transkripsi lirik lagu-fonetik

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2016

196 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tugasan fonetik fonlogi

TRANSCRIPT

1.0 PengenalanFonetik adalah kajian mengenai bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia. Secara ringkasnya, dapat dikatakan fonetik adalah kajian mengenai bunyi - bunyi bahasa yang yang digunakan dalam bahasa untuk berkomunikasi. Bunyi-bunyi bahasa boleh dikaji dari beberapa segi. Seseorang boleh melakukan kajiannya dengan melihat sifat-sifat fizik bunyi-bunyi bahasa ketika bunyi-bunyi bahasa ketika bunyi-bunyi itu dipindahkan melaui udara, mengatur jumlah tenaga gelombang menurut gejala-gejala serta bagaimana sifat-sifat ini berubah dalam proses penghasilannya. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz (2011), asal perkataan fonetik adalah daripada bahasa Greek yang kemudiannya disebut sebagai phone yang bermaksud bunyi (suara), iaitu kajian tentang bunyi-bunyi ujaran manusia. Kajian fonetik memberikan tumpuan kepada fon atau bunyi-bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan, didengar dan diinterpretasikan.Maksud dan makna fonologi adalah seperti yang berikut menurut kamus dewan, fonologi merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasaSiti Hajar Abdul Aziz (2011) pula menjelaskan bahawa fonetik ialah bidang yang mengkaji fenomena bunyi atau pertuturan manusia yang direalisasikan melalui lambang-lambang tertentu. Manakala fonologi pula bertugas untuk merumus, menghurai dan menjelaskan segala bentuk bunyi sesuatu bahasa secara teliti dan terperinci untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi secara spesifik. Fonetik ialah kajian terhadap bunyi fizikal percakapan manusia. Ia berkaitan dengan sifat fizikal bunyi (fon) serta proses penghasilan fisiologi, penerimaan auditori, dan persepsi neurofizikal. Manakala Fonologi ialah kajian yang dilakukan mengenai pola bunyi bahasa iaitu tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa yang dikenali sebagai bunyi bahasa.Sebagai rumusan, didapati kedua-dua bidang ini saling melengkapi antara satu sama lain. Bagi memahami fonologi, aspek fonetik perlu dikuasai terlebih dahulu. Apabila sudah menguasai bidang fonetik, baharulah sistem bunyi bahasa dalam sesuatu bahasa dapat difahami dan dihuraikan dengan sempurna. Dengan demikian dapat dilihat bahawa fonetik dan fonologi adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Garis pemisah antara kedua-duanya adalah kurang jelas walaupun ada bijak pandai cuba meletakkan garis pemisahnya.

2.0 Kajian laguSaya telah memilih sebuah lagu dari Negeri Dibawah Bayu iaitu Sabah. Lagu ini bertajuk Macam di KK (Kota Kinabalu). Di dalam lagu ini, saya menganalisis mengenai pengguguran sesuatu vokal atau konsonan dalam sesuatu perkataan dan digantikan dengan vokal atau konsonan yang lain.

2.1 Transkripsi Ejaan

Macam di KK/ter/ja/ga/ /da/ri/ /le/na/ /ra/sa/ /bo/san/ /pun/ /me/lan/da//ku/ /pi/kir/-/pi/kir/ /mau/ /pi/gi/ /ma/na/ /tak/ /kan/ pe/rap/ /sa/ja//la/lu/ /ku/ /cu/ba/ /te/le/pon/ /sa/tu/ /ka/wan//ma/na/ /tam/pat/ /pa/ling/ /siok//asal/ /ja/ngan/ /bi/kin/ /me/ngan/tuk/

/si/ /ka/wan/ /bi/lang/ /ba/gus /pi/gi /se/be/rang/ko/ta/ /ra/ya/ /in/dah/ /ma/lam/ /pun/ /ma/cam /siang//ta/pi/ /sia/ /ingat//di/si/ni/ /la/gi/ /de/kat//se/pan/jang/ /ma/lam/ /lam/pu/ /te/rang//la/gi/ /de/kat/ /ka/lau/ /mau/ /pu/lang/

/sia/ /bi/lang/ /ma/cam/ /di/ /KK//ada/ /di/ /KK//se/mua/nya/ /ma/cam/ /di/ /KK/ /ara/mai//se/mua/nya/ /ada/ /di/ /si/ni//si/ /ka/wan/ /bi/lang/ /di/ /sa/na/ /la/gi/ /cang/gih//ba/ngu/nan/ /ting/gi/-/ting/g/i /dan/ /ra/mai/ /o/rang/ /pu/tih//ta/pi/ /sia/ /i/ngat/ /di/si/ni /la/gi/ /de/kat//can/tik/ /bai/tu/ /Ki/na/ba/lu/ /sa/tu/ /du/nia/ /pun/ /ta/hu//sia/ /bi/lang/ /ma/cam/ /di/ /KK//ada/ /di/ /KK//se/mua/nya/ /ma/cam/ /di/ /KK/ /ara/mai//se/mua/nya/ /ada/ /di/ /si/ni/

/dan/ /bi/la/ /te/ra/sa/ /rindu/kau/ /dan/ /ku/ /pi/gi/ /Tan/jung/ /Aru//du/duk/ /ber/jam/-/jam/ /atas/ /ba/tu/me/li/hat/ /se/nja/ /ber/la/buh//sia/ /bi/lang/ /ma/cam/ /di/ /KK//ada/ /di/ /KK//se/mua/nya/ /ma/cam/ /d/ /KK/ /aramai//se/mua/nya/ /ada/ /di/ /si/ni/

2.2 Transkripsi fonetikKemahiran menulis perkataan dalam bentuk transkripsi fonetik merupakan kemahiran yang penting dalam membuat analisis fonetik (Abdullah Hassan, 2006). Dalam pada itu, terdapat beberapa kegunaan transkripsi fonetik dalam bahasa, khususnya dalam bidang fonetik dan fonologi. Transkripsi fonetik digunakan untuk merakamkan bunyi setepat mungkin dalam bahasa. Dengan demikian, sebutan perkataan atau ayat dapat dilakukan tanpa ketaksaan. Perkataan yang ditulis dalam transkripsi fonetik ialah sebutan yang sebenar, bukannya seperti ditunjukkan dalam bentuk otografi. Ada cara tertentu supaya bunyi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih nyata. Salah satu cara ujaran bahasa dapat diwakili disebut sebagai transkripsi fonetik, iaitu penggunaan lambang (abjad) untuk mewakili bunyi bahasa. Berikut adalah transkripsi fonetik lagu yang saya kaji.[ t e r j a g a ] [ d a r I ] [ l n a ] [ r a s a ] [ b o s a n ] [ p u n ] [ m l a n d a ][ k u ] [ p I k I r ] - [ p I k I r ] [ m au ] [ p I g I ] [ m a n a ] [ t a ] [ k a n] [ p r a p ] [ s a j a ] [ l a l u ] [ k u ] [ c u b a ] [ t l f o n] [ s a t u ] [ k a w a n ][ m a n a ] [ t a m p a t ] [ p a l I ] [ s I o ] [ a s a l ] [ j a I a n ] [ b I k I n ] [ m e I a n t u ]

[ s I ] [ k a w a n ] [ b I l a ] [ b a g u s ] [ p I g I ] [ s e b e r a ][ k o t a ] [ r a y a ] [ I n d a h ] [ m a l a m ] [ p u n] [ m a c a m ] [ s I a ][ t a p I ] [ ?s I a ] [ I a t ][ d I s i n I ] [ l a g I ] [ d e k a t][ s e p a n j a ] [ m a l a m ] [ l a m p u ] [ t e r a ][ l a g I ] [ d e k a t ] [ k a l au ] [ ?m au ] [ p u l a ]

[ ?s I a ] [ b I l a ng ] [ m a c a m ] [ ?d I ] [ kk ][ ?a d a] [ ?di ] [ kk ][ s e m u a a ] [ m a c a m ] [ ?d I ] [ kk ] [ a r a m a I ][ s e m u a a ] [ a d a ] [d I ] [ s i n i ]

[ s I n I ] [ k a w a n ] [ b I l a ] [ d I ] [ s a n a ] [ l a g i ] [ c a i h ] [ b a u n a n ] [ t I g I ]-[ t I g I ] [ d a n ] [ r a m ai ] [ o r a ] [ p u t I h ][ t a p i ] [ ?s I a ] [ I ng a t ] [ d I s I n I ] [ l a g I ] [ d e k a t ][ c a n t i? ] [ b a I t u ] [ k i n a b a l u ] [ s a t u ] [ d u n I a ] [ pun ] [ t a h u ][ s I a ] [ b I l a ] [ m a c a m ] [ d i ] [ kk ][ a d a ] [ d i ] [ KK ][ S e m u a a ] [ m a c a m ] [ d i ] [ kk ] [ a r a m aI ][ S e m u a a ] [ a d a ] [ di ] [s I n I ]

[ d a n ] [ b i l a ] [ t e r a s a ] [ r i n d u ][ k a u ] [ d a n ] [ k u ] [ p I g I ] [ t a n j u ] [ a r u ][ d u d u k ] [ b e r j a m ]- [ j a m ] [ a t a s ] [ b a t u ][ m e l i h a t ] [ s e n j a ] [ b e r l a b u h ][ s I a ] [ b I l a ] [ m a c a m ] [ d i ] [ kk ][ a d a ] [ d I ] [ kk ][ s e m u a a ] [ m a c a m ] [ d i] [ KK ] [ a r a m a I ][ s e m u a a ] [ a d a ] [ d i ] [ s i n i ]

2.3 Lirik lagu dalam bahasa Melayu standardSebelum saya menganalisis dengan lebih rinci dan kritis fonetik dan fonologi dialek dalam lagu ini, saya menukarkan lirik lagu ini kedalam bahasa Melayu standard supaya lebih saya lebih jelas akan perbezaan dialek lagu ini dengan bahasa Melayu standard.

Terjaga dari lena/tidur rasa bosan pun melandaKu fikir-fikir mahu pergi mana tak kan perap(terperap) sajaLalu ku cuba telefon satu/seorang kawanMana tempat paling syok / seronokAsal jangan bikin mengantuk

Si kawan bilang/beritahu bagus pergi seberangKota raya indah malam pun macam siangTapi saya ingatDisini lagi dekatSepanjang malam lampu terangLagi dekat kalau mahu pulang

saya bilang/beritahu macam di KKAda di KKSemuanya macam di KK aramaiSemuanya ada di siniSi kawan bilang/beritahu di sana lagi canggihBangunan tinggi-tinggi dan ramai orang putihTapi saya ingat disini lagi dekatCantik baitu Kinabalu satu dunia pun tahu

Saya bilang/beritahu macam di KKAda di KKSemuanya macam di KK aramaiSemuanya ada di sini

Dan bila terasa rinduKau dan ku pergi Tanjung AruDuduk berjam-jam atas batuMelihat senja berlabuh

Saya bilang/beritahu macam di KKAda di KKSemuanya macam di KK aramaiSemuanya ada di sini

3.0 Analisis dan kajian lirik lagu.

3.1 Pengguguran fonem geseran bibir-gigi tidak bersuara [ /f/ ] digantikan dengan fonem letupan dua bibir tidak bersuara [ /p/ ] dalam sesuatu perkataan.Kajian saya mengenai dialek Sabah hasil daripada pendengaran dan pengamatan saya terhadap perbualan rakan-rakan dari Sabah dan lagu-lagu mereka, saya mendapati dialek ini tidak menggunakan fonem geseran bibir-gigi tidak bersuara [ /f/ ] didalam pertuturan mereka. Saya dapati, terdapat dua contoh perkataan tersebut didalam lirik lagu ini.Lirik lagu dalam dialek SabahLirik lagu dalam bahasa Melayu standard

Ku pikir-pikir mahu pergiKu fikir-fikir mahu pergi

Lalu ku cuba telepon satuLalu ku cuba telefon satu

Jadual 1

Dialek sabah sangat kurang mengamalkan penggunaan bahasa pinjaman fonem geseran bibir-gigi tidak bersuara [ /f/ ]. Ia digantikan fonem letupan dua bibir tidak bersuara [ /p/ ] . Pengguguran dan penggantian ini berlaku di awal,,tengah dan akhir perkataan..

AwalanTengahAkhir

Fikir pikir Telefon teleponLif lip

Jadual 2

Terdapat juga contoh lain yang berlaku pengguguran seperti ini didalam dialek bahasa Sabah. Jadual 3 dibawah menunjukkan beberapa contoh lain bagi menyokong hujah saya sebelum ini. (rujukan : http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu_Sabah)

Dialek SabahBahasa Melayu Standard

/Paham//Faham/

/Pitnah//Fitnah/

/Piraun//Firaun/

/Pungs/i/Fungsi/

/Pilem//Filem/

Jadual 3

Rajah 1 di bawah menunjukkan bagaimana fonem geseran bibir-gigi tidak bersuara [ /f/ ] dihasilkan.

Rajah 1

Rajah 2 menunjukkan bagaimana penghasilan fonem letupan dua bibir tidak bersuara [ /p/ ]Rajah 2

3.2 Pengguguran vokal tengah [ // ] dan digantikan dengan vokaldepan luas atau lapang /a/ . /Tempat/ di dalam lagu ini dibunyikan menjadi /tampat/.Kajian