assigment 1 fonetik

Click here to load reader

Post on 05-Jul-2015

1.368 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SEKOLAH PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

KOD KURSUS TL 1O303 FONETIK DAN FONOLOGI

FONETIK ARTIKULASI (PERSEPSI) Mekanisme Edaran Udara Yang Menghasilkan Bunyi

NAMA: JAFFAR BIN SAHADAN NO. MATRIK: CT10210275 PROGRAM : PENGAJIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN NAMA PENSYARAH: PROF.MADYA DR HJ BAHAROM MOHAMAD TARIKH SERAHAN: 03hb Jun 2011

KANDUNGAN 1 Pendahuluan Pengenalan Objektif Kaedah Batasan Definisi Konsep 2 Isi (1) Maksud Fonetik Secara Ilmiah Oleh Sarjana Bahasa 6 6 7 m/s 1 4 4 4

2.1 Apa itu Fonetik 2.2 Cabang dan aliran fonetik 2.3 Definisi Fonologi 3 Isi (2) Mekanisme Edaran Udara yang menghasilkan bunyi

3.1 Alat-alat Sebutan 3.1 Alat Artikulasi 3.2 Fungsi alat Artikulasi 4 5 Pengolongan Bunyi Bahasa Melayu Penutup Kesimpulan Cadangan BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

8 11 12 20 24 24 24 25

PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Keupayaan manusia untuk menuturkan ujaran atau bunyi yang dimaknakan oleh pendengar yang menerima maksud yang diproses oleh otak sebenarnya adalah anugerah Allah swt yang teramat bernilai. Sesiapa boleh dan dapat menuturkan ujaran kata dan memprosesnya tetapi kehendak Allah adalah sebaliknya jika manusia yang istimewa diambil kira dalam prospek sedemikian. Interaksi dua hala oleh penutur dan sipendengar memainkan peranan besar dalam interaksi atau komunikasi dua hala berlangsung dengan mengambil kira aspek persekitaran di sekiling penutur. Penuturan kata sipenutur dan interaksi balas sipendengar boleh dikaji secara saintifik. Sebagaimana bunyi bahasa dihasilkan ada penjelasan disebaliknya. Ilmu khusus yang mengkaji penghasilan bunyi-bunyi bahasa dikenali sebagai ilmu fonetik. Ilmu fonetik termasuk dalam bidang ilmu linguistik. Jika mengikut urutan kajian ilmu linguistik, ilmu kajian tersebut digambarkan seperti berikut: Ilmu kajian mengikut urutan kajian: 1. Ilmu Fonetik 2. Ilmu Fonologi (Sistem bunyi) 3. Ilmu Morfologi (Sistem Kata) 4. Ilmu Sintaksis (Sistem Ayat) 5. Ilmu Semantik (Sistem Makna) Fonetik ialah ilmu yang mengkaji bagaimana bunyi bahasa dihasilkan. Ilmu ini juga memperlihatkan bagaimana organ manusia seperti paru-paru, larings, farings, rongga mulut dan hidung turut membantu menghasilkan bunyi bahasa. 1

Sebagaimana akan diketahui ilmu fonetik itu sendiri amat kompleks kerana melibatkan tiga jurusan ilmu kajian. Fonetik Artikulasi, fonetik Akustik dan fonetik Auditori. Fonetik Artikulasi sendiri akan membincangkan bunyi bahasa yang terhasil dengan bantuan organ dalaman, manakala fonetik akustik membincangkan peranan gelombang udara dan cara bunyi dibawa ke pendengaran pendengar dan fonetik auditori menghuraikan bagaimana gelombang bunyi diproses telinga dan seterusnya dihantar ke otak untuk diterjemah menjadi bunyi-bunyi amat bermakna. Beberapa orang ahli sarjana fonetik telah menghuraikan dengan jelas apa sebenarnya ilmu fonetik. Antaranya Profesor Awang Had Salleh, Profesor Nik Safiah Karim dan Wan Malini Ahmad dan Abdullah Hassan. i. Profesor Awang Had Salleh Ahli Pengkaji Bahasa ulung ini menyatakan bahawa; ilmu fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa dari tiga segi bagaimana cara pengeluaran bunyi, daerah pengeluaran bunyi bahasa dan sifat fizikal bunyi bahasa tersebut. ii. Profesor Nik Safiah Karim dan Wan Malini Ahmad Mereka bersetuju menyatakan ilmu fonetik ialah bidang yang mengkaji bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh manusia dan memberikan lambang kepada bunyi-bunyi tersebut. Fonetik juga dibahagikan kepada tiga cabang iaitu organ pertuturan, sifat bunyi bahasa (akustik) dan pendengaran (auditori). iii. Abdullah Hassan Abdullah Hassan menegaskan bahawa ilmu fonetik adalah kajian tentang bunyi bahasa dalam pertuturan yang melibatkan tiga aspek iaitu membuat deskripsi, membuat pengkelasan klasifikasi dan melakukan transkripsi. Pengkajian tentang bunyi bahasa, bunyi terlebih dahulu didengar atau dirakam sebelum sebarang deskripsi dilakukan.Beliau juga menjelaskan bahawa Fonologi ialah kajian terhadap bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Seorang ahli fonetik Perancis bernama Bertil Malmberg (1968) mendefinisikan ilmu fonetik sebagai pengkajian bunyi-bunyi bahasa. Malberg menekankan fonetik ialah pengkajian 2

yang lebih memberatkan pelahiran bahasa bukan kandungannya. Ini menjelaskan betapa bernilai bunyi-bunyi bahasa dan bukannya makna yang cuba disampaikan. Unit-unit yang digunakan dalam bahasa ujaran ialah bunyi-bunyi dan kumpulan-kumpulan bunyi yang dibezakan oleh telinga manusia tanpa rasa ragu-ragu. Seterusnya Bertil Malmberg membahagikan ilmu fonetik kepada empat cabang. Ilmu fonetik am, ilmu fonetik deskriptif, ilmu fonetik sejarah dan ilmu fonetik normatif; Ilmu Fonetik am pengkajian terhadap penghasilan bunyi-bunyi dan fungsi mekanisme ucapan. Kajian menumpukan terhadap bunyi dihasilkan dan apakah organ yang terlibat dalam penghasilan bunyi tersebut. Ilmu Fonetik deskriptif pengkajian terhadap kelainan bagi sesuatu bahasa tertentu atau ringkasnya dialek. Mengkaji perbezaan dialek yang berbeza. Ilmu Fonetik sejarah pengkajian terhadap perubahan fonetik bagi sesuatu bahasa berdasarkan sejarah bahasa tersebut. Fokus mencari kekerabatan bahasa yang mungkin berlaku akibat perkembangan pergerakan masa. Ilmu Fonetik normatif pengkajian terhadap set rumus yang menentukan pengucapan yang betul bagi sesuatu bahasa. Mengandaikan wujudnya norma atau pengucapan standard yang sahih dalam kumpulan linguistik, negara, wilayah, unit budaya ataupun kumpulan sosial. Pengucapan standard kemudian menjadi bahasa formal masyarakat tersebut. Secara khusus dapat dikatakan ilmu fonetik adalah pengkajian bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ utama dalam tubuh semasa penghasilan bunyi dan dihantar ke otak pendengar untuk dideskripsi. Namun begitu pengkajian ini banyak memberikan fokus bagaimana sebenarnya bunyi itu terhasil melalui pita suara, melalui rongga, dan akhirnya dimuktamad secara oral atau sengau/nasal. Iaitu keluar bunyi melalui rongga ke mulut atau rongga melalui hidung.

3

Kaedah; Pengkajian fonetik artikulasi ini memerlukan dapatan tepat dan terperinci berdasarkan maklumat buku ilmiah bercorak kajian yang telah dijalankan oleh beberapa ahli bahasa yang terkenal. Antaranya Profesor Awang Had Salleh, Abdullah Hasan dan Ainon Mohamad, Nor Hashimah Jalaludin juga takrifan yang diberikan oleh Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka. Semua artikel dan gambarajah yang diberikan merupakan elemen kajian yang jelas dan sahih daripada ahli bahasa yang telah disebutkan. Oleh itu adalah menjadi harapan kita agar pengkajian begini akan diterima dari semasa ke semasa oleh seluruh masrakat yang cintakan bahasa. Batasan: Sepanjang kajian ini dijalankan terdapat satu ruang kekangan untuk mendapat bahan secara tepat terjemahan karya lingusitik tempatan berkaitan tajuk. Namun begitu bahan kajian yang dihasilkan bukan secara tangkap muat. Kajian dipilih berdasarkan tema penulisan walaupun dalam bahasa terjemahan atau karya luar dari negara Indonesia. Terdapat sedikit kekeliruan bahasa berkenaan takrif yang cuba diberikan contohnya kata Velar maksudnya lelangit lembut. Terjemahan sebegini yang melambatkan proses literasi bahasa disampaikan dan diproses sebagai maklumat ke otak secepat mungkin. 1.2 Objektif Kajian Secara am kajian ilmu fonetik akan memberikan gambaran jelas bahawa kajian bunyi bahasa (fonologi) adalah dikaji bersama dengan Ilmu fonetik. Ilmu fonetik mengkaji bunyi yang terhasil atau diujarkan oleh sesorang menggunakan organ-organ yang ada pada tubuh sesorang. Bunyi diujarkan banyak bergantung dengan paru-paru, larings dan farings, epiglotis, rongga hidung dan rongga mulut, cirri-ciri sepunya lelangit lembut, lelangit keras, dan bentuk bibir seseorang sama ada hampar atau bundar. Elemen ini yang menentukan ujaraan bunyi vocal dan konsonan seseorang dibunyikan seterusnya vocal dan konsonan bersatu menjadi bunyi-bunyi huruf, suku kata dan perkataan yang dikenali sebagai fonik.

4

Kenyataan ini merujuk kepada keterangan David Abercombie di dalam karya Nor Hashimah Jalaluddin (Asas Fonetik) yang menyatakan: Ilmu fonetik ialah ilmu yang bersifat teknikal. Bahasa akan dilihat secara analitis Maksudnya semasa kita bernafas, udara tidak dikeluarkan secara terus menerus. Otot pernafasan tegang dan kendur berulang kali dalam satu pernafasan yang panjang. Purata gerakan tegang kendur otot pernafasan ialah lima kali dalam satu saat atau 300 kali dalam satu minit. Udara dikeluarkan dari paru-paru dalam urutan hembusan. Setiap ketegangan dan hembusan yang dihasilkan merupakan suku kata. Satu suku kata akan berdasarkan satu gerakan tegang dan kendur ini. Satu suku kata bersamaan dengan satu gerakan ujaran. Nada nafas/ dada begitu teratur, sistematik hingga boleh kita sebut sebagai nada. Satu saat mengandungi lima suku kata. Kenyataan ini merupakan landasan bagi semua bunyi bahasa. Abercrombie berpendapat lagi bahawa perlakuan ujaran sangat rencam, kerana selain gerakan paru-paru ada pula gerakan lidah, gigi, lelangit lembut dan keras berturut-turut tidak berhenti-henti. Kita mengusahakan pemecahan ujaran supaya dapat menganalisis bunyi bahasa tersebut. Ujaran inilah dijadikan unsur-unsur asasi segmen. Usaha ini dikatakan sukar kerana:

(a) (b)

Gerakan bunyi bahasa sangat rencam. Banyak gerak-geri terlibat serentak Gerakan bunyi bahasa sangat laju. Lidah bergerak 720 kali dalam seminit. Ini bermakna 12 kali bagi setiap saat.

(c)

Gerakan bahasa sangat halus. Pemindahan lidah 2 atau 3 mm akan ditanggapi sebagai bunyi lain oleh penutur bahasa.

(d)

Gerakan bahasa selalu berterusan. Gerakan demi gerakan terus-menerus. Hentian antara satu gerakan kepada gerakan lain tidak lama. 5

2. Takrifan Fonetik 2.1 Kamus Bahasa Melayu Terbitan Fajar Bakti Mentakrif fonetik sebagai kajian atau bidang ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dalam pertuturan manusia dan simbol-simbol yang digunakan untuk melambangkan b