tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

of 24 /24
PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013 1.0 PENGENALAN Tugasan ini adalah bertujuan untuk mengupas tentang usaha pemulihan dan pengayaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ianya meliputi konsep, objektif dan rasional pendidikan pemulihan dan pengayaan serta masalah pembelajaran Tugasan ini juga menerangkan tentang cara mengesan kesukaran pembelajaran serta cara mengelola dan menggunakan stratergi pengajaran pemulihan yang sesuai dalam kelas biasa dan kelas khas. Dalam tugasan ini juga disertakan contoh rancangan pengajaran harian bahan bantu mengajara yang sesuai untuk tujuan tersebut. Sebelum mengupas tentang pendidikan pemulihan, saya ingin menyorot tentang latar belakang yang menjadi tunjang kepada dasar pendidikan di Malaysia iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dasar inilah yang menjadi satu kewajipan bagi pendidik untuk melaksanakannya. Ianya diwujudkan adalah untuk memastikan setiap warganya diberikan peluang untuk maju dalam kehidupan khususnya bidang pendidikan. “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu.” - Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Justeru, setiap daripada murid di dalam kelas mempunyai hak untuk dikembangkan bakatnya secara menyeluruh dan bersepadu. Mengambil kira tentang perbezaan individu, satu program khas telah diadakan bagi memenuhi keperluan mereka berkaitan bidang pengajaran dan pembelajaran. 1

Upload: hapizah-haron

Post on 25-Oct-2015

49 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kerja Kursus Sem 3 Bahasa Melayu

TRANSCRIPT

Page 1: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

1.0 PENGENALAN

Tugasan ini adalah bertujuan untuk mengupas tentang usaha pemulihan dan pengayaan

dalam pengajaran dan pembelajaran. Ianya meliputi konsep, objektif dan rasional

pendidikan pemulihan dan pengayaan serta masalah pembelajaran

Tugasan ini juga menerangkan tentang cara mengesan kesukaran pembelajaran serta

cara mengelola dan menggunakan stratergi pengajaran pemulihan yang sesuai dalam kelas

biasa dan kelas khas. Dalam tugasan ini juga disertakan contoh rancangan pengajaran

harian bahan bantu mengajara yang sesuai untuk tujuan tersebut.

Sebelum mengupas tentang pendidikan pemulihan, saya ingin menyorot tentang latar

belakang yang menjadi tunjang kepada dasar pendidikan di Malaysia iaitu Falsafah

Pendidikan Kebangsaan. Dasar inilah yang menjadi satu kewajipan bagi pendidik untuk

melaksanakannya. Ianya diwujudkan adalah untuk memastikan setiap warganya diberikan

peluang untuk maju dalam kehidupan khususnya bidang pendidikan.

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu.” -Falsafah

Pendidikan Kebangsaan. Justeru, setiap daripada murid di dalam kelas mempunyai hak

untuk dikembangkan bakatnya secara menyeluruh dan bersepadu. Mengambil kira tentang

perbezaan individu, satu program khas telah diadakan bagi memenuhi keperluan mereka

berkaitan bidang pengajaran dan pembelajaran.

Slavin(1997) menyatakan bahawa kepelbagaian pelajar terdapat dalam tahap prestasi,

kadar belajar, gaya kognitif atau gaya pembelajaran, etnik, budaya, kelas sosial, bahasa di

rumah, jantina, bakat dan minat. Menurut Papalia (2001) manusia juga berbeza dari segi

jantina, ketinggian, berat dan bentuk tubuh badan, gaya hidup, status sosio-ekonomi,

suasana pengajaran dan pembelajaran di sekolah, masyarakat setempat dan sebagainya.

1

Page 2: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

2.0 KONSEP

Pendidikan Pemulihan

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ( 200: 1245 ,1246 ) “ pulih ” bermaksud

perbuatan memulihkan, pengembalian kepada keadaan semula. Dalam konteks ini konsep

pemulihan merujuk kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah dalam pembelajaran.

Pembelajaran pemulihan biasanya dikaitkan dengan usaha untuk memperbaiki sesuau

kekurangan atau memperbetul sesuatu.

Pendidikan pemulihan amat penting dalam sistem pendidikan Negara pada masa kini

kerana terdapat hampir 20% daripada kanak-kanak iaitu golongan yang lemah, yang

terpaksa bersaing dengan kanak-kanak biasa atau cerdas untuk menguasai kemahiran-

kemahiran yang perlu dicapai mengikut kehendak sukatan pelajaran yang sama.

Seterusnya, O.C. Simpson ( 1975 ) berpendapat aktiviti pemulihan merupakan tindakan

khas atau tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang

mengalami kesulitan dari segi pembelajaran dalam kelas khas di sekolah biasa, di pusat-

pusat khusus yang dihadiri oleh murid secara sambilan, dan dalam darjah ntuk pengajaran

pembelajaran biasa.

Manakala menurut Syarifah Alawiyah Alsagof ( 1983 ) pula pemulihan ialah satu

tindakan yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami

kesusahan dari segi pembelajaran dalam darjah khas di sekolah biasa, di pusat khusus

yang diasingkan daripada sekolah biasa dan dalam darjah untuk pengajaran.

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ( 2005 : 693 ) mentakrifkan “ pengayaan ”

sebagai perihal ( usaha, proses dan sebagainya ). Pengayaan merupakan aktiviti tambahan

kepada aktiviti asas pembelajaran yang dilakukan sama ada semasa sesi persekolahan

atau di luar waktu persekolahan.

Mok Soon Sang ( 1990:55) pula menjelaskan bahawa aktiviti pengayaan disediakan

untuk semua murid di dalam kelas, sama ada di peringkat sekolah rendah, menengah,

sama ada dalam kumpulan cerdas,sederhana atau lambat. Menurutnya lagi aktiviti

pengayaan, murid-murid akan dapat memperluas Justeru, tujuan program pengayaan

2

Page 3: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

adalah untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman di samping memperkukuh

kemahiran yang sedang dipelajari.

Penglibatan murid-murid dalam aktiviti ini membolehkan mereka mengembangkan lagi

sifat ingin tahu, minat, kreativiti, sikap berdikari dan bakat kepimpinan serta melibatkan diri

dalam membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri, kumpulan, dan masyarakat.

Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang

belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri

daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan

secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan

program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran.

Pendidikan peringkat rendah ialah pendidikan yang bertujuan melahirkan insan yang

seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani,

emosi dan jasmani selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penguasaan

kemahiran asas 3M perlu dikuasai lebih awal bagi membolehkan murid-murid

berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. Perbezaan minat, pengalaman, bakat dan

gaya belajar individu murid mengakibatkan sebahagian mereka agak lambat atau

‘terkebelakang’ menguasai sesuatu kemahiran berbanding rakan sebaya.

Menurut Mat Nor Husin Dan Jais Sahok (1990 :6),pendidikan yang diberikan kepada

pelajar yang gagal di peringkat bilik darjah kerana tidak menerima isi pelajaran seperti

pencapaian rakan sebaya mereka yang tidak bermasalah.  Koh Boh Boon (1982 :2) 

pemulihan adalah lebih terbatas yang lebih khusus sifatnya kerana tujuannya membaiki

kelemahan pembelajaran yang melibatkan murid-murid lambat,iaitu mereka yang lembab

(lambat mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak lain).

Aktiviti pemulihan dalam kelas biasa ialah satu usaha untuk menolong murid-murid yang

lemah mencapai objektif pembelajaran yang belum dicapainya dalam pelajaran

lampau.Dengan adanya pendidikan dalam kelas biasa,murid-murid yang lemah akan

merasa diri mereka mendapat perhatian khas daripada guru. Kesedaran ini merupakan satu

bentuk terapi yang berkesan bagi mereka yang menghadapi kesulitan pembelajaran.

Mereka tidak akan berasa diri mereka tersisih.

3

Page 4: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, pemulihan dalam kelas biasa adalah aktiviti

tambahan yang lebih kompleks,menarik dan mencabar yang bertujuan untuk kemahiran

yang dipelajari. Objektifnya adalah untuk mengatasi kelemahan menguasai kemahiran yang

diajar dalam setiap pembelajaran. Waktu memulihkan murid-murid berkenaan adalah

secara berterusan sepanjang pengajaran dan pembelajaran dan diteruskan selepas tamat

waktu mengajar pada hari-hari biasa.

Murid-murid yang cerdas, sederhana dan lemah disatukan di dalam sebuah kelas.

Pengajaran guru berpusat kepada kaedah kelas. Pemulihan hanya dijalankan pada waktu-

waktu tertentu iaitu 20- 30minit sebelum pengajaran selesai. Ini bermakna murid-murid yang

menerima pelajaran pemulihan belajar semasa murid-murid lain membuat latihan mereka.

Guru boleh menggunakan pengelolaan secara perseorangan atau berpasangan dan juga

boleh menggunakan bantuan murid-murid cerdik untuk mengendalikan aktiviti pengukuhan.

Pendidikan Pengayaan

Program pengayaan adalah satu rancangan pembelajaran yang disediakan untuk

semua murid sama ada cerdas, sederhana atau lemah. Mereka boleh mendapat

pengalaman dan pengetahuan yang berbagai-bagai berdasarkan aktiviti 32qyang sesuai

untuk mereka. Aktiviti-aktiviti ini dibentuk supaya menarik dan mencabar selaras dengan

peringkat pembelajaran murid-murid itu.

Aktiviti pengayaan adalah berlainan daripada aktiviti pembelajaran asas. Aktiviti ini

diberikan kepada murid selepas mereka Berjaya menguasai kemahiran asas tertentu.Murid

menggunakan kemahiran yang telah dikuasai untuk menjalankan aktiviti pengayaan.

Program Pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan, keupayaan, bakat dan

minat murid. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara

bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan bacaan tambahan, kad permainan dan

bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka

masa yang telah ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.

4

Page 5: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

3.0 OBJEKTIF PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

Aktiviti pemulihan membantu murid-murid mengatasi masalah dalam penguasaan

kemahiran-kemahiran asas dengan pendekatan, kaedah, bahan-bahan pengajaran alternatif

selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka. Aktiviti ini juga dapat memberi

khidmat layanan individu dari segi pembelajaran mengikut kaedah perkembangan intelek

kanak-kanak yang berbeza di antara satu dengan yang lain.

Selain itu aktiviti pemulihan boleh memperkembangkan potensi murid-murid

semaksimum mungkin. Aktiviti ini dapat menjadi pendorong kepada bakat yang terdapat

dalam diri murid. Bakat ini akan muncul dengan bimbingan dan perangsang yang baik.

Sebagai salah satu cara bagi meneruskan pembelajaran murid-murid dalam sistem

persekolahan biasa. Maka, dengan cara ini murid lemah juga berpeluang untuk

mendapatkan pendidikan yang sama dengan murid perdana.

Melalui aktiviti ini juga, guru dapat membantu memupuk dan memperkembangkan

konsep kendiri dan sikap positif terhadap pelajaran. Murid yang lemah dalam pelajaran tidak

akan tersisih dan akan terus berusaha untuk mencapai kejayaan dalam bidang pelajaran.

Objektif lain pendidikan pemulihan ialah untuk menyuburkan emosi, mental, sosial dan

intelek terutama bagi murid-murid yang datang daripada keluarga yang bermasalah. Aktiviti

pemulihan mampu membuktikan bahawa ilmu boleh dikuasai oleh mereka yang lemah.

Akhir sekali, aktiviti pemulihan bertujuan memberi peluang atau keseronokan kepada

murid-murid untuk belajar dan berasa gembira di atas kejayaan dan kemajuan yang dicapai.

Keseronokan inilah yang menjadi pendorong bagi murid tersebut untuk mencuba dan terus

mencuba.

Pelaksanaan Pendidikan Pengayaan juga mempunyai beberapa objektif seperti

membolehkan murid menjalankan aktiviti pembelajaran yang lebih mencabar kebolehan

mereka. Ianya juga dapat menambah minat dan pengalaman yang boleh membantu kearah

perkembangan diri.

Aktiviti pengayaan juga melatih murid menggunakan masa lapang yang berfaedah

mengikut keperluan,minat dan bakat mereka. Murid akan meminati dan menguasai bacaan

luas dengan membuat rujukan daripada pelbagai bahan dan sumber pengetahuan. Murid

5

Page 6: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

juga akan lebih berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi

membolehkan murid meneruskan pembelajaran seumur hidup.

Melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kegiatan serta kebolehan mereka

menilai hasil kerja sendiri. Akhir sekali, aktiviti pengayaan mempunyai asas kepimpinan

untuk diperkembangkan ke peringkat yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan mereka.

4.0 RASIONAL PENDIDIKAN PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

Dari sudut falsafah, program pemulihan memenuhi keperluan setiap murid yang

ketinggalan kerana tidak dapat belajar sepenuhnya dalam kelas biasa. Ini selaras dengan

konsep “Pendidikan Untuk Semua”.

Dari sudut teori, pendekatan pengajaran seperti Clinical Teaching telah terbukti berjaya

dan ia merupakan asas kepada pelaksanaan program ini. Rasional seterusnya ialah ia

diwujudkan kerana apabila dilihat dari sudut pencegahan masalah yang dialami oleh setiap

murid akan sulit dan semakin menyulitkan jika tidak ditangani dengan segera.

Rasional pengayaan pula, pada peringkat permulaan persekolahan, semua murid

didedahkan kepada pengalaman pembelajaran yang sama. Pada hakikatnya,murid-murid

adalah berbeza dari segi fizikal, emosi, minat,mental, bakat,latar belakang sosial dan

sebagainya. Oleh yang demikian, pertimbangan yang wajar harus diberikan

dalammenentukan corak layanan yang diperlukan oleh murid-murid tersebut.

Kesilapan dalam memberikan perhatian dan menyediakan wadah yang sesuai dengan

cirri-ciri murid dan tahap kemampuan mereka boleh menjadi punca masalah kerana ini

berkemungkinan akan membantutkan minat belajar murid. Contohnya,mereka berasa bosan

kerana saban hari dan waktu dihidangkan dengan corak pembelajaran yang sama. Aktiviti

yang dijalankan sama untuk keseluruhan kelas juga boleh menghilangkan keghairahan

untuk belajar terutama bagi murid yang cerdas yang merasai aktiviti tersebut tidak

mencabar kemampuan mereka.

6

Page 7: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

5.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Kemahiran Mendengar

Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti,

memahami dan menghayati secara lisan tentang perkara yang didengar dalam pelbagai

situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas tentangnya. Sebagai contoh

aktiviti mendengar ialah, mendengar audio, radio, menonton video dan sebagainya.

Terdapat dua jenis kemahiran mendengar iaitu kemahiran mendengar pasif dan kemahiran

mendengar aktif.

Kemahiran mendengar secara pasif ialah sejenis komunikasi sehala iaitu murid

mendengar sesuatu maklumat yang disampaikan tanpa memberi maklum balas secara lisan

disebabkan tidak memahami makna keseluruhan ujaran. Manakala kemahiran mendengar

aktif pula ialah sejenis komunikasi dua hala iaitu murid memberi tindak balas secara lisan

terhadap sesuatu yang diterima.

Tujuan kemahiran ini adalah untuk mengenalpasti dan mengecam linguistic, tekanan,

intonasi, jeda, dan nada. Memahami pertuturan, arahan dan pesanan orang lain, mengenal

dan mengecam bunyi serta menajamkan pendengaran.

Kemahiran Bertutur

Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk

menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis

dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan

pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul.

Terdapat dua peringkat pertuturan murid-murid di sekolah iaitu pertuturan tinggi dan

pertuturan rendah. Pertuturan tinggi ialah pertuturan yang mengujarkan tentang

menganalisis, membuat inferen, ramalan, pandangan, dan justifikasi. Manakala pertuturan

rendah pula ialah bertutur tentang situasi disekeliling dan pengalaman murid.

Tujuan kemahiran bertutur adalah supaya murid boleh bercakap dengan jelas dan betul,

berani dan yakin serta dapat difahami oleh orang yang mendengarnya. Ianya juga bertujuan

7

Page 8: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

supaya murid dapat bertutur dengan tatabahasa yang betul dan perbendaharaan kata yang

sesuai.

6.0 MASALAH PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Murid-murid yang menghadapi masalah dalam kemahiran mendengar berpunca

daripada pelbagai kesukaran. Di antaranya ialah sukar mengecam bunyi seperti jenis bunyi

termasuklah bunyi vokal, konsonan, dan diftong. Pada lazimnya murid yang berbangsa

asing akan mengalami kesukaran dalam kemahiran ini. Bahasa ibunda mempengaruhi

kelaziman mereka mendengar beberapa bunyi vokal seperti bunyi [i] dengan bunyi [e].

Bunyi huruf diftong seperti bunyi [P] dengan bunyi [B] serta bunyi [D] dengan bunyi [T].

Mereka juga tidak berupaya mengajuk sesuatu bunyi, contohnya bunyi kucing. Murid

yang mengalami masalah untuk mendengar bunyi kucing tidak akan dapat mengajuk

dengan tepat bagaimana bunyi itu terhasil. Kedudukan bunyi di dalam mulut juga tidak tepat

akibat kelemahan untuk mengecam bunyi tersebut.

Selain itu, kelemahan murid dari segi pendengaran ialah tidak dapat bertindak balas

terhadap soalan mudah yang didengar, sukar mengingat fakta, sukar memahami dan

mentafsir maksud, sukar mentafsir hubungan antara penutur dalam situasi komunikasi,

gagal mengikut aliran idea dalam perbualan, lemah ingatan pendengaran dan gagal

mematuhi arahan.

Manakala masalah yang dihadapi murid dalam kemahiran bertutur adalah seperti

pengetahuan kosa kata yang terhad, penggunaan dialek yang berbeza mengikut negeri asal

mereka. Contohnya persekitaran di sekolah saya terdapat pelbagai dialek campuran seperti

dialek Selangor, Kelantan, Perak, Kedah dan sebagainya. Mereka juga terpengaruh dengan

pengggunaan bahasa ibunda di rumah.

Di samping itu terdapat juga murid yang lemah dalam kesantunan bahasa. Mereka lebih

cenderung menggunakan bahasa pasar dalam pertuturan harian. Apatah lagi anak zaman

siber kini lebih terdedah dengan bahasa-bahasa campuran yang tiada langsung

8

Page 9: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

kesantunannya. Semua masalah tersebut dapat dikesan melalui pemerhatian dan ujian

formatif sepanjang tempoh pembelajaran di dalam kelas.

7.0 CARA MENGELOLA DAN MENGGUNAKAN STRATERGI PENGAJARAN

Setiap murid mempunyai hak untuk mendapat pendidikan yang baik. Justeru, murid

yang lemah pula harus diberikan peluang untuk mendapat pendidikan yang setara dengan

murid arus perdana. Kesilapan mereka harus dibetulkan dan diberi rangsangan serta merta

agar mereka tidak putus asa dan terus berusaha untuk mendapat kejayaan dalam bidang

pelajaran mereka.

Peruntukan waktu amat terhad dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

di dalam kelas. Guru juga harus bijak untuk membahagikan masa ini kepada aktiviti-aktiviti

sambil mengesan pencapaian objektif pembelajaran di dalam kelasnya. Ekoran itu, guru

harus tahu dan mahir cara untuk mengelola dan menggunakan strategi pengajaran untuk

menjayakan aktiviti ini.

Mengenal Pasti Murid

Guru mengenal pasti tahap kebolehan murid yang berbeza. Justeru itu, memudahkan

pengurusan guru untuk membuat pemulihan terhadap murid yang kurang berjaya atau

gagal dalam menguasai sesuatu kemahiran matapelajaran tertentu.

Menganalisis Masalah

Guru perlulah menganalisis masalah berdasarkan aspek mental,emosi, fizikal dan sosial

agar mereka tidak tercicir.Contohnya, murid yang menghadapi masalah pendengaran tidak

dapat menyebut dan bertutur dengan baik.

Membuat Perancangan

Kebijaksanaan guru amat dititikberatkan dalam strategi mengesan murid yang

bermasalah melalui pemerhatian, pentafsiran, rekod prestasi, pentafsiran rekod profil, ujian

kertas dan pensel, temubual dengan ibubapa atau guru darjah.

9

Page 10: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

Melaksanakan Pengajaran

Pengajaran yang dirancang hendaklah berdasarkan masalah yang hendak diatasi oleh

guru selepas selesai proses penilaian. Aktiviti yang dirancang juga haruslah memenuhi

keperluan kanak-kanak yang ingin diberikan pemulihan.Tahap aktiviti kesukaran haruslah

pada aras yang rendah

Membuat Penilaian Dan Tindakan Susulan.

Langkah -langkah selepas megesan masalah dan punca masalah ialah merancang

pengajaran berdasarkan aktiviti pemulihan yang dirancang,melaksanakan aktiviti, menilai

keberksanan pelaksanaan aktiviti, dan mengambil tindakan susulan yang sesuai. Guru

hendaklah menentukan objektif pembelajaran bagi mengatasi masalah pembelajaran yang

khusus. Contohnya pada akhir pelajaran murid dapat menyebut bunyi ‘r’ dan bunyi ‘d’

dengan betul. Objektif pembelajaran haruslah reallistik dan sejajar dengan kebolehan dan

minat murid.

10

Mengenal Pasti Murid

Menganalisis Masalah

Membuat Perancangan

Melaksanakan Pengajaran

Membuat Penilaian Dan Tindakan Susulan

CARA MENGELOLA DAN MENGGUNAKAN

STRATERGI PENGAJARAN

Page 11: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tahun : 1 Permata

Bilangan Murid : 38 orang (30 lelaki 8 perempuan)

Masa : 8:30 – 9:30 pagi

Tema : Mari Bertani

Tajuk : Buah-buahan tempatan

Standard

Pembelajaran : 1.5.1 – Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan

yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

Objektif

Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, murid dapat menceritakan tentang buah-

buahan tempatan dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi

yang betul menggunakan 5 ayat tunggal.

EMK : Keusahawanan

Bahan Bantu

Mengajar

: LCD, komputer riba, CD, powerpoint, gambar pegun, pupet dan

topeng buah-buahan.

11

Page 12: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan

12

Page 13: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

Set Induksi (5 minit)

Pengenalan tajuk

1. Tayangan video Upin

dan Ipin – Buah-

buahan Tempatan

2. Soalan daripada

guru.

Apakah buah

yang terdapat

dalam video tadi?

Siapakah yang

menjual buah

tersebut?

Siapa di kalangan

kamu yang suka

makan buah

durian dan

rambutan?

1. Murid menonton video Upin dan Ipin

tentang buah durian dan rambutan

2. Murid bersoal jawab tentang buah-buahan

yang terdapat dalam video bersama guru.

BBM : video upin ipin,

komputer riba, LCD

TMK: Tutorial

Pengisian kurikulum:

Ilmu – Kemahiran Hidup

Langkah 1(10 minit)

Membina ayat tunggal

berdasarkan gambar.

Contoh ayat :

Buah durian rasanya

manis.

1. Murid membina satu ayat tunggal dengan

bimbingan guru berdasarkan gambar yang

ditunjukkan.

2. Murid menyebut ayat yang telah dibina

secara kuat.

BBM : Gambar buah

durian

Pengisian Kurikulum:

Ilmu : Kemahiran Hidup

Nilai – bersyukur

13

Page 14: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

Kulit buah durian

tajam.

Isi buah durian

berwarna kuning.

Buah durian berbau

wangi.

Kemahiran Bernilai

Tambah:

KB – menjana idea,

Konstruktivisme

Langkah 2 (10 minit)

1. Soalan soal jawab

Apakah nama

buah itu?

Apakah rasanya?

Adakah ia buah-

buahan

tempatan?

Bolehkah ia

dimakan atau

perlu dimasak

dahulu?

2. Membina ayat

tunggal berdasarkan

gambar buah-buahan

lain.

1. Murid bersoal jawab tentang gambar buah

yang ditunjukkan oleh guru untuk

mendapatkan maklumat.

2. Murid menyatakan ciri-ciri buah yang

ditunjukkan oleh guru menggunakan ayat

tunggal.

BBM : borang KWLH,

gambar buah delima

Pengisian Kurikulum:

Nilai – bekerjasama

Kemahiran Bernilai

Tambah:

KB – menganalisis,

KP – verbal-linguistik,

interpersonal

Pembelajaran

Konstruktivisme

Pembelajaran Kontekstual

Langkah 3 (15 minit)

Membentuk kumpulan 1. Murid dibahagikan kepada empat BBM : 4 keping gambar

14

Page 15: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

dan mengedarkan

gambar bersiri setiap

satu.

Membina perenggan

mudah berdasarkan

gambar.

Membentangkan hasil

perbincangan kumpulan

Menyalin perenggan

karangan

kumpulan.

2. Murid meneliti gambar yang diedarkan

oleh guru.

3. Murid membina perenggan tentang

gambar yang diberi menggunakan ayat

tunggal secara berkumpulan.

4. Murid memilih wakil kumpulan masing-

masing untuk membentangkan perenggan

ayat berdasarkan gambar diberi.

5. Guru mencatat perenggan-perenggan ayat

yang dibentangkan oleh murid di papan

putih.

6. Murid menyusun perenggan yang ditulis

oleh guru dan menyalinnya semula di

dalam buku tulis.

bersiri

Pengisian Kurikulum :

Ilmu – Kemahiran Hidup

Nilai – jujur

Kemahiran Bernilai

Tambah:

KB – menjana idea

Pembelajaran

Konstruktivisme

Pembelajaran Kontekstual

Peneguhan (15 minit)

Situasi : Di pasaraya.

Promosi makan buah-

buahan tempatan.

Soalan Guru

1. Siapa awak?

2. Apakah rasa awak?

3. Bagaimana rupa

Pengayaan :

1. Murid membuat lakonan bersama rakan

lain.

2. Murid melafazkan dialog lakonan

berdasarkan kreativiti sendiri bersama

kawan-kawan.

Pemulihan:

1. Murid membuat persembahan pupet

dengan bimbingan guru.

2. Murid melakonkan pupet bersama guru.

3. Guru menyediakan soalan-soalan untuk

BBM : Topeng polisterin

berupa buah-buahan

tempatan

EMK : Kreatif dan inovatif,

keusahawanan.

KBT:interpersonal, verbal

linguistik

BBM : pupet buah-buahan

dari stokin

15

Page 16: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

awak?

4. Mengapa awak mahu

orang memakan

awak?

murid menjawab dengan ayat tunggal.

KBT : interpersonal

Konstruktivisme, verbal

linguistik

Penutup (5minit)

Refleksi pembelajaran

Mewarna gambar.

1. Murid menyebut tentang aktiviti yang telah

dijalankan sepanjang tempoh pengajaran

guru.

2. Murid menyatakan perasaan tentang

pembelajaran yang telah diajarkan di

kelas.

3. Murid mewarna gambar buah-buahan

tempatan.

BBM : lakaran gambar

buah-buahan, krayon

Pengisian Kurikulum :

Ilmu – PSV

Nilai – bersyukur

8.0 PENUTUP

Sebagai kesimpulan, pendidikan pemulihan dan pengayaan merupakan satu usaha

yang sangat murni dan penting. Menggunakan strategi dan pendekatan yang sesuai, aktiviti

16

Page 17: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

ini bukan sahaja akan membentuk satu masyarakat yang berdaya saing, bahkan dapat

memberi peluang kepada yang kurang berkeupayaan menikmati taraf pendidikan yang

sama rata.

Keperihatinan guru dalam mentafsir keupayaan murid akan mampu membantu usaha ini

dan dapat memenuhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tahap keupayaan murid ini dapat

diukur dengan pemerhatian dan penilaian formatif yang dijalankan sepanjang tempoh

pengajaran dan pembelajaran pada masa itu.

Sebelum melakukan pemulihan, guru harus tahu punca kelemahan murid pemulihan

supaya dapat memperbaikinya dan membantunya untuk mencapai objektif pengajaran.

Menggunakan pelbagai bahan sumber dan aneka aktiviti dapat merangsang murid untuk

terus belajar memperbaiki diri. Bahan sumber pula haruslah selari dengan kemahiran yang

perlu diberi perhatian.

Melalui pengayaan pula, murid berpeluang untuk mengembangkan potensinya. Aktiviti-

aktiviti yang dapat mencabar minda mereka membuatkan mereka berupaya untuk

menyelesaikan masalah dengan cara sendiri. Justeru aktiviti yang dipilih haruslah benar-

benar dapat mencabar keupayaan mereka meneroka dan menyelesaikan masalah.

Sebagai kesimpulannya, aktiviti pemulihan dan pengayaan merupakan satu langkah

penting yang perlu dilakukan oleh setiap guru dalam proses pengajaran dan

pembelajarannya. Ianya merupakan usaha awal untuk memastikan tidak ada murid yang

tercicir pelajaran. Aktiviti yang dijalankan haruslah mendukung objektif asal manakala aras

kesukaran haruslah direndahkan sedikit. Maka, dengan ini diharapkan tiada lagi murid yang

bermasalah dalam kemahiran bahasa serta dapat bersama-sama mendukung hasrat

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

REFLEKSI

17

Page 18: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

Alhamdulillah, akhirnya saya telah berjaya menyiapkan tugasan Pemulihan dan

Pengayaan Dalam Bahasa Melayu(WAJ3106) ini dengan sempurna. Saya telah mendapat

tugasan ini daripada Cik Hajjah Fatimah bt Idris pada 16 Februari 2013 iaitu pada interaksi

yang pertama lagi. Semasa mendapat soalan tugasan, tidak banyak yang dapat kami

bincangkan bersama pensyarah kerana kami belum lagi merasai pengalaman membina

tugasan ini. Walaubagaimanapun saya mula mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan

soalan tugasan. Bahan tersebut termasuklah buku-buku yang berkaitan, jurnal-jurnal serta

bahan dari internet.

Semasa mencari bahan, saya mengalami kesukaran mendapatkan buku-buku

berkenaan Pemulihan Dan Pengayaan ini. Saya cuba mencari judul buku tentang itu di

Google Book. Apa yang saya dapat ialah sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1985

oleh Utusan Publication. Namun masalah timbul lagi kerana buku tersebut sudah tiada di

pasaran. Carian demi carian saya lakukan, akhirnya saya mengesan buku tersebut terdapat

di Universiti Kebangsaan Malaysia. Mujurlah saya mempunyai kenalan yang belajar di situ.

Setelah dapat meminjam buku tersebut, saya mula membaca dan memahami isi

kandungannya.

Saya amat bersyukur kerana mempunyai rakan-rakan sekerja yang sangat memahami

serta banyak memberikan idea-idea dan contoh-contoh dalam pemulihan dan pengayaan.

Guru pemulihan khas di sekolah saya juga banyak membantu untuk saya memahami

tentang pemulihan dan pengayaan. Selain itu, saya juga ada merujuk kepada Guru

Cmerlang Bahasa Melayu di sekolah.

Saya juga mencari pengertian pemulihan dan pengayaan daripada buku-buku panduan

pengajaran serta buku Kandungan Standard Kandungan Kurikulum Bahasa Melayu KSSR.

Hasil pembacaan, saya dapati saya lebih memahami tentang bagaimana hendak mengesan

murid yang perlu diberikan pengayaan dan pemulihan. Saya juga tahu dan faham kaedah

yang sesuai untuk mengendalikan dan mengelolakan aktiviti ini.

Semasa menyiapkan tugasan ini, saya juga cuba mengaplikasikan apa yang saya

ketahui dan faham tentang pemulihan dan pengayaan di dalam kelas. Hasilnya murid saya

lebih memahami dan impak pengajaran saya ialah kesemua murid saya menguasai

kemahiran yang saya ajarkan.

18

Page 19: tugasan pemulihan dan pengayaan..docx

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BMM3106 2013

Apa yang saya buat dalam tugasan ini telah pun saya praktikkan di dalam kelas. Saya

amat bersyukur kerana tugasan ini membolehkan saya menjadi seorang guru yang

bertanggungjawab memberikan sepenuh perkhidmatan untuk memastikan anak bangsa

saya dilayan dan diberikan peluang yang sama rata dalam pembelajaran tidak kira sama

ada mereka pintar atau lemah.

Saya juga amat berterima kasih kepada Cik Hajjah Fatimah bt Idris kerana dengan ilmu

yang dicurahkan membuat saya lebih tahu dan faham tentang tugas saya sebagai seorang

Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu di sekolah. Tanpa beliau, mungkin saya tidak dapat

faham, menghayati serta mewujudkan pembelajaran berkesan dalam pengajaran saya.

Tugasan saya lengkap pada 5 April 2013. Saya berharap dengan tugasan ini, saya

dapat memenuhi kehendak soalan yang diberikan dan yang penting sekali ianya dapat

memberi manfaat kepada pembacanya kerana ianya adalah tugasan yang telah saya uji di

dalam kelas.

Sekian. Terima kasih.

19