pemulihan dan pengayaan kumpulan 4

Click here to load reader

Post on 03-Jul-2015

27.156 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. PEMULIHAN PENGAYAANPELBAGAI KECERDASAN BERKEPERLUAN KHAS DEFINISI AHLI KUMPULAN

2. DEFINISI PEMULIHAN - - MenurutSharifah Alwiah Alsagoff, 1983 : 371 satu tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesusahan dari segi pembelajaran. - MenurutPringle (1966) pengajaran yang mempunyai pendekatan khas yang diperlukan oleh semua murid yang mundur dalam satu-satu mata pelajaran serta berkemahuan dan berkebolehan belajar,melalui latihan yang sistematik dan dapat memenuhi keperluan-keperluan mereka. - MenurutKamus Dewan, pulih bermaksud kembali seperti biasa atau sembuh. Pemulihanadalahsesuatu usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul. 3.

 • PENGAYAAN
 • Satu proses di manaaktiviti-aktiviti tambahanyang mempunyaiaras kesukaran yang lebih tinggi daripada aras aktiviti-aktiviti pembelajaranyang dijalankan di dalam bilik darjah

4. FAKTOR-FAKTOR MASALAH PEMBELAJARAN

 • Faktor peribadi
 • Faktor kurang kecerdasan
 • Faktor fizikal
 • Faktor psikologi
 • Kurikulum di sekolah tidak sesuai dengan perkembangan kognitif kanak-kanak.
 • Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan kurang sesuai diterima oleh pelajar.
 • Bahan pelajaran yang disediakan kurang menarik minat .

5. FAKTOR PERIBADI

 • keadaan ekonomi keluarga :
  • kerja rumah
  • menjaga adik-adik
  • membuat kerja sambilan
 • masalah sosial
 • segan dan malu

6. FAKTOR KURANG KECERDASAN

 • berkait rapat dengan masalah mental
 • Ciri-ciri: lebih lambat berfikir, cepat lupa, sukar memahami sesuatu, lemah pengamatan

7. FAKTOR FIZIKAL

 • Kekurangan makanan yang berzat akan merosakkan kesihatan pelajar:cepat berasa letih, tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya
 • Kekurangan tenaga dan semangat
 • kurang sihat :mengambil cuti sakit
 • Masalah kecacatan fizikal

8. PERANAN GURU KELAS BIASA DALAM PELAKSANAAN PEMULIHAN

 • mengatur langkah-langkah yang sesuai dalam pengelolaan sesi pemulihan
 • menguruskan aktiviti pengajaran pemulihan
 • menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran
 • menyediakan bahan dalam sesi pemulihan
 • menjalankan aktiviti penilaian untuk sesi pemulihan
 • mengambil tindakan susulan yang sewajarnya

9. LANGKAH-LANGKAH KHUSUS DALAM PENGELOLAAN SESI PEMULIHAN KELAS Proses pengelolaan sesi pemulihan Mengenal Pastimurid Penganalisian masalah Perancangan dan penyediaan bahan Pengajaran dan pembelajaran Ujian dan penilaian Tindakan susulan 10. FAKTOR PSIKOLOGI

 • berkait rapat dengan masalah emosi
 • lebih mudah berperasaan takut, benci, diam, malu, tidak berkeyakinan, rendah diri

11.

 • Langkah-langkah proses pengelolaan sesi pemulihan kelas

Langkah-langkah pengajaran pemulihan Pengajaran guru Pembelajaran murid Latihan lisan/ bertulis Ujian dan penilaian 12. STRATEGI PENGAJARAN- PEMBELAJARAN PEMULIHAN

 • Boleh dibahagikan kepada 2 strategi:

Secara kumpulan Secara individu 13. KONSEP PENGAYAAN

 • sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar
 • memberi peluang kepada pelajar mengembangkan lagi sifat ingin tahu, semangat berdikari, daya cipta serta bakat kepimpinan mereka.
 • selepas mereka telah berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran asas tertentu

14. OBJEKTIF-OBJEKTIF PENGAYAAN

 • menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai dalam pelajaran biasa untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pelajaran-pelajaran tertentu.
 • menjalani aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk mempertingkatkan pencapaian mereka.
 • menggunakan masa lapang untuk memperkembangkan minat dan bakat mereka.

15.

 • memupuk tabiat membaca malalui suatu program membaca dalam bentuk pengayaan dengan tujuan memperolehi ilmu pengetahuan.
 • menyemai sifat berdikari dan minat belajar dalam aktiviti pembelajaran dan seterusnya membolehkan merekan terus mencari ilmu pengetahuan sendiri dalam seumur hidup.
 • memperkembangkan bakat-bakat ciptaan serta keupayaan menilai sesuatu hasil kerja mereka melalui aktiviti-aktiviti pengayaan seperti kerja projek, lukisan, ukiran, binaan dan sebagainya.
 • memperkembangkan bakat kepimpinan kepada peringkat yang lebih tinggi melalui cara kumpulan mengikut pelbagai kebolehan.

16. CONTOH-CONTOH AKTIVITI PENGAYAAN

 • Di dalam konteks KBSR dan KBSM, aktiviti pengayaan biasanya ditumpukan kepada:
  • bacaan (membaca)
  • tulisan (menulis)
  • kiraan (mengira)

17. AKTIVITI PENGAYAAN BACAAN (MEMBACA)

 • Sumber bahan bacaan terdiri daripada kad-kad bacaan, buku-buku cerita, majalah-majalah berunsur pendidikan.
 • Kad-kad bacaan mengandungi unsur-unsur Sains, Pendidikan Moral, Hal-Ehwal Tempatan, Geografi dan Kesihatan.
 • Bahan bacaan yang sesuai digunakan ialah bentukpenerangan ,pantun ,teka-teki ,dialog ,ceritadanberita .

18. AKTIVITI PENGAYAAN TULISAN (MENULIS)

 • Biasanya disediakan dalam bentuk lembaran kerja.
 • Untuk menarik minat murid-murid mengeja dan menulis perkataan, biasanya disediakan dalam bentuk silang kata atau gambar-gambar yang menarik.

19. AKTIVITI PENGAYAAN MATEMATIK (MENGIRA)

 • 1 .Permainan- Ular dan tangga, domino,
 • cantuman nombor dengan
 • bilangan benda, aktiviti juaI beli.
 • 2. Teka-teki- Meneka nombor, waktu, operasi.
 • 3. Projek - Melukis corak dan pola
 • berdasarkan bentukgeometri
 • membina objek daripada tiga
 • matra, melukis grafgambar, graf
 • turus dan graf melintang .

20. PENYEDIAAN BAHAN AKTIVITI PENGAYAAN

 • 1.Isi kandungan hendaklah sesuai dengan kemahiran-kemahiran yang baru dikuasai oleh murid-murid.
 • 2. Peringkat kesukaran hendaklah sesuaikan dengan
 • kebolehan murid-murid, tanpa memerlukan banyak bimbingan daripada guru.
 • 3. Bentuk aktiviti pengayaan haruslah menarik dan
 • mencabar.

21. STRATEGI PELAKSANAAN AKTIVITI PENGAYAAN

 • Mengikut rancangan KBSR dan KBSM, aktiviti pengayaan boleh dilaksanakan dengan tiga cara:
 • 1. Aktiviti pengayaan untuksemua muridmelalui
 • kumpulanmengikut kebolehan .
 • 2. Aktiviti kumpulan menjalankan aktiviti
 • pengayaandengankumpulan
 • menjalankan aktiviti pemulihan.
 • 3. Aktiviti pengayaan untuksemuamelalui
 • kumpulanpelbagai kebolehan .

22. SAMBUNGAN Kumpulan cerdasKumpulan sederhana Kumpulan lambat Aktiviti pengayaan Aktiviti pemulihan Aktiviti pengayaan dilaksanakan serentak denganaktiviti pemulihan 23.

 • Menurut Goleman, kecerdasan emosi merupakan suatu keupayaan untuk mengenal perasaan sendiri dan orang lain, memotivasikan diri sendiri serta menguruskan emosi dengan baik ketikan berhubung dengan orang lain.
 • Definisi yang diberikan oleh Goleman cuba menerangkan kebolehan-kebolehan lain selain daripada kecerdasan akademik yang dianggap sebagai pelengkap kepada kebolehan kognitif yang diukur melalui IQ.

Teori Pelbagai kecerdasan 24. KinestetikKebolehanmenggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah .Cekap mengintepretasi pergerakan anggota atau tubuh. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan, menari, gimrama dan lain-lain. Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental.InterpersonalKecerdasan interpersonal membolehkanseseorang memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain . Individu ini dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Dapat memberi motivasi kepada orang lain.Jenis-jenis kecerdasan 25. IntrapersonalKebolehan untukrefleksi diri sendiri dan sedar akan sifat dalaman diri . Individu ini cuba untuk memahami perasaan dalaman, impian, perhubungan dengan orang lain, kelemahan dan kekuatan yang ada. Kemahiran yang ada ialah mengenalpasti kelemahan dan kekuatan sendiri, menganalisis diri sendiri dan menilai cara berfikir.Logik-MatematikKebolehan yang dominan di bahagian kiri otak inimembolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak . Individu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan menggunakan komputer dengan cekap.MuzikKebolehan untukberfikir dalam bentuk musikal, mendengar dan mengecam patern, membezakan antara bunyi dan cipta muzik . Sensitif dengan bunyi di persekitaran. Kemahiran individu ini ialah menyanyi, bersiul, mengubah musik, mengingati melodi, memahami struktur dan rentak muzik. 26. Verbal-LinguistikKebolehanmenggunakan bahasa dengan efektif sama ada secara lisan dan bertulis . Individu ini mempunyai kemahiran mendengar dan berfikir dalam bentuk perkataan. Kemahirannya meliputi mendenganra, bercakap, menulis, bercerita, menerangkan, mengingat maklumat, memahami perkataanVisual-RuangKebolehanuntuk berfikir secara gambaran, imej, bentuk dan paten(corak).Kebolehan untuk membentuk model secara visual dan mengaplikasi model itu kepada dunia fizikal. Individu ini gemar melihat peta, carta, gambar, video dan filem. Kebolehan individu ini ternasuk membaca, menulis, memahami carta dan graf. melakar, melukis dan menterjemah imej secara visual.NaturalisSeseorang pencinta alam yang dapatmengenali dan mengklasifikasikan flora, fauna dan galian dengan mudah.Lebih menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar. Individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna. 27.

 • Meningkatkan pemikiran yang lebih mendalam
 • Memperoleh pelbagai perspektif mengenai sesuatu perkara
 • Mengaplikasi pengetahuan yang sedia ada dalam situasi dan konteks yang baru dan berlainan
 • Melalui pemikiran sebegini, kreativiti dan inovasi dapat dicungkil daripada murid

Faedah Teori pelbagai kecerdasan 28. PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS Definisi Kanak-kanak yang dianggap berhadapan dengan batasan keupayaan dengan sendirinya bagi memperoleh keperluan biasa dan untuk hidup bermasyarakat kerana had fizikal atau mental . 29.

 • Program yang ditawarkan kepadapelajar berkeperluan khas adalahprogram inklusifiaitu pelajar berkeperluan khas belajarbersama murid normaldi dalam bilik darjah dan sekolahyang sama untuk menikmati segala kemudahan belajar dalam keadaan normaltanpa mengira status

30. Barirah (1995) menyatakan 4 objektif pendidikan inklusif : i) Meningkatkan kesedaran murid-murid normal tentang murid berkeperluan khas bahawa mereka juga adalah sebahagian daripada ahli masyarakat. ii) Murid-murid khas berpeluangmenyesuaikan diri dengan rakan sebaya yang normal dan menyertai aktiviti yang disediakan iii) Memberi pengetahuan dan kemahiran kepada murid khas setanding dengan murid normal untuk meningkatkan konsep kendiri mereka. iv) Untuk mengelak daripada diskriminasi dalam pendidikan dan kemudahan yang telah dibekalkan oleh pihak Kementerian Pelajaran. 31.

 • RUJUKAN
 • Dr. Ragbir, (2009). Panduan Ulangkaji ilmu Pendidikan, Kursus PerguruanLepasan Ijazah ( KPLI ). Kumpulan Budiman,Kuala Lumpur.
 • Mok Soon Sang, ( 2003 ).Siri Pendidikan Perguruan. Ilmu Pendidikan untuk KPLI ( SekolahRendah: Komponen 1 & 2, Psikologi Pendidikan dan Pedagogi ).Kumpulan BudimanSdn. Bhd. Subang Jaya.
 • Pusat Perkembangan Kurikulum. ( 1997), Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran dan Pembelajaran,Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur
 • http://www.moe.gov.my
 • http://drragbirnet

32. 33.

 • MUHAMMAD FARHAN BIN ISHAK - DB100343
 • NORZULINAH BINTI ZOLKEFLI- DB100332
 • MASDIANA BINTI AHMAD KAMIL - DB100933
 • NORMALA BINTI ABU TALIB - DB100027
 • NOR HAZEAN BINTI ISMAIL - DB100066
 • ZAIFIRUS SINAR SURIATI BINTI MAHMUD - DB100334
 • NAZARUDIN BIN ALI - DB100331
 • LIM AI PING- DB100509
 • LAM JIUN MEE- DB100553
 • YAP KIEN HUI- DB100554