusnya prihatin dengan pencapaian murid murid dari masa ke

  semasa terutama ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Salah satu

  aspek yang yang harus diberi penekanan ialah pemulihan terutamanya dalam bacaan.

  Kecemerlangan dalam pendidikan memanglah menjadi harapan dan matlamat kita.

  Perkembangan dan kemajuan negara banyak bergantung kepada kecemerlangan dan kualiti

  pendidikan yang dihasilkan. Untuk mencapai kecemerlangan, memang tidak lari dari peranan

  yang dimainkan oleh guru. Guru kreatf dan efektif tentulah guru yang baik. Guru yang baik

  adalah guru yang mampu mengajar atau mendidik dengan baik.

  Guru yang mengajar bacaan dengan berkesan merupakan guru yang sememangnya

  minat membaca, banyak membaca, dan mahir membaca. Oleh itu, mengetahui teknik

  mengajar membaca sahaja sebenarnya bukanlah sesuatu jaminan bahawa murid murid akan

  cepat menguasai kemahiran membaca.Guru kreatif dan berinovatif akan sentiasa mencipta

  teknik sendiri yang difikirkan sesuai dengan situasi dan tahap kepintaran murid murid.

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  2/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  2

  Penggunaan ICT dalam bacaan juga,pastinya akan menarik minat murid untuk

  membaca. Tulisan yang berwarna warni dan grafik yang menarik ,membuatkan murid murid

  akan bersungguh sungguh berusaha untuk menguasai kemahiran membaca. Murid akanlebih berminat lagi sekiranya ia dipulihkan melalui pembacaan cerita. Ini sebagaimana seperti

  cerita Lagenda Mahsuri yang saya sediakan melalui slaid power point.Dengan kata lain,

  kemahiran bahasa murid murid akan meningkat, jika mereka telah menguasai membaca dan

  membaca pelbagai bahan bacaan.

  Walaupun satu kalimah yang diajarnya dialah gurumu

  Peribahasa Arab

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  3/20

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  4/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  4

  Aktiviti pemulihan pada peringkat pertama dijalankan dalam kelas biasa, iaitu selepas

  kelemahan penguasaan sesuatu kemahiran dikesan melalui aktiviti penilaian. Sekiranya murid

  murid telah berjaya menguasai kemahiran yang diajar, maka mereka akan diberikan aktiviti

  pengayaan. Bagi murid murid yang masih gagal dalam program pemulihan yang dijalankan

  dalam kelas biasa, mereka akan dirujuk kepada guru pemulihan khas. Dalam peringkat ini,

  murid murid itu akan ditempatkan dalam satu bilik khas dan akan menjalani aktiviti pemulihan

  yang dirancang oleh guru pemulihan itu.

  2.1 Rasional Dan Objektif Pendidikan Pemulihan

  Pemulihan mengikut kajian pakar pakar pendidik, merupakan kumpulan kanak kanak

  pada keseluruhannya mempunyai daya intelek dan kecerdasan yang rendah serta kurang

  berkebolehan menerima pendidikan biasa dengan sepenuhnya. Mereka kurang mampu

  membuat kesimpulan dan kurang memahami tentang pelajaran abstrak. Oleh itu, ramai murid

  yang menghadapi masalah dalam pembelajaran mereka. Untuk membantu murid murid ini

  mengatasi masalah pembelajaran, program pemulihan merupakan satu satunya aktiviti

  pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

  Murid yang lemah dalam pelajaran memang memerlukan perhatian dan bimbingan guru

  semasa menjalani aktiviti pembelajaran. Murid murid dalam golongan ini biasanya tidak

  bermotivasi untuk belajar, tidak tahu cara belajar dan cara menyelesaikan masalah serta tidak

  berdisiplin semasa belajar. Mereka biasanya kurang cerdas, lambat berfikir dan bertindak

  cepat lupa kemahiran atau fakta yang baru dipelajari. Justeru itu, program pemulihan haruslah

  disediakan untuk membantu mereka mengatasi masalah pembelajaran yang mereka hadapi

  agar mereka tidak ketinggalan berbanding dengan rakan rakan sekelas mereka.

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  5/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  5

  Objektif pendidikan pemulihan bertujuan membolehkan murid murid yang menghadapi

  masalah pembelajaran supaya dapat menguasai kemahiran kemahiran tertentu dengan

  mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang khas berdasarkan kebolehanmereka. Ia juga agar murid murid ini mendapat layanan yang bersesuaian dengan kebolehan

  dan perkembangan positif mereka. Selain itu, ia dapat mengurangkan masalah pembelajaran

  yang dihadapi serta mengembangkan potensi minat mereka terhadap pelajaran ke peringkat

  yang memuaskan.

  Seterusnya pendidikan pemulihan ini, akan memberi peluang yang sama dengan

  melibatkan murid murid itu dalam aktiviti aktiviti sosial, baik dalam bilik darjah mahupun diluar bilik darjah. Mereka juga akan mengamalkan sikap positif seperti mempunyai keyakinan diri

  dan berdikari apabila mereka berada dalam kumpulan atau masyarakat. Paling penting, murid

  murid ini akan dapat meneruskan pelajaran dalam sistem persekolahan biasa, seterusnya

  mengurangkan masalah keciciran.

  .

  Rajah:Skop kajian pendidikan pemulihan dan imbuhan

  Pendidikan imbuhan

  (sosioekonomi dan politik )

  PENDIDIKANPEMULIHAN ( PEDAGOGI ))

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  6/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  6

  Beberapa strategi boleh dijalankan di sekolah terutamanya mewujudkan kerjasama antara guru

  pemulihan dengan guru kelas. Dalam hubungan ini, guru pemulihan dan guru kelas sentiasa

  digalakkan meengadakan perbincangan dari semasa ke semasa untuk membantu

  menyelesaikan masalah murid. Ini bertujuan untuk mengesan perkembangan pencapaian murid

  secara berterusan. Mereka juga digalakkan bekerjasama dalam mengendalikan aktiviti

  pemulihan.

  Guru pemulihan juga harus mempunyai hubungan profesional dengan guru panitia

  Bahasa Melayu. Pihak sekolah juga boleh mengadakan pertemuan dengan ibu bapa dalam

  tempoh dua atau tiga bulan sekali. Tujuan perjumpaan ini ialah untuk membincangkan

  perkembangan pencapaian murid murid lemah. Dalam pertemuan ini, ibu bapa akan diberi

  tunjuk ajar tentang cara - cara membimbing anak mereka yang lemah dalam pembelajaran.

  Guru kelas pula hendaklah memberi tumpuan khusus kepada murid murid lemah

  selama 10 hingga 20 minit bagi setiap waktu pelajaran. Guru juga harus memastikan hubungan

  yang baik sentiasa terjalin antara murid pemulihan dengan rakan dari kumpulan lain. Guru kelas

  juga hendaklah memastikan hubungan yang baik sentiasa terjalin antara murid pemulihan

  dengan rakan dari kumpulan lain. Guru kelas juga hendaklah meastikan hubungan dengan ibu

  bapa murid pemulihan sentiasa terjalin bagi memudahkan kedua dua pihak mengatasi

  masalah tersebut.

  Secara umumnya , murid murid yang sentiasa menghadapi masalah pembelajaran

  adalah terdiri daripada murid murid yang mempunyai IQ yang rendah. Keadaan ini berhubung

  rapat dengan beberapa faktor. Antaranya ialah faktor faktor pembelajaran yang

  berkemungkinan kurikulum yang kurang sesuai dengan perkembangan kognitif kanak - kanak,

  strategi dan kaedah mengajar yang digunakan kurang sesuai ataupun bahan pelajaran yang

  disediakan tidak menarik minat murid murid.

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  7/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  7

  Faktor peribadi juga merupakan aspek yang menyebabkan murid murid mengahadi

  masalah pembelajaran seperti kemiskinan dan masalah sosial. Faktor masalah peribadi

  merupakan satu putaran yang luas dalam proses pembelajaran seseorang murid. Mereka tidakmempunyai motivasi yang kuat untuk belajar. Aspek lain ialah kurang kecerdasan di mana

  murid murid yang menghadapi masalah mental ialah murid yang lambat berfikir, cepat lupa,

  sukar memahami, lemah pengamatan dan sebagainya.Seterusnya ialah masalah fizikal, di

  mana murid murid yang kurang sihat akan menghadapi masalah pembelajaran di sekolah.

  Murid murid ini berkemungkinan kekurangan zat makanan yang menyebabkan kurang

  semangat dan tumpuan kerana lesu dan penat. Tenaga belajar juga menjadi kurang, mungkin

  kerana mereka terpaksa bekerja sambilan membantu ibu bapa yang miskin. Seterusnya murid

  murid yang kurang sihat, amat mudah diserang pelbagai penyakit. Mereka kurang cergas,

  menyebabkan otak mereka lembab berfikir iaitu kurang cerdas.

  Di samping itu aspek psikologi yang berkait rapat dengan emosi. Murid murid ini

  mempunyai perasaan terlalu rendah diri, takut, malu, marah, pemberontak dan sebagainya.

  Murid murid yang menghadapi masalah pembelajaran mungkin akan membeci guru dan

  sekolah atau menjadi seorang pemalu. Murid murid yang mempunyai kecacatan fizikal

  mungkin akan hilang keyakinan diri dalam aktiviti pembelajaran.

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  8/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  8

  Rajah:Proses pengelolaan sesi pemulihan

  3.0 KONSEP PENDIDIKAN PEMULIHAN DALAM KELAS BIASA DAN KELASKHAS.

  Rajah Atas: Langkah langkah pengajaran pemulihan

  Mengenal pasti

  murid

  Tindakan

  susulanpenilaianpengajaran

  perancanganMenganalisis

  masalah

  Pengajaran Guru Pembelajaran Murid

  latihan penilaian

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  9/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  9

  Murid murid bermasalah kesukaran dapat dikenal pasti melalui pemerhatian,

  pembinaan inventori, menginterprestasi rekod prestasi, ujian kertas dan pensel, latihan, dan

  mengadakan sesi soal jawab. Seterusnya ialah guru perlu merancang hasil pembelajaran,

  strategi pengajaran dan pembelajaran, bahan pengajaran daan pembelajaran, dan membuatpenilaian. Proses perancangan seharusnya berdasarkan kebolehan, keperluan, minat,

  pengalaman, kekuatan dan kelemahan murid.

  Aktiviti pemulihan bagi murid murid yang menghadapi kesukaran pembelajaran boleh

  dilaksanakan semasa murid murid lain menyelesaikan tugasan atau semasa mereka

  melakukan aktiviti pengayaan. Bagi aktiviti pemulihan, proses penilaian adalah penting

  mengukur pencapaian hasil pembelajaran. Murid murid yang telah menguasai kemahiran

  kemahiran tertentu perlu diberikan maklum balas positif untuk meningkatkan keyakinan diri

  mereka untuk terus belajar.

  Selepas proses penilaian, murid murid yang telah menguasai kemahiran kemahiran,

  perlu dipindahkan ke dalam kumpulan sama kebolehan. Manaka murid murid yang belum

  menguasai kemahiran, dirujuk kepada guru pemulihan khas.

  Pengajaran Guru

  Mengenlpasti kesukaran pembelajaran

  merancang

  mengajar

  menilai

  Tindakan susulan

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  10/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  10

  4.0 PERBEZAAN PENGELOLAAN DAN STRATEGI PENGAJARAN PEMULIHAN

  DALAM KELAS BIASA DAN KELAS KHAS.

  Sejarah Pendidikan Pemulihan Khas di luar Negara , secara ringkasnya dua buah

  negara yang terkenal kerana pendidikan pemulihannya ialah Amerika dan England.

  Perkembangan di Amerika berkembang pesat setelah termaktubnya PL 94 142, sementara di

  England pula selepas Laporan Warnock. Sejarah dalam negara bermula pada tahun 1965

  apabila tiga orang guru yang mendapat latihan di England kembali berkhidmat. Sehingga 1968,

  seramai Sembilan orang guru telah mendapat latihan di luar Negara.

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  11/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  11

  Program Pendidikan Pemulihan ialah satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi

  masalah pembelajaran murid murid lemah di sekolah rendah. Program ini ditumpukan kepada

  penguasaan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira dan dikendalikan oleh guru

  guru pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini. Dari sudut

  FalsafahPelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas akan memenuhi keperluan

  setiap murid yang ketinggalan kerana tidak dapat belajar sepenuhnya dalam kelas biasa. Oleh

  itu ianya selaras dengan konsep Pendidikan Untuk Semua.

  Pemulihan dalam kelas biasa merupakan aktiviti KBSR yang dijalankan dalam kelas

  biasa untuk membantu murid murid yang lemah dalam menguasai sesuatu kemahiran yang

  telah dipelajari. Antara program yang dijalankan ialah program yang dikendalikan oleh Pusat

  Perkembangan Kurikulum untuk membantu murid murid menguasai kemahiran asas 2M iaitu

  Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis ( KIA2M ). Murid murid ini dikehendaki

  menduduki ujian penapisan, pelepasan dua sebelum dilepaskan tetapi bagi murid yang gagal

  ujian pelepasan tiga, mereka akan dimasukkan ke kelas pemulihan khas.

  Begitu juga dengan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) yang menggantikan

  Program KIA2M. Di dalam kelas biasa, murid murid ini menjalani Ujian Saringan. Selepas

  Ujian Saringan 2, jika murid murid hanya menguasai konstruk 1 daripada 12 konstrak yang

  diberi, mereka akan ditempatkan di Kelas Pemulihan Khas. Menerusi program PROTIM pula,

  program pemulihan 3M telah dirancang bagi membantu murid murid tahap dua iaitu tahun

  empat, lima dan enam.

  Dalam konteks sekolah rendah, program Pendidikan Pemulihan Khas merupakan

  tindakan yang dijalankan untuk membantu murid murid yang mengalami kesukaran dalam

  menguasai kemahiran membaca, menulis, dan mengira.Di Kelas Pemulihan Khas, murid

  murid yang telah dikenal pasti akan datang ke Kelas Pemulihan Khas pada waktu yang

  ditentukan untuk belajar Bahasa Melayu dan Matematik sahaja. Mereka akan dihantar balik ke

  kelas ( tidak perlu datang lagi ) apabila telah menguasai kemahiran asas yang ditentukan. Kelas

  ini dikendalikan oleh seorang guru khas yang terlatih.

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  12/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  12

  Murid murid yang ditempatkan di Kelas Pemulihan Khas ialah murid murid daripada

  pelbagai perbezaan umur tetapi menghadapi masalah yang sama dikelompokkan dalam satu

  kelas khas untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran. Bagi setiap sesi pemulihan,bilangan murid yang ditetapkan ialah seramai 7 10 orang. Peruntukan waktu untuk kelas ini

  adalah sebanyak 20 jam seminggu termasuk dua jam seminggu untuk sesi panduan dan

  bimbingan kaunseling bertujuan untuk memotivasikan murid pemulihan.

  Yang nyata, murid pemulihan khas ialah murid normal yang menghadapi kesulitan

  pembelajaran dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M). Murid-

  murid ini tercicir dalam penguasaan 3M berbanding rakan sebaya mereka. Murid pemulihan

  khas akan datang ke kelas pemulihan khas ketika waktu mata pelajaran Bahasa Melayu dan

  Matematik sahaja dan akan kembali ke kelas mereka semula untuk mempelajari mata pelajaran

  lain.

  Kelas Pemulihan Khas dilengkapi dengan pelbagai keperluan pembelajaran seperti

  kerusi meja, alat tulis, barang permainan dan penyediaan kelas yang kondusif untuk menarik

  minat murid pemulihan. Semua maklumat murid seperti nama, rekod rekod aktiviti, rekod

  pencapaian kemahiran, jadual kedatangan dan laporan terperinci hendaklah disusun dalam

  almari di Kelas Pendidikan Khas. Papan papan kenyataan yang dihiasi juga mesti dilengkapi

  dengan jadual kelas,maklumat latar belakang murid, prestasi kemahiran, prestasi sikap dan

  sosial serta prestasi akademik. Hasil kerja murid yang baik dan boleh dijadikan contoh dan

  dipamerkan sebagai bahan motivasi kepada murid lain.

  Selain itu, gambar mereka yang menunjukkan peningkatan prestasi juga elok

  dipamerkan.Pastikan juga kelas mendapat udara yang segar dan terhindar daripada bunyi

  bising dan juga bau yang kurang menyenangkan. Elakkan daripada meletakkan kelas ini di

  hujung bangunnan sekolah atau bawah tangga. Murid pemulihan juga perlu mendapat layanan

  yang sama seperti murid normal yang lain.

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  13/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  13

  Kaedah pemulihan di dalam kelas biasa pula dirancang dan dikendalikan oleh guru mata

  pelajaran mengikut jadual waktu biasa. Murid murid disatukan dalam satu kelas, sama ada

  murid murid yang cerdas, sederhana atau lemah. Waktu memulihkan murid murid adalahsecara berterusan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran.

  Pendidikan Pemulihan Kelas Biasa

  Pendidikan Pemulihan Kelas Khas

  Murid murid mengalami masalahpembelajaran yang ringan iaitu mereka lamat

  menguasai sesuatu kemahiran.

  Murid murid mengalami masalahpembelajaran yang berat / kompleks. Murid

  murid ini tidak dapat menguasai kemahiran 3M

  ( membaca,menulis,mengira) selepas

  saringan.

  Menggunakan sukatan yang sama Menggunakan sukatan yang berbeza

  Guru yang sama Guru yang dilantik khas dan telah mengikuti

  kursus.

  Masa pembelajaran mengikut jadual waktu

  biasa.

  Jadual sendiri yang berasingan.

  Tempat pembelajaran di dalam kelas. Di dalam kelas khas yang lengkap denganperabot.

  Rajah: Perbezaan Pendidikan Pemulihan Kelas Biasa dan Kelas Khas.

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  14/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  14

  Walaubagaimanapun setiap kaedah itu ada kelebihan dan kekurangannya.

  Pendidikan Pemulihan kelas Biasa akan menjimatkan masa guru di mana penumpuan guru

  tertumpu pada seluruh pelajar di dalam kelas itu sahaja dan kaedah pengajaran mudah

  digunakan. Guru hanya memberi penerangan sekali sahaja dan menyeluruh kepada sebuah

  kelas. Tumpuan guru berpusat kepada kelas dan kekangan masa tidak wujud. Wujudnya

  semangat kerjasama dan bantu membantu antara murid yang yang cerdas dengan murid yang

  lemah. Di sini akan wujudnya pembimbing rakan sbaya iaitu sikap saling bantu membantu iaitu

  di mana murid yang pandai akan menunjuk ajar rakan sekelas mereka yang lemah.

  Selain itu, mutu pelajaran juga dapat ditingkatkan melalui aktiviti kelas yang dijalankan

  secara kumpulan. Penghasilan bahan yang dibuat dalam kumpulan akan mempengaruhi rakan

  rakan yang lain. Ini secara tidak langsung akan membaiki kelemahan mereka melalui

  pemerhatian terhadap hasil kerja rakan mereka. Persaingan yang sihat juga akan berlaku di

  mana murid murid akan berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi mendapat

  pujian seperti rakan rakan yang lain. Naluri kanak kanak memang suka dipuji dan dijadikan

  contoh. Namun begitu terdapat kelemahan pendidikan pemulihan di dalam kelas biasa. Murid

  murid yang mempunyai tahap emosi yang lemah akan berasa terlalu rendah diri dan

  mengasingkan diri.

  Keadaan ini, menyebabkan murid murid yang lemah akan terus ketinggalan di mana

  mereka hanya menjadi pendengar sahaja tanpa mempelajari sesuatu.

  Mereka tidak dapat mengikuti pelajaran yang diajar secara menyeluruh tanpa tumpuan khusus

  terhadap mereka. Pengajaran guru secara menyeluruh yang lebih menumpukan kepada

  kumpulan murid yang cergas dan sederhana, pastinya tidak dapat mengikuti pelajaran seperti

  biasa.

  Dalam setiap aktiviti yang dijalankan di dalam kelas, murid murid yang ketinggalan

  hanya mengikut murid yang lebih pandai. Ini menyebabkan mereka tidak belajar, sebaliknya

  hanya meniru sahaja. Berkemungkinan juga murid murid yang lemah ini akan dipinggirkan

  oleh rakan rakan sekelas yang lebih pandai di mana mereka tidak diberi peluang melakukan

  aktiviti yang mencabar.

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  15/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  15

  Murid murid kumpulan yang cergas dan sederhana akan memonopoli sesuatu aktiviti yang

  dijalankan di dalam kelas. Jika bilangan murid yang terlalu ramai di dalam kelas, menyebabkan

  guru akan terlepas pandang kepada murid pemulihan ini. Guru akan membuat andaian bahawa

  semua murid telah memahami pelajaran tanpa penilaian individu.

  Manakala kelebihan murid murid yang mengikuti pemulihan di Kelas Pemulihan khas

  ialah guru telah mengenal pasti kemahiran yang belum dikuasai oleh murid. Pengelompokan

  dibuat selepas ujian saringan yang tidak disedari oleh murid. Murid murid pemulihan ini akan

  mendapat perhatian sepenuhnya kerana bimbingan diberikan dalam kumpulan kecil atau

  secara individu. Murid murid ini tidak berasa terasing apabila berada dalam kumpulan ini.

  Murid murid yang mempunyai aras kebolehan yang sama ini, dapat melahirkan idea dan

  pendapat tanpa perasaan malu. Secara tidak langsung idea idea mereka dapat dilahirkan

  dalam bentuk kumpulan.

  Guru pula lebih mudah menjalankan aktiviti pembelajaran mengikut keupayaan mereka

  sendiri dengan lebih mudah kerana arahan guru sesuai pada tahap pemikiran mereka. Apabila

  guru memberi sesuatu aktiviti, kumpulan ini dapat menjalankannya dengan mudah kerana

  tahap latihan yang diberi oleh guru sesuai dengan tahap pencapaian dan kebolehan mereka.

  Namun demikian, tetap wujud beberapa kelemahan pendidikan pemulihan di dalam

  Kelas Pendidikan Khas ini. Antaranya ialah murid murid bergantung sepenuhnya kepada

  pengajaran guru. Oleh itu, guru perlu benar benar mahir dan kreatif dalam mempelbagaikan

  kaedah pengajaran agar semua murid berminat dan memberi tumpuan ketika belajar. Selain itu

  sekiranya murid ini sedar, mereka diasingkan maka mereka akan berasa rendah diri. Secara

  tidak langsung, ini akan menyebabkan mereka pasif ketika berada di sekolah mahupun di

  dalam bilik darjah.

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  16/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  16

  5.0 PENGAYAAN

  Kamus Dewan Edisi Keempat (2005: 693)mentakrifkan pengayaan sebagai perihal

  (usaha, proses, dsb) mengayakan, misalnya mengayakan atau meluaskan kosa kata.

  Pengayaan merupakan aktiviti tambahan kepada aktiviti asas pembelajaran yang dilakukan

  sama ada semasa sesi persekolahan atau di luar waktu persekolahan.

  Mok Soon Sang (1990: 55) pula menjelaskan bahawa aktiviti pengayaan disediakan

  untuk semua murid di dalam kelas, sama ada di peringkat sekolah rendah, menengah, sama

  ada dalam kumpulan cerdas, sederhana, atau lambat. Menurutnya lagi, melalui aktiviti

  pengayaan, murid-murid akan dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan sejajar dengan

  kebolehan dan minat mereka dalam sesuatu bidang pelajaran tertentu.

  Rajah: Proses pelajaran Bahasa Malaysia

  Pelajaran Bahasa Malaysia

  membaca

  Pencapaian Kumpulan murid

  memuaskan

  Aktiviti Penilaian

  Aktiviti PemulihanAktiviti Pengayaan

  Pencapaian Kumpulan murid

  kurang memuaskan

  lisanmenulis

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  17/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  17

  5.1 Rasional Dan Objektif Pendidikan Pengayaan

  Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk

  memberi peluang kepada murid murid mengembangkan lagi sifat ingin tahu, semangatberdikari, daya cipta serta bakat pimpinan mereka.Justeru, tujuan program pengayaan adalah

  untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman di samping memperkukuh kemahiran yang

  sedang dipelajari. Penglibatan murid-muird dalam aktiviti ini membolehkan mereka

  mengembangkan lagi sifat ingin tahu, minat, kreativiti, sikap berdikari dan bakat kepimpinan

  serta melibatkan diri dalam membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri, kumpulan, dan

  masyarakat.

  Tujuan dan rasional pengayaan adalah untuk memperkembangkan kemahiran-

  kemahiran yang sedia ada pada murid, meluaskan pengetahuan dan pengalaman mereka,

  membekalkan peluang-peluang tambahan untuk mengembangkan lagi daya kreatif, minat, sifat

  ingin tahu, sikap berdikari dan bakat kepimpinanmurid-murid dalam pelbagai bidang dan untuk

  memperkembangkan potensi murid kepada tahap maksima.

  Oleh kerana setiap orang murid dalam sesuatu kelas, mempunyai kebolehan, minat dan

  bakat yang berbeza, maka kadar keupayaan mereka untuk menguasai sesuatu kemahiran atau

  pengetahuan juga berbeza. Justeru itu, murid murid yang mempunyai kebolehan yang

  berlainan haruslah diajarkan dengan pelbagai aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan

  keupayaan dan perkembangan mental mereka. Dengan adanya program pengayaan, adalah

  diharapkan setiap murid bukan sahaja dapat mengalami suasana pembelajaran yang lebih

  menarik dan menggembirakan tetapi juga memperkembangkan aspek fizikal, emosi, minat,

  kebolehan, daya cipta dan bakat individu secara menyeluruh.

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  18/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  18

  Antara objektif pengayaan adalah untuk memberi peluang kepada murid murid supaya

  mereka dapat menggunakan kemahiran kemahiran yang telah dikuasai dalam pelajaran

  biasa untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pelajaran

  pelajaran tertentu. Selain itu, murid murid dapat menjalani aktiviti- aktiviti pembelajaran yang

  menarik dan mencabar serta boleh memperkembangkan minat dan bakat mereka. Seterusnya,

  ia juga dapat memupuk minat membaca dan menyemai sifat berdikari dan minat belajar.

  Seterusnya melalui aktiviti pengayaan, para guru boleh menilai sesuatu hasil kerja mereka

  serta bakat kepimpinan murid murid boleh dikembangkan.

  Contoh contoh aktiviti pengayaan dalam konteks KBSR dan KBSM ditumpukan

  kepada membaca, menulis dan mengira. Sumber bahan bacaan terdiri daripada kad-kad

  bacaan, buku-buku cerita, majalah-majalah berunsur pendidikan. Kad-kad bacaan

  mengandungi unsur-unsur Sains, Pendidikan Moral, Hal-Ehwal Tempatan, Geografi dan

  Kesihatan. Bahan bacaan yang sesuai digunakan ialah bentuk penerangan , pantun , teka-teki ,

  dialog , cerita dan berita .Aktiviti pengayaan penulisan biasanya disediakan dalam bentuk

  lembaran kerja. Untuk menarik minat murid-murid mengeja dan menulis perkataan, biasanya

  disediakan dalam bentuk silang kata atau gambar-gambar yang menarik.

  Rajah:Aktiviti Pengayaan dilaksanakan serentak dengan aktiviti pemulihan

  Kumpulan cerdas Kumpulan sederhana Kumpulan lambat

  Aktiviti PemulihanAktiviti Pengayaan

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  19/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  19

  6.0 PENUTUP

  Ahli psikologi Barat, W.F.Connell berkata, salah satu tujuan pendidikan ialah

  mendapatkan pengetahuan dan pengetahuan ini harus disusun dengan cara tertentu yang

  dapat menampakkan kaitan dengan tradisi pembelajaran. Oleh itu, semua guru mesti berusaha

  menjadikan anak muridnya Berjaya dengan cemerlang dalam apa cara sekalipun. Bagi murid

  murid yang lemah, pemulihan perlu diberikan, manakala bagi murid yang mempunyai aras

  kebolehan yang tinggi, murid murid tersebut perlu diberi pengayaan. Kejayaan Program

  Pendidikan Pemulihan amat bergantung kepada sejauh mana guru pemulihan itu dapat

  melaksanakan tugasnya dengan berkesan. Setiap orang guru pemulihan perlu mempunyai

  perwatakan guru yang baik serta memahami peranan yang boleh dilaksanakan dalam

  memenuhi bidang tugas masing masing.

  Di dalam kelas biasa, guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan aktiviti

  pemulihan untuk membantu murid murid yang menghadapi masalah pembelajaran dan aktiviti

  pengayaan bagi murid yang telah menguasai kemahiran yang telah diajar. Di antara peranan

  yang penting ialah mengatur langkah langkah yang sesuai dalam pengelolaan sesi pemulihan

  dan pengayaan ialah menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran, menyediakan bahan

  dalam sesi pemulihan dan pengayaan, menjalankan aktiviti penilaian untuk sesi pemulihan dan

  pengayaan dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

  Seperti mana yang diketahui umum, murid murid di dalam sesebuah kelas berbeza

  dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi, pengalaman, minat, bakat dan sebagainya. Oleh yang

  demikin, kadar keupayaan mereka belajar juga berbeza. Di dalam sesebuah kelas yang

  mengandungi ramai murid, perbezaan perbezaan ini sememangnya tidak dapat diberi

  perhatian guru. Akibatnya murid murid ini ketinggalan di belakang kerana tidak dapat

  menguasai kemahiran kemahiran asas. Dalam situasi ini, program pemulihan hendaklah

  disediakan dengan serta merta supaya masalah keciciran dalam pembelajaran bagi murid

  murid ini dapat diatasi.

 • 7/31/2019 Kk Projek Pengayaan

  20/20

  PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  20

  Dapatlah dirumuskan bahawa pendidikan pemulihan merupakan aktiviti alternatif bagi

  membantu murid murid yang menghadapi kesukaran pembelajaran untuk menguasai

  kemahiran tertentu. Manakala program pengayaan adalah untuk semua murid dalam bilikdarjah. Aktiviti pengayaan terdiri daripada aktiviti tambahan untuk mengukuhkan aktiviti

  pembelajaran asas. Menerusi program pengayaan juga, murid murid berpeluang melakukan

  aktiviti yang lebih mencabar selepas mereka menguasai sesuatu topic atau kemahiran.

  Manusia mempunyai akal yang boleh dibentuk dan dididik menjadi golongan

  yang berilmu dan berjaya di dunia dan akhirat, InsyaAllah.