02 soal selidik pengguna

Upload: nur-afiqah

Post on 05-Jul-2015

184 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

BORANG SOAL SELIDIK (MAKLUM BALAS) PENGGUNA BERHUBUNG KAJIAN PENGGUNAAN ICT KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) KOD: 02 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT 2 (2011 2015)Borang soal selidik bertujuan untuk dipenuhi oleh setiap personel di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Soal selidik ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesediaan perubahan (change readiness) dan kepuasan (satisfaction) terhadap penggunaan dan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di tempat kerja. Soal selidik ini mengandungi Bahagian A H. Semua soalan di Bahagian C H merujuk kepada kemudahan ICT di tempat kerja, melainkan jika disoal sebaliknya. Tuan/puan diminta untuk menjawab dalam borang soal selidik ini. Maklumat yang dikumpulkan adalah sulit dan hasil kajian akan digunakan untuk laporan dalaman dan pembangunan Pelan Strategik Teknologi Maklumat (PSTM) KKM bagi tempoh 2011-2015.

Sila berikan maklumat yang tepat untuk soalan-soalan berikut, dan emelkan semua borang soal selidik yang telah dipenuhi selewat-lewatnya pada hari Isnin, 27 September 2010 sebelum jam 5.00 petang kepada Pejabat Pengurusan Projek PSTM KKM melalui alamat e-mel [email protected]. Terima kasih di atas kerjasama anda.

BAHAGIAN A: PROFIL PENGGUNA Arahan: Sila tandakan pada satu (1) jawapan sahaja, dalam kotak yang disediakan.

1. Jabatan : ______________________________

2. Lokasi :

______________________________

3. Gred :

54 dan ke atas 41 52 17 40 1 16

4. Sudah berapa lamakah anda menggunakan komputer?

< 1 tahun 1-5 tahun > 5 tahun

5. Kekerapan menggunakan komputer?

Setiap hari Beberapa kali seminggu Beberapa kali sebulan

6. Adakah anda pernah menghadiri Kursus/Latihan ICT sepanjang tempoh 2008 2010? daripada 2 kaliMukasurat 2 daripada 17

Ya, 1 2 kali Ya, lebih

Tidak pernah

7. Tahap pengetahuan ICT anda :

Asas Pertengahan Mahir

8. Pernahkah anda menghubungi pihak Bahagian Pengurusan Maklumat, BPM?

Ya Tidak

(Jika Ya sila jawab soalan 9. Jika Tidak anda boleh terus menjawab soalan di Bahagian B)

9. Medium yang digunakan untuk menghubungi BPM (Anda boleh menanda lebih daripada satu jawapan) : Melalui telefon Melalui e-mel Melalui faksimili Datang sendiri ke kaunter Meja Bantuan (Help Desk)

BAHAGIAN B: KESEDIAAN PERUBAHAN Arahan: I. Sila tandakan secara objektif mengenai sejauh manakah persetujuan anda berkenaan penyataan-penyataan berikut yang menerangkan keadaan anda. Sila tuliskan nombor yang berkenaan di ruang kosong pada sebelah tepi setiap penyataan berdasarkan skala yang diberikan.

II.

Jawapa n Skor

Sangat tidak setuju 1

Tidak setuju 2

Kurang setuju 3

Setuju 4

Sangat setuju 5

Mukasurat 3 daripada 17

Bi l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2

Perkara Bila saya mendengar tentang sesuatu perkara baru, saya tidak sabar untuk mencubanya. Saya biasanya menunggu sehingga orang lain mencuba dahulu perkara baru tersebut. Saya lebih selesa dengan keadaan yang sedia ada. Saya sentiasa bersedia untuk mencuba pendekatan baru dalam melakukan sesuatu kerja. Prosedur baru hanya akan menyebabkan masalah dan tekanan. Saya berusaha mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang yang diceburi. Saya risau untuk mempelajari kemahiran baru. Saya mencari peluang-peluang untuk membuat perubahan yang radikal dan berterusan. Perubahan membawa kepada kebaikan. Adalah satu kepuasan mencuba sesuatu yang baru walaupun ia mungkin tidak berjaya akhirnya. Saya menggunakan sepenuhnya kemudahan ICT yang disediakan di dalam pejabat. Saya boleh mencari maklumat yang dikehendaki melalui internet tanpa bantuan orang lain. Saya boleh menggunakan e-mel untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya dapat menghasilkan produktiviti kerja yang tinggi dengan menggunakan kemudahan ICT. Kemudahan ICT memudahkan saya dalam melaksanakan tugasan harian. Saya boleh menggunakan software ICT yang asas seperti MS Word, Windows Media Player dan melayari internet. Saya boleh membuka dan membaca fail dokumen dalam komputer. Saya boleh menggunakan mesin pengimbas (scanner) untuk membuat salinan dokumen. Saya tahu cara menukar dakwat (cartridge) mesin cetak. Saya boleh edit maklumat dengan menggunakan kemudahan ICT. Saya sentiasa didedahkan kepada maklumat yang berkaitan dengan perkembangan kemahiran ICT. Banyak maklumat boleh didapati dan dikongsi melalui Internet dan Intranet.Mukasurat 4 daripada 17

Sko r

Bi l 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

Perkara Kemudahan dan sistem ICT berkembang dari semasa ke semasa. Jika saya berada di luar pejabat, saya boleh mencari maklumat umum yang berkaitan dengan KKM melalui laman web KKM. Kemudahan ICT adalah kemudahan asas pada zaman kini. Berita harian atau kenyataan tertentu seperti pekeliling dan dasar kerajaan boleh didapati melalui internet. Peti e-mel (mailbox) perlu sentiasa dikemaskini (housekeeping) bagi memastikan kelancaran capaiannya. Maklumat yang didapati dalam internet tidak semestinya tepat, terutamanya blog-blog peribadi orang lain. Facebook, Blog dan Twitter menyediakan ruang bagi orang ramai untuk berkongsi maklumat dan pendapat, tetapi ia mesti diguna dengan berhemah dan dengan cara yang betul. Software Anti-virus adalah penting dalam melindungi sesebuah komputer.

Sko r

BAHAGIAN C: KEMUDAHAN PERKAKASAN ICT Arahan: Sila tandakan pada satu (1) jawapan sahaja, dalam kotak yang disediakan. 1. Adakah anda dibekalkan dengan perkakasan ICT :

YaMukasurat 5 daripada 17

Tidak

(Jika Ya, sila jawab soalan 2 7. Jika Tidak, terus ke soalan 7)

Arahan: Sila tandakan pada mana-mana jawapan yang berkaitan, dalam kotak yang disediakan. Anda boleh menanda pada lebih dari satu (1) jawapan yang dipilih.

2. Perkakasan ICT yang disediakan : Individu a) Komputer b) Komputer riba c) Pencetak d) Pengimbas (scanner) Perkongsian (sharing)

Arahan: Sila jawab soalan/pernyataan dan tandakan pada satu (1) jawapan sahaja bagi setiap soalan/pernyataan tersebut, berdasarkan skala yang dinyatakan di bawah. Soalan 3-5 adalah berkaitan dengan soalan 2.

Jawap an Skor

Tidak berkaita n 0

Sangat tidak memuas kan 1

Tidak memuas kan 2

Sederha na 3

Memuas kan 4

Sangat memuas kan 5

Bil 3. 4. 5.

Soalan / Pernyataan Kuantiti perkakasan ICT yang disediakan Kualiti perkakasan ICT yang disediakan Penyelenggaraan perkakasan ICT yang dijalankan

0

1

2

3

4

5

Mukasurat 6 daripada 17

6. Sila tandakan pada perisian utama yang sering anda gunakan (anda boleh menanda lebih daripada satu jawapan):

Microsoft Office (contoh: Word, Excel) Open Office (contoh: Writer, Impress) Perisian grafik (contoh: Adobe Photoshop) Dewan Eja

7. Sila berikan komen/cadangan mengenai perkakasan dan perisian yang terdapat/diperlukan di tempat anda. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ __

Mukasurat 7 daripada 17

BAHAGIAN D: KEMUDAHAN INTERNET Arahan: Sila tandakan pada satu (1) jawapan sahaja, dalam kotak yang disediakan.

1. Adakah anda disediakan dengan kemudahan capaian Internet di tempat kerja :

Ya Tidak

(Jika Ya, sila jawab soalan 2 9. Jika Tidak, terus ke soalan 9)Mukasurat 8 daripada 17

2. Kekerapan anda membuat capaian Internet :

Tidak pernah Kadang -kadang Kerap

3. Tujuan penggunaan Internet di dalam pejabat (anda boleh tandakan lebih dari satu):

Mencari maklumat berkaitan kerja Mencari maklumat berkaitan minat dan hobi Berkomunikasi secara spontan (seperti chatting) E-mel Lain-lain (Sila nyatakan: ____________________ ______ )

4. Laman web sosial seperti Twitter, Facebook, Yahoo Messenger, YouTube dan lain-lain menjadi kegemaran generasi masa kini untuk berkomunikasi. Adakah laman web sosial ini membantu dalam tugas harian anda?

Ya Tidak

5. Adakah anda bersetuju, Jabatan perlu mempunyai portal interaktif / blog dengan pihak luar/ orang awam supaya Jabatan lebih mesra rakyat sebagai mewakili kerajaan Malaysia?

Ya Tidak

Mukasurat 9 daripada 17

Arahan: Sila jawab soalan/pernyataan dan tandakan pada satu (1) jawapan sahaja bagi setiap soalan/pernyataan tersebut, berdasarkan skala yang dinyatakan di bawah.

Jawap an Skor

Tidak berkaita n 0

Sangat tidak memuas kan 1

Tidak memuas kan 2

Sederha na 3

Memuas kan 4

Sangat memuas kan 5

Bil 6. 7. 8.

Soalan / Pernyataan Tahap kelajuan capaian Internet Tahap keselamatan capaian Internet (contoh: serangan virus) Sejauh mana keberkesanan kawalan capaian Internet (blocking)

0

1

2

3

4

5

9. Sila berikan komen/cadangan mengenai kemudahan internet di tempat anda. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ __

Mukasurat 10 daripada 17

BAHAGIAN E : KEMUDAHAN KOMUNIKASI / E-MEL RASMI Arahan: Sila tandakan pada satu (1) jawapan sahaja, dalam kotak yang disediakan.

1. Adakah anda disediakan e-mel rasmi KKM: Ya Tidak Jika Tidak, sila nyatakan e-mel yang anda gunakan (contohnya: Yahoo, Gmail, Hotmail, dll): ____________________________ 2. Kekerapan anda menggunakan e-mel rasmi : Tidak pernah Kadang-kadang KerapMukasurat 11 daripada 17

3. Kepentingan kemudahan e-mel rasmi untuk urusan kerja seharian : Tidak penting Penting Sangat penting

Arahan: Sila jawab soalan/pernyataan dan tandakan pada satu (1) jawapan sahaja bagi setiap soalan/pernyataan tersebut, berdasarkan skala yang dinyatakan di bawah: Tidak berkaita n 0 Sangat tidak memuas kan 1 Tidak memuas kan 2 Sangat memuas kan 5

Jawap an Skor

Sederha na 3

Memuas kan 4

Bil 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 .

Soalan / Pernyataan Perisian e-mel yang digunakan adalah mesra pengguna Saiz lampiran (attachment) yang boleh diterima dan dihantar Saiz peti mel (mailbox) yang ditetapkan Keberkesanan penyebaran maklumat melalui emel Kawalan yang dijalankan (tapisan virus dan anti-spam) terhadap sistem e-mel menjejaskan produktiviti anda. E-mel dapat diterima tanpa sebarang kelewatan Tahap kebolehcapaian perkhidmatan e-mel rasmi: a) di tempat anda b) dari luar pejabat

0

1

2

3

4

5

11 .

Semua fungsi di dalam akaun e-mel dapat dibuat dengan lancar; a) apabila capaiannya di pejabat b) apabila capaiannya di luar kawasan pejabat

12.Sila berikan komen/cadangan mengenai kemudahan e-mel rasmi di tempat anda. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ __Mukasurat 12 daripada 17

BAHGIAN F : KEMUDAHAN SISTEM APLIKASI Arahan: Sila jawab soalan/pernyataan dan tandakan pada satu (1) jawapan sahaja bagi setiap soalan/pernyataan tersebut, berdasarkan skala yang dinyatakan di bawah. Tidak berkaita n 0 Sangat tidak memuas kan 1 Tidak memuas kan 2 Sangat memuas kan 5 2 3 4 5

Jawap an Skor Bil 1. 2. 3.

Sederha na 3 0

Memuas kan 4 1

Soalan / Pernyataan Kuantiti sistem aplikasi yang disediakan Kualiti sistem aplikasi yang disediakan Penyelenggaraan sistem aplikasi yangMukasurat 13 daripada 17

dijalankan 4. Sila berikan komen/cadangan mengenai kemudahan sistem aplikasi yang disediakan. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ __

BAHAGIAN G : TAHAP KESELAMATAN ICT Arahan: Sila tandakan pada satu (1) jawapan sahaja, dalam kotak yang disediakan. 1. Adakah anda sedar tentang kewujudan Dasar Keselamatan ICT KKM dan kepentingannya? Ya Tidak 2. Jika anda mempunyai komputer, adakah komputer anda dilengkapi dengan perisian antivirus?

Mukasurat 14 daripada 17

Ya Tidak 3. Adakah anda menjaga kerahsiaan kata laluan anda (contoh: kata laluan emel)? Ya Tidak 4. Adakah anda mempraktikkan keselamatan ICT dengan melakukan imbasan virus (virus scan). Contoh; imbasan komputer, imbasan media storan seperti pendrive? Ya Tidak Arahan: Sila jawab soalan/pernyataan dan tandakan pada satu (1) jawapan sahaja bagi setiap soalan/pernyataan tersebut, berdasarkan skala yang dinyatakan di bawah: Tidak berkaita n 0 Sangat tidak memuas kan 1 Tidak memuas kan 2 Sangat memuas kan 5 2 3 4 5

Jawap an Skor Bil 5. 6.

Sederha na 3 0

Memuas kan 4 1

Soalan / Pernyataan Keberkesanan antivirus yang disediakan

Tahap kepuasan keselamatan ICT di tempat anda terhadap aspek berikut: a) penggunaan kata laluan b) penyimpanan data (backup) c) perkongsian data/fail

BAHAGIAN H: MAKLUM BALAS / PERKHIDMATAN ICT OLEH AGENSI Arahan: Sila tandakan pada satu (1) jawapan sahaja, dalam kotak yang disediakan. 1. Agensi : Bahagian JKN HospitalMukasurat 15 daripada 17

2. Adakah anda pernah menghadiri latihan yang dianjurkan oleh agensi? Ya Tidak Jika Ya, sila jawab soalan 3 8. Jika Tidak, sila jawab soalan 5 8.

Arahan: Sila jawab soalan/pernyataan dan tandakan pada satu (1) jawapan sahaja bagi setiap soalan/pernyataan tersebut, berdasarkan skala yang dinyatakan di bawah: Tidak berkaita n 0 Sangat tidak memuas kan 1 Tidak memuas kan 2 Sangat memuas kan 5 2 3 4 5

Jawap an Skor Bil 3. 4. 5.

Sederha na 3 0

Memuas kan 4 1

Soalan / Pernyataan Kuantiti penganjuran latihan ICT Tahap keberkesanan latihan ICT yang disediakan oleh agensi Bahan-bahan rujukan ICT yang diberikan (contoh: pekeliling, risalah, dll.) Kesediaan dan kerjasama dalam memberi bantuan/khidmat nasihat yang diperlukan terhadap penggunaan ICT Aspek bantuan / sokongan teknikal : a) kecepatan memberikan maklum balas sebaik aduan dibuat b) tempoh yang diambil untuk menyelesaikan masalah c) pengetahuan dan kemahiran personel BPM d) perkhidmatan selenggaraan yang diberikan Tempoh yang diambil untuk membekalkan perkakasan ICT kepada pengguna

6. 7.

8.

9. Sila berikan komen/cadangan mengenai perkhidmatan ICT yang disediakan oleh BPM. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ __Mukasurat 16 daripada 17

------------------------ TAMAT ------------------------TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA, KOMITMEN & KESABARAN TUAN/PUAN DALAM MENJAWAB SOAL SELIDIK INI-

Mukasurat 17 daripada 17