soal selidik plc sarawak 2015

of 5 /5
Soal Selidik  Pembudayaan PLC 2015 TAJUK  AMALAN KOMUNITI PEMBELAJARAN P ROFESIONAL (PLC) DI SEKOLAH BAHAGIAN A - MAKLUMAT AM SEKOLAH 1. NAMA SEKOLAH : LOKASI : Bandar Luar bandar 2. PPD 3. BAND SEKOLAH AH!N 201" BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6 BAND 7 BAHAGIAN B MAKLUMAT !ES"ONDEN A!AHAN# S#$a $en%&a'&an ruan%an &()(n% den%an menanda&an * +, d# 'e-a& )e)ua#. ". an-#na: Le$a&# Perem'uan 5. Ban%)a: Me$ayu C#na Ind#a La#n/$a#n *Nya-a& an: , . Ke$aya&an A&adem#&:SPM SPM D#'$(ma Sarana Muda Sarana D(&-(r 4a$)aa6 La#n/$a#n *Nya-a&an:, 1

Upload: msy-seppy

Post on 07-Jan-2016

551 views

Category:

Documents


50 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soal Selidik

TRANSCRIPT

Page 1: Soal Selidik PLC Sarawak 2015

7/17/2019 Soal Selidik PLC Sarawak 2015

http://slidepdf.com/reader/full/soal-selidik-plc-sarawak-2015 1/5

Soal Selidik   Pembudayaan PLC 2015

TAJUK

 AMALAN KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)DI SEKOLAH

BAHAGIAN A - MAKLUMAT AM SEKOLAH

1. NAMA SEKOLAH : LOKASI : Bandar

Luar bandar

2. PPD

3. BAND SEKOLAH AH!N 201"

BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6 BAND 7

BAHAGIAN B MAKLUMAT !ES"ONDEN

A!AHAN# S#$a $en%&a'&an ruan%an &()(n% den%an menanda&an * +, d#'e-a& )e)ua#.

". an-#na: Le$a&# Perem'uan

5. Ban%)a: Me$ayu C#na Ind#a

La#n/$a#n *Nya-a&an: ,

. Ke$aya&an A&adem#&:SPM SPM

D#'$(ma

Sarana Muda

Sarana

D(&-(r 4a$)aa6

La#n/$a#n

*Nya-a&an:,

1

Page 2: Soal Selidik PLC Sarawak 2015

7/17/2019 Soal Selidik PLC Sarawak 2015

http://slidepdf.com/reader/full/soal-selidik-plc-sarawak-2015 2/5

7. Pen%a$aman Men%aar:

Kuran% dar#'ada 1 -a6un 11 8 15 -a6un

2 8 5 -a6un 1 8 20 -a6un

8 10 -a6un Me$eb#6# 20 -a6un

9. aa-an anda d# )e&($a6 #n#:

;. Pen%a$aman men%aar d# )e&($a6 #n#:

Kuran% dar#'ada 1 -a6un 11 8 15 -a6un

2 8 5 -a6un 1 8 20 -a6un

8 10 -a6un Me$eb#6# 20 -a6un

10. Ada&a6 anda men%e-a6u# &(n)e' K(mun#-# Pembe$aaran Pr(e)#(na$*Professional Learning Communities,< =a #da&

11. #&a >=a? nya-a&an @ara anda menda'a-&an )umber men%ena# KPP.  (Anda boleh memilih lebih daripada satu jawapan)

Kur)u) Ben%&e$

Ba@aan Send#r#

a&an/a&anuru Be)ar Pen($(n% Kanan

Med#a E$e&-r(n#&

La#n/La#n*Nya-a&an : ,

Penilaian Kendiri Tahap Pembudayaan PLC

Soal selidik ini enilai aalan PLC di sekola! anda "e#dasa#kan diensi k#i$ikal %an&

dikenal 'as$i Baa se$ia' 'e#n%a$aan dan ke*dian &*nakan skala di "a+a! *n$*k eili!

nilai skala %an& ses*ai den&an 'e#se'si anda Pili! !an%a sa$* nilai skala "a&i se$ia'

'e#n%a$aan Sila "*la$kan 'ili!an %an& ene#inkan keadaan di sekola! anda

Skala:, - San&a$ Tidak Se$*.* (STS)/ - Tidak Se$*.* (TS)

0 - Se$*.* (S)1 - San&a$ Se$*.* (SS)

2

Page 3: Soal Selidik PLC Sarawak 2015

7/17/2019 Soal Selidik PLC Sarawak 2015

http://slidepdf.com/reader/full/soal-selidik-plc-sarawak-2015 3/5

Skala:, - San&a$ Tidak Se$*.* (STS)/ - Tidak Se$*.* (TS)0 - Se$*.* (S)1 - San&a$ Se$*.* (SS)

PERNYATAAN SKALA

,Kepimpinan yang dikongi dan diokong

  (Shared and supportive leadership!

ST

S

TS S SS

,, Pen&e$*a23*#* Besa# en&a"il ki#a 'andan&an da#i'ada &*#*4&*#*

dala e"*a$ ke'*$*san

, / 0 1

,/ Pen&e$*a23*#* Besa# '#oak$i5 dan "e#sedia e"an$* seki#an%a

sokon&an di'e#l*kan

, / 0 1

,0 Ses*a$* ke'*$*san di"*a$ elal*i .a+a$ank*asa dan 'e#"inan&an

%an& e#en$asi se*a $a!a' dan "idan&

, / 0 1

,1 3*#*4&*#* en&&*nakan da$a da#i'ada 'el"a&ai s*"e# dala

e"*a$ ke'*$*san "e#kai$an den&an 'e"ela.a#an dan

'en&a.a#an

, / 0 1

/ Nilai dan "ii yang dikongi berama

(Shared Values and Vision)

ST

S

TS S SS

/, Pen&e$*a23*#* Besa# en&&alakkan '#oses ke#.asaa *n$*k

e"an&*nkan nilai4nilai %an& dikon&si "e#saa dala kalan&an

+a#&a o#&anisasi

, / 0 1

// 6*.*d nilai %an& dikon&si "a&i en%okon& no#a4no#a $in&ka! lak*

dan en.adi 'and*an dala e"*a$ ke'*$*san $en$an&

'e"ela.a#an dan 'en&a.a#an

, / 0 1

/0 Te#da'a$ '#oses ke#.asaa *n$*k e"an&*nkan +a+asan %an&

dikon&si "e#saa dala kalan&an &*#*

, / 0 1

/1 Ma$laa$ sekola! e"e#i $*'*an ke'ada 'e"ela.a#an 'ela.a#

elan&ka*i 'ena'aian 'e'e#iksaan

, / 0 1

0 Pembela#aran Kolek$i% dan Aplikai

(Collective Learning and Applications)

ST

S

TS S SS

0, 3*#*4&*#* "eke#.a "e#saa4saa *n$*k enda'a$kan 'en&e$a!*an7

kea!i#an dan s$#a$e&i dan en&a'likasikan 'e"ela.a#an "a!a#*

dala kelas

, / 0 1

0/ H*"*n&an es#a +*.*d dala kalan&an &*#*4&*#* %an&

ene#inkan koi$en e#eka ke'ada *sa!a 'ena"a!"aikan

sekola!

, / 0 1

00 3*#*4&*#* e#anan& dan "eke#.asaa *n$*k ena#i 'en%elesaian

dala enan&ani ke'e#l*an 'ela.a# %an& 'el"a&ai

, / 0 1

01 3*#*4&*#* sea#a "e#kola"o#a$i5 en&analisis 'el"a&ai da$a *n$*k

enilai ke"e#kesanan aalan 'en&a.a#an

, / 0 1

1  Perkongian Amalan Peribadi

&Shared Personal Practice)

ST

S

TS S SS

1, 6*.*d 'el*an& dala kalan&an &*#* *n$*k e"*a$ 'ee#!a$ian

aalan 'en&a.a#an dala kelas

, / 0 1

1/ 3*#*4&*#* e"e#ikan akl* "alas sea#a $el*s ke'ada #akan4

#akan "e#kai$an den&an aalan 'en&a.a#an

, / 0 1

10 Te#da'a$ 'el*an& *n$*k "i"in&an dan en$o#in& dala kalan&an , / 0 1

3

Page 4: Soal Selidik PLC Sarawak 2015

7/17/2019 Soal Selidik PLC Sarawak 2015

http://slidepdf.com/reader/full/soal-selidik-plc-sarawak-2015 4/5

&*#*

11 6*.*d 'el*an& "a&i indi8id* dan 'as*kan *n$*k en&aalkan

'e"ela.a#an "a!a#* dan "e#kon&si !asil aalan e#eka

, / 0 1

PERNYATAAN SKALA

9   Pereki$aran 'enyokong ( )ubungan(Supportive Conditions – Relationships)

STS

TS S SS

9, 6*.*d "*da%a salin& e'e#a%ai dan en&!o#a$i dala

o#&anisasi

, / 0 1

9/ Pena'aian ee#lan& diik$i#a5 dan di#aikan sea#a ke#a' di sekola! , / 0 1

90 6a#&a sekola! dan 'i!ak "e#ke'en$in&an e'ae#kan *sa!a %an&

"e#$e#*san dan "e#se'ad* *n$*k ene#a'kan 'e#*"a!an 'osi$i5

dala "*da%a sekola!

, / 0 1

91 H*"*n&an '#o5esional dala kalan&an &*#* e"an$* e#eka

en&analisis da$a sea#a .*.*# dala *sa!a enin&ka$kan

'e"ela.a#an dan 'en&a.a#an

, / 0 1

*+ Pereki$aran 'enyokong ( S$ruk$ur

&Supportive Conditions – Structures)

ST

S

TS S SS

:, Tak+i sekola! en&&alakkan 'e"ela.a#an kolek$i5 dan

'e#kon&sian aalan dala kalan&an &*#*

, / 0 1

:/ 3*#* %an& eiliki #esos ena+a#kan ke'aka#an dan sokon&an

*n$*k 'e"ela.a#an "e#$e#*san

, / 0 1

:0 Sis$e ko*nikasi en&&alakkan ali#an akl*a$ dala kalan&an

&*#*

, / 0 1

:1 Da$a dikelola den&an "aik s*'a%a &*#*4&*#* da'a$ en&aksesn%a

den&an *da!

, / 0 1

Di*"a!s*ai da#i'ada ins$#*en Professional Learning Community Assessment  (PCLA)7Oli8ie#7 Hi'' ; H*55an7 /<<0

Ulaan

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"

Page 5: Soal Selidik PLC Sarawak 2015

7/17/2019 Soal Selidik PLC Sarawak 2015

http://slidepdf.com/reader/full/soal-selidik-plc-sarawak-2015 5/5

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Te$i%a ka&i'

5