soal selidik

Click here to load reader

Download SOAL SELIDIK

Post on 24-Feb-2016

172 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOAL SELIDIK. Sejenis temubual berstruktur yang dijalankan secara bertulis . Soalan-soalan yang spesifik disusun secara sistematik mengikut suatu pengaliran pemikiran yang tertentu . Soalan boleh terdiri dari soalan terbuka & tertutup - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Soal Selidik

SOAL SELIDIKSejenis temubual berstruktur yang dijalankan secara bertulis. Soalan-soalan yang spesifik disusun secara sistematik mengikut suatu pengaliran pemikiran yang tertentu. Soalan boleh terdiri dari soalan terbuka & tertutupResponden hanya perlu memberi jawapan yang ringkas ataupun memilih jawapan-jawapan yang telah disediakan.Ia mudah dikendalikan dan sesuai untuk bilangan sasaran yang besar.bahasa yang digunakan hendaklah mengambil kira tahap kebolehan dan taraf sosio-budaya sasaran yang dikaji. Perkataan-perkataan yang digunakan hendaklah disemak agar tidak mengelirukan responden.Semasa mengendalikan soal selidik, kerahsiaan responden hendakalah dijamin untuk data yang boleh dipercayaisoal selidik mengandungi dua bahagian, iaitumaklumat demografi dan = jantina, umur, kelayakanmaklumat skala pemeringkatan (rating scale) = persepsi pelajar tentang proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di bilik darjah. Soalan-soalan yang diwujudkan dalam sesuatu soal selidik bolehlah dalam bentuk soalan tertutup atau soalan terbuka.

ANALISIS SOAL SELIDIKMengumpul dan mengemaskinikan data soal selidikMenganalisa pengagihan jawapan bagi setiap soalan (variable)Menganalsia kaitan antara soalan-soalan (variables).Mentafsirkan analisis yang telah dijalankan.

ARTIFAKMerujuk kepada sebarang produk atau hasilan individu atau kumpulan akibat tabiat sosialJenis artifakE-melMemoNotaBuku latihan pelajarGambarvideoGambar membantu penyelidik mengingat kembali imej atau peristiwa yang berkaitan semasa membuat analisis.Perakam audio-merekod dialog dan temubualGambar video yang dirakam semasa temubual dapat menjelaskan pelbagai aspek lain yang berbentuk bukan lisan seperti mimik muka dan suasana TEMU BUALTemu bual merupakan kaedah pengutipan data yang melibatkan interaksi face-to-face antara penyelidik dengan informan atau orang yang ditemu bual. Temu bual ialah kaedah terbaik untuk meneroka (probe) dan mendapatkan maklumat daripada informan secara mendalam. Informan bagi temu bual terdiri daripada murid, ahli panitia, rakan sejawatan, pihak pentadbir dan ibu bapa. Mereka perlu ditemu bual untuk mengetahui persepsi, pendapat dan sikap mereka terhadap kajian yang dijalankan. TEKNIK TEMUBUALTeknik Temu Bual

Ciri Utama

Berstruktur

Soalan disediakan terlebih dahulu dan temu bual dilaksanakan secara formal.

Separa Berstruktur

Cuma soalan utama disediakan. Soalan susulan berdasarkan jawapan informan.

Tidak Berstruktur

Temu bual dijalankan secara tidak formal dengan menggunakan soalan terbuka. Hal ini bertujuan meneroka idea atau perasaan informan.

PANDUAN TEMUBUALUntuk menjayakan sesi temu bual, panduan berikut boleh digunakan: Tentukan keadaan/suasana yang selesa semasa temu bual Pilih masa yang sesuai Bina hubungan (rapport) dengan informan Sekiranya perlu, minta kebenaran informan untuk merakamkan sesi temu bual Gunakan soalan probing, contohnya: o Apakah pandangan anda o Apa yang anda maksudkan dengan o Bagaimana ia boleh berlaku o Ulangi soalan/jawapan jika perlu o Berikan tempoh masa yang sesuai kepada informan untuk menjawab .

ANALISIS TEMU BUALData temu bual yang diperoleh perlu dibuat tranksripsi (transcription) iaitu ditaip dengan lengkap supaya memudahkan proses menganalisis

Untuk membolehkan analisis dibuat dengan tepat, bolehlah dibuat transkripsi secara verbatim, iaitu menggunakan perkataan atau ayat-ayat yang sebenarnya diperoleh Analisis data boleh dibuat melalui cara-cara berikut:

i. Analisis Secara Manual ii. Analisis Melalui Komputer

ANALISIS SECARA MANUAL Baca keseluruhan transkrip temu bual bagi mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang dikatakan oleh orang yang ditemu bual itu; Baca sekali lagi dan kemudian highlight atau gariskan maklumat penting yang terdapat dalam catatan itu; Baca catatan tersebut sekali lagi tetapi kali ini berikan tumpuan kepada aspek-aspek yang digariskan; Bentuk tema yang bersesuian berdasarkan aspek-aspek yang digariskan itu; Semak semula tema-tema yang dibuat dan jika perlu gabungkan beberapa tema yang mempunyai maksud yang sama agar menjadi beberapa kategori tertentu; dan Gabung tema dan kategori yang terdapat dan buatkan kesimpulan.

PENENTUAN KOD1 : Faktor guru (5) Guru mengajar terlalu cepat Guru selalu marah Guru tidak guna bahan bantuan mengajar 2 : Tiada sokongan /bantuan pelajaran di rumah (2) Tidak pergi kelas tuisyen Sokongan pelajaran di rumah tiada (ibu bapa/penjaga tidak tahu mengajar) 3 : Menganggap pecahan tidak relevan (5) Tidak digunakan dalam aktiviti seharian Tidak selalu orang guna pecahan di kedai 4 : Tajuk pecahan susah (2) Tajuk ini memang susah79 5 : Tidak faham (3) 6 : Tidak berminat/tidak suka (2) Daripada kategori-kategori yang diwujudkan itu, anda boleh memberi kesimpulan bahawa dua faktor utama yang menyebabkan murid tidak berminat belajar tajuk pecahan ialah faktor guru yang mengajar mata pelajaran matematik dan anggapan bahawa belajar pecahan adalah tidak relevan.Selain daripada itu, murid juga menyatakan mereka tidak faham apa yang diajar, mendapati topik pecahan susah dan tiada bantuan pelajaran di rumah. Daripada analisis data temu bual ini, seterusnya guru boleh memikirkan cara yang paling baik untuk merancang pelan tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid itu. ANALISIS MELALUI KOMPUTERMenggunakan software NVIVO.

PEMERHATIANTerdapat dua jenis pemerhatian pemerhatian turut serta pemerhatian tidak turut serta. Pemerhatian tidak turut serta biasa digunakan dalam kajian kualitatif. Dalam pemerhatian tidak turut serta, pemerhati tidak terlibat secara langsung dalam situasi yang diperhatikan (Gay & Airasian, 2000). Selepas itu, penyelidik harus menentukan bentuk kutipan data yang sesuai digunakan untuk menjawab persoalan kajian.Pemerhatian turut serta Pemerhati akan terlibat secara langsung dalam situasi yang diperhatikan.Contoh: memerhati tsunami, memerhati air mendidih, memerhati satu programTerdapat dua cara untuk mendapatkan data melalui kaedah pemerhatian pemerhatian berstruktur pemerhatian tidak berstruktur.

Pemerhatian berstrukturPemerhatian berstruktur selalunya menggunakan senarai semak pemerhatianPemerhatian yang dilakukan menggunakan senarai semak lebih mudah untuk dianalisis dan memberi ruang kepada penyelidik untuk membuat pemerhatian tanpa bantuan penyelidik lain.Kirakan kekerapan dan peratusan. Susunkan mengikut keutamaan (ranking).

Pemerhatian tidak berstrukturbiasanya menggunakan catatan nota lapangancatatan nota lapangan agak sukar untuk dijalankan tetapi masih boleh digunakan dengan bantuan rakan penyelidik lain atau merakam menggunakan video/ alat perakan audioSemasa pemerhatian ini, penyelidik akan mencatat beberapa perkara yang diperhatikan seperti masa dan tempat pemerhatian dijalankan, keadaan tempat pemerhatian, aktiviti yang dijalankan dan refleksi penyelidikSemak maklumat dengan terperinci. Baca semua catatan, pemerhatian dan kemudian highlight atau gariskan maklumat penting yang terdapat dalam catatan itu. Semak maklumat semula. Tentukan kategori maklumat yang digunakan untuk analisis. Cari tema untuk kategori itu.