soal selidik plc sarawak 2015

Click here to load reader

Post on 07-Jan-2016

514 views

Category:

Documents

49 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soal Selidik

TRANSCRIPT

Soal Selidik Pembudayaan PLC 2015TAJUK

AMALAN KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC) DI SEKOLAH

BAHAGIAN A - MAKLUMAT AM SEKOLAH1. NAMA SEKOLAH: LOKASI : Bandar Luar bandar2. PPD

3. BAND SEKOLAH TAHUN 2014 BAND 1BAND 2BAND 3BAND 4BAND 5BAND 6BAND 7

BAHAGIAN B MAKLUMAT RESPONDENARAHAN: Sila lengkapkan ruangan kosong dengan menandakan ( ) di petak sesuai. 4. Jantina: Lelaki Perempuan

5. Bangsa: Melayu Cina India Lain-lain (Nyatakan:_________________________ )

6. Kelayakan Akademik:SPM / STPMDiplomaSarjana MudaSarjanaDoktor FalsafahLain-lain(Nyatakan:__________________________________________)7. Pengalaman Mengajar:Kurang daripada 1 tahun11 15 tahun2 5 tahun16 20 tahun6 10 tahun Melebihi 20 tahun

8. Jawatan anda di sekolah ini: _____________________________________

9. Pengalaman mengajar di sekolah ini:Kurang daripada 1 tahun11 15 tahun2 5 tahun16 20 tahun6 10 tahunMelebihi 20 tahun

10. Adakah anda mengetahui konsep Komuniti Pembelajaran Profesional (Professional Learning Communities)?YaTidak

11. Jika Ya nyatakan cara anda mendapatkan sumber mengenai KPP. (Anda boleh memilih lebih daripada satu jawapan)Kursus/ BengkelBacaan SendiriRakan-RakanGuru Besar / Penolong KananMedia ElektronikLain-Lain (Nyatakan : __________________________________ )

Penilaian Kendiri Tahap Pembudayaan PLCSoal selidik ini menilai amalan PLC di sekolah anda berdasarkan dimensi kritikal yang dikenal pasti. Baca setiap pernyataan dan kemudian gunakan skala di bawah untuk memilih nilai skala yang sesuai dengan persepsi anda. Pilih hanya satu nilai skala bagi setiap pernyataan. Sila bulatkan pilihan yang mencerminkan keadaan di sekolah anda.

Skala: 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)2 : Tidak Setuju (TS)3 : Setuju (S)4 : Sangat Setuju (SS)

Skala: 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)2 : Tidak Setuju (TS)3 : Setuju (S)4 : Sangat Setuju (SS)PERNYATAANSKALA

1.Kepimpinan yang dikongsi dan disokong (Shared and supportive leadership)STSTSSSS

1.1Pengetua/Guru Besar mengambil kira pandangan daripada guru-guru dalam membuat keputusan.1234

1.2Pengetua/Guru Besar proaktif dan bersedia membantu sekiranya sokongan diperlukan.1234

1.3Sesuatu keputusan dibuat melalui jawatankuasa dan perbincangan yang merentasi semua tahap dan bidang.1234

1.4Guru-guru menggunakan data daripada pelbagai sumber dalam membuat keputusan berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran.1234

2. Nilai dan Visi yang dikongsi bersama (Shared Values and Vision)STSTSSSS

2.1Pengetua/Guru Besar menggalakkan proses kerjasama untuk membangunkan nilai-nilai yang dikongsi bersama dalam kalangan warga organisasi.1234

2.2Wujud nilai yang dikongsi bagi menyokong norma-norma tingkah laku dan menjadi panduan dalam membuat keputusan tentang pembelajaran dan pengajaran.1234

2.3Terdapat proses kerjasama untuk membangunkan wawasan yang dikongsi bersama dalam kalangan guru.1234

2.4Matlamat sekolah memberi tumpuan kepada pembelajaran pelajar melangkaui pencapaian peperiksaan.1234

3. Pembelajaran Kolektif dan Aplikasi (Collective Learning and Applications)STSTSSSS

3.1Guru-guru bekerja bersama-sama untuk mendapatkan pengetahuan, kemahiran dan strategi dan mengaplikasikan pembelajaran baharu dalam kelas.1234

3.2Hubungan mesra wujud dalam kalangan guru-guru yang mencerminkan komitmen mereka kepada usaha penambahbaikan sekolah.1234

3.3Guru-guru merancang dan bekerjasama untuk mencari penyelesaian dalam menangani keperluan pelajar yang pelbagai.1234

3.4Guru-guru secara berkolaboratif menganalisis pelbagai data untuk menilai keberkesanan amalan pengajaran.1234

4. Perkongsian Amalan Peribadi (Shared Personal Practice)STSTSSSS

4.1Wujud peluang dalam kalangan guru untuk membuat pemerhatian amalan pengajaran dalam kelas.1234

4.2Guru-guru memberikan maklum balas secara telus kepada rakan-rakan berkaitan dengan amalan pengajaran.1234

4.3Terdapat peluang untuk bimbingan dan mentoring dalam kalangan guru.1234

4.4Wujud peluang bagi individu dan pasukan untuk mengamalkan pembelajaran baharu dan berkongsi hasil amalan mereka.1234

PERNYATAANSKALA

5. Persekitaran Menyokong - Hubungan (Supportive Conditions Relationships)STSTSSSS

5.1Wujud budaya saling mempercayai dan menghormati dalam organisasi.1234

5.2Pencapaian cemerlang diiktiraf dan diraikan secara kerap di sekolah.1234

5.3Warga sekolah dan pihak berkepentingan mempamerkan usaha yang berterusan dan bersepadu untuk menerapkan perubahan positif dalam budaya sekolah.1234

5.4Hubungan profesional dalam kalangan guru membantu mereka menganalisis data secara jujur dalam usaha meningkatkan pembelajaran dan pengajaran.1234

6. Persekitaran Menyokong - Struktur (Supportive Conditions Structures)STSTSSSS

6.1Takwim sekolah menggalakkan pembelajaran kolektif dan perkongsian amalan dalam kalangan guru.1234

6.2Guru yang memiliki resos menawarkan kepakaran dan sokongan untuk pembelajaran berterusan.1234

6.3Sistem komunikasi menggalakkan aliran maklumat dalam kalangan guru1234

6.4Data dikelola dengan baik supaya guru-guru dapat mengaksesnya dengan mudah.1234

Diubahsuai daripada instrumen Professional Learning Community Assessment (PCLA), Olivier, Hipp & Huffman, 2003.

Ulasan.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Terima kasih

2